Zákon č. 254/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 73/2015
Platnosť od 17.10.2015
Účinnosť od 17.10.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.10.2015 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

17.10.2015

Pôvodný predpis

17.10.2015
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené