Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 687 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 8. 2017
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2017

Smernica obsahuje demonštratívny zoznam povinností, ktoré štát vyslania môže, ale nemusí od vysielajúceho zamestnávateľa vyžadovať.

Dátum publikácie: 16. 8. 2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Posledná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii bola zameraná na riešenie oddlženia fyzických osôb (tzv. osobný bankrot). Zmeny nadobudli účinnosť od 1. januára 2017, resp. od 1. marca 2017. Podľa novej úpravy každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom, a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti.

Dátum publikácie: 16. 8. 2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Celý proces oddlženia fyzickej osoby (tzv. osobného bankrotu) sa skladal z dvoch častí: konkurz (zväčša tzv. malý konkurz) a skúšobné obdobie začínajúce právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia a trvajúce 3 roky (samotné oddlženie).

Dátum publikácie: 16. 8. 2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Zákonom č. 377/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, sa najmä spresňuje a mení právna úprava oddlženia fyzickej osoby, pričom vo 4. časti novely je popri konkurze upravené aj oddlženie prostredníctvom splátkového kalendára (v tretej hlave) a reštrukturalizácia sa už v prípade fyzickej osoby odporučiť nemôže. Oddlženie, tzv. osobný bankrot, zlacňuje: zákon obsahuje opatrenia na to, aby aj nemajetní dlžníci, a to aj nezamestnaní mohli vstúpiť do procesu oddlženia.

Dátum publikácie: 16. 8. 2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Fyzická osoba je preto platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Fyzická osoba môže sama na svoj majetok navrhnúť vyhlásiť konkurz len podľa štvrtej časti zákona. Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa ustanovenej časti zákona, a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti.

Dátum publikácie: 16. 8. 2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 3. 2017

V zákone o dani z príjmov zatiaľ nie sú upravené daňové dôsledky oddlženia fyzických osôb formou splátkového kalendára. Preto v pripravovanej novele ZDP budú v tejto súvislosti doplnené viaceré ustanovenia týkajúce sa tohto procesu, a to tak na strane dlžníka (§ 9), ako aj na strane veriteľov (najmä § 19).

Dátum publikácie: 16. 8. 2017
Autor: Ing. Anna Fischerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Korešpondujúcu úpravu základu dane môže vykonať bez povolenia správcu dane aj samotný daňovník v prípadoch, ak súvisí výlučne s tuzemskými kontrolovanými transakciami. Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý uskutočnil tuzemskú kontrolovanú transakciu, má od roku 2017 oznamovaciu povinnosť, v ktorej túto skutočnosť nahlasuje príslušnému správcovi dane na predpísanom tlačive.

Dátum publikácie: 16. 8. 2017
Autor: Ing. Anna Fischerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky oznamovacej povinnosti daňovníka po vykonaní korešpondujúcej úpravy základu? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 16. 8. 2017
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2017

Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ. Výdavky s tým spojené patria do skupiny výdavkov vynaložených zamestnávateľom na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov a zahŕňajú sa do daňových výdavkov v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 19 ods. 2 písm. c) ZDP. Vynaložené náklady v rozsahu povinností ustanovených pre zamestnávateľa zákonom o BOZP sú aj daňovo uznanými nákladmi.

Dátum publikácie: 16. 8. 2017
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2017

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia pri práci, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky. Táto povinnosť pre zamestnávateľa vyplýva z § 6 ods. 2 písm. b) zákona o BOZP. Povinnosťou zamestnávateľa je zároveň udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené