Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 816 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2011

V priebehu roka bola zaplatená a zaúčtovaná daň z kreditných úrokov z vkladov v banke. V prípade, že daňová povinnosť k dani z príjmu PO je nižšia ako výška daňovej licencie, znižuje sa daň na úhradu vo výške daňovej licencie o sumu zaplatenej dane z úrokov, aby celková zaplatená daň bola len vo výške daňovej licencie?

Rekapitulácia predpokladu: 

hospodársky výsledok

2 000 €

úprava základu dane

500 €

základ dane

2 500 €

daň 22 %

550 €

daň z úroku, vyrovnaná

5 €

daňová licencia

960 €

daň na úhradu (960 - 5)

955 €

Je tento predpoklad správny?

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Obchodná spoločnosť a živnostník majú uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení. Spoločnosť, ktorú majú tieto dva subjekty zastupovať, zabezpečila školenie potrebné k obchodnému zastupovaniu a následne vystavila pre obchodných zástupcov potvrdenie o nepeňažnom príjme. Kde sa uvádza tento príjem v daňovom priznaní právnických osôb a v daňovom priznaní fyzických osôb typu B a ako sa o príjme účtuje?

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia poistenca za rok 2015 je preplatok vo výške 1 524,30 €, ktorý vyplatila poistencovi zdravotná poisťovňa a ktorý pozostával:

- z preplatku zo závislej činnosti vo výške 30 €,

- z preplatku z dividend od 1. 1. 2013 vo výške 1 700 €,

- z nedoplatku z kapitálového majetku a ostatných príjmov vo výške 200 €.

Zrážková daň zrazená zdravotnou poisťovňou predstavovala 5,70 €.

Môže si daňovník uplatniť čiastkový nedoplatok z kapitálového majetku a ostatných príjmov vo výške 200 € v podanom daňovom priznaní za rok 2016 (ak poberal príjmy z kapitálového majetku a ostatných príjmov aj v roku 2016), resp. podaním dodatočného daňového priznania za rok 2015 (ak nepoberal príjmy z kapitálového majetku a ostatných príjmov v roku 2016), aj keď je celkovým výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia daňovníka za rok 2015 preplatok?

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. vyvinula systém IQRC, ktorý slúži na zónovú reguláciu vykurovania. Montáž systému spočíva v tom, že musí zabezpečiť elektroinštalačné práce – na stenu do budovy umiestniť a napojiť regulátor, zabezpečiť kúrenárske práce – výmena term. ventilov (hlavice) na radiátor a tieto prvky: regulátor a hlavica sú ovládané cez systém v PC, v stručnosti povedané.  Montáž systému IQRC možno zaradiť do činnosti: por. č. 480 – Montáž systému merania a regulácie, ktorá je uvedená v prehľade činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov, kde táto činnosť bola zaradená do sekcie F divízia 43? Ak fakturuje spoločnosť montáž systému regulácie vykurovania – IQRC, ktorý je spojený s dodávkou tovaru, je možné uplatniť si prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH?

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Podnikateľ si uplatňuje daňové výdavky v paušálnej výške. Ak podnikateľ v minulých rokoch dosiahol stratu, na uplatnenie ktorej má v roku 2016 nárok, môže si ju uplatniť alebo je už strata zahrnutá v paušálnych výdavkoch?

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2016

Môže materská škola poistiť žiakov z rozpočtu? Ak áno, akú finančnú položku použije pri účtovaní?

Dátum publikácie: 23. 3. 2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Podnikateľ, fyzická osoba, rezident Slovenskej republiky, mal v roku 2016 príjem z Českej republiky za vytvorenie autorského diela a jeho rozširovanie. Príjem bol zdanený v Českej republike, o čom má podnikateľ potvrdenie. Ako má postupovať pri zdanení príjmu na Slovensku a účtovaní v peňažnom denníku?

Dátum publikácie: 23. 3. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Technické zhodnotenie – kúrenie – bolo realizované v priebehu roka 2016. Začalo sa vo februári a dokončené bolo v decembri. Robilo sa to podľa finančných možností, a preto to trvalo tak dlho. Ako sa postupuje pri daňových odpisoch? Pripočíta sa cena technického zhodnotenia k OC a vydelí dvadsiatimi? Môže sa uplatniť celoročný daňový odpis, aj keď bolo dokončené technické zhodnotenie v decembri 2016 alebo sa musia odpisy vypočítať tak, že za 11 mesiacov bude menší odpis a len za jeden mesiac bude zvýšený? Je správny postup, že účtovné odpisy sa budú v roku 2016 odpisovať 11 mesiacov ako doteraz a len v decembri bude účtovný odpis vyšší na základe technického zhodnotenia budovy?

Dátum publikácie: 23. 3. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Môže spoločnosť zaúčtovať pokladničný doklad zo septembra 2016 do DPH za IV. Q 2016? Ide o stavebný materiál a až v roku 2017 jej boli doručené doklady z firmy, pre ktorú spracováva účtovníctvo. 

Dátum publikácie: 23. 3. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Firma XY, s. r. o. chce kúpiť nové motorové vozidlo. Dňa 21. 12. 2016 firma XY, s. r. o. dostala zálohovú faktúru na čiastku 3 000 €, ktorú uhradila 22. 12. 2016. Po zaplatení dostala od dodávateľa „Daňovú zálohovú faktúru" v hodnote 3 000 €, kde bola hodnota rozpísaná: cena bez DPH 2 500 € + DPH 500 € = cena s DPH 3 000 €, dátum vystavenia: 30. 12. 2016, dátum prijatia platby: 23. 12. 2016. Má firma XY, s. r. o. právo na odpočítanie dane v mesiaci 12/2016 z uvedenej daňovej zálohovej faktúry alebo až v marci 2017, kedy bude motorové vozidlo odovzdané do firmy XY, s. r. o. a zároveň i vystavená faktúra? 

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené