Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 40 786 výsledkov
...
Spisová značka: 15Co/279/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Okresný súd napadnutým rozsudkom rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni sumu500,- Eur v lehote do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovaný je povinný...
Spisová značka: 3To/23/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Označeným rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 18.01.2019 sp.zn. 5T/66/2018 bol obžalovaný K. I. uznaný vinným zo spáchania zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr....
Spisová značka: 3Tos/27/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Uznesením sp. zn. 3Nt/17/2018 zo dňa 11.02.2019 senát Okresného súdu Veľký Krtíš podľa § 399 ods. 2/ Tr. por. zamietol návrh odsúdeného K. F., nar. XX.XX.XXXX na povolenie obnovy...
Spisová značka: 16Co/54/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Napadnutým uznesením okresný súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a žiadnej zo strán nepriznal nárok na náhradu trov konania. 2. Konanie pred súdom prvej...
Spisová značka: 20Sa/3/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Okresnému súdu Revúca bola dňa 5. februára 2019 doručená žaloba žalobcu, ktorou sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-BB-KDI2-32-002/2018 zo dňa 31....
Spisová značka: 16CoP/12/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Okresný súd napadnutým uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne zveril maloletého T. L. do osobnej starostlivosti matky, upravil styk otca s maloletým...
Spisová značka: 24S/36/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Dňa 06.02.2019 bola Krajskému súdu v Banskej Bystrici doručená správna žaloba, ktorou sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného - Finančného riaditeľstva...
Spisová značka: 3To/13/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Okresný súd Žiar nad Hronom uznal obžalovaného O. C. rozsudkom zo dňa 30.01.2019 sp.zn. 4T/110/2018 vinným zo spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208...
Spisová značka: 4To/15/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 19.12.2018, sp.zn. 2T/112/2018 bol obžalovaný F. C. uznaný za vinného zo zločinu ublíženia na zdraví podľa § 155 ods....
Spisová značka: 23S/53/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 4. 2019
1. Správny súd v záhlaví kasačnou sťažnosťou napadnutého rozsudku č. k. 23S/53/2018-54 zo dňa 12.09.2018 nesprávne označil žalobcu a žalovaného, v dôsledku čoho...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené