Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 613 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 2. 2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť vlastní budovu, ktorú sa rozhodla zmodernizovať a pristaviť k nej ďalší nový objekt. Stavebné riešenie si vyžadovalo zbúranie takmer celej pôvodnej budovy, okrem základov a prípojky na inžinierske siete. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané na zmenu dokončenej stavby, prestavbu a prístavbu. Ako má spoločnosť postupovať z účtovného a daňového hľadiska?  

Dátum publikácie: 23. 2. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť vedie jednoduché účtovníctvo. V mesiaci december 2016 poskytne zálohu pre dodávateľa v sume 20 000 €. Tovar bude dodaný až v roku 2017. Poskytnutá záloha v sume 20 000 € bude uznaná ako odpočítateľný výdavok zo základu dane v roku 2016 alebo až po dodaní tovaru v roku 2017?

Dátum publikácie: 23. 2. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Konateľ spoločnosti s r. o. predložil svojej účtovníčke Zmluvu o výpožičke motorového vozidla na dobu určitú v trvaní 1 roka. Zmluvné strany sa dohodli na výpožičke motorového vozidla bezodplatne. Zároveň „požičiavateľ“ je syn konateľa s. r. o., ktorá bude mať vozidlo v užívaní. S.r.o. si chce uplatňovať PHL a platiť daň z motorových vozidiel za zapožičané motorové vozidlo. Je takáto zmluvná výpožička blízkych osôb a uplatňovanie PHL a dane z motorových vozidiel ako daňového nákladu v poriadku? Kniha jázd je vykazovaná. 

Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnávateľ môže pedagogickému zamestnancovi preplatiť cestovné náklady na kontinuálne vzdelávanie, prispieť na stravu v prípade, ak so vzdelávaním súhlasí, je to v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania a má v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na tento účel. Účasť na kontinuálnom vzdelávaní nie je pracovnou cestou.

Aké doklady je zamestnanec povinný predložiť, aby mu boli výdavky preplatené? Môžu to byť cestovné lístky, doklad z registračnej pokladnice za stravu, ako je to v prípade použitia vlastného motorového vozidla? Na aké nákladové účty a rozpočtové položky zamestnávateľ zaúčtuje tieto výdavky?

Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH, poskytuje služby monitoringu dátovej siete prevádzkovanej v ČR (pre spoločnosť so sídlom v ČR, platiteľa DPH), pričom získané dáta sú spracovávané a vyhodnocované v dátovom centre umiestnenom na území SR. Ako vystavuje faktúru ohľadom DPH, KV DPH, súhrnný výkaz?

Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH na Slovensku, programuje aplikáciu podľa zadanej špecifikácie a navrhuje architektúru počítačovej aplikácie pre s. r. o. so sídlom v Českej republike, ktorá je platiteľ DPH. Ako vystaviť faktúru ohľadom DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz?

Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť je maloobchod s autopotrebami, klienti si kupujú tovar v priebehu roka cez registračnú pokladnicu a niekedy na faktúru. S niektorými je uzatvorená bonusová zmluva, ktorou ich chce maloobchod motivovať k odberu tovaru, avšak zmluva ich k ničomu nezaväzuje. Nedochádza v tomto prípade k porušeniu zákona o platbách v hotovosti? Nebolo by vhodnejšie tieto podmienky na poskytnutie bonusu uviesť ako všeobecné zmluvné podmienky bez podpisu zmluvy?

Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2010

Občianske združenie má cieľ podporu a rozvoj rôznych aktivít v oblasti športu. Medzi ne patrí organizovanie športových podujatí, pretekov, súťaží, športových výletov, osvety v oblasti cvičenia a starostlivosti o telo, diagnostika tela atď. Tieto služby poskytuje pravidelne, bezplatne nielen svojim členom, ale aj širšej verejnosti. Plánuje rozšíriť vyššie uvedené aktivity o prevádzkovanie posilňovne, resp. fitnescentra, aby malo aj stály priestor na výkon vyššie uvedených aktivít. Vstup do tohto fitnescentra bude voľný pre členov, resp. pre vybrané skupiny verejnosti – sociálne slabší, deti, mládež a pod. Popritom chce prevádzkovať toto fitnescentrum aj na komerčnej báze – riadne ohlásiť živnosť, splniť všetky zákonné náležitosti súvisiace s podnikaním, riadne podať daňové priznanie a odviesť daň – t. j. normálne sa bude vyberať od záujemcov vstupné či iný poplatok za možnosť vstupu. Celý zisk dosiahnutý z tejto činnosti pôjde na plnenie cieľov občianskeho združenia.

1. Pokiaľ občianske združenie bude vykonávať podnikateľskú činnosť (prevádzkovanie fitnescentra), bude táto činnosť patriť pod § 33 zákona o DPH?

2. Ustanovenie § 33 zákona o DPH odkazuje na splnenie aspoň jednej podmienky podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH – podmienka podľa písm. a) je v tomto prípade splnená vždy? Podmienka podľa písm. b) by nebola splnená v prípade, keby členovia a orgány občianskeho združenia boli aj zamestnaní v občianskom združení?

3. V prípade kladných odpovedí na predchádzajúce otázky by teda tržby z prevádzkovania fitnescentra (na základe živnostenského oprávnenia) boli oslobodené od DPH a nevstupovali by do obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. Občianske združenie by sa teda nestalo platiteľom DPH pri akejkoľvek výške obratu. Je táto úvaha správna?

4. V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, čo v prípade, že bude predávať v tomto fitnescentre aj nejaký drobný tovar (nápoje, výživové pokrmy, oblečenie, potreby na cvičenie atď.) – tie sa budú posudzovať zvlášť ako klasická kúpa a predaj tovaru, a teda budú patriť do obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH alebo budú ako súvisiace s vyššie uvedenou poskytovanou službou tiež oslobodené od DPH?

Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2017

Slovenská s. r. o. A je 100 % vlastníkom českej s. r. o. B. Spoločnosť A vyplatí spoločnosti B v roku 2017 dividendy za roky 2013 až 2016. Tie by sa podľa platnej legislatívy mali zdaniť v ČR zrážkovou daňou.

Sadzba zdanenia českou stranou bude 5 %?

Ak slovenská s. r. o. tieto dividendy prijme, ako ich má zaúčtovať?

Budú predmetom dane z príjmu právnických osôb na Slovensku?

Respektíve, ak prejde navrhovaná zmena zákona o zdanení dividend, je možné, že sa tieto dividendy budú musieť zdaňovať znova na Slovensku slovenskou sadzbou dane?

Ďalej tie príjmy z dividend sa následne stanú ziskom spoločnosti B za rok 2017?

Čo v prípade, ak tá spoločnosť v roku 2018 vyplatí dividendu svojim spoločníkom (fyzické osoby na Slovensku)?

Budú títo spoločníci platiť zdravotné odvody z týchto dividend tak, ako keby dostali dividendy zo zisku z rokov 2013 až 2016 (teda v čase, keď sa stali ziskom spoločnosti A, ktorú oni priamo nevlastnia), alebo tak, ako keby dostali dividendy za rok 2017, teda v čase, keď sa tieto dividendy stali ziskom spoločnosti B?

Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť s r. o. spracováva drevnú hmotu. Do akej odpisovej skupiny má zaradiť CNC hydraulickú pásovú pílu?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené