Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 198 výsledkov
...
Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ustanovuje tzv. informačnú povinnosť a určuje informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Určenie, postavenie a úlohy zodpovednej osoby sú prioritne upravené v čl. 37 a nasl. GDPR a v § 44 až § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Za sprostredkovateľa sa na účely ochrany osobných údajov považuje každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.GDPR nepredpisuje žiadnu formu pre súhlas so spracovaním osobných údajov. Avšak pri prípadnom spore dôkazné bremeno o existencii súhlasu so spracovaním osobných údajov znáša prevádzkovateľ.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Za sprostredkovateľa sa na účely ochrany osobných údajov považuje každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Zákon o ochrane osobných údajov taxatívne stanovuje prípady, kedy je prevádzkovateľ povinný rešpektovať právo dotknutej osoby a obmedziť spracúvanie jej osobných údajov na základe toho, že dotknutá osoba uplatnila právo podľa čl. 18 Nariadenia. 

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová, JUDr., Mgr. Andrea Olšovská
Právny stav od: 1. 4. 2018

V prípade, ak zamestnávateľ alebo zamestnanec neplatne skončí pracovný pomer, t. j. nesplní všetky náležitosti, podmienky, ktoré Zákonník práce požaduje pre jednotlivé spôsoby skončenia pracovného pomeru, môže druhý účastník pracovného pomeru namietať neplatné skončenie pracovného pomeru. Namietať neplatnosť skončenia pracovného pomeru možno len v prípade, ak ide o skončenie pracovného pomeru na základe právneho úkonu.

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 4. 2018

Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď , môže sa tento domáhať jej zrušenia podaním návrhu na súd.

Autor: Mgr. Dagmar Haňdiaková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum aktualizácie: 30. 3. 2018

Odvolanie je riadnym opravným prostriedkom, ktorý smeruje proti rozhodnutiu správcu dane, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak daňový poriadok neustanovuje inak.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené