Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 33 355 výsledkov
...
Spisová značka: 11Co/164/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Michalovce (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo "prvoinštančný súd" alebo „súd“) napadnutým rozsudkom zastavil konanie v časti žaloby o zaplatenie sumy 394,11...
Spisová značka: 11Co/129/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Rožňava (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal uloženia povinnosti...
Spisová značka: 1Cb/1/2014
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 1. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Odvolaním napadnutým uznesením vyšší súdny úradník rozhodol, že žalovaný 1/ a žalovaný 2/ sú p o v i n n í zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 87 815,69 eur ...
Spisová značka: 10Sa/11/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobou zo dňa 20.08.2017 sa žalobkyňa domáhala, aby súd uložil žalovanému vo veci podozrenia z priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý mala spáchať...
Spisová značka: 10Sa/12/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobca podal správnemu súdu dňa 04.05.2017 žalobu proti nečinnosti orgánu verejnej správy zo dňa 25.04.2017, v ktorej uviedol, že je vlastníkom bytu č. XX na X. poschodí,...
Spisová značka: 10Sa/9/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Žalobkyňa sa žalobou zo dňa 12.04.2017 domáhala preskúmania rozhodnutí žalovaného v prvom rade č. ČVS: ORP-2024/1-VYS-KE-2015 zo dňa 16.11.2015, žalovaného v druhom rade č. ČVS:...
Spisová značka: 11Co/235/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Michalovce (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal uloženia povinnosti žalovanému...
Spisová značka: 11Co/309/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie (ďalej aj „súd“) rozsudkom konanie v časti o zaplatenie 200 € zastavil a v prevyšujúcom rozsahu žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že...
Spisová značka: 11Co/390/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Okresný súd Rožňava (ďalej „súd prvej inštancie“ alebo len „súd“) rozsudkom žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi nezaplatenú istinu úveru 8.720,93 € s 5 % úrokmi z...
Spisová značka: 15CoE/19/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 4. 12. 2018
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením exekúciu zastavil. 2. V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa podaným návrhom na vykonanie exekúcie domáhal od povinného...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené