Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 24 452 výsledkov
...
Spisová značka: 5To/88/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Galanta sp.zn. 9T/36/2017 zo dňa 16. apríla 2018 bol obžalovaný uznaný za vinného z prečinu nadržovania podľa § 339 ods. 1 Trestného zákona na tom...
Spisová značka: 21Cob/49/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Súd prvej inštancie zamietol námietky navrhovateľa podané proti odmietnutiu vykonať jeho výmaz z obchodného registra, o ktorý navrhovateľ žiadal podaním dňa 07.02.2018. Výmaz...
Spisová značka: 21CoKR/5/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Súd prvej inštancie určil, že pohľadávka žalobcu uvedená v prihláške por. č. 1 podanej v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 23K/10/2016...
Spisová značka: 14S/9/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Žalobca sa správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Trnave dňa 7. februára 2019 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia č. SK/0341/99/2018 zo dňa 10. januára 2019, ktorým...
Spisová značka: 11CoP/86/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie zvýšil výživné na maloletú S. s účinnosťou od17.5.2017 zo sumy 49,79 eura na sumu 80 eur mesačne, s tým, že výživné je otec...
Spisová značka: 20S/14/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Žalobou zo dňa 01.02.2019, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 08.02.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. PO/BEZ/2018/6181, O-623/2018 zo...
Spisová značka: 43Sa/28/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Kompetenčnou žalobou zo dňa 3.10.2016, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 6.10.2017 sa žalobca domáhal, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky určil, že žalovaný II...
Spisová značka: 11CoP/204/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Rozsudkom, napadnutým odvolaním, súd prvej inštancie určil, že do BSM účastníkov patrí: I. hnuteľnosti (1. koberec zebria koža, 2. policový diel 2 ks, IKEA, typ KALLAX, H39 cm x...
Spisová značka: 11CoP/256/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Rozsudkom, napadnutým odvolaním súd žalobu zamietol a žalovaným priznal nárok na náhradu trov konania vo výške 100%. Svoje rozhodnutie súd právne odôvodnil aplikáciou ust. §...
Spisová značka: 21Sd/28/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Navrhovateľ svojim návrhom zo dňa 10.04.2016, doručeným tunajšiemu súdu dňa 13.04.2016, žiadal o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 16.03.2016, ktorým...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené