Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 291 573 výsledkov
...
Spisová značka: 22 Cdo 1433/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 4. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2016

Ak sa preukáže, že v priebehu existencie trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov boli vynaložené investície do výlučného majetku jedného z manželov, druhý manžel sa ale z dôvodu informačného deficitu ocitne ohľadom pôvodu vynaložených prostriedkov v dôkaznej núdzi, nastúpi vysvetľovacia povinnosť investujúceho manžela, ktorý má oznámiť a prípadne preukázať pôvod prostriedkov, ktoré na výlučný majetok použil.

Spisová značka: 3 Sžf 116/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 3. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2016

Pokiaľ žalobca namietal, že žalovaný nemohol zisťovať žiadne okolnosti toho, či je alebo nie je zdaniteľnou osobou, odvolací súd poukazuje, že len takáto osoba môže byť registrovaná pre DPH. Takýto záver nielenže vyplýva priamo z gramatického obsahu a slovného spojenia použitého v dotknutom ustanovení, ale je aj v súlade s jeho systematickým výkladom. Registrácia pre DPH, či už na základe dosiahnutého obratu alebo dobrovoľnej registrácie sa vzťahuje na zdaniteľné osoby, a niet rozumného dôvodu predpokladať, že v prípade postupu o aký šlo vo veci samej, teda registrácie právnych nástupcov platiteľov DPH, by zákonodarca ako dôsledok právnej úpravy zamýšľal, aby boli registrované na DPH aj osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami. Nie každý právny nástupca bez likvidácie zaniknutého platiteľa DPH sa stáva automaticky platiteľom DPH, ale môže sa ním stať len právny nástupca, ktorý bol aj zdaniteľnou osobou podľa zák. o DPH.

Právny predchodca žalobcu spoločnosť X s.r.o. počas svojej existencie nevykonával žiadnu ekonomickú činnosť, a preto ani nemohol žalobca vlastné postavenie ako zdaniteľná osoba odvodzovať od svojho právneho predchodcu. Je nepochybné, že z právneho poriadku nevyplýva daňovému úradu v prípade odmietnutia vydania osvedčenia o registrácii pre DPH povinnosť vydať rozhodnutie so všetkými formálnymi náležitosťami.

Spisová značka: 22 Cdo 3302/2013
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2016

Podílové spoluvlastnictví i tehdy, když vzniklo uplynutím lhůty podle ustanovení § 150 odst. 4 ObčZ, může být zrušeno a vypořádáno jen způsoby uvedenými v ustanovení § 141 a § 142 obč. zák. Výjimku tvoří pouze případy, kdy návrh na vklad do katastru nemovitostí podle dohody o vypořádání společného jmění manželů byl podán sice po uplynutí tří let od zániku společného jmění manželů, ale v průběhu soudního řízení vedeného o vypořádání tohoto společného jmění zahájeného před uplynutím tří let od zániku společného jmění manželů, neboť nevyvratitelná domněnka podílového spoluvlastnictví bývalých manželů k vypořádávanému majetku nemohla, s ohledem na probíhající soudní řízení, nastat.

Spisová značka: 3 Cdo 548/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 3. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2016

Z hľadiska § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka majú primárny význam záujmy samotných účastníkov daného právneho vzťahu, lebo bezprostredne ich právneho postavenia sa týka konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Nezanedbateľnou skutočnosťou je pri tom aj to, že účastník, ktorý účelné využitie veci vyvodzuje z možností jej využitia niektorým členom svojej rodiny, mal možnosť ešte pred rozhodnutím súdu previesť na neho svoj spoluvlastnícky podiel. V rámci úvah, kto zo spoluvlastníkov by účelnejšie využíval predmet sporu, treba preto uprednostniť využitie priamo podielovým spoluvlastníkom pred využitím osobou blízkou účastníkovi konania (synom navrhovateľa). Medzi ďalšie, v ustanovení § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka priamo neuvedené okolnosti významné pre vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci do výlučného vlastníctva jedného zo spoluvlastníkov, treba zaradiť aj schopnosť jednotlivých, navzájom si konkurujúcich, spoluvlastníkov zaplatiť ostatným spoluvlastníkom primeranú náhradu. V danom prípade sa odvolací súd touto otázkou zaoberal a svoje úvahy náležite vysvetlil. Pokiaľ dospel k záveru, že toto hľadisko favorizuje odporcu 2/, bol jeho záver primeraný skutkovým zisteniam súdov, ktoré vyplývajú zo spisu.

Spisová značka: 22 Cdo 3766/2012
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 25. 3. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2016

Súčasťou spoločného majetku manželov sú aj záväzky (dlhy), ktoré vznikli ex lege alebo na základe rozhodnutí orgánu verejnej moci.

Spisová značka: 9 Sžso 45/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 3. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 7. 2016

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“) ako právny predpis Slovenskej republiky, uplatniteľný na dávku v nezamestnanosti, neupravuje definíciu rodinného príslušníka ani definíciu domácnosti na účely tejto dávky. Nemožno preto aplikovať pododsek 3 článku 1 písm. i) Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom na uvedené nie je zrejmé, z čoho Sociálna poisťovňa vyvodila záver, že za rodinného príslušníka možno považovať len osobu, ktorá žije s poistencom v spoločnej domácnosti, a ktorá je na ňom závislá. Najvyšší súd SR v tejto súvislosti poznamenáva, že Zákon o sociálnom poistení v ustanovení § 104 v spojení s § 6 upravuje, že nárok na dávku v nezamestnanosti má len poistenec, resp. že v prípade jeho smrti ustanovuje, že tento nárok prechádza postupne na manžela (manželku), deti a rodičov (§ 118 ods. 2). Zároveň na účely preukázania zachovania bydliska žalobcu na území Slovenska by vyslovene nebolo spravodlivé od žalobcu žiadať „formálne podklady preukazujúce zvýšenie kvalifikácie“. Dôležitou devízou zamestnanca je nielen dosiahnutý stupeň vzdelania, ale tiež skúsenosti v pracovnom odbore. Skutočnosť, že žalobca pracoval sedem rokov v jednom stabilnom zamestnaní sa Najvyššiemu súdu SR, z hľadiska jeho návratu na Slovensko s úmyslom kúpiť si nehnuteľnosti, nejaví byť v neprospech žalobcu.

Spisová značka: I. ÚS 3235/15
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 7. 2016

Pri posudzovaní, či určité konanie splňuje podmienky putatívnej nutnej obrany, je potrebné vychádzať z predstavy toho, kto k obrane prikračuje. Inými slovami, záver o naplnení či nenaplnení podmienok putatívnej nutnej obrany musí zodpovedať predovšetkým tomu, ako sa daná konkrétna situácia, s ohľadom na všetky okolnosti, javila práve obrancovi, nie útočníkovi či tretiemu nezúčastnenému pozorovateľovi, nezaťaženému subjektívnym vnímaním útoku zo strany obrancu. Nerešpektovanie tohto pravidla môže viesť k odsúdeniu obrancu v rozpore s čl. 40 ods. 2 Listiny a prípadne aj čl. 39 Listiny (čl. 50 ods. 2 Ústavy SR a čl. 49 Ústavy SR – pozn. autora).

Spisová značka: 4 Sžo 87/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 5. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 7. 2016

Policajt je povinný plniť svedomito úlohy, ktoré sú mu uložené Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi, ako aj úlohy, uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne oboznámený, vykonávať štátnu službu osobne, riadne a včas, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu dôležitého záujmu štátnej služby s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom služby na vlastný prospech alebo na prospech iného, v štátnej službe i mimo štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť Policajného zboru alebo ohroziť dôveru v tento zbor, dodržiavať služobnú disciplínu a plniť aj povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov. Počas výkonu služby sa má príslušník PZ správať v zmysle zákonných ustanovení a interných predpisov PZ. Žalobca bol oboznámený s rozkazom MV SR č. 2/2002 v znení rozkazu MV SR č. 63/2003 o úlohách na zamedzenie protiprávneho konania príslušníkov PZ v súvislosti s požívaním alkoholu alebo iných návykových látok, s Nariadením Ministra vnútra č. 18/2008 o niektorých konaniach, ktoré zakladajú dôvod prepustenia príslušníka PZ. Napriek bolo v konaní preukázané, že žalobca konal v rozpore s uvedenými predpismi, požil alkoholické nápoje a dopustil sa porušenia svojich služobných povinností podľa § 48 ods. 3 písm. g/, § 136 písm. d/ a § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z. z. o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov. K odvolacej námietke žalobcu, že bol oproti iným osobám, ktoré sa v tom čase podrobili dychovej skúške diskriminovaný, odvolací súd uvádza, že v danom prípade nemôže posudzovať správne konanie pred správnym orgánom iných subjektov, pretože predmetom súdneho prieskumu v tomto konaní je len žalobcova vec, a teda odvolací súd ako aj súd prvého stupňa sa zaoberali tým, či bolo v prípade žalobcu rozhodnuté v súlade so zákonom a či žalobca nebol ukrátený na svojich právach a právom chránených záujmoch.

Spisová značka: 3Obo/8/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 20. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 7. 2016

V konaní o novoobjavenom majetku je možné pokračovať iba v tom prípade, ak existuje nejaký majetok (pohľadávka) poručiteľa, ktorý nebol prejednaný v pôvodnom dedičskom konaní, pričom účastníkmi konania sú účastníci pôvodného dedičského konania. Ak sa vedie súdne konanie o pravosti (existencii) spornej pohľadávky patriacej pôvodne poručiteľovi, možno túto pohľadávku prejednať v dodatočnom dedičskom konaní až po právoplatnom rozhodnutí súdu, ktorým bola určená pravosť (existencia) pohľadávky poručiteľa. Inými slovami neskončené súdne konanie o určenie pravosti pohľadávky bráni vydaniu rozhodnutia o dodatočnom dedičstve.

Spisová značka: I. ÚS 3598/14
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 7. 2016

Skutočnosť, že v konaní pred všeobecnými súdmi, ktorého účastníkom je maloletý, je konané s jeho rodičom ako zákonným zástupcom, nevylučuje vznik situácie, keď na takéto zastúpenie nebude možné z hľadiska záujmov maloletého nahliadať ako na riadne. Bude tomu tak predovšetkým vtedy, keď zákonný zástupca zastupuje maloletého len formálne, fakticky však so súdom nijak nekomunikuje, ani si nepreberá zaslané písomnosti na žiadnej známej adrese. Takýto zástupca nerobí žiadne procesné úkony na ochranu práv maloletého, v dôsledku čoho jedná v rozpore s jeho záujmami, ako aj samotným účelom zastúpenia. S ohľadom na obmedzenú schopnosť maloletého porozumieť významu konania tento naviac nemusí mať vôbec možnosť na nečinnosť svojho zákonného zástupcu upozorniť alebo sa proti nej brániť, aj keď prípadný nepriaznivý výsledok konania pôjde k jeho tiaži. Ide v podstate o porovnateľnú situáciu, ako keby tento maloletý nebol vôbec zastúpený. Z týchto dôvodov je povinnosťou všeobecného súdu vždy zvážiť, či v konkrétnej veci nejde práve o túto situáciu a či nie sú splnené podmienky pre ustanovenie opatrovníka podľa § 29 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku (od 1. 7. 2016 podľa § 69 Civilného sporového poriadku). V prípade, že sa všeobecnému súdu zároveň nepodarilo zistiť vedľa miesta pobytu zákonného zástupcu ani miesto pobytu maloletého účastníka konania, musí posúdiť aj splnenie podmienok pre ustanovenie opatrovníka z dôvodu uvedeného v § 29 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku (v ČR v § 29 ods. 3 občianskeho súdneho poriadku). Vždy je pritom treba dbať na najlepší záujem dieťaťa.

...

Zruš filter

Typ rozhodnutia súdu

Vydané súdom

Zdroje


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené