Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 18 222 výsledkov
...
Spisová značka: 22 Cdo 181/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 8. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2017

V pomeroch zákona č. 40/1964 Zb. prichádzala do úvahy držba a vydržanie aj medzi dedičmi.

Spisová značka: 22 Cdo 2221/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2017

Nemožno sa úspešne domáhať určenia vlastníckeho práva k súčasti veci, ak vec hlavná je sama súčasťou veci inej.

Spisová značka: 22 Cdo 2625/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2017

Do rozhodovania o nákladoch konania o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva sa nepremieta každá zmena procesných postojov účastníkov v konaní; súd musí vychádzať z toho, čo bolo od začiatku medzi účastníkmi sporné, k akým skutočnostiam bolo vedené dokazovanie a aké výsledné riešenie vyporiadania súd zvolil. Nemožno klásť na ťarchu účastníkovi konania to, že – bez ohľadu na preferenciu určitého spôsobu vyporiadania v priebehu celého konania – v záujme ukončenia sporu pripúšťal aj iné spôsoby vyporiadania, reagujúce na procesné návrhy a postoje druhého účastníka.

Spisová značka: 21 Cdo 5623/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2017

Spor o zaradenie pohľadávky zostaviteľa do aktív dedičstva, resp. o určenie ich výšky, neprichádza do úvahy v prípade jediného účastníka dedičského konania.

Spisová značka: 22 Cdo 5394/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2017

Naliehavý právny záujem v žalobe o určenie vlastníckeho práva nemusí byť vyjadrený výslovne uvedením, v čom žalobca právny záujem vidí, ale zo žalobných tvrdení musí byť tento záujem jednoznačne zrejmý.

Spisová značka: 25 Cdo 4890/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 23. 6. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 6. 2017

Poškodený – zranený pri dopravnej nehode, ktorý bol v pracovnej neschopnosti, si nemusel v deň nehody vytvoriť o rozsahu poškodení vozidla natoľko jasnú predstavu, aby nárok na náhradu škody mohol uplatniť súdne, a aby bolo možné od tohoto okamihu odvíjať začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby na náhradu škody.

Spisová značka: 29 Cdo 5036/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2017

Aby splnil požiadavku starostlivosti riadneho hospodára, je konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným povinný konať pri výkone svojej funkcie (okrem iného) s potrebnými znalosťami, a teda aj informovane, t. j. pri konkrétnom rozhodovaní využiť rozumne dostupné (skutkové aj právne) informačné zdroje a na ich základe starostlivo zvážiť možné výhody i nevýhody (rozpoznateľné riziká) existujúcich variantov podnikateľského rozhodnutí. Splnenie týchto povinností je nevyhnutné posudzovať prostredníctvom skutočností, ktoré konateľovi boli či pri vynaložení príslušnej starostlivosti mohli a mali byť známe v okamihu, v ktorom dotknuté podnikateľské rozhodnutie urobil.

Spisová značka: 22 Cdo 702/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2017

Požiadavka, aby u doteraz nevyrovnaných spoločných dlhov súd vo výroku o ich vyporiadaní premietol ich výšku v dobe, kedy k vyporiadaniu dochádza, pri súčasnom zohľadnení toho, čo ktorý z účastníkov na sporný dlh zaplatil, a aby rozhodol i o príslušenstve vyporiadavanej čiastky znamená, že súdy v konaní o vyporiadaní spoločného majetku manželov pri vyporiadaní úrokovaného dlhu sú povinné zisťovať výšku istiny, prípadne i výšky kapitalizovaných úrokov ku dňu svojho rozhodnutia, a následne dlh prikázať na úhradu obom manželom, t. j. každému jednu polovicu, či len niektorému z nich. Úroky, ktoré k dlhu prirastú po rozhodnutí o vyporiadaní spoločného majetku manželov, sa prikážu na úhradu obom manželom či len niektorému z nich; nedochádza u nich k stanoveniu ich konkrétnej výšky a ani k započítaniu príslušenstva do výpočtu o vyporiadacom podiele.

Spisová značka: 22 Cdo 1942/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2017

Pripravenosť podielového spoluvlastníka, ktorému má byť vec prikázaná do výlučného vlastníctva zaplatiť primeranú náhradu, má byť preukázaná už k okamihu vydania súdneho rozhodnutia. Účastník musí s potrebnými finančnými prostriedkami disponovať alebo musí preukázať, že je schopný finančné prostriedky získať. Iba výnimočne je možné spoluvlastníkovi prikázať spoločnú vec, i keď finančnými prostriedkami v dobe rozhodnutia nedisponuje za predpokladu, že z dokazovania vyplynie jednoznačný záver, že daný spoluvlastník potrebné finančné prostriedky v primeranej dobe získa.

Spisová značka: 28 Cdo 2235/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2017

Právo na výživné je právom dieťaťa bez ohľadu na platobné miesto, ktorým je jeden z rodičov.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené