Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 18 772 výsledkov
...
Spisová značka: 23To/100/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

Pri trestnom čine podvodu je potrebné, aby páchateľ tohto skutku aktívnym konaním predstieral okolnosti, ktoré sú v rozpore so skutočným stavom veci /alebo takýto omyl vedomý si jeho existencie využil vo svoj prospech/ a spôsobil tak majetkovú ujmu na veciach, ktoré nepatria páchateľovi. Nejde však o naplnenie všetkých zákonných znakov uvedeného trestného činu pokiaľ dlžník použije vypožičané peniaze na iný účel, než je ten, čo uviedol veriteľovi ako účel pôžičky.

Spisová značka: 23To/64/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

Zo žiadneho ustanovenia Trestného poriadku nevyplýva, že by bol robený rozdiel medzi vlastnými (plnorodými) a nevlastnými (polorodými) súrodencami.

Spisová značka: 15CoP/22/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

V zásade platí, že ničím neodôvodnená nechuť dieťaťa na styk s druhým rodičom nemôže byť dôvodom na odmietanie styku najmä vtedy, ak indície smerujú k zámernému pôsobeniu preferenčného rodičia s cieľom vyvolať takéto správanie maloletého dieťaťa. Rovnako nemožno rozhodnúť o obmedzení s druhým rodičom z dôvodu, že dieťa nechce, nemá záujem o tento styk. Jediným kritériom pre vyslovenie zákazu styku rodiča s dieťaťom je aktuálna nevyhnutnosť takéhoto opatrenia a záujem dieťaťa, z ktorého táto nevyhnutnosť vyplýva.

Spisová značka: 5Co/156/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

I. V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov povinnosť uhrádzať zálohové platby na účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv a na plnenia spojené s užívaním bytu konkrétnemu správcovi bytového domu zaťažuje vlastníka bytu. Medzi vlastníkom bytu a správcom bytového domu vzniká na základe zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov právny vzťah, pričom práva a povinnosti účastníkov tohto vzťahu upravuje citovaný zákon a špecifikuje písomná zmluva o výkone správy. Z uvedeného právneho vzťahu nemožno vyvodiť povinnosť uhrádzať zálohové platby pre žalovaného, ktorý nie je vlastníkom predmetného bytu ale len jeho užívateľom na základe oprávnenia z vecného bremena.

II. Ak bolo medzi žalobkyňou a žalovaným pri darovaní bytu zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bezplatného užívania predmetného bytu žalovaným, má žalovaný právo predmetný byt užívať bezodplatne, teda nemá povinnosť žalobkyni ako vlastníčke za užívanie jej bytu nič platiť. Na druhej strane je zrejmé, že ak medzi stranami nebolo v zmluve o zriadení vecného bremena dohodnuté niečo iné, bezodplatnosť sa týka len užívania bytu, nie aj plnení a služieb, ktoré sú s užívaním bytu spojené /elektrická energia, plyn, voda, kúrenie a podobne/. Žalovaný ako oprávnený z vecného bremena teda nemá povinnosť platiť žalobkyne ako vlastníčke bytu nejakú odplatu za samotné užívanie bytu, má ale povinnosť nahradiť náklady, ktoré žalobkyňa ako vlastníčka bytu zaplatila za plnenia a služby, ktoré on pri užívaní bytu spotreboval /nie však náklady za platby do fondu prevádzky, údržby a opráv/. Túto povinnosť má voči žalobkyni ako vlastníčke bytu, nie však voči tretej osobe, teda ani správcovi bytového domu, ak len toto nevyplýva z nejakého osobitného právneho dôvodu /napríklad, ak by zmluvu o dodávke elektrickej energie s dodávateľom nemala uzatvorenú žalobkyňa ako vlastníčka bytu ale priamo žalovaný ako jeho užívateľ, mal by žalovaný povinnosť uhrádzať náklady na elektrickú energiu priamo jej dodávateľovi/.

Spisová značka: 13Co/188/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

Vo vzťahu k výške úrokovej sadzby (39,15 % ročne, čo predstavuje sumu 78,30 Eur) odvolací súd zdôrazňuje tú skutočnosť, že úroky za poskytovanie peňažných prostriedkov podliehajú súdnej kontrole vo svetle princípu dobrých mravov. Doterajšia judikatúra súdov nespochybnila, že neprimerané úroky sú v rozpore s pravidlami správania sa, ktoré sú v spoločnosti v prevažnej miere uznávané a predstavujú základný hodnotový poriadok. Cena plnenia tak teda nie je vyňatá zo súdnej kontroly, pokiaľ ide o rozsah jej primeranosti a ani kontroly podľa generálnej klauzuly (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Neprimeranou a preto odporujúcou dobrým mravom je taká výška úrokov, ktorá podstatne presahuje úrokovú mieru v dobe dojednania obvyklú určenú najmä s prihliadnutím k najvyšším úrokových sadzbám uplatňovaným bankami pri poskytovaní úverov alebo pôžičiek. Pri nebankových subjektoch, ktoré sú taktiež súčasťou finančného trhu sa vzhľadom na vyššiu mieru rizika vo všeobecnosti dajú akceptovať vyššie úroky, rozhodne nie však viac ako o 100 % oproti priemeru bánk. Výška zmluvných úrokov, pokiaľ tieto úroky prevýšia priemer úrokov na trhu pri porovnateľnom úvere o viac ako 100 % je neprijateľná a odporuje dobrým mravom. Za v rozpore s dobrými mravmi je potrebné považovať úroky predstavujúce viac ako 100 % oproti priemeru úrokov na trhu pri porovnateľnom úvere.

Spisová značka: 7CoP/109/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 6. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

Zmena bydliska dieťaťa a jeho presťahovanie do vzdialeného 169 km od súčasného bydliska dieťaťa, kde má dieťa vybudované všetky podstatné väzby, je zjavne potrebné posudzovať ako podstatnú vec týkajúcu sa maloletého dieťaťa. Zmena bydliska si v tomto prípade vyžaduje i zmenu školy, ktorú má maloletý navštevovať, nepochybne i zmenu mimoškolských aktivít a zároveň zásadným spôsobom vplýva i na doposiaľ upravený styk dieťaťa s otcom, ktorý sa realizoval aj počas pracovného týždňa, preto je potrebné náležite zistiť, či takáto zmena pomerov je v záujme maloletého dieťaťa a či plánovaná zmena pomerov matky je alebo nie je dôvodom pre zmenu osobnej starostlivosti o maloleté dieťa, prípadne či vyžaduje zmenu rozhodnutia o úprave styku. Svojvoľným presťahovaním maloletého na základe jednostranného rozhodnutia matky by mohlo dôjsť k ohrozeniu záujmov maloletého dieťaťa, ktorý záujem nie je možné stotožňovať s individuálnymi predstavami rodičov o realizácii výkonu svojich rodičovských práv vo vzťahu k maloletému dieťaťu.

Spisová značka: 5Co/60/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 7. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

I. Zákon výslovne trvá na tom, že k odňatiu možnosti konať pred súdom muselo dôjsť postupom súdu. Pod postupom súdu pritom treba rozumieť nielen postup senátu a predsedu senátu (samosudcu), ale aj faktickú činnosť súdu v širšom zmysle slova vrátane činnosti kancelárie súdu vykonávajúcej určité úkony v rámci jej pôsobnosti, ak vadný postup v tejto inej činnosti súdu sa následne premietol do vadného postupu senátu alebo predsedu senátu (samosudcu) prejednávajúceho vec, prípadne iného orgánu súdu povereného určitými úkonmi v civilnom konaní tak, že strane bola v dôsledku toho odňatá možnosť konať pred súdom v rozsahu oprávnenia daného mu zákonom.

II. Odvolací súd vychádzal z toho, že v konaní vyvstali pochybnosti ohľadom doručenia predvolania, ktoré mali za následok vydanie rozsudku pre zmeškanie a ktoré pochybnosti sa súd prvej inštancie rozhodol odstrániť aj svedectvom asistentky senátu zodpovednej za doručenie predmetného predvolania, avšak bez následnej konfrontácie, posúdenia a vyhodnotenia skutočností a dôkazov predložených žalovanou, čím výrazne zasiahol do práv žalovanej. Vyhodnotenie doručenia predvolania žalovanej považoval odvolací súd za nedostatočné a naďalej za spochybniteľné. Keďže v prejednávanej veci nemožno jednoznačne preukázať, že súdna zásielka doručená žalovanej obsahovala aj listinu - predvolanie, keďže len označenie na doručenke je nedostatočné a následné vydanie rozsudku pre zmeškanie vyvoláva pochybnosti o postupe súdu vo vzťahu k žalovanej, považoval odvolací súd za správne, napadnuté uznesenie zmeniť a zjednať tak nápravu v porušení práv žalovanej.

Spisová značka: C-531/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

1. Článok 19 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatní na takú situáciu, ako je situácia dotknutá vo veci samej, keď dojčiaca pracovníčka na vnútroštátnom súde alebo akomkoľvek inom príslušnom orgáne dotknutého členského štátu spochybňuje hodnotenie rizík, ktoré predstavuje jej pracovné miesto, pretože toto hodnotenie sa nevykonalo v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok.

2. Článok 19 ods. 1 smernice 2006/54 sa má vykladať v tom zmysle, že v takej situácii, ako je situácia dotknutá vo veci samej, prislúcha dotknutej pracovníčke preukázať skutočnosti, ktoré môžu nasvedčovať tomu, že hodnotenie rizík, ktoré predstavuje jej pracovné miesto, sa nevykonalo v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 92/85, a ktoré tak umožňujú domnievať sa, že došlo k priamej diskriminácii na základe pohlavia v zmysle smernice 2006/54, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. Žalovanému tak prislúcha preukázať, že uvedené hodnotenie rizík sa vykonalo v súlade s požiadavkami tohto ustanovenia a že teda nedošlo k porušeniu zásady zákazu diskriminácie.

Spisová značka: C-347/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 26. 10. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

Články 9, 10, 13 a 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES, článok 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003, článok 2 bod 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou v spojení s jeho odôvodnením 3, ako aj článok 1 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia nebránia za okolností, ako sú okolnosti konania vo veci samej, vnútroštátnej právnej úprave obmedzujúcej počet držiteľov licencií na prenos elektrickej energie na určitom území.

Spisová značka: C-383/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

Článok 7 nariadenia Komisie (EÚ) č. 817/2010 zo 16. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy, v spojení s článkom 3 ods. 1 a 2 a článkom 2 ods. 2 nariadenia č. 817/2010, ako aj s bodmi 3, 7 a 8 prílohy II k nariadeniu Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97, sa má vykladať v tom zmysle, že vrátenie vývozných náhrad podľa nariadenia č. 817/2010 možno vyžadovať vtedy, ak prepravca zvierat hovädzieho dobytka neaktualizoval kópiu plánu prepravy stanoveného v prílohe II k nariadeniu č. 1/2005 až po miesto prvej vykládky v tretej krajine konečného určenia.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené