25

ZÁKON

zo 14. decembra 2005

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006 okrem § 25 ods. 3, § 91 ods. 3 a § 99 ods. 2 v článku I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené