Zákon č. 335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 103/2014
Platnosť od 03.12.2014
Účinnosť od 01.01.2019
Komentáre 51
Literatúra 4
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. V § 211b v dvadsiatom šiestom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené