Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 10 984 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 8. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Ak je riaditeľ školy v 11. platovej triede a učiteľ bude v 12. platovej triede, má riaditeľ nárok na postup do vyššej - 12. platovej triedy?

Dátum publikácie: 18. 8. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2011

Akým spôsobom organizácia účtuje o vrátení finančnej dotácie v prípade jej nevyčerpania v ustanovenej lehote?

Dátum publikácie: 18. 8. 2017
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2004

SZČO je zároveň aj poslancom na obecnom úrade. Dňa 9. 8. 2016 začala poberať materské, na ktoré jej vznikol nárok ako SZČO. Zároveň na obecnom úrade poberala nepravidelný príjem na dohodu ako poslanec, takže z obecného úradu jej nárok na materské nevznikol. Nehlásila sa ani na obecný úrad, že je na materskej dovolenke, keďže túto povinnosť nemá. Zamestnankyňa obecného úradu ju ale vyzvala, aby si túto povinnosť splnila. Je naozaj povinná hlásiť sa na obecný úrad, že je na materskej dovolenke?

Dátum publikácie: 17. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2014

Zamestnávateľ má jedno IČO aj DIČ. Jeho pracoviská (podľa organizačnej štruktúry) nemajú právnu subjektivitu. Pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce figurujú údaje jednotlivých pracovísk, resp. dohoda sa uzatvára s konkrétnym pracoviskom. Ako sa budú počítať hodiny (350 ročne), ak rôzne pracoviská uzatvoria dohodu s jedným dohodárom? Bude sa limit 350 hodín vzťahovať na celý úrad alebo 350 hodín na jednotlivé pracoviská?

Dátum publikácie: 17. 8. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aká ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie sa použije pre účely úhrady splátky istiny za finančný lízing automobilu a za úhradu úrokov a neuplatnenej DPH v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, ak obec zasiela pre účely úhrady splátok kapitálový transfer?

Dátum publikácie: 17. 8. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2 h/týždenne pracuje na dvoch školách. Sú to jeho prvé pracovné pomery v školstve. Kto je povinný urobiť mu adaptačné vzdelávanie? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, aj keď nebude zaradený do adaptačného vzdelávania? Patrí mu tento príplatok na oboch školách?

Dátum publikácie: 17. 8. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Podľa zákona o cestovných náhradách je zamestnávateľ povinný poskytnúť preddavok na zahraničnú pracovnú cestu podľa § 36 zákona o cestovných náhradách. Zamestnanec tento preddavok odmietol. Ako má spoločnosť postupovať a uvedenú skutočnosť vydokladovať?

Dátum publikácie: 17. 8. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Aké majú byť daňové odpisy pri kúpe hmotného majetku v hodnote nižšej ako 1 700 €, ak sa spoločnosť rozhodla, že ho bude účtovne odpisovať tri roky?

Dátum publikácie: 16. 8. 2017
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť A poskytuje logistické služby pre spoločnosť B, ktoré spočívajú v manipulácii s materiálom v sklade spoločnosti B. Často pri manipulácii s materiálom vysokozdvižnými vozíkmi zamestnancami spoločnosti A dochádza k poškodeniu sprinklerov (zariadení na zabezpečenie požiarnej ochrany – spúšťanie vody). Pri poškodení došlo k spusteniu sprinklera a zaplaveniu skladu vodou. Preto spoločnosť B požiadala spoločnosť A, aby zabezpečila nápravné opatrenie a ochranu sprinklerov pred poškodením pri manipulácii. Spoločnosť A vykonala zabezpečenie spriklerov pomocou chráničiek v hodnote 33 000 eur bez DPH, faktúra bola vyhotovená pre spoločnosť A. Spoločnosť A bude toto zabezpečenie odpisovať. V prípade ukončenia spolupráce si spoločnosť A demontuje tieto chráničky a vezme so sebou. Do ktorej odpisovej skupiny je potrebné toto zabezpečenie zaradiť?

Dátum publikácie: 15. 8. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Ako správne zaradiť: začínajúcu učiteľku MŠ, ktorá má ukončenú SOŠ – vinársku a VŠ l. stupňa v študijnom programe sociálna práca a asistentku učiteľky MŠ, ktorá má ukončenú SOŠ – vinársku a VŠ l. stupňa v študijnom programe sociálna práca? Menovaná v zmysle § 60 zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch začne kvalifikačné štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené