Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 308 368 výsledkov
...
Spisová značka: C-289/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 11. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 2. 2017

Článok 7 ods. 3 a článok 9 ods. 1 písm. d) rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa majú vykladať v tom zmysle, že podmienku obojstrannej trestnosti treba v situácii, o akú ide vo veci samej, považovať za splnenú, pokiaľ základné skutkové okolnosti trestného činu, ako sú uvedené v rozsudku vyhlásenom príslušným orgánom štátu pôvodu, by samy osebe za predpokladu, že nastali na území vykonávajúceho štátu, boli takisto trestné na území tohto štátu.

Spisová značka: C-37/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 18. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 2. 2017

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenená a doplnená smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, sa má vykladať v tom zmysle, že nositelia práv na rozmnožovanie neposkytujú službu v zmysle tejto smernice výrobcom a dovozcom prázdnych nosičov a zariadení pre záznam a rozmnožovanie, z ktorých organizácia kolektívnej správy autorských práv a súvisiacich práv vyberá na účet týchto nositeľov práv, ale vo vlastnom mene, poplatky z titulu predaja týchto zariadení a nosičov.

Spisová značka: C-471/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 18. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 2. 2017

Článok 311 ods. 1 bod 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že použité diely, ktoré pochádzajú z vozidiel po dobe životnosti odkúpených podnikom zaoberajúcim sa opätovným využitím vozidiel od jednotlivca a ktoré sú určené na ďalší predaj ako náhradné diely, predstavujú „použitý tovar“ v zmysle tohto ustanovenia, v dôsledku čoho dodávky takýchto dielov uskutočnené zdaniteľným obchodníkom podliehajú uplatneniu úpravy zdaňovania prirážky.

Spisová značka: C-427/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 18. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 2. 2017

Článok 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na situáciu, o akú ide v konaní vo veci samej, keď sa po právoplatnom ukončení konania, v ktorom sa rozhodlo, že bolo porušené právo duševného vlastníctva, žalobca domáha v samostatnom konaní informácií o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb, ktorými dochádza k porušeniu tohto práva.

Spisová značka: C-189/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 18. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 2. 2017

1. Článok 17 ods. 1 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa má vykladať v tom zmysle, že pod pojem „daňové úľavy“ patria výhody, ktoré vnútroštátne právo priznáva energeticky náročným podnikom, definovaným v tomto ustanovení, v súvislosti so sumami dotknutými v konaní vo veci samej, ktoré sú splatné z titulu pokrytia všeobecných nákladov talianskej elektrickej siete, s výhradou overenia skutkových okolností a pravidiel vnútroštátneho práva, z ktorých vychádza táto odpoveď Súdneho dvora, vnútroštátnym súdom.

2. Článok 17 ods. 1 smernice 2003/96 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá upravuje daňové úľavy na spotrebu elektriny len v prospech energeticky náročných podnikov v zmysle tohto ustanovenia pôsobiacich vo výrobnom sektore.

Spisová značka: 5 Tdo 33/2013
R číslo: 91/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 2. 2017

I. Z hľadiska dĺžky premlčacej doby je rozhodujúci názor súdu na právnu kvalifikáciu po vykonaní hlavného pojednávania a nie to, ako bol skutok kvalifikovaný obžalobou alebo pri vznesení obvinenia v predchádzajúcich štádiách trestného stíhania.

II. Aj keď Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom z 10. septembra 2014, sp. zn. PL. ÚS 9/2013 nevyslovil, že prvá veta § 437 ods. 4 Tr. zák. nie je v súlade s článkom 1 ods. 1 prvou vetou, článkom 2 ods. 2 a článkom 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky, neznamená to, že ak premlčacia doba trestného stíhania podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov neuplynula do 31. decembra 2005, vždy sa budú aplikovať ustanovenia o premlčaní trestného stíhania podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov bez ohľadu na iné ustanovenia o pôsobnosti Trestného zákona a bez prihliadnutia na článok 50 ods. 6 Ústavy SR.

Spisová značka: 26 Cdo 2021/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 1. 6. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 2. 2017

Za prvé dražobné konanie sa považuje aj dražobné konanie, ktorého sa nezúčastnil žiadny dražiteľ a pri ktorom nebola žiadnym z potenciálnych záujemcov o dražbu zložená zábezpeka v zmysle § 336e ods. 2, v znení účinnom do 31. decembra 2012.

Spisová značka: 30 Cdo 4511/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 2. 2017

Na prejednanie a rozhodnutie sporu o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím Ústavného súdu je daná právomoc súdov.

Spisová značka: 30 Cdo 2626/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 17. 12. 2014
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 2. 2017

Otázku určitosti a výkladu dohody o voľbe práva súdu je potrebné posudzovať podľa legis fori.

Spisová značka: 30 Cdo 4020/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 2. 2017

Ak sa domáha žalobca v neskoršom konaní náhrady ujmy na základe totožných skutkových tvrdení ako v konaní už skôr začatom a doposiaľ  právoplatne neskončenom, a požaduje vyššiu náhradu než v konaní prvom, potom je daná prekážka začatého konania iba v časti, v ktorej sa žalobný návrh prekrýva s návrhom v konaní prvom.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené