Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 11 296 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnankyňa druhého stupňa ZŠ je absolventkou magisterského štúdia na UMB v odbore 1.1.2. Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, študijný program: Učiteľstvo technických odborných predmetov.
Štátne skúšky má z predmetov: 1. Didaktika odborných predmetov. 2. Materiály a technológie – Náuka o dreve.

Tiež absolvovala DPŠ a adaptačné vzdelávanie. Na základnej škole vyučuje predmet TECHNIKA (Technická výchova). Ak predpokladáme, že zamestnankyňa je kvalifikovaná v zmysle časti č. V. prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. podľa bodu 2 a ak spĺňa kvalifikačnú požiadavku ustanovenú v § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., môže byť zaradená do 10. platovej triedy? V prípade, že ak zamestnávateľ využije ustanovenie § 7 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. a zníži uvedenej učiteľke kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jej týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, prináleží jej zaradenie do 10. platovej triedy?

Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyňa pracuje vo verejnej správe, spracováva účtovníctvo a mzdy. Je zaradená do 8. platovej triedy. Nadriadený chce zamestnankyni zvýšiť platovú triedu na 9, lebo po odchode kolegyne bude mať viac práce, t. j. rozpočet, personalistika.... Má zamestnankyňa nárok na 9. platovú triedu, aj keď má ukončené úplné stredné vzdelanie?

Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Obec má zriadenú MŠ bez právnej subjektivity. Od 1. 8. 2016 do 31. 1. 2017 zamestnáva cez UPSVaR učiteľku. Možno to považovať za prax? Od 1. 2. 2017 je prijatá do pracovného pomeru ako učiteľka MŠ. Do ktorého platového stupňa od 1. 2. 2017 zaradiť učiteľku? Zamestnankyňa má ukončenú Pedagogickú fakultu – predškolská a elementárna pedagogika – Bc.

Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Riaditeľ základnej školy s právnou subjektivitou, kde zriaďovateľom je obec, chce dať výpoveď z pracovného pomeru. Komu ju predloží - zriaďovateľovi alebo škole? Nadriadená riaditeľovi je primátorka.

Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2014

Akým spôsobom obec účtuje o vyplatení príspevku inej obci pri zriadení združenia obcí, ktoré má právnu subjektivitu?

Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 11. 2004

Platí vlastník nehnuteľnosti vývoz odpadu v obci, v ktorej sa nachádza jeho nehnuteľnosť, aj napriek tomu, že v obci nemá trvalý pobyt?

Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnávateľ skončil so zamestnancom pracovný pomer dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. V zmysle § 76 mu bolo vyplatené odstupné v sume päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Môže zamestnávateľ tohto zamestnanca po uplynutí dvoch mesiacov opätovne prijať do pracovného pomeru na kratší pracovný čas bez toho, aby musel vrátiť odstupné?

Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Základná umelecká škola má medzi inými smernicami aj Vnútorný poriadok školy. Od 1. 9. 2016 došlo k jeho úprave, a to v časti „Mimoriadne pracovné povinnosti“, kde bol vložený, resp. upravený bod, v ktorom sa píše o tom, že vedenie školy môže upraviť pracovný čas zamestnanca v rámci priamej aj nepriamej pedagogickej činnosti v mimoriadnych prípadoch, ako je rodičovská dovolenka a povoliť tak prácu mimo pracoviska do výšky max. 4 hodín denne. Ide o zamestnankyňu, ktorá sa vracia z materskej dovolenky na kratší pracovný čas, rodičovská dovolenka stále trvá. Zmena vnútorného poriadku sa opiera o § 3 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. Je táto zmena, resp. úprava vnútorného poriadku správna?

Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Akým spôsobom materská škola ako rozpočtová organizácia účtuje o príjme príspevku z ÚPSVaR?

Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2017

Akým kódom zdroja má subjekt verejnej správy klasifikovať príjem za dobropis v rámci preneseného výkonu štátnej správy?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené