Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 54 363 výsledkov
...
Spisová značka: 8Sžr/1/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 2. 2018
Spisová značka: 3 Cdo 202/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2018
1. Okresný súd Prievidza rozsudkom z 28. apríla 2016 č.k. 11 C 35/2015-159 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 7 065,60 € titulom náhrady škody v zmysle zákona č....
Spisová značka: 3 Cdo 204/2017
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2018
1. Okresný súd Trnava (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 29. apríla 2014 č.k. 12 C 57/2012-64 odmietol podanie žalobkyne označené ako „Odvolanie proti rozhodnutiu...
Spisová značka: 3 Cdo 214/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2018
1. Žalobkyňa sa v konaní domáhala, aby žalovanému bola uložená povinnosť nahradiť škodu, ktorú spôsobil nesprávnym úradným postupom v konaní o dani z nehnuteľností za rok 2004 a...
Spisová značka: 3 Cdo 221/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2018
1. Krajský súd v Žiline (ďalej len „odvolací súd“) rozsudkom z 30. mája 2017 sp. zn. 5 Co 140/2017 potvrdil odvolaním žalobkyne napadnutý rozsudok Okresného súdu Žilina z 2....
Spisová značka: 3 Cdo 232/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2018
1. Uznesenie Krajského súdu v Nitre z 31. mája 2005 sp. zn. 7 CoD 2/2005 napadol dedič Ing. L. M. dovolaním, ktoré ale vzal späť podaním z 10. novembra 2017 (č.l. 159 spisu).2. Od...
Spisová značka: 3 Cdo 185/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2018
1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) v poradí prvým rozsudkom z 26. októbra 2009 č.k. 4 C 117/2009-95 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali...
Spisová značka: 3 ECdo 28/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2018
1. Uznesením z 24. mája 2016 č.k. 10 Er 41/2010-17 Okresný súd Spišská Nová Ves zastavil exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. m/ zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a...
Spisová značka: 3 Nc 4/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 3. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 1. 2018
1. V konaní o odvolaní žalovaných, ktoré je na Krajskom súde v Prešove vedené pod sp. zn. 3 Co 152/2017, vzniesol žalovaný 1/ námietku zaujatosti voči JUDr. Anne Kovaľovej,...
Spisová značka: 11 XCdo 19/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 12. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 1. 2018
1. Okresný súd Galanta (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením z 5. júna 2015, č. k. 35 C 274/2014 - 61, uložil žalobkyni povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vo...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené