Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 335 846 výsledkov
...
Spisová značka: 37498/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súd pre ľudské práva
Dátum rozhodnutia: 25. 7. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 11. 2017

rozsudok z 25. júla 2017 k sťažnosti č. 37498/14 pre porušenie článku 5 ods. 1 písm. c), ods. 3 a ods. 4 Dohovoru (neodôvodnená a neprimerane dlhá väzba)

Spisová značka: 30 Cdo 1008/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 11. 2017

Porušenie povinnosti oznamovať skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin môže predstavovať nesprávny úradný postup.

Spisová značka: 20 Cdo 2372/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 1. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 11. 2017

Veriteľ je v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka oprávnený domáhať sa splnenia záväzku od ručiteľa aj bez predchádzajúceho vyzvania dlžníka, a to najskôr dňom nasledujúcim po dni, kedy bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz.

Spisová značka: 28 Cdo 2467/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 12. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 11. 2017

Pasívne legitimovaným na vydanie bezdôvodného obohatenia vzniknutého užívaním pozemku pod budovou s bytovými jednotkami sú vlastníci bytových jednotiek v dome, nielen spoločenstvo vlastníkov jednotiek.

Spisová značka: 21 Cdo 2680/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 11. 2017

Pri alternatívne dohodnutom mieste výkonu práce je zamestnávateľ oprávnený zvoliť jedno z dohodnutých miest výkonu práce a zamestnanec je povinný podľa takéhoto rozhodnutia prácu vykonávať.

Spisová značka: 23 Cdo 3930/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 3. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 11. 2017

Plnenie požadované veriteľom a v celom rozsahu uhradené dlžníkom bez právneho dôvodu nepredstavuje uznanie dlhu v zmysle § 407 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Spisová značka: 25 Cdo 337/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 11. 2017

Náklady vynaložené poškodenými, dôvodne predpokladajúcimi uzatvorenie darovacej zmluvy, na nehnuteľnosti potenciálneho darcu na základe dohody o rekonštrukcii nehnuteľnosti, predstavujú skutočnú škodu, v prípade, že k darovaniu nedošlo. Nárok na náhradu vynaložených prostriedkov vzniká, ak si druhá strana darovanie bez opodstatnených dôvodov rozmyslela, aj keď vedela, že poškodení s jej súhlasom a v dobrej viere v následné darovanie pristúpili k rekonštrukcii nehnuteľnosti.

Spisová značka: 22 Cdo 36/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 29. 6. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 11. 2017

Hodnotu nehnuteľnej veci pri zisťovaní ceny veci v dobe začatia úkonu právnej služby je potrebné opätovne zisťovať iba vtedy, pokiaľ z obsahu spisu či tvrdení účastníkov vyplývajú skutočnosti, z  ktorých by bolo možné usudzovať na podstatnú zmenu hodnoty veci.

Spisová značka: 21 Cdo 1862/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 11. 2017

Ak nariadi súd v konaní, ktorého účastníkom je právnická osoba, výsluch fyzickej osoby, ktorej bola právnickou osobou udelená prokúra o okolnostiach týkajúcich sa tejto právnickej osoby, musí byť táto fyzická osoba vypočutá ako svedok a nie ako účastník konania.

Spisová značka: 5Co/264/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 11. 2017

Pri spotrebiteľskej zmluve je potrebné priamo uviesť úrok z úveru – z povoleného prečerpania poskytnutého veriteľom. V predmetnej zmluve uzatvorenej medzi stranami sporu nebol uvedený úrok dohodnutý medzi stranami sporu za poskytnutie finančných prostriedkov. Úrok z úveru je podstatnou náležitosťou zmluvy o úvere, t. j. aj zmluve o povolenom prečerpaní finančných prostriedkov. Medzi stranami sporu výška úroku nebola dohodnutá, bola uvedená vo všeobecných zmluvných podmienkach. Pokiaľ sa žalobca odvoláva na všeobecné obchodné podmienky, resp. sadzobník poplatkov, odvolací súd poukazuje na to, že vo všeobecnosti zmluvné ustanovenia vo vopred pripravovanej formulárovej zmluve, resp. spleti všeobecných obchodných podmienok, ktoré naviac navodzujú skôr dojem obsahu nepodstatného charakteru, v tejto časti spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa, a preto nie sú pre spotrebiteľa záväzné.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené