Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 174 výsledkov
...
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2017

Osobné údaje môžeme deliť na tzv. obyčajné osobné údaje alebo osobitnú kategóriu osobných údajov. Zákon o ochrane osobných údajov pozná iba pojem osobitná kategória osobných údajov. Podľa úradu sem patrí aj fotografia alebo záznam z kamerového zariadenia. Samotná fotografia (aj bez uvedenia mena a priezviska) je osobným údajom, na základe ktorého je osoba určiteľná.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 19. 7. 2017

Príkazná zmluva je typ zmluvy upravený v ustanoveniach § 724 až § 732 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. 

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 7. 2017

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva. Pracovné zaradenie zamestnanca: hlavný kontrolór obce.

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 7. 2017

Pracovná zmluva je medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzatvorená na základe uznesenia zastupiteľstva samosprávneho kraja. Pracovné zaradenie zamestnanca: hlavný kontrolór samosprávneho kraja.

Autor: JUDr. Marián Ďurana, JUDr. Radovan Nárožný
Právny stav od: 1. 7. 2017
Dátum aktualizácie: 9. 10. 2017

V dôsledku zrušenia alebo neplatnosti zmluvy vzniká všetkým zmluvným stranám povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie, teda plnenie prijaté na základe zrušenej resp. neplatnej zmluvy (tzv. vzájomná reštitučná povinnosť).

Autor: JUDr. Marián Ďurana, JUDr. Radovan Nárožný
Právny stav od: 1. 7. 2017
Dátum aktualizácie: 9. 10. 2017

Účelom zakotvenia právneho inštitútu bezdôvodného obohatenia do nášho právneho poriadku je predovšetkým zabezpečenie toho, aby medzi subjektmi právnych vzťahov nedochádzalo k obohacovaniu sa na úkor iných.

Autor: JUDr. Marián Ďurana, JUDr. Radovan Nárožný
Právny stav od: 1. 7. 2017
Dátum aktualizácie: 9. 10. 2017

Základným predpokladom vzniku povinnosti vydať bezdôvodné obohatenie podľa ustanovenia § 454 OZ je existencia právneho stavu, podľa ktorého jeden subjekt práva plnil určitú zmluvnú alebo právnu povinnosť, ktorú podľa práva nemal plniť. 

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 7. 2017

Práva a povinnosti podielových spoluvlastníkov vychádzajú v súčasnom období z výšky ich spoluvlastníckeho podielu.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2017

Od 1. júla 2017 je v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zakotvený inštitút konania vo veciach vymáhania pohľadávok, v rámci ktorého Sociálna poisťovňa z úradnej moci vymáha pohľadávky. Exekučným titulom je v tomto konaní vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť dobrovoľne v stanovenej lehote nesplnil.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 15. 6. 2017

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme (pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov) sa spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Tento zákon ale upravuje len niekoľko málo oblastí (predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme, obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov, povinnosti a obmedzenia zamestnancov, majetkové priznanie...). Ostatné oblasti sa v súlade s ustanovením § 1 ods. 4 tohto zákona spravujú zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj len ako „ZP“), čomu zodpovedá aj ustanovenie § 3 ods. 1 ZP.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené