Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 18 066 výsledkov
...
Spisová značka: 22 Cdo 5590/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2017

Dobrá viera ako predpoklad vydržania vlastníckeho práva pri prevodnej zmluve uzatvorenej so štátom a neregistrovanej štátnym notárstvom, nie je založená samotnou okolnosťou, že zmluvnou stranou bol štát.

Spisová značka: 22 Nd 328/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 18. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2017

Prenesenie miestnej príslušnosti má prednosť pred prikázaním veci z dôvodu vhodnosti.

Spisová značka: 32 Nd 367/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2017

Za situácie, keď zákonný dedič navrhol prikázanie veci k súdu, v ktorého obvode má bydlisko, a ostatní v úvahu prichádzajúci dedičia dedičstvo odmietli, je daný dôvod pre delegáciu vhodnú k navrhnutému súdu.

Spisová značka: 33 Cdo 784/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2017

Ak uzatvoria účastníci zmluvu s alternatívnym plnením, pričom jedno z dvoch individualizovaných plnení je neurčité, záväzok nezaniká, pretože ho možno splniť poskytnutím druhého plnenia.

Spisová značka: 2Co/403/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2017

I.Zo znenia ust. § 9 ods. 2 písm. k/ zák.č. 129/2010 Z. z. (§ 9 ods. 2 písm. l/ zák. v súčasnom znení) nemožno vyvodiť záver, že výška, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov, prípadné poradie, v ktorom sa budú splátky priraďovať k jednotlivým nesplateným zostatkom s rôznymi úrokovými sadzbami spotrebiteľského úveru na účely jeho splatenia, nemusia byť obsahom zmluvy o spotrebiteľskom úvere, naopak musia byť uvedené.
II. Rozdelenie splátok na istinu a úroky podľa amortizačnej tabuľky nemožno považovať za splnenie tejto podmienky, pretože amortizačná tabuľka je všeobecným údajom a nie je možné z nej zistiť, aká je výška splátok úrokov, aká je výška splátok ďalších poplatkov, najmä za situácie, že sa mení výška pomeru istiny a úrokov.

Spisová značka: 30 Cdo 4286/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 4. 12. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2017

Splnenie požiadavky zmeny či zrušenia rozhodnutia pre nezákonnosť v zmysle § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. nemožno všeobecne nahradiť predbežným posúdením rozhodnutia ako nezákonného v odškodňovacom konaní ani v prípade prvostupňových rozhodnutí, proti ktorým nie je prípustný opravný prostriedok.

Spisová značka: 21 Cdo 2299/2013
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 10. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2017

Veriteľ nemá po začatí insolvenčného konania aktívnu vecnú legitimáciu na podanie odporovacej žaloby, ktorou by sa domáhal určenia, že sú voči nemu právne neúčinné právne úkony jeho dlžníka; to platí aj vtedy, ak svoju pohľadávku neuplatnil v insolvenčnom konaní prihláškou, a ak preto nemôže byť pohľadávka v rámci insolvenčného konania uspokojená.

Spisová značka: 31 Cdo 1170/2012
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 11. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2017

Ak stratí fyzická osoba, od ktorej sa žalobca domáha uhradenia svojej zmenkovej pohľadávky, v priebehu konania o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu spôsobilosť byť účastníkom konania, je potrebné  skúmať mieru zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa a za primerané náklady spojené s pohrebom už v súvislosti s rozhodovaním o tom, či a s kým sa bude v konaní pokračovať.

Spisová značka: 23 Cdo 3150/2012
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 3. 2017

Princíp nezávislého a nestranného rozhodovania, ktorý je určujúci pre rozhodovanie sudcov, sa uplatní aj pre rozhodovanie rozhodcov. Bežná profesná spolupráca advokátov nemusí sama osebe predstavovať okolnosť, ktorá by vzbudzovala dôvodné pochybnosti o prípadnom pomere rozhodcu z radov advokátov k inému advokátovi zastupujúcemu účastníka rozhodcovského konania. Dôvodné pochybnosti o pomere rozhodcu z radov advokátov k inému advokátovi zastupujúcemu účastníka rozhodcovského konania môže vyvolať spolupráca nie jednorazová, ale dlhodobá, majúca povahu určitej ekonomickej závislosti, napr. spolupráca v spoločnej advokátskej kancelárii.

Spisová značka: 5CoP/61/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 3. 2017

I. Pokiaľ vychádzame z ust. § 36 ods. 1 Zákona o rodine jednou z podmienok na rozhodovanie súdu podľa § 36 ods. 1 je skutočnosť, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú. Táto podmienka sa nepovažuje za splnenú, ak rodičia dieťaťa spolu bývajú v spoločnej domácnosti. Žiť spolu znamená vytvorenie vzájomného spoločenstva. Súd preto vo veci samej musí zisťovať existenciu súladov vzájomných vzťahov, perspektívu ďalšieho trvania ich životného spoločenstva, či sa spoločne starajú o domácnosť, o deti a podobne. Pokiaľ by mal súd za preukázané, že vážne narušenie rozvratu vzťahu medzi rodičmi dieťaťa, neexistencia perspektívy ďalšieho trvania vytvárania životného spoločenstva rodičov dieťaťa, po zhodnotení konkrétnych okolností prípadu, možno podmienku, že rodičia spolu nežijú považovať za splnenú. Rovnako aj skutočnosť, že rodičia maloletého dieťaťa bývajú spoločne v jednom byte nemusí znamenať, že nebola splnená podmienka na úpravu rodičovských práv a povinností v zmysle § 36 ods. 1 Zákona o rodine.

II. Neodkladné  opatrenie slúži na okamžitú ochranu práv a povinností účastníkov, toho ktorého konania, pričom rozhodovaním vo veci samej už budú zisťované následné okolnosti predpokladané v ust. § 36 ods. 1 Zákona o rodine. S prihliadnutím na skutočnosť, že obaja rodičia zhodne potvrdili, že obnovili spolužitie, za daného skutkového stavu veci nie je dôvod, aby bolo v platnosti nariadené neodkladné opatrenie, ktorým by bol maloletý dočasne zverený do starostlivosti otca a matke upravený styk s dieťaťom.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené