Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Žilina: 21 798 výsledkov
...
Spisová značka: 10Co/94/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2018
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 718,06 eur spolu s úrokom vo výške 16,9% ročne z tejto sumy od 3.8.2013 do 18.10.2013 a vo...
Spisová značka: 13CoKR/10/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2018
Napadnutým rozsudkom okresný súd v poradí prvým výrokom žalobu žalobcu v celom rozsahu zamietol. Druhým výrokom rozhodol, že žalovaný má voči žalobcovi nárok na plnú...
Spisová značka: 21S/160/2015
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2018
1. Prvostupňovým rozhodnutím č. ZA1/OPvHN/SOC/2015/26005 zo dňa 05.06.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina podľa § 25 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v...
Spisová značka: 11Co/228/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2018
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol tak, že zamietol návrh žalobkyne na nariadenie zabezpečovacieho nariadenia, ktorým sa domáhala, aby súd zriadil záložné právo v...
Spisová značka: 10Co/251/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2018
1. V záhlaví označeným rozsudkom okresný súd uložil žalovanej povinnosť vypratať byt č. XX vo vchode XX na prvom poschodí bytového domu súpisné číslo XXXX, ktorý je postavený na...
Spisová značka: 14Cob/8/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2018
1. Napadnutým rozsudkom v spojení s opravným uznesením okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 10.271,25 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,05 %...
Spisová značka: 11Co/256/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2018
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie I. nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zakázal H. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. F. P. č. XXXX dočasne vstupovať do bytu č. XX, vchod...
Spisová značka: 10Co/174/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2018
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu (v celom rozsahu) zamietol. Vychádzal z toho, že kúpna zmluva z 1.3.1994 uzavretá medzi G. C. a žalobcom nie je spôsobilým titulom pre...
Spisová značka: 10Co/185/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2018
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd v celom rozsahu zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť mu sumu 286,18 eur spolu s príslušenstvom....
Spisová značka: 10Co/189/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2018
1. Napadnutým rozsudkom (jeho výrokom I.) okresný súd zamietol žalobu v časti o určenie, že zmluva o úvere č. 602300296 zo dňa 11.09.2013 a zmluva o úvere č. 608901695 zo dňa...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené