Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 970 výsledkov
...
Spisová značka: 11S 19/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 3. 2019
I. Napadnuté rozhodnutia žalovaného, ktorých preskúmania sa domáha žalobca, sa týkajú rôznych zdaňovacích období.II. Z dôvodu prehľadnosti konania vo veci tak spoločné konanie nie...
Spisová značka: 24Co 116/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 2. 2019
I. Vychádzajúc zo záveru, že v zmluve o pôžičke nebola dohodnutá splatnosť pôžičky, bol v súdenom spore aplikovaný záver o viazanosti začiatku plynutia premlčacej doby na deň...
Spisová značka: 18Sa 24/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2019
I. Obsahom správnej žaloby bola i žiadosť žalobcu o odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím z dôvodu nezákonnosti rozhodnutí...
Spisová značka: 28Sa 26/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2019
Správny súd poukazuje aj na písomné vyhotovenie prvostupňového správneho rozhodnutia, ktoré sa nachádza v administratívnom spise (bez jeho očíslovania). Odôvodnenie prvostupňového...
Spisová značka: 11CoP 82/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 3. 2019
I. Bolo potrebné vytknúť súdu prvej inštancie, že pri rozhodovaní o zročnom výživnom sumu zročného výživného určil spolu na obe deti, keď zročné výživné je potrebné uviesť vo...
Spisová značka: 9Sa 32/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2019
Súd poznamenáva, že rozdielnosť spôsobu rozhodnutia podľa § 230 ods. 1 písm. a) SSP a § 230 ods. 1 písm. c) SSP spočíva v úvahe súdu o charaktere, závažnosti, intenzite a právnych...
Spisová značka: 10Co 222/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 2. 2019
V čase vzniku vecného bremena boli žalobca a žalovaná manželmi, žili v spoločnej domácnosti v predmetných nehnuteľnostiach, ich vzťahy boli dobré, vecné bremeno bolo zriadené...
Spisová značka: 10Co 212/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2019
Súd je povinný skúmať, či v prejednávanej veci neexistujú zvláštne okolnosti hodné osobitného zreteľa, na ktoré je potrebné pri stanovení povinnosti nahradiť trovy konania...
Spisová značka: 13Co 216/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2019
Rozsudok negatívne určujúci, že žalovaný nie je podielovým spoluvlastníkom predmetných nehnuteľností, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobcu, ktorý svoje vlastnícke právo...
Spisová značka: 18Co 118/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 2. 2019
Je nesporné že žalobca je výlučným vlastníkom bytu keďže ho získal darom od rodičov. Takáto vec nepatrí do BSM, na druhej strane, predmetom konania je vrátenie úhrad, platieb,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené