Nariadenie vlády č. 202/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Platnosť od 09.08.2017
Účinnosť od 01.09.2017 do31.12.2017
Zrušený 359/2017 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

202

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. júla 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý pôsobí vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učiteľ vysokej školy, od 1. septembra 2017 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl uvedenej v prílohe č. 4.

(3) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. septembra 2017 patrí platová tarifa podľa platových taríf uvedených v prílohe č. 5.“.

2. Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohami č. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL

(v eurách mesačne)

Platový stupeňPočet rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
91011121314
1do 2613,50715,00766,50820,00880,00950,00
2do 4637,00743,00797,00853,00915,00987,00
3do 6662,50772,50828,00885,00951,001026,00
4do 9686,00800,50857,50916,50985,501062,50
5do12710,50829,00888,50951,501020,001100,00
6do 15735,00857,50917,50983,001055,501138,00
7do 18758,50886,00950,001016,501090,501177,00
8do 21782,50914,00978,501048,001127,001215,00
9do 24807,50942,001010,501081,501160,501252,50
10do 28831,50971,001040,501114,501196,001290,50
11do 32855,50998,001071,501146,501231,501328,50
12nad 32880,001028,001100,501179,501266,001366,50

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

Platové tarify
Platová triedaPracovná triedaPlatová tarifa
61501,50
2536,50
71556,50
2595,50
81616,50
2658,00
91690,00
2736,50
101753,00
2803,00
111843,00
2900,00
121944,00
21008,00
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené