Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 23 261 výsledkov
...
Spisová značka: 11Co/3/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie žalovanému uložil zaplatiť žalobcovi sumu6.095,20 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05% ročne počítaným zo sumy...
Spisová značka: 11Co/35/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie konanie v časti o zaplatenie istiny vo výške148,32 eur s príslušenstvom zastavil, žalovanej uložil zaplatiť žalobcovi sumu 280...
Spisová značka: 11Co/45/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie žalobu žalobkyne zamietol a žalovanému a štátu voči žalobkyni priznal nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. 2. Svoje...
Spisová značka: 11Co/50/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Rozsudkom napadnutým odvolaním súd prvej inštancie žalobu v časti určenia, že Zmluva v časti Dohody o poskytovaní služby uzavretá v súvislosti so Zmluvou o úvere č. 8100045124...
Spisová značka: 10Co/163/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. žalobu zamietol, II. žalovanému priznal právo na náhradu trov konania v rozsahu 100%. Svoje rozhodnutie vo veci samej právne...
Spisová značka: 10Co/20/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie čiastočne zastavil konanie o sumu 1.833,37 eur a v zostávajúcej časti žalobu zamietol. Žalovanej náhradu trov konania nepriznal....
Spisová značka: 10Co/212/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. žalobu zamietol; II. zamietol vzájomnú žalobu žalovaného a rozhodol, že III. žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov...
Spisová značka: 10Co/222/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. zrušil vecné bremeno - právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v k.ú. G., obec G., na parc. č. 172/1, domu s. č. XX,...
Spisová značka: 10Co/313/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie I. žalobu zamietol, II. žalovanej náhradu trov konania nepriznal. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil ust. § 3 ods. 1, § 123 a § 630 O.z....
Spisová značka: 10Co/46/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa voči žalovanej domáhala zaplatenia majetkovej škody vo výške 125 eur a nemajetkovej ujmy vo výške...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené