Výpoveď krátkodobého nájmu bytu

Výpoveď krátkodobého nájmu bytu je jeden zo spôsobov zániku tohto nájomného vzťahu. Zákon o krátkodobom nájme bytu umožňuje vypovedať krátkodobý nájom bytu prenajímateľovi, ako aj nájomcovi.

Dôvody výpovede krátkodobého nájmu bytu sú taxatívne stanovené v § 7 ods. 12 zákona o krátkodobom nájme bytu. Okrem dôvodov predpokladaných zákonom sa prenajímateľ a nájomca môže v nájomnej zmluve dohodnúť aj na iných dôvodoch výpovede. V takom prípade sa  vyžaduje, aby šlo o dôvod, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného vzťahu.

Podľa § 7 ods. 3 zákona o krátkodobom nájme bytu krátkodobý nájom bytu zanikne uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Právna úprava umožňuje, aby sa prenajímateľ a nájomca v nájomnej zmluve dohodli na dĺžke výpovednej lehoty. Výpovedná lehota môže mať rôzne trvanie v závislosti od dôvodu výpovede. Výpovedná lehota dohodnutá v nájomnej zmluve nesmie byť kratšia, než je stanovená v ustanovení § 7 ods. 3 zákona o krátkodobom nájme bytu, v rámci ktorého sa upravuje minimálna dĺžka výpovednej lehoty.

Pozn. redakcie: § 7 ods. 1 zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Prílohy


Oblasti práva

Autori

  • Mgr. Veronika Tóthová

Právny stav od

  • 1. 5. 2014

Dátum publikácie

  • 18. 2. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené