Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 147 výsledkov
...
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 19. 7. 2017

Príkazná zmluva je typ zmluvy upravený v ustanoveniach § 724 až § 732 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. 

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2017

Od 1. júla 2017 je v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zakotvený inštitút konania vo veciach vymáhania pohľadávok, v rámci ktorého Sociálna poisťovňa z úradnej moci vymáha pohľadávky. Exekučným titulom je v tomto konaní vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť dobrovoľne v stanovenej lehote nesplnil.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 15. 6. 2017

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme (pre zákonom vybrané kategórie zamestnávateľov) sa spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Tento zákon ale upravuje len niekoľko málo oblastí (predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme, obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov, povinnosti a obmedzenia zamestnancov, majetkové priznanie...). Ostatné oblasti sa v súlade s ustanovením § 1 ods. 4 tohto zákona spravujú zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj len ako „ZP“), čomu zodpovedá aj ustanovenie § 3 ods. 1 ZP.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 6. 2017

Zákon nedefinuje striktne, aké obsahové náležitosti by mala mať dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru. V zásade však musí obsahovať údaj o tom, kedy má dôjsť k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 6. 2017

Právna úprava dohody o sporných nárokoch je upravená v § 30 Zákona o štátnej službe, pričom jej účelom je odstrániť skutkovú a právnu spornosť nárokov medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom, bez potreby predložiť túto vec na rozhodovanie súdu.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 6. 2017

Služobným hodnotením sa hodnotia odborné vedomosti štátneho zamestnanca, jeho výkonnosť, schopnosti a kompetencie a prístup k osobnému rozvoju a prístup k vzdelávaniu.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 6. 2017

Dňa 1. júna 2017 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, ktorý zavádza pre služobný úrad možnosť odstúpenia od už uzatvorenej služobnej zmluvy, a to aj z iných dôvodov, resp. v iných prípadoch, ako ustanovuje § 19 Zákonníka práce, ktorý možno v rámci delegovanej pôsobnosti primerane použiť aj na štátnozamestnanecké vzťahy.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 6. 2017

Okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer môže štátny zamestnanec aj služobný úrad. Služobný úrad môže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer so štátnym zamestnancom do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia upozornenia o závažnom porušení služobnej disciplíny, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď dôvod na okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru vznikol.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 6. 2017

Oznámenie o skončení štátnozamestnaneckého pomeru v skúšobnej dobe má písomnú formu a doručí sa druhej strane spravidla tri pracovné dni pred dňom, keď sa má štátnozamestnanecký pomer skončiť.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 6. 2017

Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom uzatvára generálny tajomník. S odborníkom ústavného činiteľa uzatvára služobnú zmluvu ten, pre koho odborník plní úlohy (napr. minister).

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené