Zákon č. 404/2011 Z. z.Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 126/2011
Platnosť od 22.11.2011
Účinnosť od 25.05.2018
Literatúra 13
Rozhodnutia súdov 311
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené