Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 17 049 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 12. 2017
Autor: JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

Článok podáva vysvetlenie, prečo Všeobecný súd v prípade Intel nesprávne odmietol relevantnosť prístupu založeného na účinkoch (tzv. effect-base approach) pri posudzovaní výhradných zliav. Podmienené zľavy, vrátane výhradných zliav a záväzkov týkajúcich sa výhradného nákupu a viazania by nemali byť hodnotené “na základe cieľa“ v prípade, kedy má predmetný podnik dominantné postavenie. Takéto hodnotenie nie je odôvodnené z hľadiska efektívnosti, narúša dôsledné uplatňovanie čl. 101 a 102 ZFEÚ vzhľadom na podobnosť možných účinkov rôznych systémov zliav a odrádza pro-súťažné dohody a správanie podnikov v dominantnom aj nedominantnom postavení. Cieľom právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži je chrániť hospodársku súťaž v prospech spotrebiteľov, nie chrániť konkurentov pred hospodárskou súťažou, a to aj vtedy, ak je táto súťaž vedená dominantným podnikom. Súdny dvor svojím rozhodnutím zo 6. septembra 2017 zrušil predchádzajúce rozhodnutie Všeobecného súdu, a presunul analýzu zliav, ktoré ponúkajú dominantné spoločnosti od formálneho prístupu ("form-based approach") smerom k podpore doktríny, ktorá je založená na posúdení dôsledkov, ktoré dané jednanie na hospodársku súťaž má ("effect-based approach").

Dátum publikácie: 14. 12. 2017
Autor: JUDr. Ivan Šafranko, JUDr. Ján Azud

Register partnerov verejného sektora (RPVS) dostane svojich užívateľov na prelome rokov do patovej situácie. S blížiacim sa koncom roka – 31. decembra – je spojená povinnosť overenia identifikácie konečných užívateľov výhod, ktorej účelom je preveriť a potvrdiť aktuálnosť údajov zapísaných v registri. Overenie identifikácie sa preukazuje súdu zaslaním oznámenia, ktoré však nie je možné súdu zaslať skôr ako 31. decembra. V praxi však nastane situácia, že deň po 31. decembri budú firmy automaticky so splnením povinnosti v omeškaní.

Dátum publikácie: 14. 12. 2017
Autor: prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky nie sú napadnuteľné žiadnymi opravnými prostriedkami; jedinou výnimkou z tohto pravidla je oprávnenie navrhnúť preskúmamie právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa nazvalo obnovou konania. Obnova konania predpokladá také rozhodnutie orgánu medzinárodnej organizácie, na základe ktorého vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred ústavným súdom znovu preskúmať už prijaté rozhodnutie tohto súdu. Doterajšia prax ústavného súdu ukazuje, že senáty pristupujú k výkladu týchto predpokladov extenzívne, ba dokonca aj v rozpore s účelom tohto mimoriadneho opravného prostriedku. Preto by bola vhodná zmena ústavnej normy, upravujúcej obnovu konania v konaní pred ústavným súdom.

Dátum publikácie: 14. 12. 2017
Autor: JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Marek Mezei, PhD.

Právo na obhajobu je jedným zo základných práv, ktoré Trestný poriadok a Ústava Slovenskej republiky priznáva obvinenému v trestnom konaní. Jeho realizácia a možnosť uplatnenia je jedným z atribútov dobre fungujúceho trestného konania. Prijatím tzv. pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb došlo k rozšíreniu subjektov spôsobilých byť obvineným. Cieľom tohto článku je priblížiť niektoré otázky, ktoré sa vynárajú v súvislosti s právom na obhajobu právnickej osoby, ako aj pokúsiť sa priniesť odpovede na tieto otázky. Záujem na zodpovedaní týchto otázok je daný nevyhnutnosťou efektívneho vyvodzovania trestnej zodpovednosti právnických osôb za súčasného dodržania všetkých aspektov jej práva na obhajobu.

Dátum publikácie: 11. 12. 2017
Autor: JUDr. Monika Kiklicová
Právny stav od: 1. 12. 2017

Zamestnávateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný preukázateľne oboznámiť každého zamestnanca s predpismi upravujúcimi okrem iného i problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Dátum publikácie: 11. 12. 2017
Autor: JUDr. Mária Kevická
Právny stav od: 1. 12. 2017

Zmena priezviska (niekedy aj trvalého pobytu) po svadbe prináša množstvo povinností spojených s bežným súkromným, ale aj pracovným životom. V priebehu pár dní po sobáši je nevyhnutné ohlásiť zmenu na viacerých príslušných úradoch.

Dátum publikácie: 11. 12. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2017

Osobné údaje možno deliť na tzv. obyčajné osobné údaje a osobitnú kategóriu osobných údajov. Podľa Úradu na ochranu osobných údajov sa do tejto druhej skupiny zaraďuje aj fotografia.

Dátum publikácie: 11. 12. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2017

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov znení zákona č. 84/2014 Z. z. bude platiť už len do 25. 5. 2018. Od tohto dátumu budú musieť všetky spoločnosti vypracovať kompletne dokumentáciu podľa nového zákona o ochrane osobných údajov, ktorý by mal byť platný od 1. 1. 2018.

Dátum publikácie: 8. 12. 2017
Autor: JUDr. Klára Ďurková
Právny stav od: 1. 12. 2017

Výpoveď a okamžité skončenie pracovného pomeru patria k jednostranným právnym úkonom, ktorými možno skončiť pracovný pomer, ak sú splnené všetky náležitosti a podmienky upravené v Zákonníku práce. Vzhľadom na komplikovanosť problematiky sa článok zameriava na obsahové a formálne náležitosti týchto právnych úkonov, ako aj ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené na platné skončenie pracovného pomeru, doplnené o príklady z praxe.

Dátum publikácie: 8. 12. 2017
Autor: Mgr. Mária Aláčová
Právny stav od: 1. 12. 2017

Rodinnými dávkami v štátoch Európskej únie chápeme predovšetkým rodinné prídavky a rodičovský príspevok. Koordinačné predpisy sú vytvorené s cieľom zabrániť, aby migrujúca osoba neprijala sociálne dávky dvakrát alebo aby nedostávala dávky vôbec.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené