Nariadenie vlády č. 402/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Čiastka 147/2008
Platnosť od 22.10.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 01.12.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z. (nepriamo)

402

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

V období od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 1 považujú za sumy v slovenských korunách prepočítané podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska.“.

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 150/2008 Z. z.

SUMY PLATIEB NA PRVÉ ZALESNENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

1. Najvyššia platba na založenie lesného porastu sa stanovuje na

a) 1 896 eur/ha, ak poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie je zaradená do znevýhodnených oblastí,

b) 1 659 eur/ha, ak poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie nie je zaradená do znevýhodnených oblastí.

2. Platba na ošetrovanie zalesneného pozemku sa stanovuje na 649 eur/ha ročne na päť rokov.

3. Platba na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti na zalesnenom pozemku na obdobie najviac pätnásť rokov sa stanovuje ročne na

a) 395 eur/ha pre žiadateľov poľnohospodárov,1)

b) 150 eur/ha pre ostatné osoby.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené