Vyhláška č. 13/1995 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 55/1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel

Čiastka 6/1995
Platnosť od 19.01.1995 do31.03.1997
Účinnosť od 19.01.1995 do31.03.1997
Zrušený 315/1996 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

13

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky

z 23. decembra 1994,

ktorou sa mení vyhláška č. 55/1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho Ministerstva dopravy č. 55/1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel sa mení takto:

V § 18 ods. 2 sa slová „do 1. januára 1995“ nahrádzajú slovami „do 30. júna 1995.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Alexander Rezeš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené