Daň z motorových vozidiel 2019

31. január – posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, príklad vyplnenia.

Autori: Ing. Jana Fülöpová
Dátum publikácie: 22. 1. 2019tt_auto-dan

Deň 31. január predstavuje posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za ročné zdaňovacie obdobie podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Ak hovoríme o konci lehoty na podanie daňového priznania, mali by sme mať na zreteli § 13 zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý pri výkone správy tejto dane odkazuje na zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Preto, ak by lehota na podanie daňového priznania (31. január) pripadla na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň v zmysle § 27 ods. 4 daňového poriadku.

Rok 2018, po jeho ukončení, vyrovná daňovník do 31. januára 2019, a to podaním daňového priznania. Keďže posledný deň lehoty pripadá na pracovný deň v týždni – štvrtok, nie je dôvod na to, aby sa pre podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018 uplatnilo ustanovenie § 27 ods. 4 daňového poriadku a lehota na podanie daňového priznania sa posúvala.

Podanie daňového priznania do tejto lehoty sa týka, ako už bolo vyššie uvedené, ročného zdaňovacieho obdobia.

Daňové priznanie daňovník podá miestne príslušnému správcovi dane – daňovému úradu (§ 13), a to podľa trvalého pobytu alebo sídla daňovníka.

Predmet zdanenia a podmienky pre zdanenie

Zákon o dani z motorových vozidiel hneď na úvod – v predmete úpravy (§ 1 zákona o dani z motorových vozidiel) vymenúva, čo je predmetom zdanenia. Vzhľadom na to, že ide o zákon o dani z motorových vozidiel, analogicky práve v tomto úvodnom ustanovení (§ 1 zákona o dani z motorových vozidiel) sú vymenované, podľa jednotlivých kategórií, vozidlá podliehajúce tejto dani. Ide o kategórie vozidiel, ktoré spadajú pod motorové vozidlá – kategória L, M a N a prípojné vozidlá – kategória O. Od účinnosti zákona o dani z motorových vozidiel (od 1. januára 2015) tak podliehajú zdaneniu vozidlá kategórie L (dvoj, troj- a štvorkolesové vozidlá, medzi ktoré patria napr. trojkolky, štvorkolky, motorky označené v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, ako L1e až L7e, M1 (osobný automobil), M2 a M3 (autobusy), N1 až N3 (nákladné vozidlá) a O1 až O4 (prípojné vozidlá, ktorými sú návesy a prívesy). Rozdelenie vozidiel do jednotlivých kategórií odkazuje v zákone o dani z motorových vozidiel o. i. aj napr. na prílohu č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

Samotné vymedzenie predmetu zdanenia je bez uvedenia podmienok, za akých sa predmetné vozidlo stáva objektom zdanenia, nepostačujúce.

Podmienky zdanenia sú obsiahnuté v § 2 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel – predmete dane.

Podľa cit. ustanovenia je v zdaňovacom období iba to vozidlo predmetom dane, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

  1. ide o vozidlo patriace do niektorej zo zákonom vymedzených kategórií,
    [vozidlo prislúchajúce do inej ako zákonom vymedzenej kategórie (napr. T, C, R, S a pod.) nepodlieha dani z motorových vozidiel];
  2. je evidované v Slovenskej republike
    (vozidlo evidované v inej ako Slovenskej republike predmetom dane nie je);
  3. používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov (ďalej len „podnikanie“).

Upozornenie!

Pri použití vozidla na podnikanie treba mať na mysli, v zmysle odkazu v zákone o dani z motorových vozidiel, činnosť definovanú v § 2 Obchodného zákonníka (OZ) a § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. a inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Celé znenie príspevku nájdete v produkte EPI Odborné články:  

Daň z motorových vozidiel a jej správna aplikácia 

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.