Zákon č. 582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čiastka 247/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.01.2018 do30.04.2018
Komentáre 350
Literatúra 239
Rozhodnutia súdov 83
Redakčná poznámka

okrem § 106, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené