Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 11 509 výsledkov
...
Dátum publikácie: 8. 12. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ako je to s výberom hotovosti z ERP u SZČO na súkromné účely? Je možné priamo si vybrať peniaze z ERP alebo najprv to treba preniesť cez priebežné položky na podnikateľský bankový účet? A potom ako je to s výberom hotovosti z banky na súkromné účely?

Dátum publikácie: 8. 12. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 2. 2017

Spoločnosť je stavebná firma, ktorá fakturuje práce vlastníkom bytov a NP, oni dostávajú prostriedky na obnovu bytových domov z fondu rozvoja bývania. Je spoločnosť povinná sa zapísať do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora?

Dátum publikácie: 7. 12. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Škola potrebuje zamestnať všeobecného účtovníka. Uchádzač, ktorý by spĺňal požiadavky, prevádzkuje živnosť v oblasti IT a marketingu. Čo je potrebné zo strany zamestnávateľa vyžadovať od budúceho zamestnanca, resp. existuje nejaká prekážka, ktorá by komplikovala prijatie do zamestnania? Je potrebné, aby uchádzač žiadal súhlas od riaditeľa školy, že môže ďalej prevádzkovať aj živnosť a byť zamestnaný vo verejnej správe? Výpis z registra trestov zamestnávateľ požadoval.

Dátum publikácie: 7. 12. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnankyňa nastúpila po rodičovskej dovolenke do práce a nemá odpracovaný ani jeden deň. Na materskú dovolenku nastúpila 18. 6. 2011 a do práce nastúpila po rodičovskej dovolenke 25. 8. 2014. Má 2 deti. Koľko dní praxe jej má zamestnávateľ započítať? Predtým nikde nepracovala.

Dátum publikácie: 7. 12. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Na zamestnancov sa vzťahuje zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na základe akých dokladov zamestnanec preukazuje prax v činnosti, na účely zaradenia do platového stupňa:

  • pokiaľ ide o bývalý pracovný pomer,
  • pokiaľ ide o slobodné povolanie, pri ktorom nie je zapísaný v príslušnom registri komory, napr. reštaurátorov, má len DIČ – stačí čestné vyhlásenie?
  • pokiaľ má prax plynúcu zo živnosti – počíta sa prax za obdobie trvania živnosti, a teda na jej započítanie stačí výpis zo živnostenského, resp. obchodného registra?
Dátum publikácie: 7. 12. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Univerzite bol na základe darovacej zmluvy bezplatne poskytnutý nepeňažný dar – Spektrometer Delta. Ocenenie poskytnutého zariadenia však na darovacej zmluve nie je uvedené. Predmetné zariadenie mala univerzita od darcu určitý čas v prenájme, po skončení nájmu a úplnom odpísaní zariadenia v majetku darcu bolo toto zariadenie prevedené darovacou zmluvou na univerzitu.

Problémom je však stanovenie reálnej ceny tohto majetku pre jeho ocenenie v účtovníctve univerzity. Bezodplatne nadobudnutý majetok sa oceňuje reálnou hodnotou, ktorú predstavuje trhová cena, hodnota zistená oceňovacími modelmi a posudkom znalca.

Ako postupovať pri ocenení tohto zariadenia? Zistenie trhovej ceny je nemožné, podobne aj ocenenie oceňovacími modelmi. Bude nutné na jeho ocenenie vyhotoviť znalecký posudok?

Dátum publikácie: 7. 12. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Bývalá zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ bola odvolaná z funkcie k 31. 12. 2016 z dôvodu nesplnenia predpokladu pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca – pre nevykonanie prvej atestácie do 31. 12. 2016. Od 1. 1. 2017 bola poverená výkonom funkcie zástupkyne pre MŠ. K 31. 8. 2017 ukončí pracovný pomer z vyššie uvedeného dôvodu. Má nárok na odstupné?

Dátum publikácie: 7. 12. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Firma postavila – vyrobila pódia, stánky – prenosné, bez pevných základov – na jarmok. Po skončení jarmoku konštrukcie stánkov a pódia predala inej firme. Pri predaji uplatní prenos daňovej povinnosti alebo vystavená faktúra bude s DPH? Patrí dané do sekcie F – stavebné práce?

Dátum publikácie: 7. 12. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť zakúpila licenciu na softvér z USA vo výške nad 2 400 €. Má spoločnosť povinnosť na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia zdaniť licenčný poplatok zrážkovou daňou a poslať oznámenie platiteľa dane o zrážkovej dani na príslušný daňový úrad? Pre spoločnosť zakúpená licencia predstavuje náklad. V akej výške má potom spoločnosť odviesť daň?

Dátum publikácie: 7. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2015

Z dôvodu organizačných zmien sa zamestnancovi ponúkla zmena zo 100 % úväzku, na 50 % úväzok. Zamestnanec s týmto nesúhlasí a nepodpíše dohodu o skrátenom úväzku. Môže mu zamestnávateľ dať výpoveď a má povinnosť vyplatiť aj odstupné?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené