Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 1 142 výsledkov
...
Spisová značka: 5Co/246/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 6. 2019
I. Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva možno vykonať ako vyporiadanie v širšom slova zmysle, a to na základe žaloby strany alebo vzájomnej žaloby. Preto o takejto žalobe...
Spisová značka: 11CoP/256/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 7. 2019
SR:I. Predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je všetko, čo do tohto spoluvlastníctva patrilo a existovalo v čase jeho zániku (tu v čase právoplatnosti...
Spisová značka: 10Co 348 2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 6. 2019
Súd videl v predmetnej veci dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré odôvodňovali výnimočné nepriznanie náhrady trov konania žalovanej, spočívajúce v okolnostiach prípadu, keď...
Spisová značka: 19Co 18 2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 6. 2019
Pre nariadenie neodkladného opatrenia nie je potrebná taká miera dôkaznej istoty ako pre vydanie rozhodnutia vo veci samej. Je však potrebné, aby boli aspoň v základnej miere...
Spisová značka: 11S/205/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 4. 2019
I. Žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým žalovaný rozhodol tak, že navrhovaný strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať na základe...
Spisová značka: 43Cob 6 2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 7. 2019
Existenciu obavy z ohrozenia exekúcie odôvodňoval navrhovateľ tým, že odporca dlhodobo neposkytuje zákonom predpokladanú súčinnosť. Len samotné správanie sa odporcu, ktorý s...
Spisová značka: 8CoP/55/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 5. 2019
I. Neodkladné opatrenie podľa ust. § 365 CMP síce v zmysle ust. § 112 CMP môže vydať aj súd faktického pobytu mal. detí (mimo bydliska určeného dohodou vodičov), nemôže však zrušiť...
Spisová značka: 7CoP/175/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 4. 2019
Vadou konania je potrebné rozumieť pochybenie v procesnom postupe súdu, za ktorý nie je možné považovať nedostatky vyhotovenia zvukového záznamu z procesných úkonov, v tomto...
Spisová značka: 43Cob/9/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 4. 2019
Žalovaný svoju neprítomnosť neospravedlnil včas, keď tak urobil až siedmy deň po pojednávaní a ani vážnymi okolnosťami, keďže vážnou okolnosťou nemôže byť tá okolnosť, že si...
Spisová značka: 43Cob/129/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2019
I. Pri interpretácii § 183 CSP treba mať na pamäti, že samotné doručenie žiadosti o odročenie pojednávania ešte neznamená, že pojednávanie sa tým momentom považuje za odročené až...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené