Oznámenie č. 176/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Rámcovej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní geologicko-prieskumných prác, ťažbe a úprave nerastných surovín v Mongolskej ľudovej republike

Čiastka 59/1995
Platnosť od 21.08.1995
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 19. júna 1995.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené