Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 30 931 výsledkov
...
Spisová značka: 1Tos/42/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Napadnutým uznesením Okresného súdu Levice, bola žiadosť odsúdeného L. U. podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, odsek 2 Trestného zákona, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia...
Spisová značka: 4Tos/29/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2019
Súd prvého stupňa konajúci na verejnom zasadnutí, napadnutým uznesením podľa § 399 odsek 2Trestného poriadku nezistiac podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku...
Spisová značka: 4Tos/31/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Okresný súd Levice (ďalej len „súd prvého stupňa“) uznesením z 19.03.2019 pod sp.zn. 4Pp/8/2019 podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, odsek 2 Trestného zákona zamietol návrh odsúdeného...
Spisová značka: 1To/42/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Topoľčany, bol obžalovaný uznaný vinným pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 odsek 1 písmeno a/ Trestného zákona, na...
Spisová značka: 8CoP/21/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Matka maloletej sa podaným návrhom domáhala zvýšenia výživného na mal. J. zo sumy 70 eur na sumu 150 eur mesačne s účinnosťou od podania návrhu a návrh zdôvodnila tým, že...
Spisová značka: 9CoP/17/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie schválil rodičovskú dohodu nasledovného znenia: I. „Otec je oprávnený stretávať sa s maloletou H. a D. počas párneho kalendárneho týždňa...
Spisová značka: 12CoP/12/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zastavil konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony Ing. S. E., nar. XX.XX.XXXX, podľa § 26 ods. 1, § 235 ods. 2, 3 zákona č....
Spisová značka: 19Sd/260/2014
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 22. 07. 2017, navrhovateľke priznala invalidný dôchodok od 11. 06. 2014 v sume 166,10 eur, pretože bola uznaná posudkovou lekárkou...
Spisová značka: 26S/28/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 5. 2019
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 05.04.2019, elektronicky odoslanou dňa 05.04.2019 a doručenou Krajskému súdu v Nitre ako vecne a miestne príslušnému správnemu súdu (§ 19 ods....
Spisová značka: 2Tos/36/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Napadnutým uznesením Okresný súd Topoľčany (ďalej len súd I. stupňa) postupom podľa § 52 ods. 1Tr. zák. vyslovil, že odsúdený E. J. (ďalej len odsúdený) sa v skúšobnej dobe...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené