Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 1 061 výsledkov
...
Spisová značka: 11S/205/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 4. 2019
I. Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný rozhodol tak, že navrhovaný strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať na základe...
Spisová značka: 8CoP/55/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 5. 2019
I. Neodkladné opatrenie podľa ust. § 365 CMP síce v zmysle ust. § 112 CMP môže vydať aj súd faktického pobytu mal. detí (mimo bydliska určeného dohodou vodičov), nemôže však zrušiť...
Spisová značka: 7CoP/175/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 4. 2019
Vadou konania je potrebné rozumieť pochybenie v procesnom postupe súdu, za ktorý nie je možné považovať nedostatky vyhotovenia zvukového záznamu z procesných úkonov, v tomto...
Spisová značka: 43Cob/9/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 4. 2019
Žalovaný svoju neprítomnosť neospravedlnil včas, keď tak urobil až siedmy deň po pojednávaní a ani vážnymi okolnosťami, keďže vážnou okolnosťou nemôže byť tá okolnosť, že si...
Spisová značka: 43Cob/129/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2019
I. Pri interpretácii § 183 CSP treba mať na pamäti, že samotné doručenie žiadosti o odročenie pojednávania ešte neznamená, že pojednávanie sa tým momentom považuje za odročené až...
Spisová značka: 4Co/20/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 4. 2019
Odvolací súd má za to, že v danej veci je potrebné aplikovať ustanovenie § 257 CSP, keď v predmetnej veci vzhliadol dôvody hodné osobitného zreteľa. Je zrejmé, že dôvodom...
Spisová značka: 14C/4/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
Nevyhnutným predpokladom úspešnosti žalobcu v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach je preukázať, že sa žalovaný tvrdeného konania dopúšťa aj v čase vyhlásenia...
Spisová značka: 11S/199/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 4. 2019
Rozhodnutie správneho orgánu o tom, či fyzická alebo právnická osoba je alebo nie je účastníkom správneho konania je bezpochyby spôsobilé zasiahnuť do práv, právom chránených...
Spisová značka: 30S 139/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 3. 2019
I. Zo žaloby vyplýva, že v dôsledku vydania napadnutého rozhodnutia a jeho následným zapísaním do katastra nehnuteľností dôjde k zmene vlastníctva k nehnuteľnostiam špecifikovaným...
Spisová značka: 21Cob/2/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2019
Pre odvolací dôvod uvedený v § 365 ods. 1 písm. h) C. s. p. platí, že rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Právnym posúdením je činnosť...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené