Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 33 459 výsledkov
...
Spisová značka: 10Sa/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobou podanou elektronicky na Krajský súd v Košiciach dňa 11.01.2019 sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 70288-4/2018-BA zo dňa 23.10.2018, ako aj rozhodnutia...
Spisová značka: 12CoE/207/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením žiadosť o udelenie poverenia na výkon exekúcie zamietol. 2. V odôvodnení uviedol, že oprávnený navrhol vykonať exekúciu voči ...
Spisová značka: 10Sa/23/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Preskúmavaným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24.08.2017 generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne v Bratislave Ing. Ľubomír Vážny, príslušný na rozhodovanie podľa § 215...
Spisová značka: 10Cbi/2/2014
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Žalobou doručenou súdu dňa 22.12.2014 žiadal žalobca vylúčiť z konkurznej podstaty úpadcu spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 335501/1000000 k EKN parcele č. XXX - TPP o výmere...
Spisová značka: 11Co/35/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Súd prvej inštancie (ďalej len „súd“) rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 1.763,40€ do troch dní od právoplatnosti rozsudku (I) a žalobkyni priznal náhradu...
Spisová značka: 11Co/159/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Michalovce (ďalej tiež „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom sp. zn. 10Csp/112/2016-141 zo dňa 5.2.2018 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť...
Spisová značka: 13Cbi/2/2014
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 12. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Krajský súd v Košiciach ako súd prvej inštancie rozsudkom zo dňa 12.4.2016 č.k. 13Cbi/2/2014 - 83 vylúčil z konkurznej podstaty úpadcu vedenej v konkurznej veci Krajského súdu v...
Spisová značka: 11Co/145/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Súd prvej inštancie (ďalej len „súd“) uznesením priznal žalovanému a Združeniu na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom Prešov, Námestie legionárov 5, voči žalobcovi nárok...
Spisová značka: 11Co/304/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Okresný súd Rožňava (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „súd“) napadnutým uznesením priznal žalovanému náhradu trov konania v rozsahu 100 %, ktorú bude povinný zaplatiť...
Spisová značka: 11Co/316/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 2. 2019
1. Súd prvej inštancie (ďalej aj „súd“) uznesením podanie žalobcu z 25.7.2017, doručené súdu23.4.2018, odmietol. 2. V odôvodnení uznesenia uviedol, že Okresnému súdu Košice...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené