Zákon č. 535/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

(v znení č. 572/2004 Z. z.)

Čiastka 225/2004
Platnosť od 13.10.2004
Účinnosť od 30.10.2004
Redakčná poznámka

Predpis č. 572/2004 Z. z. v čl. V zmenil účinnosť predpisu z „1. 9. 2004" na „účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení".

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené