Čiastka č. 12/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 28. 2. 2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
39/2013 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15. 3. 2013
40/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1. 4. 2013
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené