Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 20 848 výsledkov
...
Spisová značka: 7Sžsk 2/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2019
Zákonodarca zveril do právomoci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu štátnej správy rozhodovať nielen o nároku na náhradné výživné podľa § 2, o trvaní tohto nároku, o...
Spisová značka: 7CoP 175 2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 4. 2019
Vadou konania je potrebné rozumieť pochybenie v procesnom postupe súdu, za ktorý nie je možné považovať nedostatky vyhotovenia zvukového záznamu z procesných úkonov, v tomto...
Spisová značka: 43Cobn 9 2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 4. 2019
Žalovaný svoju neprítomnosť neospravedlnil včas, keď tak urobil až siedmy deň po pojednávaní a ani vážnymi okolnosťami, keďže vážnou okolnosťou nemôže byť tá okolnosť, že si...
Spisová značka: 43Cob/129/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 4. 2019
I. Pri interpretácii § 183 CSP treba mať na pamäti, že samotné doručenie žiadosti o odročenie pojednávania ešte neznamená, že pojednávanie sa tým momentom považuje za odročené až...
Spisová značka: 23To 2/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 2. 2019
I. Ustanovenie § 39 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. („Tr. zák.“) o mimoriadnom znížení trestu neobsahuje žiadnu prekážku, pre ktorú by pri určitých druhoch trestných činov, hoci aj...
Spisová značka: 6S/150/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 4. 2019
Podľa presvedčenia súdu nie je účelné, efektívne potrebné a ani hospodárne, aby sa žalobca (advokátska kancelária) v tomto súdnom konaní dala zastúpiť advokátom, ktorý je zároveň...
Spisová značka: 14C 4 2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 4. 2019
Nevyhnutným predpokladom úspešnosti žalobcu v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach je preukázať, že sa žalovaný tvrdeného konania dopúšťa aj v čase vyhlásenia...
Spisová značka: 30S 139/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 29. 3. 2019
I. Zo žaloby vyplýva, že v dôsledku vydania napadnutého rozhodnutia a jeho následným zapísaním do katastra nehnuteľností dôjde k zmene vlastníctva k nehnuteľnostiam špecifikovaným...
Spisová značka: 15Co/27/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 4. 2019
Upomienka ako taká nemôže mať sankčný charakter, v opačnom prípade by totiž mala povahu tzv. skrytej zmluvnej pokuty, čo je vo vzťahu k spotrebiteľovi netransparentné. Podstatou...
Spisová značka: PL. ÚS 21/2014-96
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 2. 2019
Návrh navrhovateľky, jej doplnenia a predbežné rozhodnutie
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené