Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 285 167 výsledkov
...
Dátum rozhodnutia: 26. 4. 2016
Spisová značka: 5 Cdo 56/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR

Občiansky súdny poriadok bližšie nešpecifikuje, ktoré konania sa považujú za konania vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, preto treba vychádzať z predpokladu, že každé súdne konanie je determinované charakterom nároku, ktorý v ňom účastník uplatňuje. Ak sa teda účastník v konaní domáha nárokov založených v dôsledku konkrétneho porušenia práva na rovnaké zaobchádzanie a to bez ohľadu na právnu oblasť vzťahov, ktorej sa porušenie týka, pôjde o konanie vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Nie je tak rozhodujúce, či k porušeniu práva účastníka na rovnaké zaobchádzanie došlo v pracovnoprávnej, sociálnej, zdravotnej či inej právnej oblasti, ako ani to, či účastník využije konkrétne právne nástroje na ochranu pred diskrimináciou upravené špeciálnym právnym predpisom v tej ktorej oblasti, pokiaľ tvrdí, že došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania a existenciu svojich nárokov vyvodzuje z takéhoto protiprávneho konania.

Spisová značka: 3 Cdo 41/2012
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR

Dobrým mravom zásadne neodporuje, ak niekto namieta premlčanie práva uplatňovaného voči nemu, lebo inštitút premlčania je inštitútom zákonným, a teda použiteľným vo vzťahu k akémukoľvek právu, ktoré sa zo zákona premlčuje.

Spisová značka: 1 Cdo 160/2012
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR

...poškodenému môže vzniknúť zo škodovej udalosti v prípade neskoršieho zhoršenia už ustáleného zdravotného stavu aj ďalší nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorý treba posudzovať samostatne ako nárok so samostatnou subjektívnou premlčacou dobou a rozdielnym začiatkom jej plynutia.

Spisová značka: 6 Cdo 149/2012
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 8. 8. 2012

Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu.

Vzhľadom na význam práva na súdnu ochranu v právnom štáte, pre záver o nesplnení podmienok konania nepostačuje iba pochybnosť o ich splnení, ale nesplnenie podmienok konania musí byť preukázané mimo rozumných pochybností. V prípade, ak súd nemá záver o nedodržaní zákonom ustanovenej procesnej lehoty na podanie opravného prostriedku preukázaný mimo rozumných pochybností, musí vychádzať z predpokladu, že opravný prostriedok v zákonnej lehote podaný bol (tak napr. m. m. III. ÚS 331/04 a III. ÚS 249/08).

Spisová značka: 3 Cdo 76/2012
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 6. 2012

Je vždy vecou zastúpeného, či v každej veci alebo ku každému právnemu úkonu, ktorý má byť urobený v jeho zastúpení, vystaví zástupcovi zvláštnu plnú moc, alebo či mu udelí takúto všeobecnú plnú moc. Určujúcim je v každom prípade iba to, či je z obsahu plnomocenstva dostatočne zrejmý rozsah oprávnenia zástupcu konať za zastúpeného.

Existenciu právneho vzťahu zastúpenia môže účastník konania preukazovať nielen konkrétne formulovaným plnomocenstvom (obsahujúcim okrem označenia zástupcu a zastúpeného aj údaje konkretizujúce a individualizujúce určitý úkon alebo prejednávanú vec), ale aj tzv. všeobecným plnomocenstvom, ktoré môže byť založené v spise súdnej správy. V tomto prípade „postačí v súdnych spisoch odkaz na túto plnú moc, pretože súd má vždy možnosť do spisov správy prejednávajúceho súdu nahliadnuť“.

Spisová značka: 3 Cdo 304/2013
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR

Pokiaľ teda Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 202 ods. 3 písm. f) OSP výslovne upravuje, že odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu súdu prvého stupňa, ktorým sa pripustila alebo nepripustila zmena žaloby, nemohol odvolací súd v preskúmavanej veci napriek tomu prijať záver, že odvolanie žalobkyne smerujúce proti takému uzneseniu prípustné je.

Spisová značka: 3 M Cdo 16/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR

Jedným z procesnoprávnych dôsledkov vyhlásenia konkurzu je prerušenie súdnych konaní, ktoré sa týkajú majetku podliehajúcemu konkurzu; prerušenie konania tu nastáva zo zákona (ex lege), preto o prerušení konania netreba vydávať rozhodnutie. Ďalším významným dôsledkom vyhlásenia konkurzu je skutočnosť, že v prerušených konaniach možno pokračovať len na návrh správcu, pričom správca sa podaním návrhu na pokračovanie v konaní stáva účastníkom konania namiesto úpadcu.

Spisová značka: 3 Cdo 29/2010
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2011

...ak rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností nenadobudlo právoplatnosť za života poručiteľa (a právne účinky vkladu nenastali ku dňu podania návrhu na vklad alebo v deň uvedený v návrhu na vklad), boli nehnuteľnosti v čase smrti poručiteľa v jeho vlastníctve a patria do dedičstva po ňom. Zákonní dedičia sú však aj tu viazaní prejavom vôle poručiteľa, uvedenej v zmluve, až do právoplatného rozhodnutia o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Spisová značka: 3 E Cdo 166/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 17. 3. 2015

V zmysle § 30 ods. 11 Exekučného poriadku je len na oprávnenom, aby exekučnému súdu navrhol namiesto vylúčeného súdneho exekútora iného súdneho exekútora, ktorý by mal podľa názoru oprávneného pokračovať v exekúcii.

Exekučný súd nemôže bez návrhu oprávneného ustanoviť súdneho exekútora, ktorý bude pokračovať v exekúcii. Uvedená procesná pasivita oprávneného vedie v danej procesnej situácii k zastaveniu exekučného konania.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené