Zákon č. 43/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 11/1993
Platnosť od 15.02.1993
Účinnosť od 15.02.1993

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.1993 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.02.1993

Pôvodný predpis

15.02.1993
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené