Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 348 834 výsledkov
...
Spisová značka: 2 As 183/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2018
Spisová značka: 5 As 9/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2018
Spisová značka: 8 Afs 19/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2018
Spisová značka: 9 As 138/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2018
Spisová značka: 9 As 346/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2018
Spisová značka: 9 As 350/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2018
Spisová značka: 9 Azs 401/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší správny súd ČR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 2. 2018
Spisová značka: T-216/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 5. 2. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 2. 2018

Súdny dvor zrušuje rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/248 z 15. októbra 2014 o opatreniach SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), ktoré poskytla Slovenská republika v prospech Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s., (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., (VšZP) [oznámené pod číslom C(2014) 7277].

Spisová značka: C-305/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 12. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 2. 2018

1. Články 17 a 27 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej smernicou Rady 2004/7/ES z 20. januára 2004, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takému opatreniu, o aké ide v konaní vo veci samej, ktoré povolilo rozhodnutie 89/534/EHS z 24. mája 1989, ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje uplatňovať, pokiaľ ide o určité dodania neregistrovaným maloobchodným predajcom, opatrenie odchyľujúce sa od článku 11 [A bodu 1 písm. a)] tejto smernice, podľa článku 27 šiestej smernice a ktoré sa odchyľuje od článku 11 A bod 1 písm. a) uvedenej smernice, podľa ktorého je základom dane z pridanej hodnoty (DPH) spoločnosti uskutočňujúcej priamy predaj obvyklá trhová cena tovaru predávaného na stupni konečnej spotreby, ak sú uvedené tovary predávané prostredníctvom maloobchodných predajcov nezdaniteľných na účely DPH, aj keď toto odchyľujúce sa opatrenie nijako nezohľadňuje DPH zaplatenú na vstupe týkajúcu sa predvádzacích výrobkov, ktoré kúpili títo maloobchodní predajcovia od uvedenej spoločnosti.

2. Preskúmanie prvej otázky neodhalilo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť rozhodnutia 89/534.

3. Článok 27 šiestej smernice 77/388, zmenenej smernicou 2004/7, sa má vykladať v tom zmysle, že nepožaduje od členského štátu, ktorý žiada o povolenie odchýliť sa od článku 11 A bodu 1 písm. a) tejto smernice, aby informoval Európsku komisiu, že nezdaniteľní maloobchodní predajcovia platia DPH za kúpu predvádzacích výrobkov od spoločnosti uskutočňujúcej priamy predaj, používaných na účely ich hospodárskej činnosti, aby sa nejakým spôsobom zohľadnila táto daň zaplatená na vstupe za podmienok odchyľujúceho sa opatrenia.

Spisová značka: C-630/16
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 12. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 2. 2018

Norma EN 1090‑1:2009+A1:2011 nazvaná „Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií – Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov“ sa má vykladať v tom zmysle, že výrobky, akými sú výrobky dotknuté vo veci samej, určené na upevnenie v betóne pred jeho zatvrdnutím, patria do jej pôsobnosti, ak plnia konštrukčnú funkciu v tom zmysle, že ich odobratie z konštrukcie by okamžite znížilo jej odolnosť.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené