Opatrenie č. 57/1995 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky

Čiastka 21/1995
Platnosť od 27.03.1995
Záväznosť od 27.03.1995
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené