Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 295 062 výsledkov
...
Spisová značka: Snj 37/2016
R číslo: 37/2016
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 26. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 28. 8. 2016

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie sú dva rôzne druhy peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, pričom adresáti týchto príspevkov sú rôzni.

V prípade peňažného príspevku na osobnú asistenciu osobou, ktorej tento príspevok možno priznať, je samotná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu. Naopak, v prípade peňažného príspevku na opatrovanie je osobou, ktorej tento príspevok možno priznať, iná fyzická osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa komplexného posudku na opatrovanie.

Predpokladom priznania peňažného príspevku je žiadosť o priznanie konkrétneho peňažného príspevku. Príslušný správny orgán nie je oprávnený začať konanie o priznanie peňažného príspevku z vlastnej iniciatívy.

Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyplýva oprávnenie príslušného správneho orgánu začať ex offo konanie o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, a to ani v prípade, ak rozhodol o odňatí iného peňažného príspevku, bez ohľadu na to, čo bolo dôvodom odňatia tohto príspevku.

Spisová značka: C-300/15
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 26. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 2016

Články 21 a 45 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej daňovej právnej úprave, ako je daňová právna úprava, ktorej sa týka konanie vo veci samej, ktorá vyhradzuje využívanie daňovej úľavy pre dôchodcov len pre daňovníkov, ktorí majú potvrdenie o zrážke dane.

Spisová značka: C-324/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 7. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 2016

1. Článok 47 ods. 2 a článok 48 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v spojení s článkom 44 ods. 2 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že:

– priznávajú každému hospodárskemu subjektu právo spoliehať sa pri určitej zákazke na využitie spôsobilostí iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má, pokiaľ sa verejnému obstarávateľovi preukáže, že záujemca alebo uchádzač skutočne bude mať k dispozícii zdroje uvedených subjektov, ktoré sú potrebné na vykonanie tejto zákazky, a

– nie je vylúčené, že vzhľadom na predmet dotknutej zákazky a jej účely môže byť výkon uvedeného práva za osobitných okolností obmedzený. To je najmä prípad, keď spôsobilosti, ktoré má tretí subjekt a ktoré sú potrebné na výkon tejto zákazky, nemožno previesť na záujemcu alebo uchádzača, takže sa uvedený záujemca alebo uchádzač môže spoliehať na uvedené spôsobilosti len vtedy, ak sa tretí subjekt priamo a osobne zúčastňuje na vykonaní uvedenej zákazky.

2. Článok 48 ods. 2 a 3 smernice 2004/18 sa má vykladať v tom zmysle, že vzhľadom na predmet určitej zákazky a jej účely verejný obstarávateľ za osobitných okolností môže na účely riadneho vykonania tejto zákazky v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách výslovne uviesť presné pravidlá, na základe ktorých sa hospodársky subjekt môže spoľahnúť na využitie spôsobilostí iných subjektov za predpokladu, že tieto pravidlá súvisia s predmetom a účelom uvedenej zákazky a sú im primerané.

3. Zásada rovnosti zaobchádzania a zásada zákazu diskriminácie hospodárskych subjektov, uvedené v článku 2 smernice 2004/18, sa majú vykladať v tom zmysle, že za okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, bránia tomu, aby verejný obstarávateľ po otvorení obálok s ponukami, ktoré boli predložené v rámci postupu zadávania verejnej zákazky, vyhovel žiadosti hospodárskeho subjektu, ktorý predložil ponuku na celú predmetnú zákazku, aby sa jeho ponuka zohľadnila pri zadaní len niektorých častí tejto zákazky.

4. Zásada rovnosti zaobchádzania a zásada zákazu diskriminácie hospodárskych subjektov, uvedené v článku 2 smernice 2004/18, sa majú vykladať v tom zmysle, že vyžadujú vyhlásenie elektronickej aukcie za neplatnú a zopakovanie tejto aukcie, na ktorú nebol pozvaný hospodársky subjekt, ktorý predložil prijateľnú ponuku, a to aj v prípade, že nemožno určiť, či by účasť vylúčeného subjektu zmenila výsledok aukcie.

5. Za takých okolností, o aké ide vo veci samej, nemožno ustanovenia článku 48 ods. 3 smernice 2004/18 vykladať s prihliadnutím na ustanovenia článku 63 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18.

Spisová značka: C-396/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 24. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 2016

Zásadu rovnosti zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi upravenú v článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb v spojení s článkom 51 tejto smernice treba vykladať v tom zmysle, že obstarávateľ neporušuje túto zásadu, keď povolí jednému z dvoch hospodárskych subjektov, ktoré tvorili skupinu podnikov, ktorú verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky, aby nahradil túto skupinu po jej zániku a zúčastnil sa vo vlastnom mene rokovacieho konania o zadaní zákazky, ak bude preukázané, na jednej strane, že tento hospodársky subjekt samostatne spĺňa požiadavky definované uvedeným obstarávateľom, a na druhej strane, že pokračovanie jeho účasti v uvedenom konaní nevedie k zhoršeniu konkurenčného postavenia ostatných uchádzačov.

Spisová značka: C-477/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 2016

Preskúmanie položenej otázky nepreukázalo žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť platnosť článku 20 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES.

Spisová značka: C-358/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 2016

Návrh na zrušenie článku 2 bodu 25, článku 6 ods. 2 písm. b), článku 7 ods. 1 až 5, článku 7 ods. 7 prvej vety a článku 7 ods. 12 až 14, ako aj článku 13 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES sa zamieta.

Spisová značka: C-346/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 4. 5. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 2016

Rakúska republika tým, že riadne neuplatnila ustanovenia článku 4 ods. 1 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva v spojení s článkom 4 ods. 7 tejto smernice, neporušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení článku 4 ods. 3 ZEÚ v spojení s článkom 288 ZFEÚ.

Spisová značka: C-315/14
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 7. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 26. 8. 2016

Článok 17 ods. 2 písm. a) prvá zarážka smernice Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov sa má vykladať v tom zmysle, že zákazníci získaní obchodným zástupcom, ktorého zastúpený poveril predajom tovaru, sa majú považovať za nových zákazníkov v zmysle tohto ustanovenia, a to napriek tomu, že títo zákazníci mali už s týmto zastúpeným obchodný vzťah týkajúci sa iného tovaru, ak predaj tohto prvého uvedeného tovaru obchodným zástupcom vyžadoval vytvorenie osobitného obchodného vzťahu, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Spisová značka: 8 Sžo/37/2014
R číslo: 38/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 8. 2016

Ak rozhodnutie žalovaného o uložení sankcie za priestupok v časti pokiaľ ide o jej výšku na hornej hranici sadzby je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, potom v správnom konaní došlo k podstatnej vade, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia.

Spisová značka: Snj 39/2014
R číslo: 36/2016
Forma rozhodnutia: stanovisko pléna
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 26. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 8. 2016

Ak zdravotná poisťovňa, resp. postupník (§ 85g ods.1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) uplatňuje nárok na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom [§ 85g ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] a návrhom sa jeho splnenia domáha voči dedičovi, na rozhodnutie o takom návrhu je daná právomoc súdu v konaní podľa prvej až štvrtej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.

Súd sa v konaní o takom návrhu musí vysporiadať s otázkou, či návrhom uplatnený dlh poručiteľa je vymáhateľný, teda či voči nemu bol vydaný právoplatný výkaz nedoplatkov [§ 17a ods. 5 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov] alebo právoplatný platobný výmer (§ 77a ods. 8, § 85h ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

...

Zruš filter

Typ rozhodnutia súdu

Vydané súdom

Zdroje


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené