Výsledky vyhľadávania v Tlačivách a formulároch: 476 výsledkov
...
Právny stav od: 8. 2. 2017

Štátny zamestnanec je počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru povinný podať majetkové priznanie. Štátny zamestnanec je povinný podať majetkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru podľa stavu ku dňu vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Právny stav od: 8. 2. 2017

Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca a do 31. marca každého kalendárneho roka.

Právny stav od: 19. 1. 2017

Vzor rozhodnutia o určení/zmene súpisného čísla a orientačného čísla. Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo a orientačné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu, zmeny názvu ulice alebo prečíslovania budov, pričom to oznámi bezodkladne písomne vlastníkovi budovy, použije sa označenie oznámenie.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňové priznanie typ A k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) a nie sú od dane oslobodené.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňové priznanie typ B k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a nie sú oslobodené od dane.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku, vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie spotrebnej dane z bezdymového tabakového výrobku v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Keďže v zmysle článku 11 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007 sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby strany mali pri vyplňovaní tlačív k dispozícii praktickú pomoc, mala by byť vo všetkých členských štátoch takáto pomoc dostupná, a to pokiaľ ide o vyplňovanie tlačiva návrhu na uplatnenie pohľadávky, ako aj iných tlačív.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, umožňuje veriteľom vymáhať nepopreté občianske a obchodné pohľadávky podľa jednotného postupu, ktorý sa vykonáva použitím tlačív.Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.Nariadenie zavádza použitie siedmich tlačív.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane do konca apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2015 a § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené