Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 272 504 výsledkov
...
Spisová značka: 8 Sžf 6-7/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 3. 2015

Skutočnosť, že daňové orgány majú povinnosť dbať na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ďalších osôb, nie je v žiadnom rozpore s ich povinnosťou chrániť záujmy štátu.

Spisová značka: 8 Sžf 5/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2015

Pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako orná pôda, ale je územným plánom obce, resp. zóny, určený na zastavanie, je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným pozemkom, a preto je stavebným pozemkom aj pre účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Dátum rozhodnutia: 13. 11. 2015
Dátum rozhodnutia: 12. 11. 2015
Dátum rozhodnutia: 12. 11. 2015
Dátum rozhodnutia: 12. 11. 2015
Dátum rozhodnutia: 12. 11. 2015
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2015, všetky práva vyhradené