Poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov (§ 23 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov )

Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, môže výkonom dohľadu písomne poveriť zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktorých úlohou bude dozerať na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Tým však nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa týkajúca sa výkonu dohľadu nad ochranou osobných údajov spracúvaných v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu, je povinný oznámiť úradu tie informačné systémy, ktoré podľa tohto zákona podliehajú oznamovacej povinnosti v súlade s § 34 zákona o ochrane osobných údajov. Táto povinnosť sa nevzťahuje na sprostredkovateľa.

Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby.

Pozn. redakcie: § 23 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Prílohy


Oblasti práva

Autori

  • Mgr. Matej Trnavský
  • Mgr. Ivana Gumanová

Právny stav od

  • 15. 4. 2015

Právny stav do

  • 25. 5. 2018

Dátum publikácie

  • 14. 9. 2015

Dátum aktualizácie

  • 31. 8. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené