Oznámenie č. 29/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Čiastka 10/1995
Platnosť od 03.02.1995
Uzavretie zmluvy 09.03.1995
Redakčná poznámka

Na základe článku 7 nadobudla platnosť 9. júna 1994.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené