Opatrenie č. 632/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 211/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Rozhodnutia súdov 2

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené