Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 12 106 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 4. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Ako správne účtovať preddavky na elektrickú energiu a vyúčtovanie v budúcom roku z pohľadu DPH a nákladov?

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2014

Môže rozpočtová organizácia uhradiť účastnícky poplatok za vzdelávacie služby vopred, t. j. pred dňom uskutočnenia plnenia?

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako má zriaďovateľ postupovať v prípade, ak riaditeľka materskej školy nemá vykonanú I. atestáciu k 1. 1. 2017 a ani si nepodala žiadosť na jej vykonanie? Môže byť nasledovný postup: odvolá ju z funkcie s odvolaním sa na § 3 ods. 7 písm. d) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a následne ju dočasne vymenuje s podmienkou, že preukáže doklad o prihlásení sa na atestáciu? Ak sa nepreukáže za daný čas, zriaďovateľ ju odvolá a vyhlási nové výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy?

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 9. 2015

V rámci učebného plánu majú študenti strednej odbornej školy všeobecnovzdelávacie predmety a odborné vzdelávanie, ktoré je rozdelené na teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu.

V rámci praktickej prípravy majú študenti rôzne cvičenia z informatiky, z aplikačného softvéru, z počítačových sietí, zo spracovania grafiky... a odbornú prax. Toto cvičenie vykonávajú buď priamo v škole, alebo si to skúšajú aj v „teréne“ (napr. pripravujú priame prenosy z akcií, natáčajú a spracovávajú videá, navrhujú web stránky...).

V poslednej dobe sa na školu obrátili rôzni podnikatelia, ktorí by si chceli objednať takúto službu a chceli by prispieť formou odmeny týmto žiakom. Žiaci by tak mali praktickú prípravu v teréne, odmenu, škola by mala reklamu a podnikatelia službu. Akou formou má byť uzatvorený vzťah s podnikateľmi a ako vyplatiť odmenu týmto žiakom?

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2004

Príspevková organizácia, ktorú zriadilo mesto, má pracovníčku, ktorá je zaradená podľa katalógu 01. Spoločné pracovné činnosti v 8. platovej triede – Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend na pracovnej pozícii ekonóm, účtovník, má vysokoškolské vzdelanie.

Od 1. 1. 2018 je novelizovaný zákon č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého príspevkové organizácie sú povinné zostavovať rozpočet príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie.

Je v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. pridať zostavenie rozpočtu príjmov a výdavkov do pracovnej náplne pracovníčke a ponechať odmeňovanie v 8. platovej triede alebo príspevková organizácia je povinná vzhľadom na novú náplň preradiť pracovníčku do vyššej platovej triedy?

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2014

Ako má postupovať rozpočtová organizácia v prípade objednania materiálu cez internetový obchod na základe predfaktúry? Ide v uvedenom prípade o preddavok?

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Koľko rokov je potrebné archivovať účtovné dokumenty?

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť s r. o. je platiteľom DPH podľa § 7. Pri vyplňovaní daňového priznania k dani z príjmov PO na prednej strane má označiť krížikom, že je spoločnosť k 31. 12. 2017 platiteľom DPH alebo sa to na § 7 nevzťahuje?

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Fyzická osoba vedie jednoduché účtovníctvo a je platiteľom DPH. Osobné motorové vozidlo má zaradené v majetku, každý rok sa odpisuje. Pokiaľ sa nebude viesť kniha jázd, do nákladov sa zaúčtuje 80 % z PHL. Odpisy a náklady spojené s údržbou osobného motorového vozidla treba alebo netreba krátiť na 80 %? Súkromne sa osobné auto nepoužíva.

Dátum publikácie: 25. 4. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť kúpila kamery v sume 956,48 € bez DPH a následne ich namontovala vo vlastnej réžii na budovu. Môže kamerový systém zúčtovať rovno do spotreby na účet 501 (suma neprekročila hodnotu 1 700 €) alebo je správne zaúčtovanie cez účet 042 a následne zahrnúť do odpisov? Ak je potrebné kamerový systém odpisovať, odpisuje sa samostatne alebo súčasne s budovou (budovu spoločnosť zakúpila v roku 2009)?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené