Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

Čiastka 112/2010
Platnosť od 26.06.2010
Účinnosť od 01.09.2018
Literatúra 1
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010 okrem § 2 ods. 5 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2010.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené