Zákon č. 352/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.12.2018
Účinnosť od 01.03.2019 do30.04.2019 (za 12 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 až 5 a ods. 6 písm. b) až d), ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čl. II bodov 1 až 9 a 11 až 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019, a čl. I bodu 4 § 8, § 9 ods. 6 písm. a), § 9b a 9c a ...

352

ZÁKON

z 29. novembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 268/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49
1.do 31. decembra 2019547 eur/1 000 l,
2.od 1. januára 2020555 eur/1 000 l,“.

2. V § 6 ods. 1 písm. d) sa suma „394 eur“ nahrádza sumou „393 eur“.

3. V § 7 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa slovo „čestným“.

4. Za § 7 sa vkladajú § 8 až 9c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 9

Dovozca minerálneho oleja

(1) Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 z územia tretích štátov a tento minerálny olej uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území (ďalej len „dovozca minerálneho oleja“), je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja; to neplatí, ak bude uvedená osoba dovážať iba minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 oslobodený od dane podľa § 10 alebo v spotrebiteľskom balení. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja a predpokladané ročné množstvo tohto minerálneho oleja.

(2) Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a) má vydané povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1,

b) nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)

(3) Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.

(4) Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 2, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja a vydá mu osvedčenie o zaradení do evidencie dovozcov minerálneho oleja do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.

(5) Dovozca minerálneho oleja je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu kódu kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a predpokladané ročné množstvo tohto minerálneho oleja uvedené podľa odseku 1, a to najneskôr 15 dní pred prvým dovozom minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o zaradení do evidencie dovozcov minerálneho oleja alebo vydá nové osvedčenie o zaradení do evidencie dovozcov minerálneho oleja.

(6) Colný úrad vyradí dovozcu minerálneho oleja z evidencie dovozcov minerálneho oleja, ak

b) požiada o vyradenie z evidencie dovozcov minerálneho oleja,

c) prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 2,

d) podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia alebo oznámil ukončenie podnikania.

§ 9a

Výrobca identifikačnej látky

(1) Identifikačnú látku je oprávnená vyrábať len osoba, s ktorou finančné riaditeľstvo uzatvorilo podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zmluvu o výrobe identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 (ďalej len „výrobca identifikačnej látky“). Zmluvu o výrobe identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 (ďalej len „zmluva o výrobe identifikačnej látky“) uzatvorí finančné riaditeľstvo s výrobcom identifikačnej látky najviac na obdobie piatich rokov. Finančné riaditeľstvo vyhlási na účely uzavretia zmluvy o výrobe identifikačnej látky obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

(2) Finančné riaditeľstvo môže uzatvoriť zmluvu o výrobe identifikačnej látky len s osobou, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) preukáže, že identifikačná látka

1. nemá negatívny vplyv na biopalivá primiešané v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,

2. nemá negatívny vplyv na kvalitu a účinky iných látok pridaných do minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na účely zlepšenia jeho kvality,

3. má dostatočnú stabilitu minimálne 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jej výroby a nemení sa v závislosti od zloženia minerálneho oleja podľa rôznych tried kvality minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,

4. nemení vplyvom času svoj rozptyl v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,

b) preukáže, že identifikačná látka po primiešaní do minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 nezmení jeho kvalitu,

c) zabezpečí dostatočné množstvo identifikačnej látky potrebnej na označenie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 pre všetkých odberateľov identifikačnej látky a zabezpečí vytvorenie dostatočnej zásoby identifikačnej látky, a to najmenej v množstve priemerného dvojmesačného objemu minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu,

d) poskytne finančnému riaditeľstvu bezodplatne kontrolnú vzorku identifikačnej látky,

e) zabezpečí pre každého odberateľa identifikačnej látky požadovaný počet analytických zariadení potrebných na overenie správnosti označenia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou,

f) má zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,

g) nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberateľom identifikačnej látky,

h) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)

i) nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,

j) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)

k) nebola právoplatne odsúdená za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu tejto osoby,

l) nie je v likvidácii ani na ňu nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

(3) Splnenie podmienok uvedených v odseku 2 sa vyžaduje nepretržite počas obdobia, na ktoré bola zmluva o výrobe identifikačnej látky uzatvorená.

(4) Na účely výberu výrobcu identifikačnej látky zriadi finančné riaditeľstvo komisiu na posúdenie návrhov obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o výrobe identifikačnej látky (ďalej len „komisia“). Členom komisie môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je blízkou osobou,2) členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom výrobcu identifikačnej látky a nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s výrobcom identifikačnej látky. Členmi komisie sú aj zástupcovia odberateľov identifikačnej látky.

(5) Komisia je pri vyhodnocovaní predložených návrhov obchodnej verejnej súťaže nezávislá a vyhodnocuje ich podľa požadovaných vlastností identifikačnej látky a ďalších kritérií určených v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.

(6) Podrobnosti o zložení a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov obchodnej verejnej súťaže a podrobnosti o predkladaní návrhov obchodnej verejnej súťaže upraví štatút komisie, ktorý finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle.

(7) Zmluva o výrobe identifikačnej látky musí obsahovať

a) vlastnosti identifikačnej látky,

b) cenu jedného litra identifikačnej látky,

c) podmienky odberu identifikačnej látky finančným riaditeľstvom,

d) lehoty na dodanie identifikačnej látky finančnému riaditeľstvu,

e) zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodaním identifikačnej látky,

f) zodpovednosť výrobcu identifikačnej látky za nedostatky identifikačnej látky,

g) zodpovednosť za stabilitu identifikačnej látky počas jej skladovania,

h) zodpovednosť za stabilitu identifikačnej látky v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a zodpovednosť za stabilitu prísady v tomto minerálnom oleji a zodpovednosť za nezlučiteľnosť identifikačnej látky s prísadami,

i) podmienky reklamácie identifikačnej látky,

j) ďalšie náležitosti súvisiace s výrobou identifikačnej látky.

(8) Finančné riaditeľstvo vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o výrobe identifikačnej látky najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred uplynutím lehoty uvedenej v zmluve o výrobe identifikačnej látky, alebo ak výrobca identifikačnej látky

a) počas platnosti zmluvy o výrobe identifikačnej látky prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 2,

b) počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába z technických dôvodov alebo vplyvom vyššej moci identifikačnú látku,

c) nedodržiava povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo poruší niektorú z podmienok uvedených v zmluve o výrobe identifikačnej látky a uloženie pokuty a ani výzvy finančného riaditeľstva neviedli k náprave.

(9) Finančné riaditeľstvo v spolupráci s colným úradom vykonáva kontrolu plnenia podmienok a povinností ustanovených výrobcovi identifikačnej látky podľa odsekov 2, 3 a 7 a daňový dozor nad výrobou identifikačnej látky a nakladaním s identifikačnou látkou. Výrobca identifikačnej látky je povinný poskytnúť finančnému riaditeľstvu bezodplatne vzorku každej šarže identifikačnej látky určenej na dodanie odberateľom identifikačnej látky. Finančné riaditeľstvo je povinné archivovať šaržu identifikačnej látky najmenej 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jej výroby. Šarža identifikačnej látky je rovnorodé množstvo identifikačnej látky vyrobené, pripravené alebo homogenizované v jednom výrobnom cykle a balené za tých istých podmienok.

7. V § 21 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa slovo „čestné“.

8. V § 21 ods. 4 písm. f), § 25 ods. 4 písm. e) a § 26 ods. 4 písm. e) sa slová „úmyselný trestný čin“ nahrádzajú slovami „úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania“.

9. V § 23 ods. 15 a § 24 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a evidenčné číslo alebo číslo povolenia osoby podľa § 11, § 25a alebo § 25b, ktorá má sídlo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania v mieste priameho dodania“.

10. V § 25a ods. 1 sa vypúšťajú slová „minerálnym olejom podľa § 4 ods. 7 písm. e),“.

11. V § 25a ods. 9 sa číslo „13“ nahrádza číslom „14“.

12. V § 25a ods. 10 písm. a) sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.

13. V § 25a ods. 15 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na iné ako potravinárske účely v balení s objemom 1 000 l a menej“.

14. V § 25b ods. 7 písm. b) sa číslo „30 000 000“ nahrádza číslom „10 000 000“.

17. V § 25b ods. 14 písmeno h) znie:

h) spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), b), d) až i) počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, pričom ak v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu preukázal splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. c), po uplynutí jedného roka odo dňa právoplatnosti povolenia na distribúciu musí preukázať splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. b),“.

18. V § 25b ods. 15 písm. f) sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7 písm. a), d) až i) a odseku 8“.

19. V § 25b ods. 19 písm. a) sa čiarka za slovami „živnostenského oprávnenia“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely“.

20. V § 25c ods. 1 sa slová „dočasne pozastaví“ nahrádzajú slovami „môže dočasne pozastaviť“.

24. V § 41 ods. 2 písm. f) sa za slová „s vybraným minerálnym olejom,“ vkladajú slová „adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom obchodníka s vybraným minerálnym olejom,“.

25. V § 41 ods. 2 písm. k) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „číslo osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok, dátum vydania osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a dátum vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.“.

32. V § 43 ods. 2 sa slová „§ 11, 19a, 25a“ nahrádzajú slovami „§ 9, § 11, § 19a, § 25a“.

34. Za § 46q sa vkladajú § 46r a 46s, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠46r

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1) Finančné riaditeľstvo po uzatvorení prvej zmluvy o výrobe identifikačnej látky podľa § 9a ods. 1 určí obdobie na testovanie označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou. Označovaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa v období podľa odseku 2 rozumie primiešavanie identifikačnej látky určenej na testovanie vyrobenej výrobcom identifikačnej látky, s ktorým finančné riaditeľstvo uzatvorilo zmluvu o výrobe identifikačnej látky.

(2) Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle oznámenie o dni začatia a oznámenie o dni ukončenia obdobia testovania označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou. Obdobie medzi dňom ukončenia obdobia testovania podľa prvej vety a prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou (ďalej len „deň začatia označovania“), musí byť minimálne 90 dní.

(3) Osoba uvedená v § 9, § 21 a 25, ktorá chce v období podľa odseku 2 uvádzať na daňovom území do daňového voľného obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označený identifikačnou látkou, je povinná uzatvoriť s finančným riaditeľstvom dohodu o testovaní použitia identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 (ďalej len „dohoda o testovaní identifikačnej látky“).

(4) Dohoda o testovaní identifikačnej látky musí obsahovať

a) podmienky odberu a použitia identifikačnej látky,

b) podmienky zúčtovania odberu a použitia identifikačnej látky,

c) množstvo identifikačnej látky odobratej na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,

d) množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré sa označí identifikačnou látkou,

e) dátum začatia a dátum ukončenia označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou,

f) podmienky vrátenia nepoužitej identifikačnej látky,

g) ďalšie náležitosti súvisiace s testovaním identifikačnej látky.

(5) Finančné riaditeľstvo je povinné po ukončení obdobia podľa odseku 2 vyhodnotiť testovanie identifikačnej látky a prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(6) Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 neoznačený identifikačnou látkou uvedený do daňového voľného obehu do dňa začatia označovania je možné dodávať na konečnú spotrebu do vypredania zásob.

(7) Pokuta za správny delikt podľa § 42 ods. 1 písm. s) sa neuplatní na minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 neoznačený identifikačnou látkou, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu do dňa začatia označovania.

§ 46s

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2019

(1) Osoba, ktorá chce v rámci podnikania od 1. marca 2019 dovážať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 z územia tretích štátov a tento minerálny olej uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná najneskôr do 20. januára 2019 požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja; to neplatí, ak bude táto osoba dovážať iba minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 oslobodený od dane podľa § 10 alebo v spotrebiteľskom balení. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja a predpokladané ročné množstvo tohto minerálneho oleja.

(2) Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a) má vydané povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1,

b) nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)

(3) Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.

(4) Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 2, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja a vydá mu osvedčenie o zaradení do evidencie dovozcov minerálneho oleja do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.

Čl. II

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 290/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

10. V § 49a ods. 1 písm. a) sa slovo „potvrdenia“ nahrádza slovom „potvrdenie“.

17. V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:

ad) je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a dodá maceráty a extrakty inému odberateľovi ako užívateľskému podniku na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,

ae) je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a použije alkoholický nápoj na výrobu iných výrobkov než na výrobu extraktov a macerátov alebo na výrobu výživových doplnkov.“.

18. V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami aa) a ab), ktoré znejú:

aa) vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja obsiahnutého v extraktoch a macerátoch vydaných inému odberateľovi než užívateľskému podniku za správny delikt podľa odseku 1 písm. ad), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,

ab) vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja použitého na výrobu iných výrobkov ako macerátov a extraktov a výživových doplnkov za správny delikt podľa odseku 1 písm. ae), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh.“.

19. Za § 76c sa vkladá § 76d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§76d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019

(1) Osoba, ktorá chce od 1. mája 2019 v pozastavení dane prijímať a používať alkoholický nápoj na výrobu macerátov a extraktov a na výrobu výživových doplnkov, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 28. februára 2019. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)

a) obchodný názov prijímaného alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,

b) obchodný názov vyrábaných výrobkov,

c) predpokladané množstvo ročnej spotreby alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke,

d) identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:

a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,

b) pri dovoze alkoholického nápoja, overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis;20) pri dovoze alkoholického nápoja na lekárske účely a farmaceutické účely písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

c) technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja, opis miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,

d) technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť alkoholický nápoj,

e) technologický opis použitia alkoholického nápoja, normy spotreby alkoholického nápoja podľa schválených receptúr alebo iných dokladov určujúcich spotrebu alkoholického nápoja, ak sa má alkoholický nápoj použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,

f) potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 3 písm. e),

g) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.

(3) Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)

b) zložil zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu v priebehu jedného kalendárneho mesiaca vrátane množstva macerátov a extraktov dodaných na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo
§ 65,

c) nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,

d) nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 1, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 1 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)

e) nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)

f) nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,

g) nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,

h) alkoholický nápoj musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami25) na zisťovanie zásob alkoholického nápoja, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie; ak sa množstvo alkoholického nápoja zisťuje z hmotnosti alkoholického nápoja určenými meradlami,25) overenie zmiešavacích zariadení, skladovacích nádrží a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom24) sa nevyžaduje.

(4) Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 a v prílohách podľa odseku 2, preverí vierohodnosť normy spotreby alkoholického nápoja v technologickom procese a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ podľa odseku 1 spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov najneskôr do 30. apríla 2019.

(5) Osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 a používa alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019 na výrobu a prípravu výživových doplnkov a chce v pozastavení dane prijímať a používať alkoholický nápoj na výrobu výživových doplnkov, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov. Colný úrad k 30. aprílu 2019 odníme odberný poukaz vydaný podľa § 9 a vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 15a ods. 6 tretej vety. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov sa použijú odseky 1 až 4 rovnako.

(6) Ak osoba podľa odseku 5 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a má k 30. aprílu 2019 zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, tento alkoholický nápoj sa považuje za alkoholický nápoj oslobodený od dane do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov; takýto alkoholický nápoj sa ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia považuje za alkoholický nápoj v pozastavení dane.

(7) Ak osoba podľa odseku 5 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov bola zamietnutá a táto osoba má ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto žiadosti zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa
§ 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, je povinná z týchto zásob alkoholického nápoja priznať daň a podať daňové priznanie do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

(8) Ak má užívateľský podnik podľa § 9 vydaný odberný poukaz na použitie alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019 a použije tento alkoholický nápoj len na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2019, nie je povinný požiadať o vydanie nového odberného poukazu.

(9) Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 9 osobou, ktorá chce používať alkoholický nápoj oslobodený od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, nebolo ukončené do 30. apríla 2019 a táto osoba chce byť prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.

(10) Ak osoba podľa odseku 5 nepožiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a k 30. aprílu 2019 má zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) na výrobu a prípravu výživových doplnkov v znení účinnom do 30. apríla 2019, je povinná z týchto zásob alkoholického nápoja priznať daň a podať daňové priznanie do 25. mája 2019 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

(11) Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 9, ktorá obsahuje účel použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019 na výrobu a prípravu výživových doplnkov, nebolo ukončené do 30. apríla 2019, v konaní sa nepokračuje, ak odsek 9 neustanovuje inak.

(12) Výživové doplnky, na výrobu ktorých bol použitý alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, možno predávať do vypredania zásob. Osoba, ktorá má v držbe výživové doplnky podľa prvej vety, je povinná k 30. aprílu 2019 vykonať v súlade s osobitným predpisom21) inventarizáciu zásob a inventarizačný zápis uchovať desať rokov.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 až 5 a ods. 6 písm. b) až d), ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čl. II bodov 1 až 9 a 11 až 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019, a čl. I bodu 4 § 8, § 9 ods. 6 písm. a), § 9b a 9c a bodov 5, 6, 15, 16, 21, 22, 23, 26 až 31 a 33, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené