318

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 23. júla 2008

o ukončovaní štúdia na stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) zoznam predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky,

b) skladbu predmetov maturitnej skúšky v jednotlivých stredných školách,

c) podrobnosti o forme konania maturitnej skúšky,

d) podrobnosti o organizácii a forme konania záverečnej skúšky a absolventskej skúšky a ich jednotlivých častí,

e) spôsob konania maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

f) pokyny na vykonávanie externej časti maturitnej skúšky, písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a internej časti maturitnej skúšky,

g) podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky, záverečnej skúšky a absolventskej skúšky.

§ 2

Spôsob ukončovania štúdia

(1) Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, maturitnou skúškou, záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou.

(2) Záverečnou skúškou sa ukončuje štúdium

a) najmenej dvojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu učebného odboru v strednej odbornej škole,1)

b) dvojročného alebo trojročného vzdelávacieho programu odborov výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti.

(3) Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium

a) najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu,2)

b) najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej odbornej škole,

c) nadstavbové, ktoré nadväzuje na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore vzdelávania,3)

d) vo štvrtom ročníku štúdia šesťročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu a v ôsmom ročníku tanečného konzervatória.

(4) Záverečnou pomaturitnou skúškou sa ukončuje zdokonaľovacie pomaturitné štúdium alebo inovačné pomaturitné štúdium.

(5) Odbornou zložkou maturitnej skúšky (ďalej len „odborná zložka“) sa ukončuje kvalifikačné pomaturitné štúdium.

(6) Absolventskou skúškou sa ukončuje

a) špecializačné štúdium, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedá predtým absolvovanému študijnému odboru na strednej odbornej škole,

b) vyššie odborné štúdium, ktorým žiaci získavajú všeobecné vzdelanie a špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií,

c) vyššie odborné štúdium na stredných zdravotníckych školách, ktorým študujúci získavajú odbornú spôsobilosť na výkon povolania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný rádiologický asistent, diplomovaný optometrista, diplomovaný zdravotnícky záchranár,

d) súvislé štúdium šesťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu alebo súvislé štúdium osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu.

§ 3

Záverečná skúška

(1) V písomnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

(2) V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

(3) V ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.

§ 4

Maturitná skúška

(1) Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z predmetov podľa § 12.

(2) Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov podľa § 12, ktoré sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v stredných školách, ktorý žiak študuje.

(3) Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktoré mu neumožňuje vykonať maturitnú skúšku štandardným spôsobom, koná maturitnú skúšku spôsobom podľa § 14.

§ 5

Externá časť a interná časť maturitnej skúšky

(1) Predmety, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sú

a) anglický jazyk,

b) francúzsky jazyk,

c) maďarský jazyk a literatúra,

d) matematika,

e) nemecký jazyk,

f) ruský jazyk,

g) slovenský jazyk a literatúra,

h) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

i) španielsky jazyk,

j) taliansky jazyk,

k) ukrajinský jazyk a literatúra.

(2) Predmety, ktoré majú písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, sú

a) anglický jazyk,

b) francúzsky jazyk,

c) maďarský jazyk a literatúra,

d) nemecký jazyk,

e) ruský jazyk,

f) slovenský jazyk a literatúra,

g) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

h) španielsky jazyk,

i) taliansky jazyk,

j) ukrajinský jazyk a literatúra.

(3) Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať maturitnú skúšku len z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov

a) anglický jazyk,

b) francúzsky jazyk,

c) nemecký jazyk,

d) ruský jazyk,

e) španielsky jazyk,

f) taliansky jazyk.

§ 6

Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziách

(1) Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,

d) ďalší voliteľný predmet.

(3) Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským sú

a) maďarský jazyk a literatúra,

b) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

c) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

d) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov.

(4) Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá s vyučovacím jazykom ukrajinským sú

a) ukrajinský jazyk a literatúra,

b) slovenský jazyk a literatúra,

c) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

d) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov.

(5) Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) druhý vyučovací jazyk,

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,

d) jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.

(6) Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. a) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetov podľa odseku 5 písm. a) a b) žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu z internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku 5 písm. c) a d) žiak vykoná po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku 5 písm. c) a d) žiak vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia.

(7) Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s osemročným štúdiom sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) druhý vyučovací jazyk,

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,

d) jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.

(8) Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa odseku 2 písm. c), odseku 3 písm. d), odseku 4 písm. d), odseku 5 písm. c) a odseku 7 písm. c) je každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov podľa § 12, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

(9) Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) a odseku 7 písm. b) žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

(10) Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk okrem predmetu podľa odseku 9 žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

(11) Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk v škole s bilingválnym vzdelávaním alebo v triede s bilingválnym vzdelávaním, v ktorých sa vzdelávanie riadi medzinárodnou zmluvou, žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

§ 7

Skladba predmetov maturitnej skúšky v stredných odborných školách a konzervatóriách

(1) Maturitnú skúšku na strednej odbornej škole a konzervatóriu tvoria štyri predmety, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy a konzervatóriá sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

c) teoretická časť odbornej zložky,

d) praktická časť odbornej zložky.

(3) Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy s vyučovacím jazykom maďarským sú

a) maďarský jazyk a literatúra,

b) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

c) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

d) teoretická časť odbornej zložky,

e) praktická časť odbornej zložky.

(4) Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy s vyučovacím jazykom ukrajinským sú

a) ukrajinský jazyk a literatúra,

b) slovenský jazyk a literatúra,

c) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

d) teoretická časť odbornej zložky,

e) praktická časť odbornej zložky.

(5) Predmety maturitnej skúšky v triedach stredných odborných škôl s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) druhý vyučovací jazyk,

c) teoretická časť odbornej zložky,

d) praktická časť odbornej zložky.

(6) Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. a) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetov podľa odseku 5 písm. a) a b) žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z týchto predmetov žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia.

(7) V teoretickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 písm. c) sa v druhom vyučovacom jazyku ústne overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanom zadaní z určených odborných predmetov. V praktickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 písm. d) sa overujú v slovenskom jazyku schopnosti žiaka na základe písomného riešenia úloh vo vyžrebovanej téme.

(8) Predmety maturitnej skúšky pre pomaturitné kvalifikačné štúdium, pomaturitné zdokonaľovacie štúdium alebo pomaturitné inovačné štúdium sú

a) teoretická časť odbornej zložky,

b) praktická časť odbornej zložky.

(9) Predmetom maturitnej skúšky je podľa odseku 2 písm. c) a d), odseku 3 písm. d) a e), odseku 4 písm. d) a e) a odseku 8 písm. a) a b) súbor odborných vyučovacích predmetov podľa príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru strednej odbornej školy. V praktickej časti odbornej zložky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka v tomto súbore. V teoretickej časti odbornej zložky sa ústne overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky.

(10) Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 76 ods. 3 zákona žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca. Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

(11) Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

§ 8

Organizácia maturitnej skúšky

(1) Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky okrem ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jedno zo schválených zadaní.

(2) Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schvaľuje do 31. marca maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať; v predmete slovenský jazyk a literatúra je súčasťou maturitných zadaní aj vzorec na výpočet stupňa prospechu. Počet, forma a obsah jednotlivých zadaní sú uvedené v III. časti prílohy.

(3) Témy na jednotlivé časti teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy v termíne podľa odseku 2.

(4) Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetu teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém.

(5) Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.

(6) Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z týchto foriem:

a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,

b) obhajoba vlastného projektu,

c) realizácia a obhajoba experimentu,

d) obhajoba úspešných súťažných prác,

e) predvedenie umeleckého výkonu.

(7) Praktická časť odbornej zložky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín; v jednom dni najviac osem hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, praktická časť odbornej zložky môže trvať až štyri týždne.

(8) Praktická časť odbornej zložky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.

(9) Maturitné skúšky z jednotlivých predmetov, okrem externej časti a písomnej formy internej časti, sa konajú pred predmetovou maturitnou komisiou. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.

(10) Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy.

(11) Pri konaní maturitnej skúšky sa za jednu hodinu maturitnej skúšky považuje čas 60 minút.

§ 9

Organizácia záverečnej skúšky

(1) Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca.

(2) Témy na písomnú časť a ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky vypracujú majstri odbornej výchovy v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov.

(3) Na písomnú časť záverečnej skúšky sa určí 1 téma až 10 tém.

(4) Písomná časť záverečnej skúšky trvá od 45 minút do 120 minút.

(5) Písomná časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni.

(6) Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 téma až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.

(7) Praktická časť záverečnej skúšky trvá podľa povahy učebného odboru najviac 24 hodín. V odboroch, v ktorých si to charakter skúšky vyžaduje, môže praktická časť skúšky trvať až štyri týždne.

(8) Praktická časť záverečnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.

(9) Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.

(10) Na ústnu časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.

(11) Ústna časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 minút až 30 minút.

(12) Ústna časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 30 žiakov.

(13) Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti.

(14) Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.

§ 10

Organizácia záverečnej pomaturitnej skúšky

(1) Praktická časť odbornej zložky záverečnej pomaturitnej skúšky trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, v jednom dni najviac osem hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, praktická časť odbornej zložky môže trvať až štyri týždne.

(2) Pri konaní záverečnej pomaturitnej skúšky sa za jednu hodinu záverečnej pomaturitnej skúšky považuje čas 60 minút.

(3) Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda predmetovej maturitnej komisie primerane predĺžiť.

(4) Praktická časť odbornej zložky záverečnej pomaturitnej skúšky môže byť individuálna alebo skupinová. Žiak môže na nej používať pomôcky uvedené v zadaní témy práce.

(5) Pred záverečnou pomaturitnou skúškou sa žiaci päť vyučovacích dní nezúčastňujú na vyučovaní.

§ 11

Organizácia absolventskej skúšky

(1) Témy na jednotlivé časti absolventskej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca okrem výnimky ustanovenej v odseku 9.

(2) Absolventská skúška môže byť individuálna alebo skupinová.

(3) Absolventská skúška je verejná.

(4) Pri konaní absolventskej skúšky sa za jednu hodinu absolventskej skúšky považuje čas 60 minút.

(5) Teoretická skúška z odborných predmetov podľa § 79 ods. 2 písm. c) zákona a komplexná skúška z odborných predmetov podľa § 79 ods. 2 písm. e) zákona sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 12 žiakov.

(6) Absolventská skúška na strednej zdravotníckej škole sa organizuje ako skúška podľa § 79 ods. 2 písm. d) zákona.

(7) Čas trvania skúšok žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.

(8) Pred absolventskou skúškou sa žiaci päť vyučovacích dní nezúčastňujú na vyučovaní.

(9) Riaditeľ konzervatória na návrh umeleckej rady schvaľuje do

a) 31. januára vybrané umelecké diela absolventských výkonov,

b) 30. júna predchádzajúceho školského roka témy absolventských písomných prác,

c) 31. októbra zadania jednotlivých zložiek súborných skúšok z pedagogickej prípravy.

§ 12

Zoznam predmetov maturitnej skúšky

(1) Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú

a) cudzí jazyk,

b) spoločenskovedné predmety,

c) prírodovedné predmety,

d) ostatné predmety.

(2) Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety

a) anglický jazyk,

b) francúzsky jazyk,

c) nemecký jazyk,

d) ruský jazyk,

e) španielsky jazyk,

f) taliansky jazyk.

(3) Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety

a) dejepis,

b) geografia,

c) náuka o spoločnosti,

d) občianska náuka.

(4) Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety

a) biológia,

b) fyzika,

c) chémia,

d) informatika,

e) matematika.

(5) Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety

a) dejiny umenia,

b) deskriptívna geometria,

c) ekológia,

d) ekonomika,

e) estetika,

f) evanjelické a. v. náboženstvo,

g) chorvátsky jazyk,

h) katolícke náboženstvo,

i) kresťanská etika,

j) latinčina,

k) literárna tvorba,

l) maďarský jazyk a literatúra,

m) muzikál,

n) poľský jazyk,

o) praktická časť odbornej zložky,

p) právo,

q) psychológia,

r) reformované náboženstvo,

s) slovenský jazyk a literatúra,

t) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

u) stretnutia s ľudovou kultúrou,

v) športový manažment,

w) teoretická časť odbornej zložky,

x) ukrajinský jazyk a literatúra,

y) základy športovej prípravy,

z) umenie a kultúra,

aa) rómsky jazyk a literatúra.

ab) ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

§ 13

Maturitná skúška

(1) Žiak vykoná externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa II. časti prílohy.

(2) Žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa III. časti prílohy.

(3) Žiak vykoná teoretickú časť odbornej zložky a praktickú časť odbornej zložky podľa IV. časti prílohy.

§ 14

Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

(1) Podľa upravených podmienok môže maturovať

a) žiak špeciálnej školy,

b) žiak špeciálnej triedy,

c) žiak so zdravotným znevýhodnením v triede strednej školy vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi.

(2) Úpravy sa vzťahujú na

a) jednotlivé časti maturitnej skúšky,

b) cieľové požiadavky jednotlivých maturitných predmetov,

c) externé testy, písomné práce a maturitné zadania.

(3) Úpravy sa týkajú týchto oblastí:

a) predĺžený časový limit pri riešení úloh testu a pri ústnej odpovedi,

b) úpravy alebo nahradenie niektorých úloh,

c) rôzne grafické úpravy a formáty zadaní s použitím rôznych veľkostí písma, s použitím zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede a počúvania vstupného textu,

d) prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta, zdravotníckeho personálu, špeciálneho pedagóga.

(4) Žiaci so zdravotným znevýhodnením, na ktorých sa vzťahujú úpravy, sú žiaci

a) so sluchovým postihnutím,

b) so zrakovým postihnutím,

c) s telesným postihnutím,

d) chorí a zdravotne oslabení,

e) s vývinovými poruchami učenia,

f) žiaci s poruchami aktivity a pozornosti,

g) žiaci s poruchami správania,

h) žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou,

i) žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,

j) s viacnásobným postihnutím.

(5) Žiaci sú zaradení do troch skupín podľa miery obmedzenia pri práci s testovými úlohami:

a) I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia,

b) II. skupina – stredný stupeň obmedzenia,

c) III. skupina – ťažký stupeň obmedzenia.

(6) Pri zaraďovaní žiakov do skupín je potrebné vychádzať z toho, či

a) je žiak schopný pracovať pri predĺženom čase s testom pre bežnú populáciu,

b) je potrebné testové úlohy upraviť z formálnej stránky, upraviť veľkosť písma, zvýrazniť text alebo nahradiť testové úlohy vhodnejšími úlohami,

c) vyžaduje postihnutie žiaka pomoc tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta alebo zdravotníckeho personálu či špeciálneho pedagóga pri vypracovaní testov,

d) spôsob testovania a spôsob úpravy testov zohľadňujú spôsob vzdelávania žiaka počas jeho štúdia.

(7) Úpravy maturitnej skúšky pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí sú uvedené v V. časti prílohy.

(8) Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku, podáva uchádzač riaditeľovi školy. Žiadosť obsahuje

a) osobné údaje uchádzača,

b) skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený,

c) odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov s vývinovými poruchami učenia,

d) odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-psychologického poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové poruchy, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky,

e) aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa.

(9) Odborný posudok pre uchádzača s vývinovými poruchami učenia má najviac dvojročnú platnosť.

(10) Odborný posudok vyhotovuje ten, kto má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka so zdravotným znevýhodnením.

§ 15

Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky

(1) Ak má maturitná skúška v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v príslušnom predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.

(2) Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške. Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom; percentilom sa hodnotí, ak ju vykoná viac ako 30 žiakov. Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.

(3) Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti a pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sú centrálne vypracované a sú prílohou ich zadania.

(4) Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

(5) Každú úlohu v maturitnom zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky hodnotí predmetová maturitná komisia samostatne.

(6) Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v

1. písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo

2. externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

(9) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nie je horšie ako 4 – dostatočný.

(10) Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

(11) Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.

§ 16

Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie záverečnej skúšky a absolventskej skúšky

Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na záverečnej skúške alebo absolventskej skúške klasifikuje žiaka takto:

a) prospel s vyznamenaním, ak nemá

1. na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky prospech horší ako výborný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky priemerný prospech horší ako 1,5 a v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný,

2. na absolventskej skúške v študijných odboroch skupiny 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba z praktickej časti skúšky z hlavného odboru štúdia alebo z absolventského výkonu z hlavného odboru štúdia stupeň prospechu horší ako výborný a v študijných odboroch skupiny 53 – z praktickej skúšky stupeň prospechu horší ako výborný,

3. na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona horší ako 1,50,

b) prospel veľmi dobre, ak nemá

1. na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný,

2. na absolventskej skúške v študijných odboroch skupiny 82 – umenie, úžitkové umenie a ručná umelecko-remeselná výroba z praktickej časti skúšky z hlavného odboru štúdia alebo z absolventského výkonu z hlavného odboru štúdia stupeň prospechu horší ako chválitebný a v študijných odboroch skupiny 53 – z praktickej skúšky stupeň prospechu horší ako chválitebný,

3. na absolventskej skúške priemerný prospech z jednotlivých častí absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona horší ako 2,00,

c) prospel, ak nemá

1. na záverečnej skúške z písomnej časti skúšky, praktickej časti skúšky a ústnej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,

2. na absolventskej skúške z niektorej časti absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona stupeň prospechu nedostatočný,

d) neprospel, ak má

1. na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,

2. na absolventskej skúške z niektorej časti absolventskej skúšky podľa § 79 ods. 2 zákona stupeň prospechu nedostatočný.


§ 17

Prechodné ustanovenia

(1) Žiak, ktorý vykonal záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku podľa doterajších predpisov a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku podľa doterajších predpisov.

(2) Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2010 namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo náuka o spoločnosti, alebo občianska náuka.

(3) Žiak, ktorý bol prijatý na gymnázium s dvoma vyučovacími jazykmi so štvorročným štúdiom a štúdium začal najneskôr v školskom roku 2008/2009, vykoná maturitnú skúšku z predmetov

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) druhý vyučovací jazyk,

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov alebo ostatných predmetov,

d) ďalší voliteľný predmet.

(4) Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa odseku 3 písm. c) je každý prírodovedný alebo spoločenskovedný predmet uvedený v § 12, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií sa môže zarátať aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

(5) Žiak, ktorý bol prijatý na strednú odbornú školu s dvoma vyučovacími jazykmi so štvorročným štúdiom a štúdium začal najneskôr v školskom roku 2008/2009, vykoná maturitnú skúšku z predmetov

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) druhý vyučovací jazyk,

c) teoretická časť odbornej zložky,

d) praktická časť odbornej zložky.

(6) V teoretickej časti odbornej zložky podľa odseku 5 sa v druhom vyučovacom jazyku ústne overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme z určených odborných predmetov. V praktickej časti odbornej zložky sa overujú v slovenskom jazyku schopnosti žiaka na základe písomného riešenia úloh vo vyžrebovanej téme.

§ 17a

Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2019 namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo náuka o spoločnosti, alebo občianska náuka.

§17b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013

Žiak, ktorý vykonal maturitnú skúšku podľa predpisov účinných do 31. augusta 2013 a bola mu povolená opravná skúška alebo skúška v náhradnom termíne, vykoná maturitnú skúšku podľa týchto predpisov.

§ 18

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Ján Mikolaj v. r.


Príloha k vyhláške č. 318/2008 Z. z.

SPÔSOB A FORMA KONANIA MATURITNEJ SKÚŠKY

I. ČASŤ

FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV

Por.
číslo
PredmetČasť
Úroveň ExternáInterná a jej formy
Písomná Ústna
príprava odpoveď
1anglický jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
2biológia20´20´
3dejepis20´20´
4francúzsky jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
5fyzika20´20´
6geografia20´20´
7chémia20´20´
8informatika30´20´
9maďarský jazyk a literatúra100´150´20´20´
10matematika150´20´20´
11náuka o spoločnosti20´20´
12nemecký jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
13občianska náuka20´20´
14ruský jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´ 20´20´
B1100´60´20´20´
15slovenský jazyk a literatúra100´150´20´20´
16slovenský jazyk a slovenská literatúra4)100´90´20´20´
17španielsky jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
18taliansky jazykC1150´90´20´20´
B2120´60´20´20´
B1100´60´20´20´
19ukrajinský jazyk a literatúra100´150´20´20´
20teoretická časť odbornej zložky30´30´
21praktická časť odbornej zložky max. 24 hodín (príprava a výkon)
22dejiny umenia5)20´20´
23deskriptívna geometria5)30´20´
24ekológia5)20´20´
25ekonomika5)20´20´
26estetika5)20´20´
27evanjelické a. v. náboženstvo6)20´20´
28kresťanská etika6)20´20´
29latinčina20´20´
30právo5)20´20´
31psychológia5)20´20´
32reformované náboženstvo6)20´20´
33katolícke náboženstvo6)20´20´
34stretnutia s ľudovou kultúrou5)20´20´
35športový manažment20´20´
36základy športovej prípravy20´20´
37muzikál20´20´
38literárna tvorba20´20´
39poľský jazyk20´20´
40chorvátsky jazyk20´20´
41umenie a kultúra20´20´
42rómsky jazyk a literatúra20´20´

II. ČASŤ

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA EXTERNEJ ČASTI A PÍSOMNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY

1. Cudzí jazyk – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, talianska jazyk a španielsky jazyk.

Cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Predmet druhý vyučovací jazyk v bilingválnych triedach stredných škôl alebo v bilingválnych školách obsahom a náročnosťou zodpovedá úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca.Voliteľný predmet cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B1 alebo B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.

Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.

Externá časť maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. Test obsahuje úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

Test z cudzieho jazyka alebo z druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.

Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie štruktúrovaného centrálneho zadania v určenej žánrovej forme. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa zadáva vo všetkých školách v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň C1:

a) napísať jasný, detailný a správne kompozične a syntakticky členený text na zložité témy so spoločenskou alebo s odbornou tematikou,

b) písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch,

c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh, esej, recenziu,

d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

e) napísať súkromný a formálny list, obchodný list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, odborný referát s využitím adekvátnych štylistických postupov a odbornej terminológie s prihliadnutím na cieľovú skupinu príjemcov,

f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, vytvoriť syntakticky správny opis a imaginatívny test,

g) napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city a pomocou doplňujúcich argumentov a vhodných príkladov dokáže podrobne vysvetliť a podporiť svoje stanoviská a názory a vhodne ich ukončiť,

h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, prejav a použiť zodpovedajúcu odbornú terminológiu,

i) vedieť aplikovať štylistické a kompozičné postupy náučného a populárno-náučného štýlu.

Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2:

a) napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú,

b) písať podrobne, štylisticky a jazykovo správne o udalostiach, reálnych alebo fiktívnych zážitkoch,

c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh,

d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,

f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu,

g) napísať súvislý text, v ktorom žiak vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city,

h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie.

Charakteristika zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1:

a) písať jednoducho a jasne o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho,

b) vyjadriť svoj názor na témy, ktoré žiaka zaujímajú,

c) vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod.),

d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,

e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát,

f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu.

2. Maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Externá časť maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém, prípadne východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

Charakteristika úloh písomnej práce:

a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),

b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

c) porovnanie dvoch textov podľa zadania,

d) štýlová a žánrová transformácia textov.

3. Matematika

Externú časť maturitnej skúšky z matematiky tvorí centrálne vypracovaná písomná skúška – test, ktorá sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a externe sa vyhodnocuje. Test sa skladá iba z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

4. Slovenský jazyk a literatúra

Externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – test. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Žiak má preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom prejave a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z cieľových požiadaviek. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

Charakteristika úloh písomnej práce:

a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),

b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

c) porovnanie dvoch textov podľa zadania,

d) štýlová a žánrová transformácia textov.

5. Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa skladá z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. Test overuje komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa preveruje, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.

Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky sú centrálne pripravené štyri témy s osnovou a určené žánrové formy podľa vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením:

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.

Charakteristika úloh písomnej práce:

a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),

b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,

c) porovnanie dvoch textov podľa zadania,

d) štýlová a žánrová transformácia textov.

III. ČASŤ

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY

VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.

2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná.

3. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre príslušný predmet maturitnej skúšky.

4. Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických okruhov.

5. Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu.

6. Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Maturitné zadania sa nezverejňujú.

7. Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni.

8. Pre každý maturitný predmet sa učebné pomôcky členia do dvoch skupín – všeobecné a konkrétne. Pod všeobecnými rozumieme pomôcky, ktoré má každý žiak na každej škole k dispozícii počas konania príslušnej časti alebo zložky skúšky. Konkrétne sú tie pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným zadaním.

9. Každá škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej skúšky.

10. Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky.

11. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.

12. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok.

ANGLICKÝ JAZYK

Každé zadanie pre všetky úrovne náročnosti sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z anglického jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)

Žiak opíše predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou úlohou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

Úloha č. 2 – Tematický okruh

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napríklad je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

Všeobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel.

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a skončenie rozhovoru.

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranosť,

2. jazyková správnosť.

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. plynulosť vyjadrovania,

2. výslovnosť a intonácia,

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

4. lexikálny rozsah,

5. argumentácia,

6. gramatická presnosť.

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová a jazyková správnosť,

2. pohotovosť vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru pre obe úrovne sa používa vzorec

Obrázok_01

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 1

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

Úloha č. 2

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

BIOLÓGIA

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na reprodukciu a pochopenie stanoveného učiva (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na porozumenie a hodnotenie poznatkov – špecifický transfer (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, na interpretáciu pozorovaní a pokusov s dôrazom na schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zadané problémy – nešpecifický transfer (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

biológia ako veda,

biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav,

nebunkové a prokaryotické organizmy,

biológia rastlín,

systém a fylogenéza rastlín,

huby a lišajníky,

biológia živočíchov,

systém a fylogenéza živočíchov,

biológia človeka,

genetika,

ekológia.

Všeobecné pomôcky

Kľúč na určovanie rastlín

Atlas rastlín

Atlas živočíchov

Anatomický atlas – ľudské telo

Encyklopédia prírody

Priesvitky k spätnému projektoru z anatómie človeka, stavovcov, genetiky

Kostra človeka

Torzo človeka

Anatomické obrazy (človek, stavovce)

Diapozitívy flóry, fauny

Mikroskop, mikroskopické preparáty

Vzorky častí rastlinného tela – model koreňa, stonky, listu, kvetu

Obrazový materiál živočíchov, rastlín

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_02

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 3 je upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

DEJEPIS

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne určený pojem, fakt, definícia, historický jav alebo proces, o ktorom má žiak preukázať svoje vedomosti, a je určená učebná pomôcka a spôsob práce s ňou, napr. historická mapa a opis, čo má žiak urobiť (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe sa presne definuje, čo sa od žiaka očakáva, napr. klasifikovať historické udalosti, porovnať dva historické javy alebo procesy alebo viac historických javov alebo procesov, určiť príčiny alebo dôsledky jedného historického javu alebo procesu alebo viacerých historických javov alebo procesov a pod. K úlohe je určená aj učebná pomôcka (historická mapa, historický prameň, graf, karikatúra a pod.) a opis, čo má žiak urobiť (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na syntézu historických javov, procesov a udalostí. Od žiaka sa požaduje kritické posúdenie uvedených historických obsahov a preukázanie schopnosti zovšeobecňovať a zaujať hodnotiace postoje k minulosti. Žiak má preukázať schopnosť pracovať s historickými prameňmi, zručnosti orientovania sa v čase a priestore.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

úvod do vyučovania dejepisu a pravek,

starovek,

stredovek,

novovek,

dejiny 20. storočia.

Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých úloh v maturitných zadaniach je takéto:

a) svetové dejiny približne 55 %,

b) národné dejiny približne 45 %.

Všeobecné pomôcky

Atlas svetových dejín

Dejepisné atlasy pre základné školy a gymnáziá

Z prameňov našich dejín

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_03

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

FRANCÚZSKY JAZYK

Každé zadanie pre všetky úrovne náročnosti sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z francúzskeho jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

Úloha č. 2 – Tematický okruh

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

Všeobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a skončenie rozhovoru.

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranosť,

2. jazyková správnosť.

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. plynulosť vyjadrovania,

2. výslovnosť a intonácia,

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

4. lexikálny rozsah,

5. argumentácia,

6. gramatická presnosť.

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová a jazyková správnosť,

2. pohotovosť vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_04

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 1

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

Úloha č. 2

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

FYZIKA

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Žiak teoreticky opíše fyzikálny jav, pojem, vzťah a podobne a rieši jednoduchú úlohu súvisiacu s témou (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Žiak rieši štruktúrovanú úlohu, v ktorej musí aplikovať teoretické poznatky z určitých tematických celkov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Žiak obhajuje svoju experimentálnu prácu súvisiacu s témami zadania, pričom využíva svoj zošit laboratórnych cvičení (uplatňuje sa aj forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

mechanika,

molekulová fyzika a termodynamika,

elektrický prúd a elektrické pole,

magnetické pole,

striedavý prúd,

mechanické kmitanie,

vlnenie,

základy fyziky mikrosveta.

Všeobecné pomôcky

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky, kalkulačka, ktorá by mala mať aspoň desaťmiestny displej, základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, umocňovanie, odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_05

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 3 je upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

GEOGRAFIA

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je širšie koncipovaná, jej cieľom je preveriť žiakove vedomosti a zručnosti v danej oblasti, spôsob logickej prípravy a prezentácie odpovede na danú úlohu, výber faktov, pojmov a vzťahov. Cieľom je preveriť aj zručnosť práce so zdrojmi, ktoré bude mať žiak k dispozícii k danej otázke (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je formulovaná ako aplikačná úloha. Úlohou žiaka je predviesť najvhodnejší spôsob riešenia, obhájiť správnosť svojho postupu a vedieť argumentovať a komunikovať o príslušnom probléme. Pri odpovedi bude mať žiak k dispozícii geografické zdroje (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha je formulovaná ako konkrétna problémová úloha na úrovni najvyšších myšlienkových operácií (analýza, syntéza, hodnotenie), pri ktorej riešení môžu žiaci uplatniť vedomosti a zručnosti získané počas celého štúdia, teda sformulovať geografickú otázku, správne vybrať údaje, analyzovať ich, organizovať získané údaje a hodnotiť ich, odpovedať na geografickú otázku. Žiak predvedie svoje riešenie problému a obhajuje správnosť riešenia na základe geografických zdrojov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

Zem a zobrazovanie Zeme,

fyzická geografia (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra),

humánna geografia (obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo sveta),

regionálna geografia sveta (politická mapa sveta, geografia Európy, Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie, Oceánie, Antarktídy a oceánov),

geografia Slovenskej republiky,

geoekológia a environmentalistika.

Všeobecné pomôcky

Všeobecno-zemepisné mapy

Tematické mapy

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_06

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Požiadavka zručnosti a riešenia na základe geografických zdrojov je pre žiakov so zrakovým a telesným postihnutím vo všetkých úlohách jednotlivých zadaní upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so zrakovým postihnutím je takéto:

Zem a zobrazovanie Zeme,

fyzická geografia (atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra),

humánna geografia (obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo sveta),

regionálna geografia sveta (politická mapa sveta, geografia Európy, Ameriky, Ázie, Afriky, Austrálie,

Oceánie, Antarktídy a oceánov),

geografia Slovenskej republiky,

geoekológia a environmentalistika.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

CHÉMIA

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha na reprodukciu, pochopenie a jednoduché myšlienkové operácie, napr. jednoduché výpočty, názvoslovie, vlastnosti látok, zoradenie, zaradenie do skupiny, neúplný zápis reakcie a podobne, spojená s pokynmi typu definuj, pomenuj, vymenuj a podobne (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha zameraná na zložitejšie myšlienkové operácie a tvorivé myslenie, na analýzu, porovnávanie, hodnotenie, aplikáciu osvojených poznatkov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha zameraná na laboratórnu skúsenosť žiaka, napr. opis alebo realizácia laboratórneho postupu, výpočet spojený s pokusom, vyslovenie hypotézy, hľadanie vhodných chemikálií, pomôcok, laboratórneho postupu, diskusia o výsledkoch pokusu a podobne, alebo na schopnosť žiaka pracovať s odborným textom, napr. analyzovať, vyhľadávať v texte, reagovať na otázky týkajúce sa textu a podobne.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

všeobecná chémia,

anorganická chémia,

organická chémia,

prírodné látky a základy biochémie.

Všeobecné pomôcky

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky

Jednoduchá kalkulačka (základné aritmetické, exponenciálne a logaritmické funkcie)

Stavebnica molekulových modelov

Modely kryštalických mriežok a orbitálov

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_07

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 3 je upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

INFORMATIKA

Každé zadanie sa skladá z dvoch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Riešenie algoritmického problému v konkrétnom programovacom jazyku

Úloha č. 2 – Riešenie praktickej úlohy alebo opísanie témy a uvedenie príkladov

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

Úloha č. 1 – algoritmy a programovanie

Úloha č. 2 – informácie okolo nás, informačná spoločnosť, počítačové systémy, internet

25 % až 40 % internet,

25 % až 40 % aplikačný softvér.

Obsahom maturitných zadaní by mali byť praktické úlohy, ktoré sa dajú zvládnuť asi za 20 minút. V tomto časovom intervale sú žiaci schopní zvládnuť len čiastkové úlohy z tematických celkov, ako napríklad vytvorenie a odladenie podprogramu s požadovanou vlastnosťou, doplnenie tabuľky o požadované výpočty, vytvorenie vhodnej grafickej reprezentácie údajov z tabuľky, odoslanie a prijatie elektronickej pošty s prílohou, doplnenie počítačovej prezentácie o ďalšiu snímku so špecifikovaným obsahom, získanie požadovaných údajov z databázy v určenej forme, úpravu textu, tabuľky, prezentácie, databázy, úpravu obrázka na požadovaný tvar, vykonanie špecifikovaných systémových nastavení atď.

Cieľom zadania je predovšetkým preverenie praktických zručností žiaka pri používaní informačno-komunikačných technológií a preverenie jeho schopnosti aplikovať získané teoretické poznatky v praxi. Riešenie maturitného zadania sa musí realizovať prostriedkami informačno-komunikačných technológií.

Formulácia zadania by mala obsahovať cieľ, ktorý má študent dosiahnuť, ale nie prostriedky, ktorými ho má dosiahnuť. Výber prostriedkov a ich zvládnutie v procese riešenia zadania je súčasťou hodnotenia žiaka.

Všeobecné pomôcky

PC s pripojením na internet

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_08

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Každé zadanie obsahuje dve úlohy a východiskový literárny text. Jedna z úloh musí obsahovať učivo z maďarského jazyka. Ak by literárny text neobsahoval vhodné podnety pre úlohu z jazyka, môže byť k tejto úlohe pripojený ešte špecifický text.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na reprodukciu vedomostí z literárnej histórie a teórie literatúry (prevláda forma monológu) a na následnú schopnosť uplatniť tieto vedomosti pri interpretácii textu literárnej ukážky (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie). Úloha môže mať tieto varianty:

a) variant – ak je úloha zameraná historicky, jej obsahom je priblíženie literárno-umeleckého obdobia a prehľad o najvýznamnejších autoroch (2 až 3) s ideovou, tematickou a umeleckou charakteristikou ich najdôležitejších diel a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu),

b) variant – ak je úloha zameraná tematicky, jej obsahom je priblíženie odlišného stvárnenia danej témy v rôznych dielach a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu),

c) variant – ak je úloha zameraná na problematiku žánrovej formy, jej obsahom je definovanie žánrovej formy, náčrt jej historického vývinu, resp. prehľad modifikácií žánru u rôznych autorov a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil svoju pripravenosť demonštrovať znalosť teoretického systému maďarského jazyka určenú základnými pedagogickými dokumentmi a svoju schopnosť uplatniť tieto vedomosti pri vysvetľovaní konkrétnych jazykových javov, ktoré sa vyskytli v texte literárnej ukážky (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

Úlohy z literatúry

maďarská literatúra,

svetová literatúra,

teória literatúry.

Úlohy z jazyka

lexikológia a frazeológia,

morfológia,

zvuková a grafická stránka jazyka,

syntax,

práca s informáciami,

všeobecné poznatky o jazyku,

štylistika.

Všeobecné pomôcky

A magyar helyesírás szabályai vagy Helyesírási keziszótár – slovník

Hodnotenie

Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a jazykovú správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatickú správnosť, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_09

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 40 minút

MATEMATIKA

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Žiak objasní (definuje) dané pojmy, uvedie ich príklady a kontrapríklady, sformuluje ich vlastnosti a súvislosti medzi uvedenými pojmami (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na argumentáciu a dôvodenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na postup riešenia príslušnej úlohy s rôznymi alternatívami. Doplňujúce otázky budú zamerané na alternatívy pri iných číselných zadaniach.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

základy matematiky,

funkcie,

planimetria,

stereometria,

kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika.

Úlohy maturitných zadaní nemôžu byť z jedného tematického okruhu.

Všeobecné pomôcky

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky

Kalkulačka, ktorá by mala mať aspoň desaťmiestny displej, základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, umocňovanie, odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_10

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so sluchovým postihnutím je takéto:

základy matematiky,

funkcie,

planimetria,

stereometria,

kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

NÁUKA O SPOLOČNOSTI

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Žiak má opísať (definovať) vybrané pojmy a uviesť súvislosti medzi nimi (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na analýzu ukážky, resp. porovnanie ukážok textov alebo argumentáciu či zdôvodnenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na riešenie určitého problému a jeho aplikáciu v praxi alebo na využitie medzipredmetových väzieb pri riešení problému (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

filozofia,

právo,

politológia,

ekonómia a ekonomika,

psychológia a sociológia.

Všeobecné pomôcky

Antológia z diel filozofov

Ústava Slovenskej republiky

Slovník spoločenských vied

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Filozofický slovník

Dohovor k ľudským právam

Dohovor o právach detí

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_11

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so sluchovým postihnutím je takéto:

10 % až 40 % filozofia,

10 % až 40 % právo,

10 % až 40 % politológia,

10 % až 40 % ekonómia a ekonomika,

10 % až 40 % psychológia a sociológia.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

NEMECKÝ JAZYK

Každé zadanie pre všetky úrovne sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z nemeckého jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

Úloha č. 2 – Tematický okruh. Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné školy aj rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napríklad je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (z konkrétnej situácie z každodenného života v okruhu príslušných tém).

Všeobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranosť,

2. jazyková správnosť.

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. plynulosť vyjadrovania,

2. výslovnosť a intonácia,

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

4. lexikálny rozsah,

5. argumentácia,

6. gramatická presnosť.

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová a jazyková správnosť,

2. pohotovosť vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru pre obidve úrovne sa používa vzorec

Obrázok_12

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 1

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

Úloha č. 2

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

OBČIANSKA NÁUKA

Každé zadanie sa skladá z troch úloh.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Žiak má opísať (definovať) vybrané pojmy a uviesť súvislosti medzi nimi (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na analýzu ukážky, resp. porovnanie ukážok textov alebo argumentáciu či zdôvodnenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na riešenie určitého problému a jeho aplikáciu v praxi alebo na využitie medzipredmetových väzieb pri riešení problému (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

filozofia,

právo,

politológia,

ekonómia a ekonomika,

psychológia a sociológia.

Všeobecné pomôcky

Antológia z diel filozofov

Ústava Slovenskej republiky

Slovník spoločenských vied

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Filozofický slovník

Dohovor k ľudským právam

Dohovor o právach detí

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_13

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so sluchovým postihnutím je takéto:

10 % až 40 % filozofia,

10 % až 40 % právo,

10 % až 40 % politológia,

10 % až 40 % ekonómia a ekonomika,

10 % až 40 % psychológia a sociológia.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

RUSKÝ JAZYK

Každé zadanie pre všetky úrovne sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z ruského jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

Úloha č. 2 – Tematický okruh

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné školy aj rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

Všeobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranosť,

2. jazyková správnosť.

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. plynulosť vyjadrovania,

2. výslovnosť a intonácia,

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

4. lexikálny rozsah,

5. argumentácia,

6. gramatická presnosť.

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová a jazyková správnosť,

2. pohotovosť vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_14

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 1

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

Úloha č. 2

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil pripravenosť komunikovať v štátnom jazyku, schopnosť jazykovo, kompozične a štylisticky analyzovať a interpretovať text a znalosť teoretického systému slovenského jazyka v rozsahu určenom katalógom cieľových požiadaviek a vzdelávacím štandardom. Zároveň má žiak preukázať schopnosť pohotovo reagovať na podnety, argumentovať a kriticky hodnotiť text; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na schopnosť analyzovať, interpretovať a esteticky hodnotiť umelecký text a pritom uplatňovať vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

Úlohy z jazyka

zvuková rovina jazyka a pravopis,

významová/lexikálna rovina jazyka,

tvarová/morfologická rovina jazyka,

skladobná/syntaktická rovina jazyka,

sloh,

jazykoveda,

jazyk a reč,

učenie sa,

práca s informáciami,

jazyková kultúra,

komunikácia.

Úlohy z literatúry

všeobecné pojmy,

literárne obdobia a smery,

literárne druhy,

literárne žánre,

štruktúra literárneho diela,

štylizácia textu,

metrika.

Všeobecné pomôcky

Krátky slovník slovenského jazyka

Synonymický slovník slovenčiny

Pravidlá slovenského pravopisu

Hodnotenie

a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t. j. jazykovú a gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2 alebo 1 : 1. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec

Vzorec 01

alebo vzorec

Vzorec 02

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy podľa formulácie maturitných zadaní.

d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom môže byť aj v pomere 2 : 3. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec

Vzorec 03

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2.

Ustanovenie tohto písmena sa uplatňuje do 31. augusta 2015.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 40 minút.

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA

Každé zadanie obsahuje dve úlohy a východiskové texty.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Konverzácia

Aktualizovať a konkretizovať rozhovory, viesť rozhovor, ktorý nadväzuje na východiskový text, rozumieť tematickým okruhom z konverzácie, aktívne ovládať základnú slovnú zásobu konverzačných tém, zostaviť rozhovor na základe kľúčových slov alebo téz.

Úloha č. 2 – Literatúra

Prirodzená komunikácia o literárnom diele (kontextualita), schopnosť tvorivo interpretovať osvojené myšlienky a produkovať vlastné, objasňovať špecifiká, ktoré sú charakteristické pre slovenskú a maďarskú literatúru.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

konverzácia,

literatúra.

Všeobecné pomôcky

Slovník slovenského jazyka

Frazeologický slovník

Pravidlá slovenského pravopisu

Dvojjazyčné slovníky (slovensko-maďarský, maďarsko-slovenský)

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

d) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_16

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 40 minút

ŠPANIELSKY JAZYK

Každé zadanie pre všetky úrovne sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách zo španielskeho jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

Úloha č. 2 – Tematický okruh

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné školy aj rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

Všeobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranosť,

2. jazyková správnosť.

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. plynulosť vyjadrovania,

2. výslovnosť a intonácia,

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

4. lexikálny rozsah,

5. argumentácia,

6. gramatická presnosť.

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení.

Hodnotí sa

1. obsahová a jazyková správnosť,

2. pohotovosť vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_17

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 1

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

Úloha č. 2

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

TALIANSKY JAZYK

Každé zadanie pre všetky úrovne sa skladá z troch úloh.

Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z talianskeho jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

Úloha č. 2 – Tematický okruh

Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné školy aj rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

Všeobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranosť,

2. jazyková správnosť.

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. plynulosť vyjadrovania,

2. výslovnosť a intonácia,

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

4. lexikálny rozsah,

5. argumentácia,

6. gramatická presnosť.

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová a jazyková správnosť,

2. pohotovosť vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_18

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 1

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

Úloha č. 2

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Každé zadanie obsahuje dve úlohy a východiskový literárny text. Jedna z úloh musí obsahovať učivo z ukrajinského jazyka.

Ak by literárny text neobsahoval vhodné podnety pre úlohu z jazyka, môže byť k tejto úlohe pripojený ešte špecifický text.

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na reprodukciu vedomostí z literárnej histórie a teórie literatúry (prevláda forma monológu) a na následnú schopnosť uplatniť tieto vedomosti pri interpretácii textu literárnej ukážky (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie). Úloha môže mať tieto varianty:

a) variant – ak je úloha zameraná historicky, jej obsahom je priblíženie literárno-umeleckého obdobia a prehľad o najvýznamnejších autoroch (2 až 3) s ideovou, tematickou a umeleckou charakteristikou ich najdôležitejších diel a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu),

b) variant – ak je úloha zameraná tematicky, jej obsahom je priblíženie odlišného stvárnenia príslušnej témy v rôznych dielach a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu),

c) variant – ak je úloha zameraná na problematiku žánrovej formy, jej obsahom je definovanie žánrovej formy, náčrt jej historického vývinu, resp. prehľad modifikácií žánru u rôznych autorov a následná analýza a hodnotenie textu na základe argumentácie (dokazovanie vlastných tvrdení prvkami z textu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil svoju pripravenosť demonštrovať znalosť teoretického systému ukrajinského jazyka určenú základnými pedagogickými dokumentmi a svoju schopnosť uplatniť tieto vedomosti pri vysvetľovaní konkrétnych jazykových javov, ktoré sa vyskytli v texte literárnej ukážky (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

Úlohy z literatúry

ukrajinská literatúra,

svetová literatúra,

teória literatúry.

Úlohy z jazyka

lexikológia a frazeológia,

morfológia,

zvuková a grafická stránka jazyka,

syntax,

práca s informáciami,

všeobecné poznatky o jazyku,

štylistika.

Všeobecné pomôcky

Slovensko-ukrajinský slovník

Hodnotenie

a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a jazykovú správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatickú správnosť, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_19

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 40 minút

DEJINY UMENIA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vysvetlenie základných znakov daného obdobia a ich odrazu v umení, konkrétne najmä v architektúre ako najmocnejšom nástroji každej vlády v oblasti umenia. Obvykle sa v tejto časti otázky vyžaduje aj vysvetlenie základných znakov architektúry, jej najvýznamnejších predstaviteľov a ich diela. K úlohe patrí aj učebná pomôcka. Ide najmä o obrazové materiály, prostredníctvom ktorých žiak dokumentuje znaky daného obdobia (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 2 – Úloha je obvykle zameraná na vysvetlenie a opísanie prevládajúcich druhov umenia v danom období (najčastejšie ide o maľbu a plastiku). K úlohe patrí aj učebná pomôcka (obrazový materiál týkajúci sa umeleckých predmetov z oblasti maliarstva a sochárstva). Žiak prostredníctvom obrazového materiálu opíše základné znaky maľby a plastiky v danom období (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha je obvykle zameraná na encyklopedické vedomosti žiaka. Ide v nej o vymenovanie najvýznamnejších osobností a ich diel daného obdobia (prevláda forma monológu). Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

periodizácia dejín umenia, základné rozdelenie umeleckých druhov, umenie praveku,

staroveké umenie,

stredoveké umenie,

umenie novoveku,

umenie 20. storočia.

Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých otázok v maturitných zadaniach je takéto: približne 90 % svetové dejiny umenia, približne 10 % národné dejiny umenia.

Všeobecné pomôcky

Dejiny umenia, Pijoan 1 až 10

Učebnica Dejiny umenia pre stredné školy

Učebnica Estetická výchova pre stredné školy

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z dejín umenia bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_20

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Žiak teoreticky opíše presne určený pojem, vzťah súvisiaci s príslušnou témou. Podľa povahy úlohy môže žiak používať učebnú pomôcku (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Žiak rieši konkrétnu úlohu, v ktorej aplikuje získané teoretické vedomosti z určitých tematických celkov a pri riešení úlohy pracuje s rysovacími pomôckami (prevláda samostatná práca, v ktorej sa hodnotí aj technické riešenie úlohy).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

základné pojmy zo stereometrie,

základné pojmy pri premietaní a druhy zobrazovaní,

kolmé premietanie na dve priemetne,

kolmá axonometria,

kolmé premietanie na jednu priemetňu,

stredové premietanie,

počítačová grafika.

Všeobecné pomôcky

Modely geometrických telies

Rysovacie potreby (ceruzka, kružidlo, lineárne pravítko, trojuholník s ryskou, guma)

Papier na rysovanie

PC

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotenie úlohy č. 1 predstavuje stupeň prospechu z1.

c) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. samostatné riešenie úlohy, čo predstavuje stupeň prospechu z2,

2. technické riešenie úlohy, čo predstavuje stupeň prospechu z3, pričom váha hodnotenia tejto úlohy je v pomere 2 : 1.

d) Hodnotením maturitnej skúšky z deskriptívnej geometrie bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

e) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_21

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

EKOLÓGIA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na reprodukciu základných teoretických vedomostí, prehľad a orientáciu v problematike (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, najmä s dôrazom na otázky zdravia človeka, ekologickú a environmentálnu problematiku (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

ekológia ako vedná disciplína,

vzťahy medzi organizmami a prostredím,

populácia,

biologické spoločenstvo,

ekosystémy,

lesný ekosystém,

lúčny ekosystém,

poľný ekosystém,

vodný ekosystém,

ochrana prírody,

prostredie človeka a jeho zdravie,

ekológia, etológia.

Všeobecné pomôcky

Červené knihy ohrozených druhov

Atlas chránených rastlín

Atlas chránených živočíchov

Agenda 21

Trvalo udržateľný rozvoj

Zelená budúcnosť

Ekologické značky

Mapy chránených oblastí Slovenska

Publikácie o národných parkoch

Zákon o ochrane prírody

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z ekológie bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_22

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

EKONOMIKA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. Žiak má preukázať znalosť pojmového aparátu a uviesť súvislosti. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, ekonomický jav alebo proces, ktorého znalosti má žiak odpoveďou preukázať (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu.

Žiak v tejto úlohe preukáže schopnosť aplikovať získané poznatky z ekonómie a ekonomiky v praktickom živote. Posúdi a zváži rôzne alternatívy riešenia ekonomických problémov, zdôvodní a obháji vlastný prístup k ich riešeniu. V úlohe sa presne definujú požiadavky na žiakovu odpoveď, napr. zaradiť do sociálnych a politických súvislostí ekonomické problémy, určiť dôsledky jedného alebo viacerých ekonomických javov či procesov, analyzovať príčiny, porovnať rôzne názory na príslušný problém či zdôvodniť vlastný názor (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

historická podmienenosť ekonomiky,

trhový mechanizmus a jeho pôsobenie,

trh výrobných činiteľov,

organizácia a formy podnikania,

makroekonomické pojmy a vzťahy,

peniaze a bankový systém,

ekonomická úloha štátu,

svetové hospodárstvo.

Všeobecné pomôcky

Obchodný zákonník

Zákon o živnostenskom podnikaní

Zákon o Národnej banke Slovenska

Občiansky zákonník

Ekonomický slovník

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z ekonomiky bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_23

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

ESTETIKA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.

Žiak má preukázať znalosť pojmového aparátu a uviesť súvislosti. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, estetický jav alebo proces, ktorého znalosti má žiak odpoveďou preukázať (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. Žiak v tejto úlohe preukáže orientáciu v zadanej úlohe, charakterizuje základné znaky zvoleného druhu umenia, osobností a ich diel. Ako názornú pomôcku a argument používa odbornú literatúru, hudobné ukážky, no najmä archív vlastných prác. Sú to kópie typických pamiatok architektúry, sochárstva, maliarstva, eseje a úvahy, pokusy o scenár, divadelný výstup, remeslo či dizajn, testy na estetický vnem a vlastná tvorba. Žiak je pripravený na dialóg s členmi predmetovej maturitnej komisie a dokáže zdôvodniť vlastné názory a estetický súd.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

problematika estetiky a estetickej výchovy,

úžitkové umenie,

populárne a zábavné žánre,

estetika architektúry,

estetika sochárstva,

estetika maliarstva,

estetika hudby,

estetika fotografie a filmu,

estetika divadla,

estetika tanca a baletu,

estetika ľudového umenia a insity,

galérie a múzeá.

Všeobecné pomôcky

Dejiny výtvarných umení a ostatných druhov umenia

Monografie umelcov

Hudobné ukážky

Bulletiny, katalógy, pohľadnice, fotografie

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z estetiky bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_24

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

EVANJELICKÉ A. V. NÁBOŽENSTVO

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná viac na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne určená a definovaná pravda, historický jav, o ktorých má žiak preukázať svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná viac na aplikáciu niektorej pravdy alebo prikázania v praktickom živote. Žiak v nej má zaujať stanovisko k danej problematike a podložiť ho učením cirkvi, vie sa vyjadrovať k aktuálnym otázkam z tejto oblasti (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

človek hľadá Boha, Boh hľadá človeka,

život v spoločenstve,

život človeka ako odpoveď na lásku Boha k nám.

Všeobecné pomôcky

Biblia

Biblický slovník

Symbolické knihy

Evanjelický spevník

Mapy, atlasy, obrazový materiál, ukážky textov, kartotečné lístky (škola si pripraví sama).

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z evanjelického a. v. náboženstva bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_25

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

KRESANSKÁ ETIKA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná viac na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne určený etický problém, historický jav, stanovisko cirkvi, o ktorých má žiak preukázať vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná viac na aplikáciu problému, javu, stanoviska v praktickom živote. Žiak vie zaujať stanovisko k problému a podložiť ho učením cirkvi, vie sa vyjadrovať k aktuálnym otázkam z tejto oblasti (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

základné pojmy a princípy etiky a morálky,

základná orientácia vo svetových náboženstvách,

nebezpečenstvo a prevencia drogovej závislosti,

vzťah muža a ženy, základy sexuálnej etiky,

rodina, jej význam a úlohy v spoločnosti,

prehľad hlavných etických smerov v dejinách,

základné princípy sociálnej etiky,

špeciálne etické problémy súčasnosti.

Všeobecné pomôcky

Sväté Písmo

Dokumenty katolíckej cirkvi

Ukážky textov k rôznym etickým otázkam, etické diela filozofov

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z kresťanskej etiky bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_26

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

LATINČINA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na prečítanie a preklad súvislého jednoduchšieho textu v rozsahu 3 – 8 viet (podľa obťažnosti). Pod textom odporúčame uviesť neznáme slovíčka, ktoré nie sú v slovnej zásobe, ktorú žiak študoval. Žiak má vysvetliť určené gramatické a syntaktické javy v texte (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na vysvetlenie významu 2 až 3 cudzích slov a ich odvodenie, poukázanie na výskyt v inom cudzom jazyku. Žiak v tejto úlohe preukáže schopnosť preložiť a vysvetliť význam živých latinských slov (prevláda forma monológu).

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na prezentáciu základných informácií z jedného tematického okruhu (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Všeobecné pomôcky

Latinsko-slovenský slovník

Školský atlas dejín

Latinské texty

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z latinčiny bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 5 : 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_27

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

PRÁVO

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. Žiak má preukázať znalosť pojmového aparátu a uviesť súvislosti. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, jav alebo proces, ktorého znalosti má žiak odpoveďou preukázať (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na analýzu vybraných úloh a zodpovedanie podotázok viažucich sa na text. Žiak v tejto úlohe preukáže schopnosť aplikovať získané poznatky z práva v praktickom živote. Posúdi a zváži rôzne alternatívy riešenia právnických problémov, zdôvodní a obháji vlastný prístup k ich riešeniu (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

právo a jeho úloha v spoločnosti,

právny systém,

odvetvia práva,

rodinné právo,

občianske právo,

obchodné právo,

trestné právo,

pracovné právo,

finančné právo,

právo životného prostredia,

správne právo,

medzinárodné právo.

Všeobecné pomôcky

Ústava Slovenskej republiky

Občiansky zákonník

Občiansky súdny poriadok

Obchodný zákonník

Trestný zákon

Zákonník práce

Colný zákon

Zákon o poisťovníctve

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z práva bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_28

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

PSYCHOLÓGIA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.

V úlohe je presne určený pojem, fakt, definícia, jav alebo proces, o ktorom má žiak preukázať svoje vedomosti, a je určená učebná pomôcka i spôsob práce s ňou, napr. schéma, mapa a opis, ilustrácia (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe sa presne definuje, čo sa od žiaka očakáva, napr. klasifikovať javy, udalosti, porovnať dva alebo viac javov alebo procesov, určiť príčiny alebo dôsledky jedného alebo viacerých javov či procesov a pod. K úlohe je určená aj učebná pomôcka (schéma, piktogram, mapa, literárny prameň, graf, karikatúra a pod.) a opis, čo má žiak urobiť (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

všeobecná psychológia,

psychológia osobnosti,

sociálna psychológia.

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky zo psychológie bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_29

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

REFORMOVANÉ NÁBOŽENSTVO

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.

V úlohe je presne určená a definovaná pravda, historický jav, biblický príbeh, osobnosť alebo učenie, o ktorých má žiak preukázať svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu.

Žiak vykoná analýzu príslušnej problematiky na základe učenia Písma Svätého a symbolických kníh a aplikuje ju v kontexte súčasnosti a dejín cirkví (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

Boží plán spásy v Písme Svätom,

dejiny cirkvi,

reformovaná dogmatika a etika.

Všeobecné pomôcky

Biblia

Biblický slovník

Symbolické knihy

Spevník Reformovanej kresťanskej cirkvi

Mapy, atlasy, obrazový materiál

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z reformovaného náboženstva bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_30

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná viac na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne určená a definovaná pravda, historický jav, o ktorých má žiak preukázať svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná viac na aplikáciu niektorej pravdy alebo prikázania v praktickom živote. Žiak v nej má zaujať stanovisko k problematike a podložiť ho učením cirkvi, vie sa vyjadrovať k aktuálnym otázkam z tejto oblasti (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

vyznanie viery,

sviatosť viery,

život z viery,

modlitba v živote viery.

Všeobecné pomôcky

Sväté písmo, mapy, atlasy, obrazový materiál a ukážky textov

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z katolíckeho náboženstva bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_31

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

STRETNUTIA S ĽUDOVOU KULTÚROU

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vysvetlenie základných znakov daného obdobia a ich odrazu v umení, architektúre, maliarstve, sochárstve, umeleckých remeslách, teórii výtvarného umenia, technike. K úlohe patrí učebná pomôcka – obrazová príloha (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na vysvetlenie základných znakov, technologických postupov v ľudovej kultúre – porovnanie, opis chronológie vývoja, reprodukovanie základných pojmov a definícií. K úlohe je určená učebná pomôcka – obrazová príloha, výrobky ľudovej kultúry, ktorými žiak dokumentuje znaky daného remesla, technológie atď. (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na analýzu a rozbor vybraných umeleckých ukážok, na encyklopedické vedomosti žiaka. Ide o schopnosť žiaka porovnať a zaradiť ukážky do jednotlivých smerov a slohov (prevláda forma monológu).

Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých otázok v maturitných zadaniach je takéto:

ľudová kultúra,

dejiny umenia a umeleckoremeselná práca.

Všeobecné pomôcky

Obrazové prílohy

Výrobky ľudovej kultúry

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky zo stretnutia s ľudovou kultúrou bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh v základnej úrovni je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_32

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

ŠPORTOVÝ MANAŽMENT

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.

V úlohe je presne určený pojem, fakt, definícia, historický jav alebo proces, o ktorom má žiak preukázať svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe žiak prezentuje vlastné argumentačné schopnosti pri riešení problematiky, ako aj potrebnú aplikačnú asociáciu z pohľadu nižšieho riadiaceho pracovníka v športe (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých otázok v maturitných zadaniach je takéto:

30 % oblasť športového manažmentu sa zaoberá definovaním športového manažmentu, aplikáciou východísk, princípov a zákonitostí manažmentu na šport a ekonomickou charakteristikou športu; poskytuje orientáciu v terminológii a formuluje základné východiská športového manažmentu,

30 % riadením zdrojov v športe sa riešia otázky identifikácie, rozvoja a akumulácie zdrojov v športovom manažmente; vychádza sa z analýzy športového priemyslu a z jeho vnútorných i vonkajších zdrojov,

40 % športový marketing definuje trh v športe a úlohu marketingu; zaoberá sa využívaním marketingových mechanizmov v športe; vychádza predovšetkým z poznatkov, ktoré žiaci získali v predmete ekonomika (kapitola Marketing) a vysvetľuje ich aplikáciu v športe; zároveň dopĺňa poznatky o špeciálne marketingové činnosti viazané na oblasť športu.

Všeobecné pomôcky

Atlas svetových a domácich dejín

Olympijská charta a Stanovy Slovenského olympijského výboru

Anatomické obrazy

Pedagogická dokumentácia športového tréningu

Encyklopédia telesnej výchovy a športu

Dokumentácia športových marketingových projektov

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky zo športového manažmentu bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_33

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

ZÁKLADY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie.

V úlohe je presne určený pojem, fakt, definícia, historický jav alebo proces, o ktorom má žiak preukázať svoje vedomosti (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe žiak prezentuje vlastné argumentačné schopnosti pri riešení problematiky, ako aj potrebnú aplikačnú asociáciu z pohľadu účastníka športového a tréningového procesu (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých otázok v maturitných zadaniach je takéto:

teória telesnej kultúry a prierezových vedných odborov (dejiny, anatómia, biochémia, biomechanika, psychológia, pedagogika...),

teória a didaktika športového tréningu.

Všeobecné pomôcky

Atlas svetových a domácich dejín

Olympijská charta a Stanovy Slovenského olympijského výboru

Anatomické obrazy

Pedagogická dokumentácia športového tréningu

Testovacie batérie tréningového procesu

Testovacie batérie lekársko-pedagogických sledovaní

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky zo základov športovej prípravy bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_34

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

MUZIKÁL

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie historickej i teoretickej oblasti divadla, hudby a tanca. Žiak má preukázať znalosť pojmového aparátu a uviesť súvislosti. V úlohe je stanovený pojem, fakt, definícia, umelecký jav alebo proces, ktorého znalosť žiak má v odpovedi preukázať (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu.

Žiak v tejto úlohe preukáže orientáciu v zadanej úlohe, charakterizuje základné znaky herectva, spevu a tanca. Ako názornú pomôcku používa odbornú literatúru, hudobné ukážky, divadelný výstup, pokusy o vlastnú tvorbu. Žiak je pripravený na dialóg s členmi predmetovej maturitnej komisie a dokáže zdôvodniť vlastné názory a svoj umelecký prejav.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

herectvo (dejiny divadla, teória hereckej tvorby, rečový prejav – technika reči, divadelný výstup),

spev (hudobná história, hudobná teória, intonácia a rytmus, spevácka technika, hudobná ukážka),

tanec (dejiny tanca a teória klasického tanca, džezového a moderného tanca, ľudového tanca, stepu, tanečná ukážka).

Všeobecné pomôcky

Bulletiny, katalógy, fotografie

Obrazové prílohy

Hudobné ukážky

Divadelné rekvizity

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z muzikálu bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_35

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

LITERÁRNA TVORBA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na teoretické vedomosti z prozódie, verzológie a ich aplikovanie v praxi. V úlohe je presne stanovený pojem, fakt, definícia, proces, ktorých znalosti má žiak v odpovedi preukázať (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu teoretických poznatkov z rétoriky. Žiak má obhájiť svoju maturitnú prácu, ktorej ťažisko tvorí literárna komparácia (obdobia, smery, autori, diela, postavy...), a využiť prvky rečníckeho štýlu. V ďalšej časti žiak odpovedá na otázky členov komisie, ktoré sa týkajú práce.

Ako názornú pomôcku používa svoju maturitnú prácu, archívne materiály, zvukové nahrávky a videonahrávky (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

literárne dielo ako ideovo-estetická štruktúra,

verš, rytmus, rým, strofa,

lyrika,

epika,

dráma.

Všeobecné pomôcky

Literárne rukoväte

Literárne slovníky

Literárne lexikóny

Odborné literárne časopisy

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Hodnotením maturitnej skúšky z literárnej tvorby bude stupeň prospechu, ktorý vznikne ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.

c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 2 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_36

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

POĽSKÝ JAZYK

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore s členmi predmetovej maturitnej komisie, ktorá vedie rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu z každodenného života v okruhu príslušných tém. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Všeobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranosť,

2. jazyková správnosť.

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. plynulosť vyjadrovania,

2. výslovnosť a intonácia,

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

4. lexikálny rozsah,

5. argumentácia,

6. gramatická presnosť.

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová a jazyková správnosť,

2. pohotovosť vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_37

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 1

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

Úloha č. 2

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

CHORVÁTSKY JAZYK

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a nachádza súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore s členmi predmetovej maturitnej komisie, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu z každodenného života v okruhu príslušných tém. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Všeobecné pomôcky

Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel

Hodnotenie

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranosť,

2. jazyková správnosť.

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. plynulosť vyjadrovania,

2. výslovnosť a intonácia,

3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

4. lexikálny rozsah,

5. argumentácia,

6. gramatická presnosť.

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová a jazyková správnosť,

2. pohotovosť vyjadrovania.

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Obrázok_38

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Úloha č. 1

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.

Úloha č. 2

Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

UMENIE a KULTÚRA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na schopnosti riešenia problémov. Žiak má preukázať schopnosi samostatne riešiť problémy týkajúce sa kultúry a umenia, ako aj schopnosti tvoriť vlastné projekty na riešenie modelových situácií. V úlohe má určené, akých kultúrnych artefaktov alebo situácií sa problém týka, prípadne sa zadáva modelová situácia. Predpokladá sa, že v úlohe bude pracovať s literatúrou a s ukážkami. Prevláda metóda prezentácie riešenia. Ak je súčasťou úlohy prezentácia vlastných názorov a estetických súdov, žiak v dialógu s členmi maturitnej komisie prezentuje schopnosť argumentácie.

Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na aplikáciu. Žiak má preukázať, ako v riešení z prvej úlohy aplikoval poznatky a vedomosti, ako prepája teoretické poznatky o kultúre so skutočným životom, prípadne ako by riešenie z prvej úlohy aplikoval v novej situácii. Žiak preukazuje schopnosti aplikácie, ako aj schopnosti reflektovať túto aplikáciu. V dialógu s členmi komisie prezentuje schopnosť argumentácie.

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na poznanie a vedomosti. Žiak má preukázať osvojené poznanie, vedomosti a informácie, s ktorými pracoval v prvých úlohách.

Všeobecné pomôcky

Dejiny rôznych druhov umenia a kultúry

Všeobecné encyklopédie

Monografie umelcov, ukážky tvorby z rôznych umeleckých druhov

Mapy sveta, Európy, Slovenskej republiky

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 1 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Vzorec 01

pričom z je po zaokrúhlení výsledná známka a zi je známka za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

RÓMSKY JAZYK A LITERATÚRA

Charakteristika úloh maturitných zadaní

Úloha č. 1 – Úloha je zameraná na čítanie textu v rómskom jazyku v rozsahu minimálne troch a maximálne šiestich viet publicistického alebo beletristického žánru. Žiak má vedieť text reprodukovať, prerozprávať obsah. Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú presnosť, súvislosť prejavu, využívanie neologizmov, lineárnosť vo vyjadrovaní a snahu používať adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka (prevláda forma monológu).

Úloha č. 2 – Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore s členmi predmetovej maturitnej komisie, ktorá vedie rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Predmetová maturitná komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatickú presnosť, lexikálny rozsah, náročnosť spracovania rozhovoru, argumentáciu, plynulosť a súvislosť vyjadrovania (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Úloha č. 3 – Úloha je zameraná na vyriešenie konkrétnej situácie z každodenného života v okruhu príslušných tém. Predmetová maturitná komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov, pohotovosť vyjadrovania, jazykovú a obsahovú správnosť (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Všeobecné pomôcky

Prekladový slovník

Hodnotenie

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

Vzorec 02

pričom z je po zaokrúhlení výsledná známka a zi je známka za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Trvanie skúšky: 30 minút

Čas na prípravu: 30 minút

IV. ČASŤ

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY A PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná.

2. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.

3. Maturitné témy pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vychádzajú z výkonových štandardov pre praktickú prípravu pre príslušný študijný odbor alebo študijný odbor a jeho zameranie uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre odborné vzdelávanie a prípravu, podľa ktorého žiak štúdium začal.

4. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová maturitná komisia školy. Maturitné témy sa nezverejňujú okrem ich predloženia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

5. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory odôvodňoval relevantnými argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku.

6. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo a mal primeraný čas a pokoj na vyjadrenie svojich myšlienok.

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Kritériá hodnotenia

a) porozumenie téme,

b) používanie odbornej terminológie,

c) samostatnosť prejavu,

d) schopnosť aplikácie,

e) správnosť a vecnosť odpovede.

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

Charakteristika foriem

PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY

Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickým vyučovaním v príslušnom študijnom odbore alebo v študijnom odbore a jeho zameraní.

Kritériá hodnotenia

a) pochopenie úlohy,

b) analýza úlohy,

c) voľba postupu,

d) voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov a materiálov,

e) organizácia práce,

f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia,

g) ochrana životného prostredia,

h) výsledok práce.

OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU

Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo skupinovo. Práca je obsahovo zameraná podľa príslušného študijného odboru alebo študijného odboru a jeho zamerania a potrieb praxe.

Kritériá hodnotenia

a) odborná úroveň projektu,

b) grafická úroveň projektu,

c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,

d) používanie odbornej terminológie,

e) využitie odbornej literatúry.

REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU

Rozsah: 20 strán textu, tabuľky, nákresy, grafy, obrazový a fotografický materiál.

Kritériá hodnotenia

a) odborná úroveň projektu,

b) grafická úroveň projektu,

c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,

d) používanie odbornej terminológie,

e) využitie odbornej literatúry.

OBHAJOBA ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC

Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na prvom až treťom mieste v krajskom kole alebo na prvom až piatom mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike registrovanej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Kritériá hodnotenia

a) správna voľba postupu,

b) využitie zariadení a materiálov,

c) používanie odbornej terminológie,

d) samostatnosť prejavu,

e) schopnosť aplikácie,

f) možnosť využitia v odbore.

PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU

1. V hudobnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna forma predvedenia umeleckých diel.

2. V hudobno-dramatickom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky individuálna a skupinová forma predvedenia umeleckých diel.

3. V tanečnom odbore tvorí túto časť maturitnej skúšky frontálna a individuálna forma predvedenia tanečnej techniky v príslušnom odbornom zameraní.

4. Vo výtvarných odboroch tvorí túto časť maturitnej skúšky spracovanie zadanej témy v technologických, výtvarných a materiálových súvislostiach v podobe návrhu, odbornej dokumentácie a realizácie návrhu v odbornej maturitnej práci.

V. ČASŤ

ÚPRAVY MATURITNEJ SKÚŠKY PRE ŽIAKOV S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI POSTIHNUTÍ

I. skupina – ľahký stupeň obmedzenia

Žiaci v tejto skupine môžu pracovať s testami a so zadaniami pre intaktnú populáciu, ak majú možnosť pracovať v predĺženom čase a používať kompenzačné pomôcky.

Úpravy pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí

A. Žiaci so sluchovým postihnutím:

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

B. Žiaci so zrakovým postihnutím:

1. predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

2. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

C. Žiaci s telesným postihnutím:

1. predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

2. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

D. Žiaci chorí a zdravotne oslabení:

Predĺženie času skúšky najviac o 50 %.

E. Žiaci s vývinovými poruchami učenia:

1. predĺženie času skúšky najviac o 25 %,

2. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

F. Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:

Predĺženie času skúšky najviac o 25 %.

G. Žiaci s poruchami správania:

Predĺženie času skúšky najviac o 25 %.

H. Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:

1. predĺženie času skúšky najviac o 25 %

2. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

I. Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami:

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2. úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, ktorý má žiaka vo svojej odbornej starostlivosti.

J. Žiaci s viacnásobným postihnutím:

Podľa úprav uvedených v písmene A až I na základe primárneho postihnutia.

II. skupina – stredný stupeň obmedzenia

Žiaci zaradení do tejto skupiny sú schopní vypracovať zadania len s uvedenými úpravami.

Úpravy pre žiakov s jednotlivými druhmi postihnutí

A. Žiaci so sluchovým postihnutím:

1. predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

2. písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,

3. zápis odpovede priamo do testového zošita, uvedenie synoným pri vybraných (vytipovaných) slovách,

4. úprava a nahradenie niektorých úloh založených na jazykovom cite,

5. vylúčenie úloh na počúvanie s porozumením z cudzieho jazyka,

6. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov.

B. Žiaci so zrakovým postihnutím:

1. predĺženie času skúšky najviac o 100 %,

2. písmo Arial, veľkosť písma 14 – 24 – 36 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, formát A4 alebo A3, voliteľné testy v Braillovom písme a elektronickej verzii (CD),

3. členenie testového hárka tak, aby umožňoval orientáciu,

4. zápis odpovede priamo do testového zošita (zakrúžkovanie variantu alebo zapísanie odpovede do riadka),

5. možnosť zápisu odpovede na samostatný list papiera,

6. zvýraznené oddelenie otázok,

7. úprava a nahradenie niektorých úloh,

8. možnosť použitia kompenzačných pomôcok podľa potrieb žiakov,

10. zvuková nahrávka textov k otázkam.

C. Žiaci s telesným postihnutím:

1. predĺženie času skúšky najviac o 100 %,

2. písmo Arial, veľkosť písma 14 – 18 podľa potreby, riadkovanie 1,5 alebo 2,0, voliteľné testy v elektronickej verzii (CD),

3. členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

4. zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka),

5. kompenzačné pomôcky podľa potreby žiaka.

D. Žiaci chorí a zdravotne oslabení:

1. predĺženie času skúšky najviac o 75 %,

2. prestávka, ktorá sa nepočíta do času skúšky (pre diabetikov, kardiakov a pod.),

3. prítomnosť zdravotníckeho personálu, ktorý pomáha pri prípadných zdravotných problémoch.

E. Žiaci s vývinovými poruchami učenia:

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2. písmo Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5,

3. zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podčiarknutím, tučným písmom a pod.),

4. členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

5. zvýraznené oddelenie otázok,

6. zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

F. Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti:

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2. zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

G. Žiaci s poruchami správania:

Predĺženie času skúšky najviac o 50 %.

H. Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou:

1. predĺženie času skúšky najviac o 50 %,

2. písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5,

3. zvýraznenie podstaty úlohy (napr. podčiarknutím, tučným písmom a pod.),

4. členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu,

5. zvýraznené oddelenie otázok,

6. zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

I. Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami:

1. úprava podmienok a priebehu maturitnej skúšky podľa odporučenia špeciálneho pedagóga, v ktorého starostlivosti žiak je,

2. prítomnosť špeciálneho pedagóga, ktorý pomáha pri prípadných ťažkostiach počas skúšky,

3. predĺženie času skúšky najviac o 50 %.

J. Žiaci s viacnásobným postihnutím:

Podľa úprav uvedených v písmene A až I na základe primárneho postihnutia.

III. skupina – ťažký stupeň obmedzenia

A. Žiaci zaradení do tretej skupiny sú schopní absolvovať maturitnú skúšku s úpravami uvedenými v II. skupine s pomocou asistenta alebo tlmočníka posunkovej reči.

B. Žiaci s viacnásobným postihnutím zaradení do tretej skupiny, ktorým sa v priebehu vzdelávania zmenil zdravotný stav tak, že nie sú schopní absolvovať písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A, vykonajú iba externú časť a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky podľa písmena A.

Úpravy pre žiakov s viacnásobným postihnutím podľa písmena B

Predĺženie času skúšky podľa individuálnej potreby s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav.

Poznámky pod čiarou

1) Oddiel B prílohy k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

2) Oddiel C prílohy k vyhláške č. 314/2008 Z. z.

3) Oddiel D prílohy k vyhláške č. 314/2008 Z. z.

4) Predmet je určený pre žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín okrem žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským maturujúcich zo slovenského jazyka a literatúry.

5) Predmet sa nevzťahuje na predmety odborného vzdelávania.

6) Predmet sa vzťahuje iba na cirkevné školy.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené