Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 30 511 výsledkov
...
Spisová značka: 19Sa/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Žalobca podal nejasné podanie (žalobu) zo dňa 25. 01. 2019, ktoré bolo tunajšiemu súdu doručené dňa 28. 01. 2019. Svoje podanie (žalobu) žalobca označil ako „Žaloba proti...
Spisová značka: 2To/30/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Napadnutým rozsudkom Okresný súd Levice (ďalej len súd I. stupňa) uznal obžalovanú O. S. (ďalej len„obžalovaná“) vinnou z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zák., na...
Spisová značka: 1Tos/18/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Napadnutým uznesením Okresný súd Levice (ďalej len „súd I. stupňa“) podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, odsek 2 Trestného zákona zamietol návrh (žiadosť) odsúdeného H. R. na (o)...
Spisová značka: 2To/32/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Komárno (ďalej len súd I. stupňa) bola obžalovaná K. E. (ďalej aj ako obžalovaná) uznaná vinnou z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. c/,...
Spisová značka: 23Sa/17/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Žalobou podanou dňa 06. 03. 2019 žiadala žalobkyňa o preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredia v Bratislave, ktorým jej bolo zamietnuté odvolanie, voči rozhodnutiu...
Spisová značka: 23Sa/51/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Podaním zo dňa 12. 06. 2018 žiadal žalobca o preskúmanie rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredia v Bratislave, na nepríslušnom Krajskom súde v Bratislave č. XXX XXX XXXX 0 zo...
Spisová značka: 12Co/60/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu1.653,25 eura do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Vo zvyšnej časti súd žalobu...
Spisová značka: 9Co/64/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1.1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil J.. C. A., aby nenakladal s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v kat. úz. E., obec E.-H.,...
Spisová značka: 9CoP/6/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie návrh otca na zrušenie osvojenia zamietol a žiadnemu z účastníkov nárok na náhradu trov konania nepriznal. Rozhodnutie po právnej...
Spisová značka: 2To/25/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Topoľčany (ďalej len súdu I. stupňa) bol obžalovaný E. V. (ďalej len obžalovaný) uznaný vinným z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené