Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 298 682 výsledkov
...
Spisová značka: 8 Sžo 50/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 10. 2016

Postup Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri vyčiarknutí správcu zo zoznamu bol v súlade so zákonom č. 8/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení (ďalej len „zákon č. 8/2005 Z. z.“), a to z dôvodu, že správca mal povinnosť zúčastniť sa na preskúšaní v termíne určenom MFSR. Neúčasť na skúške, resp. jej neabsolvovanie bez uvedenia dôvodu, preto zakladá zákonný dôvod vyčiarknutia uvedeného správcu zo zoznamu správcov a tým zánik jeho postavenia pre účely vykonávania správcovskej činnosti, ako aj zánik jeho postavenia ako osoby správcu (§ 1 zákona č. 8/2005 Z. z.). S ohľadom na uvedené nemohol Najvyšší súd Slovenskej republiky prihliadnuť na odvolaciu námietku žalobcu, že hoci žalobca bez predchádzajúceho ospravedlnenia neabsolvoval termín preskúšania nariadený MFSR, malo MFSR postupovať analogicky a ako v prípade, keď správca pri preskúšaní nevyhovie, mal mu dať možnosť preskúšanie v termíne určenom žalovaným opakovať. Odvolací súd opätovne poukazuje na ustanovenie § 17 ods. 6 vetu druhú zákona č. 8/2005 Z. z., v zmysle ktorého ak správca preskúšanie v termíne určenom MFSR nevykoná alebo pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, ministerstvo správcu vyčiarkne zo zoznamu správcov. Z dikcie citovaného zákonného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že opakované preskúšanie je možné nariadiť len v prípade, ak sa správca v určenom termíne preskúšania zúčastnil, avšak pri preskúšaní nevyhovel. V prípade, ak správca preskúšanie v termíne určenom žalovaným nevykonal, zákon č. 8/2005 Z. z. nezakotvuje možnosť opätovného preskúšania.

Spisová značka: 8 Sžo 26/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 24. 10. 2016

I. Pochybenia Národnej rady Slovenskej republiky pri legislatívnom procese nemožno riešiť podaním žalobného návrhu, nakoľko legislatívny proces nie je vykonávaním úradného postupu vo vzťahu ku konkrétnym účastníkom, a teda absentuje príčinná súvislosť medzi normotvornou činnosťou a škodou nevyhnutná pre vznik zodpovednosti. Dodáva, že opačný výklad by poprel zmysel a účel zákona č. 412/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorý výslovne oslobodil Národnú radu Slovenskej republiky spod zodpovednosti za nezákonné rozhodnutie aj za nesprávny úradný postup súvisiaci s uplatnením ústavnej pôsobnosti podľa čl. 86 písm. a/ a d/ Ústavy Slovenskej republiky. Je potrebné zdôrazniť, že Národná rada Slovenskej republiky uplatňuje svoju rozhodovaciu pôsobnosť predovšetkým schválením návrhu zákona. Vychádzajúc z koncepcie materiálneho právneho štátu formovanej na Slovensku je vylúčené, aby sa uvažovalo o právnej zodpovednosti parlamentu za prijatie nezákonného rozhodnutia schválením návrhu zákona či za opätovné schválenie zákona vráteného Národnej rade Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky. Uvedené neodôvodňuje ani skutočnosť, že rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade zákona s Ústavou Slovenskej republiky preukazujú, že Národná rada Slovenskej republiky sa môže a vie dopustiť rozhodovania, ktoré je nezákonné, ba aj neústavné.

II. Z ustanovenia § 1 zákona č. 327/2005 Z. z. vyplýva jeho účel, a to vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv a prispieť k predchádzaniu právnych sporov. Štát potom sám, resp. v prevažnej miere, znáša náklady za poskytnutie právnej pomoci znevýhodneným osobám. V takom prípade je viac ako vhodné stanoviť podmienky, za ktorých bude takáto forma právnej pomoci fyzickým osobám patriť, a to predovšetkým v snahe vylúčiť zneužívanie tejto právnej úpravy. Jednou z takýchto podmienok je skutočnosť, že nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu (§ 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 327/2005 Z. z.). Samozrejme, nie je úlohou správneho orgánu prejudikovať výsledok konania vo veciach podľa § 3 zákona č. 327/2005 Z. z. z vecnej stránky. Za plne opodstatnené však treba považovať oprávnenie správneho orgánu, aby skúmal, či v konkrétnom prípade nejde u žiadateľa o zneužitie práva, alebo napr. či už zo skutkových tvrdení žiadateľa (bez potreby vykonávať dokazovanie) nie je nepochybné, že jeho návrhu nemožno vyhovieť napr. z dôvodu zániku práva uplynutím času alebo ak je v dôkaznej núdzi. Za obdobnú treba považovať i situáciu, ak žiadateľ vyvracia skutočnosti, ktoré už boli záväzne vyriešené v iných konaniach alebo ak nemôže v súdnom konaní dosiahnuť úspech z procesných dôvodov, napr. z dôvodu včasného nepodania opravného prostriedku, resp. jeho neprípustnosti podľa procesných predpisov.

Spisová značka: 8 Sr 1/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 1. 6. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2016

Ak je podmienkou na prijatie za člena občianskeho združenia určitá skutočnosť, táto musí byť tak špecifikovaná už v stanovách občianskeho združenia, aby bolo možné bez pochybností overiť z predložených podkladov v prihláške za člena občianskeho združenia, či uchádzač o členstvo v občianskom združení uvedenú podmienku spĺňa. Z predložených stanov navrhovaného občianskeho združenia ĽS nie je možné zistiť, čo musí žiadateľ o členstvo spĺňať, aby bola u neho splnená podmienka spoľahlivosti a bezúhonnosti.

Povinnosťou registrujúceho orgánu je preveriť náležitosti návrhu a stanov, ich súlad so zákonom a ak návrh nespĺňa tieto náležitosti, registrujúci orgán odmietne registráciu. Právo slobodne sa združovať nie je absolútne. Zásahy štátu do tohto práva sú prípustné. Najcitlivejšími otázkami pri zvažovaní, ktoré môžu viesť alebo aj reálne vedú štát do individuálneho zásahu voči združeniu, sú tie, ktoré ohrozujú národnú suverenitu, územnú celistvosť, právny a ústavný poriadok, nerešpektujú zásady demokracie, vyzývajú k povstaniu a odmietnutiu demokratických princípov, vyzývajú k násiliu. Zásahy štátu do práva slobodne sa združovať sa najvýraznejšie v tejto súvislosti môžu prejaviť nezaregistrovaním združenia alebo rozpustením združenia.

Spisová značka: 8 Sži 30/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2016

Najvyšší súd SR nepodlieha pochybnostiam, že požadovaná informácia sa týka hospodárenia s verejnými prostriedkami. Daň za užívanie verejného priestranstva, upravená ako miestna daň zákonom č. 582/2004 Z. z., postihuje služby (t. j. verejné statky), ktoré vlastníci dostávajú od obce. Miestne dane sa vyberajú z fiskálnych dôvodov, sú významným zdrojom príjmu obecného rozpočtu. Obce takto zabezpečujú svoje fiskálne záujmy predovšetkým z dôvodu potreby zabezpečenia základných úloh a funkcií, ktoré ako jednotky územnej samosprávy plnia. S ohľadom na uvedené má odvolací súd za správny záver súdu prvého stupňa, ktorý poukázal na § 11 ods. 2 zákona o slobode informácií, podľa ktorého je žalovaný povinný žiadateľovi poskytnúť informácie týkajúce sa nakladania s majetkom mesta.

Rovnako sa odvolací súd stotožnil so záverom súdu prvého stupňa, že nie je možné za daňové tajomstvo považovať informáciu o výške dane, ktorú správca dane vyrubil daňovníkovi a informáciu, či daňovník túto daň zaplatil a kedy. Zároveň je potrebné prisvedčiť aj jeho záveru, že požadované informácie nemajú charakter daňového tajomstva, keď poukazujúc na § 11 ods. 7 písm. b) v spojení s § 52 ods. 2, 3 daňového poriadku konštatoval, že obec ako správca dane môže zverejňovať informácie o výške daňového nedoplatku, čo predstavuje informáciu rovnakého typu ako údaj o výške vyrubenej dane, a teda nie je verejný záujem na utajovaní tejto skutočnosti. Taktiež zdôrazňuje, že ak by boli v požadovaných dokumentoch naozaj informácie klasifikované ako daňové tajomstvo, je povinnosťou žalovaného sa s takouto skutočnosťou vysporiadať, a to najmä zákonným a presvedčivým spôsobom v odôvodnení svojho rozhodnutia, pričom informácie vylúčené zo zverejnenia vzhľadom na okolnosť, že sú daňovým tajomstvom, musia byť zároveň negatívne definované a identifikované z hľadiska kategórie nakladania a hospodárenia s verejnými prostriedkami.

Spisová značka: 3 Cdo 269/2013
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2016

Treba mať na pamäti, že konanie pred súdom prvého stupňa a pred odvolacím súdom tvorí jeden celok a určujúca spätosť rozsudku odvolacieho súdu s potvrdzovaným rozsudkom vytvára ich organickú (kompletizujúcu) jednotu. Ak odvolací súd v plnom rozsahu odkáže na dôvody rozhodnutia súdu prvého stupňa, stačí, ak v odôvodnení rozsudku iba poukáže na relevantné skutkové zistenia a stručne zhrnie právne posúdenie veci; rozhodnutie odvolacieho súdu v sebe tak zahŕňa po obsahovej stránke aj odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa. Za vadu konania v zmysle § 237 ods. 1 písm. f) OSP [teraz § 420 písm. f), § 423 CMP v spojitosti s § 431 CMP] v žiadnom prípade nemožno považovať to, že odvolací súd neodôvodnil svoje rozhodnutie podľa predstáv dovolateľa.

Spisová značka: 3 Cdo 539/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 10. 2016

Ak niektorý súd vo svojom rozhodnutí náležite vysvetlí svoje dôvody, so zreteľom na ktoré dospel k názoru, že z určitého súboru otázok stačilo vyriešiť len jednu otázku a prečo zvyšné otázky neboli z jeho pohľadu významné pre posúdenie veci, nie je namieste námietka, že takéto rozhodnutie súdu je nepreskúmateľné. V takom prípade sa vie, ako a z akých dôvodov súd rozhodol, akými úvahami sa riadil, čo považoval za dôležité a čo bolo podľa jeho názoru právne bezvýznamné. Dôvody takéhoto rozhodnutia sú preskúmateľné. Výhrady možno mať v takom prípade len voči správnosti právnych názorov a záverov súdu (prípadne voči komplexnosti právneho posúdenia veci). Pokiaľ skutkový a právny stav veci (objektívne) vyžadoval posúdenie aj ďalších otázok, ktoré súd nepovažoval za významné, hoci podľa právneho stavu významné boli, je jeho rozhodnutie neúplné, nekomplexné, a teda vecne nesprávne, nie však nepreskúmateľné.

Nespochybniteľným faktom ale je, že súdy riadne vysvetlili právne názory, na ktorých založili svoje rozhodnutia a svoje právne závery dostatočne odôvodnili. Pokiaľ by aj teda bola (prípadne) opodstatnená námietka dovolateľa, že v danej veci mali byť vyriešené aj ďalšie právne otázky, ktoré v dôsledku právnych náhľadov, úvah a záverov súdov zostali nezodpovedané, zakladala by táto okolnosť vecnú nesprávnosť (neúplnosť) právneho posúdenia veci, ktorá by mohla byť úspešne uplatnená v procesne prípustnom dovolaní ako dovolací dôvod v zmysle § 241 ods. 2 písm. c) OSP. Nesprávnosť právneho posúdenia veci ale nezakladá procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f) OSP – teraz ustanovenia § 421, § 431 ods. 1 CMP.

Spisová značka: 3 As 209/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2016
Spisová značka: 3 Azs 179/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2016
Spisová značka: 9 Azs 161/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2016
Spisová značka: 9 Azs 248/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2016
...

Zruš filter

Typ rozhodnutia súdu

Vydané súdom

Zdroje


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené