Zákon č. 615/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Čiastka 262/2004
Platnosť od 25.11.2004
Účinnosť od 25.11.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.11.2004 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

25.11.2004

Pôvodný predpis

25.11.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené