Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 57 609 výsledkov
...
Spisová značka: 6Tdo/26/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 3. 2019
Okresný súd Veľký Krtíš rozsudkom z 22. júna 2015, sp. zn. 9T/20/2015 (ďalej len ako „okresný súd" alebo „prvostupňový súd"), uznal obvineného za vinného zo zločinu lúpeže podľa §...
Spisová značka: 6CdoGp/1/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 3. 2019
1. Okresný súd Poprad (ďalej len „prvoinštančný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) uznesením zo 14. mája 2018 č. k. 9Csp/64/2017-117 uložil právnemu zástupcovi žalovanej poriadkovú...
Spisová značka: 10Szak/2/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 3. 2019
I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím č. PPZ-HCP-BA12-64-009/2018-AV z 28.11. 2018 (ďalej na účely rozsudku len „preskúmavané rozhodnutie“)...
Spisová značka: 5Tdo/7/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
Okresný súd Prešov (ďalej len „okresný súd“) rozsudkom z 3. októbra 2017, sp. zn. 4T/86/2016 uznal obvineného T. U. vinným z prečinu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a)...
Spisová značka: 8Cdo/169/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 3. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 23. marca 2017 č.k. 24P/43/2015-522 rozhodol tak, že I. udelil súhlas matke namiesto otca k...
Spisová značka: 8Cdo/22/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1. Okresný súd Bratislava V uznesením z 19. októbra 2018 č. k. 20 P 145/2018-31 zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala zrušenia uznesenia...
Spisová značka: 1XObdo/267/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 31. 3. 2019
1. Okresný súd Nitra (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 10C/387/2012-116 z 23. marca 2015 uložil žalobkyni, aby v lehote 10 dní od právoplatnosti uznesenia zaplatila...
Spisová značka: 2Volpp/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1. Rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 10. januára 2019 publikovaným v Zbierke zákonov pod č. 8/2019 Z.z. boli vyhlásené voľby prezidenta SR podľa čl. 103 ods. 3 veta prvá Ústavy SR...
Spisová značka: 3Volpp/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1. Žalobca sa včas podanou žalobou, doručenou elektronickým podaním dňa 02.02.2019 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky domáhal, aby najvyšší súd v konaní podľa § 283 zákona č....
Spisová značka: 1ObdoV/5/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1/ Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 24Cb/183/1995-1086, zo dňa 10. 03. 2016 rozhodol tak, že žalobu žalobcov v 1. až vo 4. rade o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy v celom...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené