Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 21 002 výsledkov
...
Spisová značka: C‑55/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2019
Články 3, 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v spojení s článkom 31 ods. 2 Charty...
Spisová značka: 1Vs/1/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2019
I. Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení...
Spisová značka: 7Sžsk 2/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2019
Zákonodarca zveril do právomoci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu štátnej správy rozhodovať nielen o nároku na náhradné výživné podľa § 2, o trvaní tohto nároku, o...
Spisová značka: 5Co/246/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 6. 2019
I. Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva možno vykonať ako vyporiadanie v širšom slova zmysle, a to na základe žaloby strany alebo vzájomnej žaloby. Preto o takejto žalobe...
Spisová značka: 43Cob/1/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 6. 2019
SR: I. Prenajímateľom je v čase ukončenia nájomného vzťahu žalovaný. Pôvodný vlastník nehnuteľnosti v čase ukončenia nájomného vzťahu, kedy je aktivovaný nárok na vrátenie kaucie...
Spisová značka: 3To/97/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 6. 2019
I. Páchateľ trestného činu má trest pociťovať ako ujmu a nie ako len formálne odsudzujúce vyjadrenie súdu nad jeho protiprávnym konaním, ktorého znaky sú uvedené v osobitnej časti...
Spisová značka: 2294/17 a 48691/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 5. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 6. 2019

rozsudok z 5. marca 2019 k sťažnostiam č. 2294/17 a 48691/17 pre porušenie článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru (regulácia nájomného)

Spisová značka: 23To/20/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2019
I. Obvinený v snahe získať vodičské oprávnenie, potom ako už v súdnom konaní mu bolo upustené od zvyšku trestu zákazu činnosti vedenia motorových vozidiel v čase, keď mal ešte...
Spisová značka: 21Cob/33/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 6. 2019
Odvolací súd nepovažuje za relevantný ani argument žalovaného súvisiaci s tvrdením, že si subdodávateľa výslovne vymienil žalobca, a tak žalovaný za jeho nečinnosť nenesie...
Spisová značka: 8Co/152/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 5. 2019
I. V predmetnej veci uzavretie kúpnej zmluvy a súčasne uzavretie zmluvy o práve spätnej kúpy samo osebe zákonu neodporuje. Situáciu je však nutné posúdiť v kontexte ostatných...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené