Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 57 221 výsledkov
...
Spisová značka: 3Cdo/200/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
1. Žalobca sa v konaní domáhal náhrady škody, ktorá mu vznikla nesprávnym úradným postupom Okresného súdu Rimavská Sobota v konaní vedenom pod sp.zn. RA 2 C 255/2001 a Okresného...
Spisová značka: 5XObdo/329/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
1. Uznesením zo 16. novembra 2016, sp. zn. 25Co/592/2015, Krajský súd v Trnave potvrdil odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Trnava z 22. januára 2015, č. k....
Spisová značka: 6Tdo/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
Okresný súd Prešov uznesením z 25. apríla 2017, sp. zn. 4 Nt 25/2016, podľa § 402 ods. 1, § 399 ods. 2 Tr. por. zamietol návrh na obnovu konania, ktorý podal odsúdený Ing. A. S.,...
Spisová značka: 1Cdo/33/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
1. Okresný súd Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 27. marca 2017 sp. zn. 27 P 300/2016 I. zveril maloletého E., narodeného X. E. XXXX do osobnej starostlivosti...
Spisová značka: 4XObdo/318/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
1. Krajský súd v Trnave označeným rozhodnutím potvrdil uznesenie Okresného súdu Trnava, č. k. 8C/178/2013-160 z 28. januára 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť zaplatiť...
Spisová značka: 4XObdo/319/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
1. Krajský súd v Trnave označeným rozhodnutím v I. výroku potvrdil uznesenie Okresného súdu Trnava, č. k. 8C/166/2013-82 z 17. apríla 2015, ktorým bola žalobkyni uložená povinnosť...
Spisová značka: 6Sžfk/27/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 13. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
I. 1. Krajský súd v Nitre (ďalej v texte len „krajský súd“) právoplatným rozsudkom č. k. 11S/197/2015-75 zo dňa 30. novembra 2016 postupom podľa § 491 v spojení s § 190 zákona č....
Spisová značka: 6Sžk/29/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 13. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
I. Konanie pred prvostupňovým správnym súdom 1. Krajský súd v Nitre (ďalej v texte len „krajský súd“) právoplatným rozsudkom č. k. 11S/139/2015-69 zo dňa 16. novembra 2016 postupom...
Spisová značka: 2Sžf/87/2016
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
I. Krajský súd rozsudkom č. k. 14S/170/2014-51 zo dňa 19.04.2016 zamietol ako nedôvodnú žalobu, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/352366/2014 zo dňa ...
Spisová značka: 2Sžfk/2/2016
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 2. 2019
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „krajský súd" alebo „prvostupňový súd") podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP") zamietol žalobu,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené