Zákon č. 334/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.09.2007
Rozhodnutia súdov 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2007 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.2007

Pôvodný predpis

26.07.2007
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené