Nariadenie vlády č. 22/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

Platnosť od 17.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

OBSAH

22

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. januára 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 bode 1.2. tretej vete sa vypúšťajú slová „v súlade s osobitným predpisom15)“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí v existujúcich budovách, ktorých konštrukcia to neumožňuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

2. V prílohe č. 1 bod 1.6.1. znie:

1.6.1. Ovládacie prvky výťahu určeného na prepravu osoby so zdravotným postihnutím bez sprievodu musia byť navrhnuté a umiestnené tak, aby tejto osobe umožňovali samostatné používanie výťahu.“.

3. V prílohe č. 1 bode 3.2. prvej vete sa vypúšťajú slová „smerom nahor“ a slovo „konštrukčných“.

4. V prílohe č. 1 bode 3.2. druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo nekontrolovanému pohybu kabíny smerom nahor“.

5. V prílohe č. 3 druhom bode sa vypúšťajú slová „smerom nahor“.

6. V prílohe č. 9 štvrtom bode sa slová „Notifikovaná osoba oprávnená na výkon náhodnej kontroly dohodne“ nahrádzajú slovami „Notifikované osoby zodpovedné za výkon náhodnej kontroly bezpečnostných častí do výťahov spoločne dohodnú“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené