Zákon č. 152/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 42/1994
Platnosť od 22.06.1994
Účinnosť od 01.05.2018
Komentáre 20
Literatúra 176
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené