§ 15 [Procesná spôsobilosť účastníka konania]

Obsah

§ 15 [Procesná spôsobilosť účastníka konania]

 

Účastník môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

Súvisiace ustanovenia: § 1, § 3, § 5–7, § 14, § 19, § 20, § 26, § 27, § 29, § 30, § 49, § 60a

 

Súvisiace predpisy: OSP; OZ

 

Z literatúry: Dudor, L., Raučinová, P., Šoltésová, J. Komparácia priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu s vybranými trestnými činmi. In Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore – súčasnosť a vízie. Zborník. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011, s. 25–38; Hašanová, J. Problematické ustanovenia právnych predpisov upravujúcich správne konanie, v ktorých ako účastník konania vystupuje cudzinec.In Právny poria­dok Slovenskej republiky v európskom kontexte. Zborník. Bratislava : Akadémia PZ, Katedra správneho práva, 2008, s. 20–30; Hašanová, J. Správne právo. Všeobecná a osobitná časť.Bratislava : VEDA, 2011, s. 86–87; Horzinková, E., Novotný, V. Správní právo procesní. Praha : Linde, 2006, 287 s.; Košičiarová, S. Správny poriadok, komentár s novelou účinnou od 1. 1. 2004. Šamorín : Heu­réka, 2004, s. 59, 60; Potasch, P., Hašanová, J. a kol. Vybrané správne procesy (teoretické a praktické aspekty).2. vydanie s judikatúrou. Bratislava/Žilina : Eurokódex, 2011, s. 37–41;Sobihard, J. Správny poriadok, komentár. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 62–63.

 

Účastníkom konania môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť byť účastníkom konania. Vo všeobecnosti sa v práve rozlišujú štyri druhy spôsobilosti: spôsobilosť mať práva a povinnosti, spôsobilosť na právne úkony, spôsobilosť na protiprávne konanie (deliktuálna spôsobilosť) a spôsobilosť samostatne vystupovať v správnom konaní (procesná spôsobilosť).

Správny poriadok v § 14 upravuje spôsobilosť účastníka na práva a povinnosti. Táto spôsobilosť v nadväznosti na § 7 a nasl. OZ u fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou, orgán verejnej moci nemôže rozhodnúť o jej odňatí alebo obmedzení.

Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (vymedzené v § 15), t. j. spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou, ak právna norma neustanovuje inak. Plnoletosť sa v zmysle OZ nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva, najskôr však dovŕšením 16. roku veku. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva, ani vyhlásením manželstva za neplatné. V správnom práve však treba vždy skúmať, či príslušný právny predpis neustanovuje ako zákonnú podmienku aj konkrétny vek osoby. Napr. v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú podmienkami vzniku živnostenského oprávnenia plná spôsobilosť na právne úkony, vek 18 rokov a bezúhonnosť. Ak by v takomto prípade osoba nadobudla plnú spôsobilosť na právne úkony uzavretím manželstva pred dovŕšením 18. roku veku, živnostenské oprávnenie by jej nevzniklo z dôvodu, že nedovŕšila zákonom ustanovený vek.

Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na právne úkony. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí. Súd pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti zmení alebo zruší, ak sa zmenia alebo ak odpadnú dôvody, ktoré k nim viedli.Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 8–10. Obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony sa uvádza v občianskom preukaze fyzickej osoby v časti osobitné záznamy.

Procesná spôsobilosť je spôsobilosť samostatne uplatňovať svoje procesné práva a znášať svoje procesné povinnosti ustanovené predpismi správneho práva prostredníctvom relevantných úkonov s cieľom vyvolať procesnoprávne dôsledky. Účastník môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Znamená to, že procesná spôsobilosť sa via­že na spôsobilosť na právne úkony.

Keďže procesná spôsobilosť je súčasťou spôsobilosti osoby na právne úkony, na posúdenie procesnej spôsobilosti konkrétneho účastníka konania sú smerodajné predovšetkým predpisy správneho práva. Len ak tieto predpisy predmetnú otázku neriešia, je potrebné použiť OZ. Túto skutočnosť je nutné zdôrazniť preto, lebo predpisy správneho práva môžu procesnoprávnu spôsobilosť upravovať odlišne v porovnaní so základnými ustanoveniami OZ. Pre posúdenie procesnej spôsobilosti účastníka konania v správnom konaní je preto podstatná úprava spôsobilosti na právne predpisy obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch, na ktoré správny poriadok nepriamo odkazuje.

V prípade právnickej osoby sa všetky druhy právnej subjektivity nadobúdajú okamihom vzniku právnickej osoby a právnická osoba ich stráca okamihom zániku právnickej osoby.

Správny orgán je z úradnej moci povinný skúmať, či je účastník konania procesne spôsobilý, a to nielen na začiatku konania, ale počas jeho celého priebehu až do právoplatného ukončenia správneho konania v konkrétnej veci (účastník totiž môže mať spôsobilosť na začiatku konania, ale v priebehu konania ju stratí alebo naopak).Košičiarová, S. Správny poriadok. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2004, s. 59. Účastník konania, ktorý nemôže konať samostatne, musí byť v správnom konaní pred správnym orgánom zastúpený. Ak sa táto skutočnosť zistí v priebehu správneho konania, je potrebné konanie prerušiť podľa § 29 a účastníkovi konania ustanoviť opatrovníka. 

Autori

JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., JUDr. Bc. Janka Hašanová, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Prameň C. H. Beck

Oblasti práva

Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2012
Autori: JUDr. Bc. Janka Hašanová, PhD. doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
ISBN: 978-80-7400-422-3
Strana od: 64
Strana do: 66
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené