Žiadosť o nápravu (§ 136 zákona č. 25/2006 Z. z.)

Žiadosť o nápravu je vymedzená v ustanovení § 136 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“). Doručenie žiadosti o nápravu je obligatórnou podmienkou pre podanie námietok podľa § 138 ods. 2 písm. a), b) a c) ZVO. Účelom inštitútu žiadosti o nápravu je dosiahnutie nápravy vo vzťahu uchádzač – verejný obstarávateľ.

Subjektmi oprávnenými podať žiadosť o nápravu sú uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7.

Skutočnosti, proti ktorým je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle § 136 ods. 1 ZVO:

 1. proti zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnené podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4,
 2. proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 7 v lehote na predkladanie ponúk alebo proti podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
 3. proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov.

Obligatórne náležitosti žiadosti o nápravu (§ 136 ods. 2 ZVO):

 1. identifikačné údaje žiadateľa,
 2. identifikačné údaje verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7,
 3. označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje,
 4. označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
 5. opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
 6. návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu,
 7. podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa.

Ak  žiadosť o nápravu neobsahuje všetky zákonné náležitosti,  verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 ZVO najneskôr do troch pracovných dní po doručení žiadosti o nápravu vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov. Žiadateľ je povinný doplnenú žiadosť o nápravu doručiť do troch pracovných dní od doručenia výzvy. Ak žiadosť o nápravu ani po výzve na odstránenie nedostatkov nemá predpísané náležitosti, žiadosť o nápravu sa zamietne a žiadateľovi sa písomné zamietnutie žiadosti o nápravu s odôvodnením doručí do 5 dní po uplynutí lehoty na odstránenie jej nedostatkov.

V zmysle ustanovenia § 136 ods. 3 ZVO musí byť žiadosť o nápravu verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 ZVO doručená:

 1. do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa
  1. § 22 ods. 6 v európskom vestníku, ak žiadosť o nápravu smeruje proti zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce,
  2. § 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. a), § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4 v európskom vestníku, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesiu na stavebné práce a súťaž návrhov a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
  3. § 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. b) alebo § 108b ods. 4 vo vestníku, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky a koncesiu na služby a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení,
 2. do desiatich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach pri súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo v súťažných podmienkach poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,
 3. do desiatich dní odo dňa prevzatia alebo uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov.

Pozn. redakcie: § 136 zákona č. 25/2006 Z. z.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy


Oblasti práva

Autori

 • Mgr. Matej Trnavský

Právny stav od

 • 31. 10. 2014

Právny stav do

 • 17. 4. 2016

Dátum publikácie

 • 22. 12. 2014

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené