Vyhláška č. 246/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Platnosť od 13.10.2017
Účinnosť od 15.10.2017

246

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,

z 12. júna 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

2. § 4, 5 a 12 sa vypúšťajú.

3. V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Evidencia podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na plastové tašky, ktoré sa evidujú samostatne v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1a.“.

4. V § 15 ods. 5 a § 16 ods. 4 sa vypúšťa slovo „súhrnne“.

5. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. októbra 2017

Ohlasovacia povinnosť o údajoch z evidencie o plastových taškách za rok 2017 sa plní za mesiace október až december.“.

6. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Ak ide o prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Ak ide o odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Uvedie sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód (napr. servisné práce).

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Uvedie sa aj vtedy, ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Por. číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (2) – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (3) – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kateg. odpadu (4) – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód (5) – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód Skupiny odpadov
Y1klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní
Y12odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

Tabuľka 2

Kód Škodliviny
Y19karbonyly kovov
Y20berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22zlúčeniny medi
Y23zlúčeniny zinku
Y24arzén, zlúčeniny arzénu
Y25selén, zlúčeniny selénu
Y26kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27antimón, zlúčeniny antimónu
Y28telúr, zlúčeniny telúru
Y29ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30tálium, zlúčeniny tália
Y31olovo, zlúčeniny olova
Y32anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33anorganické kyanidy
Y34roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36azbest (prach a vlákna)
Y37organické zlúčeniny fosforu
Y38organické kyanidy
Y39fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40étery
Y41halogénované organické rozpúšťadlá
Y42organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

Tabuľka 3

Kód Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46odpady z domácností
Y47zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

Hmotnosť odpadu (6) – uvedie sa:

- ak ide o prevzatie odpadu, súhrnné množstvo prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania,

- ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu.

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Kód (7) – uvedie sa:

- ak ide o prevzatie odpadu kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6,

- ak ide o odovzdanie odpadu kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.

Ak odpad, ktorý vznikol v období, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu.

Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka).

Tabuľka 4

Kód Iné nakladanie s odpadom
ZZhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním
DOOdovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
POPríprava na opätovné použitie
VZber
TUVyužitie odpadu na úpravu terénu
OOOdovzdanie obchodníkovi
OSOdovzdanie sprostredkovateľovi

Tabuľka 5

Kód Zhodnocovanie odpadov
R1Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
R2Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)
R4Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)
R6Regenerácia kyselín a zásad
R7Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (***)
R13Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (****)

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

(****) ( § 3 ods. 5 zákona).

Tabuľka 6

Kód Zneškodňovanie odpadov
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)
D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori (*)
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach)
D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (***)

(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi.

(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo triedenie pred akoukoľvek činnosťou D1 až D12.

(***) § 3 ods. 5 zákona.

IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania (8) – uvedie sa:

- ak ide o prevzatie odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, sa tento stĺpec nevypĺňa a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PD“ (predchádzajúci držiteľ);

- ak ide o odovzdanie odpadu, IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania každého príjemcu odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PRO“ (príjemca odpadu);

- ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, obchodné meno organizácie a názov štátu určenia a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu,

- ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, IČO a názov obce príjemcu odpadu a v stĺpci 9 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Pozn. (9) – uvedie sa poznámka k nakladaniu s jednotlivými odpadmi vo forme poradových čísel. Text poznámok sa prikladá vo forme príloh, ktoré sú súčasťou tlačiva.

Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa skratka „E“ (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu.

Ak ide o stav konca odpadu, uvedie sa číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO“.

Ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO“.

Ak namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považujú za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP“.

Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvedie len obchodné meno organizácie, IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorý sa ohlásenie podáva, a poradové číslo strany. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyplní evidenčné číslo.

Súčasťou tohto ohlásenia musí byť príloha s textom poznámok, ktoré sú uvedené v stĺpci 9, ak je to potrebné.

7. Prílohy č. 4 a 5 sa vypúšťajú.

8. V prílohách č. 6 až 9, 11, 18 až 20 a 22 v spôsobe vypĺňania tlačiva k štatutárnemu orgánu sa za slovo „osoby“ vkladá čiarka a slová „tak ako je zapísaná v príslušnom registri“ sa nahrádzajú slovami „člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom“.

9. Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 13 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O VOZIDLÁCH

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VOZIDLÁCH

Vypĺňa výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Za výrobcu vozidiel, ktorý má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností s Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre vozidlá (ďalej len „OZV pre vozidlá“), vypĺňa toto ohlásenie OZV pre vozidlá. OZV pre vozidlá vypĺňa ohlásenie sumárne za všetkých svojich členov.

Ohlásenie za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o vozidlách

Výrobca vozidiel/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá

IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo OZV pre vozidlá; ak má výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo OZV pre vozidlá IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno/Názov – uvedie sa obchodné meno výrobcu vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri, alebo názov OZV pre vozidlá (právnickej osoby).

Adresa – uvedie sa presná a úplná adresa výrobcu vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo OZV pre vozidlá.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, e-mail, osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón a e-mail.

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo OZV pre vozidlá.

Číslo autorizácie - uvedie sa číslo autorizácie na činnosť individuálneho plnenia povinností výrobcu vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo číslo autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre vozidlá.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

TABUĽKA č. 1

Stĺpec A (Výroba) – uvedie sa množstvo vozidiel, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky.

Stĺpec B (Dovoz) – uvedie sa množstvo vozidiel, ktoré výrobca uviedol na trh Slovenskej republiky z iného členského štátu alebo doviezol z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky.

Stĺpec C (Vývoz) – uvedie sa množstvo vozidiel vyvezených z územia Slovenskej republiky.

Stĺpec T (Uvedené na trh) – uvedie sa množstvo všetkých vozidiel uvedených na trh Slovenskej republiky. Vzorec Stĺpec T = Stĺpec A (Výroba) + Stĺpec B (Dovoz) - Stĺpec C (Vývoz).“.

10. Príloha č. 14 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 14 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O BATÉRIÁCH A AKUMULÁTOROCH

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O BATÉRIÁCH A AKUMULÁTOROCH A NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI

Úvodná tabuľka

Ohlásenie za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, e-mail, osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Registračné číslo – uvedie sa číslo registrácie výrobcu batérií a akumulátorov v Registri výrobcov batérií a akumulátorov.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

I. Batérie a akumulátory uvedené na trh SR

V stĺpci výroba/dovoz/vývoz sa uvedie množstvo vyrobených/dovezených/vyvezených batérií a akumulátorov v členení na prenosné, automobilové a priemyselné v kilogramoch.

V stĺpci uvedené na trh sa uvedie množstvo batérií a akumulátorov uvedených na trh v členení na prenosné, automobilové a priemyselné v kilogramoch. Je to zároveň výroba plus dovoz mínus vývoz.

II. Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

V tabuľke II sa uvádza hmotnosť všetkých (prenosných, automobilových a priemyselných) použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia, v členení na prenosné, automobilové a priemyselné s uvedením kódov odpadu v kilogramoch.

III. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov

IV. Spracovanie použitých prenosných batérií a akumulátorov

V. Recyklácia použitých prenosných batérií a akumulátorov

V tabuľkách III, IV a V sa uvádza hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré bol zabezpečený zber, spracovanie a recyklácia podľa uvedeného členenia v kilogramoch.“.

11. Príloha č. 15 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 15 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A NAKLADANÍ S ELEKTROODPADOM

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O ELEKTROZARIADENIACH A ELEKTROODPADE

Ohlásenie za rok x – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Ohlásenie o elektrozariadeniach a elektroodpade.

Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail osoby člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu elektrozariadení v Registri výrobcov elektrozariadení.

Číslo autorizácie – uvedie sa číslo autorizácie vydanej MŽP s dátumom platnosti autorizácie.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Uvedené na trh v roku 20XX-1 – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x-1), ktorý predchádza kalendárnemu roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Uvedené na trh v roku 20XX – uvedie sa hmotnosť elektrozariadení v kg, ktoré výrobca uviedol na trh v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

TABUĽKA č. 1

Elektroodpady zozbierané z domácností 20 01 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácností uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 20 01, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona. Uvádzajú sa elektroodpady zozbierané z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov.

Elektroodpady zozbierané nie z domácností 16 02 – uvedie sa hmotnosť zozbieraného elektroodpadu z domácnost, uvedeného v Katalógu odpadov pod skupinou odpadov 16 02, ktorý spĺňa definíciu podľa § 32 ods. 7 zákona.

Zozbierané spolu – uvedie sa sumár stĺpcov g + h.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov na území SR – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia (ďalej len „OZV pre elektrozariadenia“) zabezpečil/a spracovanie na území Slovenskej republiky v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR v EÚ – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca alebo OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky v Európskej únii v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovanie zozbieraných elektroodpadov mimo SR a EÚ – uvedie sa hmotnosť elektroodpadov, pre ktoré výrobca alebo OZV pre elektrozariadenia zabezpečil/a spracovanie mimo územia Slovenskej republiky a Európskej únie v kg v kalendárnom roku, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Spracovanie spolu – uvedie sa sumár stĺpcov j+k+l.

TABUĽKA č. 2

Zhodnotenie – uvedie sa hmotnosť materiálovo a energeticky zhodnoteného elektroodpadu v kg v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Miera zhodnotenia – uvedie sa ako percentuálny pomer hmotnosti zhodnoteného elektroodpadu – stĺpec n a celkovej hmotnosti spracovaného elektroodpadu danej kategórie stĺpec „m“:

stĺpec o = (stĺpec n/stĺpec m) x 100.

Recyklácia a príprava na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého a recyklovaného v kg v danej kategórii v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Z toho príprava na opätovné použitie – uvedie sa hmotnosť elektroodpadu opätovne použitého v danej kategórii v kg v kalendárnom roku (x), za ktorý sa podáva ohlásenie.

Miera recyklácie – vypočíta sa ako percentuálny pomer hmotnosti elektroodpadu recyklovaného a opätovne použitého v danej kategórii v kg uvedeného v stĺpci „p“ a celkovej hmotnosti spracovaného elektroodpadu danej kategórie v kg uvedeného v stĺpci „m“:

stĺpec r = (stĺpec p/stĺpec m) x 100.“.

12. Príloha č. 16 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 16 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A O PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV

Do ohlásenia sa požadované údaje zapisujú raz za kalendárny rok po jeho skončení a za všetky prevádzky výrobcu obalov sumárne. Ak sumárny údaj pre jednotlivé obalové materiály alebo odpady z obalov je nula, zapisuje sa do príslušnej kolónky číslo 0. Ohlásenie sa podáva spolu s ohlásením podľa prílohy č. 17.

Číslo registrácie – uvedie sa číslo registrácie výrobcu obalov alebo organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly (ďalej len „OZV pre obaly“) z potvrdenia o zápise do registra výrobcu vyhradeného výrobku.

VÝROBCA OBALOV

IČO – uvedie sa identifikačné číslo výrobcu obalov alebo OZV pre obaly; ak má výrobca obalov alebo OZV pre obaly IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet 8 miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno výrobcu obalov alebo OZV pre obaly (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísané v registri.

Adresa

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie a jej telefónne číslo.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail osoby, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Tabuľka 1

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností. Hmotnosť plastových tašiek sa zarátava do hmotnosti obalového materiálu plasty. Poskytnuté plastové tašky v kusoch sa evidujú samostatne v tabuľke 1a.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, kovy, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

Množstvo obalov – uvedie sa celková hmotnosť obalov v tonách zaokrúhlená na tri desatinné miesta.

Stĺpec B (Výroba) – uvedie sa hmotnosť prázdnych obalov zakúpených od výrobcov obalov v Slovenskej republike alebo od dodávateľov, ktoré pochádzajú z domácej výroby, a hmotnosť obalov vyrobených a naplnených výrobcom obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami a hmotnosť prázdnych obalov pochádzajúcich od slovenských výrobcov uvedených na trh, ktoré neboli naplnené, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec C (Dovoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych, vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh, a obalov naplnených nebezpečnými látkami prepravených cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky z členských štátov Európskej únie a štátov mimo členských štátov Európskej únie okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec D (Vývoz) – uvedie sa hmotnosť obalov, plných aj prázdnych, vrátane opakovane použiteľných obalov a obalov znečistených zvyškami nebezpečných látok vyvezených z územia Slovenskej republiky do štátov mimo členských štátov Európskej únie alebo prepravených cez štátnu hranicu mimo územia Slovenskej republiky; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec E (Uvedené na trh) – uvedie sa hmotnosť obalov uvedených na trh vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré sú iba prvýkrát použité, okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom, a obalov, ktoré po vyprázdnení budú znečistené zvyškami nebezpečných látok.

Stĺpec E = (Stĺpec B) + (Stĺpec C) - (Stĺpec D)

Stĺpec F (Opakovane použiteľné obaly) – uvedie sa hmotnosť obalov opakovane použiteľných, ktoré sú prvýkrát uvedené na trh; okrem opakovane použiteľných drevených paliet, ktoré sa uvedú, až keď sa stanú odpadom.

Stĺpec G (Obaly naplnené nebezpečnými látkami) – uvedie sa hmotnosť obalov, ktoré boli uvedené na trh.

Tabuľka 2

Vypĺňa výrobca obalov, ktorý si zabezpečuje vyhradené povinnosti individuálne, a to z hmotnosti obalov, ktoré uviedol na trh. OZV vypĺňa túto tabuľku sumárne za všetkých výrobcov, s ktorými má uzavretú zmluvu o plnení vyhradených povinností.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Obalový materiál – uvádza sa obalový materiál, t. j. sklo, plasty, papier a lepenka, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, kovy, drevo, ostatné a spolu. Ak neprevažuje žiadny obalový materiál, obal sa zaradí do položky Ostatné.

Hmotnosť odpadov z obalov – uvedie sa celková hmotnosť odpadov z obalov v tonách zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

Stĺpec I (Základ pre povinnosť zberu, zhodnotenia a recyklácie)

Stĺpec I = (Stĺpec E tabuľka č. 1)

Stĺpec J (Energetické zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť energeticky zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, zhodnotených na území Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec K (Iné zhodnotenie na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť zhodnotených odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadu, ktorý prestáva byť odpadom podľa § 2 ods. 5 zákona, prípravy na opätovné použitie podľa § 3 ods. 10 zákona, odovzdania do domácnosti podľa § 14 ods. 5 zákona, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, zhodnotených na území Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec L (Recyklácia na území Slovenskej republiky) – uvedie sa hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami recyklovaných na území Slovenskej republiky spôsobom R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec M (Energetické zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec N (Iné zhodnotenie na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec O (Recyklácia na území členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované na území členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec P (Energetické zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec R (Iné zhodnotenie mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli zhodnotené mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 okrem recyklácie podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec S (Recyklácia mimo územia členských štátov Európskej únie) – uvedie sa hmotnosť odpadov z obalov vrátane opakovane použiteľných obalov, odpadov z obalov naplnených nebezpečnými látkami, ktoré boli recyklované mimo územia členských štátov Európskej únie akoukoľvek činnosťou R2 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona.

Stĺpec T (Dosiahnuté percento zhodnotenia) – percento celkového zhodnotenia odpadov z obalov z hmotnosti obalov uvedených na trh.

Stĺpec T = (Stĺpec J) + ( Stĺpec K) + (Stĺpec L) + (Stĺpec M) + (Stĺpec N) + (Stĺpec O) +

(Stĺpec P) + (Stĺpec R) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) * 100

Stĺpec U (Dosiahnuté percento recyklácie) – percento celkovej recyklácie odpadov z obalov z hmotnosti obalov uvedených na trh.

Stĺpec U = (Stĺpec L) + (Stĺpec O) + (Stĺpec S) / (Stĺpec I) x 100

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba (meno a priezvisko), telefón, e-mail, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, a jej podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.“.

13. Príloha č. 23 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 23 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ LIST ČASTÍ A SÚČIASTOK, KTORÉ SA POUŽIJÚ NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ČASTÍ A SÚČIASTOK, KTORÉ SA POUŽIJÚ NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie, sa vypĺňa len pre časti alebo súčiastky, ktoré majú samostatné identifikačné čísla.

ÚDAJE O ČASTIACH A SÚČIASTKACH URČENÝCH NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

P. č. – uvedie sa poradové číslo časti alebo súčiastky, ktorá sa použije na opätovné použitie.

Identifikátor vozidla – uvedie sa identifikačný znak vozidla (VIN (Identifikační číslo vozidla), EČV (Evidenčné číslo vozidla), eZap číslo formulára a pod.), podľa ktorého je možné jednoznačne identifikovať vozidlo, ako aj ostatné potrebné údaje o pôvode vozidla, z ktorého súčiastka alebo časť vozidla, ktorá bude použitá na opätovné použitie, pochádza.

Názov časti/súčiastky uvedie sa názov časti alebo súčiastky, ktorá sa použije na opätovné použitie.

Vlastný kód časti/súčiastky – uvedie sa jedinečný kód časti alebo súčiastky pridelený spracovateľom starých vozidiel, ktorý bude slúžiť na identifikáciu častí alebo súčiastok vo vzťahu k starému vozidlu.

Počet (ks) – uvedie sa počet častí alebo súčiastok rovnakého typu.

Celková hmotnosť (kg) – uvedie sa celková hmotnosť častí alebo súčiastok rovnakého typu v kilogramoch.

Kategória časti/súčiastky uvedie sa číslo kategórie časti alebo súčiastky podľa prílohy č. 22, a to takto:

1 - Batérie

2 - Katalyzátory

3 - Kovové súčiastky

4 - Pneumatiky

5 - Veľké plastové časti

6 - Sklo

7 - Iné materiály získané z demontáže

Zodpovedná osoba – uvedie sa meno a priezvisko poverenej osoby, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva.“.

14. Príloha č. 24 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015).“.


ČI. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2017.


László Sólymos v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené