Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 124 výsledkov
...
Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2017

Od 1. júla 2017 je v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zakotvený inštitút konania vo veciach vymáhania pohľadávok, v rámci ktorého Sociálna poisťovňa z úradnej moci vymáha pohľadávky. Exekučným titulom je v tomto konaní vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť dobrovoľne v stanovenej lehote nesplnil.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 15. 6. 2017

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme (pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov) sa spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Tento zákon ale upravuje len niekoľko málo oblastí (predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme, obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov, povinnosti a obmedzenia zamestnancov, majetkové priznanie...). Ostatné oblasti sa v súlade s ustanovením § 1 ods. 4 tohto zákona spravujú zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj len ako „ZP“), čomu zodpovedá aj ustanovenie § 3 ods. 1 ZP.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 6. 2017

Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom uzatvára generálny tajomník. S odborníkom ústavného činiteľa uzatvára služobnú zmluvu ten, pre koho odborník plní úlohy (napr. minister).

Autor: Ing. Miriam Gregorová, JUDr. Miriam Podhradská, Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Na základe exekučného príkazu je dlžník povinného povinný vyplatiť pohľadávku oprávnenému, resp. na účet exekútora, podľa toho, ako bolo dohodnuté v zmluve o vykonaní exekúcie.

Autor: JUDr. Miriam Podhradská
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekučný príkaz vydáva exekútor a doručuje oprávnenému, povinnému, ako aj subjektu, ktorý má daný príkaz realizovať – v zá­vislosti od výberu spôsobu vedenia exekúcie. Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok, pretože povinný, resp. účastníci exekučného konania mali právo obrany voči exekučnému konaniu ešte pred jeho vydaním. Exekučný príkaz predstavuje pokyn exekútora na realizáciu exekúcie.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy) po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Vo veci konkurzného konania zákon č. 7/2005 Z. z. určuje, že správca do 45 dní od zloženia preddavku na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania preskúma pomery dlžníka a podľa toho zostaví návrh splátkového kalendára.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 4. 2017

V zásade platí, že exekútor predloží námietku zaujatosti so svojím vyjadrením a prípadne s vyjadrením iných účastníkov konania bezodkladne na rozhodnutie súdu. O tom, či je exekútor vylúčený, rozhodne súd do siedmich dní.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Jednou z obsahových náležitostí upovedomenia o začatí exekúcie sú s ohľadom na § 201 ods. 1 Exekučného poriadku aj predbežné trovy exekúcie, ktoré určuje súdny exekútor v zmysle novej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Exekučného poriadku.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Novelizovaný Exekučný poriadok zákonom č. 2/2017 Z. z. pamätá a rieši situácie, ak účastník exekučného konania nesúhlasí so zastavením exekúcie súdnym exekútorom. Dôvody, za naplnenia ktorých môže súdny exekútor sám zastaviť exekúciu, sú taxatívne uvedené v § 61n ods. 1 písm. a) až písm. h) Exekučného poriadku. Exekútor v takomto prípade zastavuje exekúciu upovedomením o zastavení exekúcie, ktoré spolu s výzvou na zaplatenie náhrady výdavkov doručuje účastníkom konania.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené