Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 179 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 1. 2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa osobitného predpisu, medzi príslušným vyšším odborovým orgánom, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov.

Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 1. 2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018 je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2018

Pomerne frekventované sú situácie, kedy obec prenajíma časť svojho (väčšinou nehnuteľného) majetku. Ide o prípady prenájmu pozemku pre umiestnenie predajného stánku, pre vybudovanie prístupovej cesty; samostatnou kategóriou sú prenájmy hrobových miest.

Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum aktualizácie: 12. 1. 2018

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona o obchodnom registri sa za účelom uloženia do zbierky listín príslušnému registrovému súdu predkladá listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou sa pre­ukazuje ustanovenie do funkcie alebo skončenie funkcie osôb, ktoré sú štatutárnym or­gánom alebo jeho členom, prokuristom, vedúcim podniku alebo organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra, likvidátorom, správcom v konkurznom konaní, správcom v reštrukturalizačnom konaní alebo správcom vo vyrovnacom konaní, správcom na výkon nútenej správy, zástupcom správcu na výkon nútenej správy, spolu s ich podpisovými vzormi; rodné číslo zahraničnej fyzickej osoby sa vyžaduje, ak jej bolo pridelené.

Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD., JUDr. Milan Husťák
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spokojnosť zamestnancov odráža záujem zamestnávateľa o zamestnancov, o prostredie, v ktorom pracujú, o podmienky, v akých vykonávajú svoju prácu, aj o ich potreby a očakávania, ktoré chcú uspokojovať. Starostlivosť o zamestnancov sa prejaví v pozitívnom postoji zamestnancov k práci a k zamestnávateľovi. V závislosti od zámeru prieskumu spokojnosti a motivácie zamestnancov je prieskum zameraný, je potrebné vybrať faktory, ktoré motivujú k výkonu a ktoré prispievajú k spokojnosti, resp. spôsobujú nespokojnosť.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Krok za krokom, spolu s priloženým návodom vás prevedieme celým procesom založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným. K jednotlivým etapám zakladania spoločnosti sú priložené potrebné dokumenty - vzory zmlúv, podaní a tlačív.  

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2017

Osobné údaje môžeme deliť na tzv. obyčajné osobné údaje alebo osobitnú kategóriu osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov pozná iba pojem osobitná kategória osobných údajov. Podľa úradu sem patrí aj fotografia alebo záznam z kamerového zariadenia. Samotná fotografia (aj bez uvedenia mena a priezviska) je osobným údajom, na základe ktorého je osoba určiteľná.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 19. 7. 2017

Príkazná zmluva je typ zmluvy upravený v ustanoveniach § 724 až § 732 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. 

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 7. 2017

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva. Pracovné zaradenie zamestnanca: hlavný kontrolór obce.

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 7. 2017

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia zastupiteľstva samosprávneho kraja. Pracovné zaradenie zamestnanca: hlavný kontrolór samosprávneho kraja.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené