Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 261 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Dňa 30. 11. 2016 NR SR na svojom zasadnutí schválila novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len zákon o „ZP“) a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Podľa § 3 ods. 2 verejne zdravotne poistená osoba je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak na území Slovenskej republiky nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Novelizáciou zákona o zdravotnom poistení sa v § 7 ods. 1 ustanovuje, aby deti cudzincov pracujúcich a odvádzajúcich zdravotné poistenie v SR boli poistené v rovnakej zdravotnej poisťovni ako ich zákonný zástupca, a to z dôvodu jednoduchšej identifikácie ukončenia poistného vzťahu zákonného zástupcu týchto detí.

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Úpravou § 9 ods. 2 zákona o ZP došlo k zmene obmedzenia práva na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti dlžníka definovaného v § 25a ods. 1 s vylúčením týchto dlžníkov:

  • ktorí z objektívnych dôvodov (napr. konkurz, reštrukturalizácia) nemôžu uhradiť zo svojho majetku nedoplatok,
  • ktorí majú povolené splátky a plnia podmienky uvedené v dohode o splátkach (uzavretej so zdravotnou poisťovňou alebo so súdnym exekútorom),
  • ktorí majú súdom nariadenú ochrannú lieč­bu alebo ktorí sú zamestnancami, za ktorých nezaplatil poistné zamestnávateľ.
Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Prijatím novely zákona o zdravotnom poistení sa upravila aj definícia príjmov, ktoré vstupujú do vymeriavacieho základu pre odvod poistného v nadväznosti na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. účinnú od 1. 1. 2016.

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017

S účinnosťou od 1. 1. 2017 bol maximálny vymeriavací základ zrušený, čo sa dotklo predovšetkým zamestnancov, ich zamestnávateľov, živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb.

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017

§ 13a zákona o zdravotnom poistení bol doplnený o spôsob určenia odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa, ak má zamestnanec viacero zamestnávateľov počas roka, a to tak, aby platil rovnaký spôsob výpočtu ako v prípade, ak zamestnanec mal len jedného zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Platiteľ poistného je povinný pri platení poistného platbu identifikovať variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou a pri platení preddavku na poistné po lehote splatnosti aj špecifickým symbolom; špecifický symbol je číselné označenie prís­lušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka.

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Do prijatia novely zákona o zdravotnom poistení nebolo z výkazov nedoplatkov zrejmé, za akého platiteľa poistného bolo predpísané dlžné poistné, pričom platiteľ poistného sa v prípadných námietkach nemal ako účinne brániť proti výkazu nedoplatkov, keďže mu nebolo známe, pod akým platiteľom poistného ho zdravotná poisťovňa viedla vo svojom registri.

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Martina Švaňová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Po novom sa výkaz nedoplatkov, ktorý je výsledkom ročného zúčtovania poistného, bude doručovať aj zamestnancovi, aby sa zamedzilo situácii, kedy zdravotná poisťovňa nemá komu výkaz nedoplatkov alebo oznámenie doručiť, keďže platiteľ poistného – zamestnanec – doposiaľ v zákone absentoval.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené