Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 318 081 výsledkov
...
Spisová značka: 9 As 135/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 18. 5. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2017
Spisová značka: Na 193/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 18. 5. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2017
Spisová značka: 8 Sžf 10/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 2. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2017

Dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu.

Splnenie podmienok na uplatnenie práva na odpočítanie dane preukazuje platiteľ, pričom splnenie uvedených podmienok nespočíva len v ich formálnej deklarácii, predložení dokladov s predpísaným obsahom. Doklady musia mať povahu faktu, musia byť vystavené na materiálnom podklade a ako právna skutočnosť aj preukázané.

Spisová značka: 8 Sžf 8/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 2. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2017

Samotná existencia faktúry vyhotovenej platiteľom dane, na ktorej je uvedená DPH, nezakladá právo na odpočítanie dane uvedenej na faktúre. Technicky je možné vyhotoviť akýkoľvek doklad znejúci na určité plnenie bez ohľadu na to, či takéto plnenie skutočne poskytnuté bolo. Splnenie formálnej stránky je jednou z podmienok, aby bolo na základe týchto dokladov uznané odpočítanie dane, ale tieto doklady musia byť odrazom reálneho plnenia.

Spisová značka: 8 Sžo 18/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2017

Zákonná úprava služobného pomeru príslušníkov ozbrojených zborov poskytuje príslušníkom v služobnom pomere nižšiu mieru ochrany než je to u zamestnancov v pracovnom pomere a kladie na nich vyššie nároky a požiadavky na čestnosť a rešpektovanie zákona.

Spisová značka: 8 Sžo 47/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2017

Ak ide o rozhodnutie riaditeľa školy, ktorým sa zasahuje do práv a právom chránených záujmov žiaka, ktoré podlieha rozhodovaciemu postupu podľa § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z., na takéto rozhodnutie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Spisová značka: 2 Azs 58/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2017
Spisová značka: 5 As 128/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2017
Spisová značka: 1 So 50/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 5. 2017

Rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku je nepochybne rozhodnutím, ktoré významnou mierou zasahuje do nadobudnutých sociálnych práv poberateľa invalidnej dávky. Najmä preto takéto rozhodnutie musí byť založené na takých podkladoch, aby bol presne a úplne zistený skutočný stav veci. Zdravotný stav poberateľa invalidného dôchodku musí byť preto preverený a posúdený tak, aby bez pochybností umožnil vysloviť záver, že poberateľ invalidného dôchodku už nespĺňa medicínske a zákonné podmienky pre ďalšie poberanie invalidnej dávky. Na ten účel je organizačná zložka sociálnej poisťovne, ktorou je Sociálna poisťovňa - ústredie povinná obstarať potrebné podklady na rozhodnutie v súlade s postupom ustanoveným v § 195 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení a vykonať dokazovanie podľa § 196 tohto zákona. Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpoveď účastníka konania, odborné posudky a znalecké posudky, ktoré majú v konaní tohto druhu, vzhľadom na potrebu skúmania medicínskych podmienok poberateľa dávky, osobitný význam. Okrem dôkazov navrhnutých účastníkmi je organizačná zložka poisťovne povinná vykonať aj iné dôkazy, ktoré účastník konania nenavrhol, ak sú potrebné na zistenie a objasnenie skutočného stavu veci. Okrem toho treba pripomenúť, že záver o tom, do akej miery zdravotný stav navrhovateľa znižuje jeho schopnosť výkonu zárobkovej činnosti má vychádzať z jeho komplexného posúdenia t. j. aj s prihliadnutím na všetky jej ochorenia, nielen s prihliadnutím na „hlavné ochorenie".

Spisová značka: 5 Sžf 23/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 16. 5. 2017

Správny orgán vo svojej argumentácii, ktorou odôvodňuje svoju správnu úvahu musí dbať aj na jeho celkovú presvedčivosť, teda na to aby premisy zvolené v rozhodnutí, ale aj závery ku, ktorým na základe týchto premís dospel, boli prijateľné, racionálne, spravodlivé a presvedčivé. Odôvodnenie takéhoto rozhodnutia má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Je potrebné formulovať rozhodnutie takým spôsobom, ktorý zodpovedá základným pravidlám logického, jasného vyjadrovania, inak nedostatky odôvodnenia zakladajú vadu nepreskúmateľnosti rozhodnutia.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené