Zákon č. 220/2004 Z. z.Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 96/2004
Platnosť od 28.04.2004
Účinnosť od 01.09.2018
Rozhodnutia súdov 7
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené