Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 36 136 výsledkov
...
Spisová značka: 8Sa/3/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Administratívne konanie1. Žalobca si uplatnil nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku neformálnou žiadosťou označenou ako predžalobná upomienka zo dňa 23.07.2017, keď požiadal o...
Spisová značka: 4SaZ/5/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Napadnutým rozhodnutím ČAS: MU-PO-114-17/2018-Ž zo dňa 27.11.2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný v zmysle § 13 ods. 1, § 13c ods. 1 zákona č. 480/2002 Z.z. o...
Spisová značka: 11CoP/123/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Súd prvej inštancie zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým žiadal upraviť styk počas letných prázdnin v mesiaci júl v 3 - 4 týždni a v mesiaci august v...
Spisová značka: 11CoP/113/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Súd prvej inštancie zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhal zníženia výživného na maloletú M. A., nar. XX.XX.XXXX. 2. Súd prvej inštancie...
Spisová značka: 4Sa/20/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1/ Dňa 29.3.2019 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba podaná proti rozhodnutiu žalovanej Číslo: 11162-5/2019-BA z 15.1.2019...
Spisová značka: 1S/43/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 04.03.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 70541/2019 zo dňa 01.02.2019, ktorým potvrdil...
Spisová značka: 7Sa/20/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Dňa 28.03.2019 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu doručená správna žaloba v sociálnych veciach a o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 11CoP/258/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
Okresný súd Bratislava V, rozsudkom, zo dňa 05.04.2018, č.k. 17P/205/2016-221, zvýšil vyživovaciu povinnosť otca k maloletému C. C., nar. XX.XX.XXXX počnúc mesiacom jún 2016 z...
Spisová značka: 20CoP/59/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 5. 2019
1. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 21.03.2019, č.k. 3P/9/2019-123 nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne až do právoplatnosti skončenia konania o rozvod manželstva...
Spisová značka: 21CoE/76/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 6. 2019
1. Okresný súd Bratislava II ako súd prvej inštancie, napadnutým uznesením výrokom I zamietol návrh povinného na zastavenie exekúcie a výrokom II zamietol návrh povinného na...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené