Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 102 výsledkov
...
Autor: Ing. Miriam Gregorová, JUDr. Miriam Podhradská, Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Na základe exekučného príkazu je dlžník povinného povinný vyplatiť pohľadávku oprávnenému, resp. na účet exekútora, podľa toho, ako bolo dohodnuté v zmluve o vykonaní exekúcie.

Autor: JUDr. Miriam Podhradská
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekučný príkaz vydáva exekútor a doručuje oprávnenému, povinnému, ako aj subjektu, ktorý má daný príkaz realizovať – v zá­vislosti od výberu spôsobu vedenia exekúcie. Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok, pretože povinný, resp. účastníci exekučného konania mali právo obrany voči exekučnému konaniu ešte pred jeho vydaním. Exekučný príkaz predstavuje pokyn exekútora na realizáciu exekúcie.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 4. 2017

V zásade platí, že exekútor predloží námietku zaujatosti so svojím vyjadrením a prípadne s vyjadrením iných účastníkov konania bezodkladne na rozhodnutie súdu. O tom, či je exekútor vylúčený, rozhodne súd do siedmich dní.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Súdny exekútor môže zastaviť exekúciu v prípadoch, ako napr. keď zastavenie exekúcie navrhol oprávnený, zanikol niektorý z účastníkov bez právneho nástupcu či keď povinný je nemajetný. Exekútor v týchto prípadoch doručí upovedomenie o zastavení exekúcie účastníkom a súdu, pričom ak zákon v danom prípade pripúšťa námietky, tak až po rozhodnutí o nich. Dôvod zastavenia exekúcie však povinne vždy uvedie.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Povinný môže z uvedených dôvodov podať návrh na zastavenie exekúcie. Podľa právnej úpravy účinnej od 1. apríla 2017 však dochádza k zmene. Po novom tak totiž musí urobiť do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh musí obsahovať odôvodnenie a všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Návrh má odkladný účinok.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykonáva jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva. Ak exekútor vykonáva exekúciu týmto spôsobom, prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného. Výnimku tvoria plnenia s cieľom uspokojenia pohľadávky oprávneného vrátane jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Ide o inštitút, ktorý môže využiť povinný výlučne pri exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Povinný musí byť zároveň zamestnávateľom, lebo vyhlásenie o určení peňažných prostriedkov na výplatu mzdy zamestnancom predkladá len zamestnávateľ, ktorý si plní svoje záväzky voči zamestnancom (právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ).

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 1. 2017

Jednoduchá spoločnosť na akcie JSA predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Jednoduchá spoločnosť na akcie je kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá spája prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 1. 2017

Od 1. januára 2017 sa do slovenského právneho poriadku zavádza ďalší typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie. Ide o spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Minimálna výška základného imania je zákonom stanovená na hodnotu 1 euro. Za porušenie svojich záväzkov spoločnosť zodpovedá celým svojím majetkom, pričom povinnosť ručiť za záväzky spoločnosti sa na akcionárov nevzťahuje.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 1. 2017

Od 1. januára 2017 sa do slovenského právneho poriadku zavádza ďalší typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie. Ide o spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Minimálna výška základného imania je zákonom stanovená na hodnotu 1 euro. Za porušenie svojich záväzkov spoločnosť zodpovedá celým svojím majetkom, pričom povinnosť ručiť za záväzky spoločnosti sa na akcionárov nevzťahuje.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené