Nariadenie vlády č. 21/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady

Platnosť od 18.01.2019
Účinnosť od 01.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené