Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 18 861 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 6. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019
V tomto príspevku sa sústredíme na daňový a účtovný aspekt finančného prenájmu, a to so zameraním na fyzickú osobu s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti...
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Viete, aké povinnosti majú výrobcovia pneumatík, distribútori pneumatík a čo musia splniť koneční používatelia pneumatík?Článok je určený fyzickým osobám – podnikateľom...
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Daniel Štubniak, MBA
Právny stav od: 1. 6. 2019

Ponúkame komplexný a praktický prehľad o možnostiach, výhodách aj úskaliach používania kamerových systémov v prostredí komerčných firiem.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2018
Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona o účtovníctve vydalo Finančné riaditeľstvo SR usmernenie k archivácii účtovných dokumentov. Účtovnú dokumentáciu...
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Mikuláš Hamuľák
Právny stav od: 1. 6. 2019
Rozvrhnutie pracovného času a s tým súvisiace správne posúdenie nárokov zamestnancov za výkon práce nadčas, ako aj na obligatórne mzdové zvýhodnenia za prácu sú jednou z nosných...
Dátum publikácie: 24. 6. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2019
1. júla 2019 nadobudne účinnosť nový zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Cieľom nového zákona je podpora rozvoja cyklistickej...
Dátum publikácie: 19. 6. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Obce a mestá často riešia spolufinancovanie svojich aktivít (najmä kultúrnych a športových) s rôznymi subjektmi na báze sponzoringu (finančný alebo vecný príspevok s protihodnotou...
Dátum publikácie: 19. 6. 2019
Autor: Ing. Michal Ballay, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Existencia rizík pri preprave nebezpečných vecí viedla ku vzniku právnych predpisov, ktorých úlohou je minimalizovať tieto riziká. Pri preprave nebezpečných vecí je v prvom rade...
Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Niektoré neziskové účtovné jednotky si na zabezpečenie svojej činnosti v rámci Slovenska vytvárajú organizačné jednotky – pobočky, ktoré sa nachádzajú v rôznych mestách a obciach....
Dátum publikácie: 16. 6. 2019
Autor: doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.
Článok sa zaoberá odovzdaním osoby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze v prípade porušenia práva na spravodlivý proces vo svetle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 25. júla...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené