Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 11 797 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 2. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Družstvo je nepovinným členom záujmového združenia, pričom predseda družstva (štatutárny orgán) je aj zároveň predsedom kontrolnej komisie záujmového združenia. Záujmové združenie družstvu poskytlo krátkodobý opakovaný úver. Považujú sa tieto dve právnické osoby za závislé osoby podľa § 2 písm. o) bod 2 zákona o dani z príjmov? Vzťahujú sa na družstvo povinnosti vyplývajúce z transferového oceňovania, a teda má družstvo aj povinnosť vedenia transferovej dokumentácie? Družstvo má zároveň aj majetkovú účasť na majetku záujmového združenia vo výške 4 %.

Dátum publikácie: 23. 2. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zahraničná právnická osoba z Maďarska premiestni tovar, ktorý vyrába, z Maďarska na územie SR, kde bude mať sklady v prenájme. Následne tento tovar bude na území Slovenska predávať. Ako je to z pohľadu dane z príjmov? Kedy je povinnosť zriadenia stálej prevádzkarne?

Dátum publikácie: 23. 2. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť má dodávateľa tovaru zo Švédska, ktorý je identifikovaný pre daň pod švédskym IČ DPH. Spoločnosť si tovar objednala pod slovenským IČ DPH. Tovar dodávateľ dopraví do skladu v Španielsku, kde si ho vyzdvihne a dopraví na Slovensko. Dodávateľ vystavil faktúru so švédskym IČ DPH. Kde je miesto zdaniteľného plnenia pri uvedenom nadobudnutí tovaru?

Dátum publikácie: 23. 2. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť, ktorá zaniká zlúčením, má vykázaný vo svojom účtovníctve dlhodobý majetok v obstarávacej cene a hodnote oprávok. Pri mimoriadnej účtovnej závierke zanikajúca spoločnosť precení majetok na reálnu hodnotu, rozdiel z precenenia zaúčtuje na učte 416. Sú súčasťou prevzatého majetku aj oprávky zanikajúcej spoločnosti? Účet 416 u právneho nástupcu je goodwill?

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako sa spravujú pracovnoprávne vzťahy zamestnancov a zamestnávateľa pri vzniku právnej subjektivity školy? Od 1. 1. 2018 bude mať materská škola právnu subjektivitu. Doteraz boli zamestnancami obce. Obec ukončí so zamestnancami materskej školy pracovný pomer k 31. 12. 2017 alebo stačí len nejaký dodatok k existujúcej pracovnej zmluve? Alebo sa vzťahuje na tento proces § 27 Zákonníka práce o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov? Znamená to, že sa nebudú ukončovať a vznikať nové pracovné zmluvy, a prenesú sa zamestnancom zostatky dovoleniek? Vo vzťahu s poisťovňami tiež asi treba minimálne oznámiť nového zamestnávateľa. To má urobiť ešte obec, či už nový zamestnávateľ?

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Akým spôsobom riešiť skutočnosť, kedy základnej škole neposlal zriaďovateľ v jednom mesiaci určené prostriedky na originálne kompetencie? Je možné túto časť rozpočtu presunúť do roku 2018 a čerpať ich do konca marca?

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť je štvrťročným platiteľom DPH. Z Čiech plánuje kúpiť trampolínu za účelom darovania športovému klubu. Pri nákupe si DPH odpočítala. Ako tento dar ovplyvní DPH pri darovaní?

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

V roku 2016 vyhorela výrobná hala, ktorá bola poistená. V roku 2017 sa začala stavať nová hala a poisťovňa poskytla v VIII/2017 zálohu 150 000 €. Ostatné peniaze do plnej výšky, čiže cca 130 000 €, poisťovňa poukáže na základe faktúr až po skončení výstavby v roku 2018. V roku 2017 sa vykonala prestavba v hodnote 170 000 €. Výrobná hala bude dokončená a zaradená do majetku v I. štvrťroku 2018. Ako účtovať o škode?

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zahraničný subjekt z EÚ si prenajme zdieľané priestory, tzv. „co-working“ v Bratislave, v ktorých bude mať svoje logo, a tieto priestory bude uvádzať aj na svojom webe. Priestory budú používať samostatní podnikatelia (s. r. o., živnostníci), ktorí vykonávajú prácu (on-line marketing) na základe kontraktu s daným zahraničným subjektom. Tento zahraničný subjekt neotvára pobočku, nemá zamestnancov, ani nezakladá dcérsku spoločnosť, iba má v prenájme spomínané priestory označené svojim logom a adresou na svojom webe. Má tento zahraničný subjekt nejaké povinnosti voči daňovému úradu v SR?

Dátum publikácie: 21. 2. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2008

Môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom príspevok z fondu vo forme darčekovej poukážky (napr. nákupná poukážka v hodnote 50 €)? V prípade, ak je možné takto čerpať sociálny fond, tak vyvstáva ešte jedna otázka: Obec zamestnáva stálych zamestnancov a zamestnancov, ktorí pracujú napríklad len 6 mesiacov v roku. Ak by bol poskytnutý príspevok z fondu vo forme nákupných poukážok, napr. v hodnote 50 €, majú na tento príspevok v plnej výške nárok aj zamestnanci, ktorí pracujú napr. len 6 mesiacov v kalendárnom roku alebo im patrí len pomerná časť príspevku?

Obec sa riadi kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa vo verejnej službe na rok 2017.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené