Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 17 651 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Článok vysvetľuje vplyv štyroch noviel na daň z príjmov od roku 2018. Medzi nové úpravy v zákone o dani z príjmov patrí aj zavedenie daňového bonusu na úroky platené pri hypotékach pre mladých a podpora kúpeľníctva. Ustanovenia novelizaného zákona zavádzajú aj oslobodenie od dane tzv. „patent boxov“, úpravy v odpočte na vedu a výskum, v podnikových kombináciách a pod.

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Prerozdelenie prostriedkov kapitálového fondu z príspevkov je naviazané na splnenie notifikačnej povinnosti a to zverejnením oznámenia minimálne 60 dní pred samotným prerozdelením. Na novelu Obchodného zákonníka zareagoval aj zákon o dani z príjmov, ktorý vo svojej novele upravuje pravidlá zdanenia prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov a pravidlá zdanenia prostriedkov zo zníženia základného imania, ak bolo základné imanie predtým zvyšované zo zisku po zdanení.

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Novou úpravou v § 33a ZDP a v ďalších ustanoveniach nadväzujúcich na predmetné ustanovenie účinných od 1. 1. 2018 sa zavádza nový inštitút a to „daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie". Uvedený nový spôsob poskytnutia daňového zvýhodnenia pre vybranú skupinu a to skupinu mladých ľudí, nahrádza pôvodný systém štátnych príspevkov, ktorého cieľom je zvýšiť adresnosť pomoci štátu na zabezpečenie bývania tejto určenej skupine obyvateľstva SR. Nárok na tento daňový bonus majú daňovníci, ktorí spĺňajú zákonom určené podmienky, do zákonom stanovenej výšky.

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2018

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa cez nový zákon o športe zadefinovala činnosť športov­cov a športových odborníkov, ktorá sa premietla aj do zaradenia dosahovaných príjmov pre daňové účely. Novelou zákona o športe účinnou od 1. 1. 2018, ktorá upravuje aj ustanovenia o ZDP, sa dopĺňa zmluvný podklad pre výkon činnosti športového odborníka, a to na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka. Zároveň sa dopĺňa medzi príjmy zo závislej činnosti aj príjem z činnosti športového odborníka.

Dátum publikácie: 22. 5. 2018
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Článok rozoberá zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od roku 2018 zavedené novelou č. 344/2017 Z. z.. Ide napr. o rozšírenie definície daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, zavedenie konceptu „konečného príjemcu“, „digitálna platforma“, úpravy súvisiace s dopravou zamestnancov do zamestnania, spresnenie príležitostnej činnosti, zdaňovanie „lekárov“, podporu kúpeľníctva, podiely na zisku, zapracovanie smernice ATAD, oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov, tzv. patent box, podporu výskumu a vývoja, podnikové kombinácie.

Dátum publikácie: 21. 5. 2018
Autor: JUDr. Marek Maslák, PhD.

Tento článok je reakciou na uznesenie Ústavného súdu SR z 20. septembra 2017, sp. zn. III. ÚS 572/2017, v ktorom sa Ústavný súd SR vyjadril, že ak veriteľ uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorý nemal vo veci právomoc rozhodovať (konkrétne išlo o spor so spotrebiteľským prvkom, keď následne exekučný súd považoval rozhodcovskú zmluvu za neplatnú), premlčacia lehota nespočíva, pretože v zmysle § 112 Občianskeho zákonníkaZákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. žaloba nebola podaná na príslušnom orgáne. Nie je ojedinelé nájsť rozhodnutia súdov, ktoré sú v zhode s týmto názorom Ústavného súdu SR, ba práve naopak. Ambíciou článku je poukázať na nesprávnosť takéhoto názoru nielen pokiaľ ide o spotrebiteľské spory rozhodované v (spotrebiteľskom) rozhodcovskom konaní, ale aj pokiaľ ide o rozhodcovské konanie vo všeobecnosti. Ba čo viac, neobmedzíme sa „len“ na rozhodcovské konanie, ale ponúkneme interpretáciu § 112 Občianskeho zákonníka vo všeobecnosti, čo sa týka tam použitého pojmu príslušný orgán.

 

Dátum publikácie: 21. 5. 2018
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Tento článok je reakciou na uznesenie Ústavného súdu SR z 20. septembra 2017, sp. zn. III. ÚS 572/2017, v ktorom sa Ústavný súd SR vyjadril, že ak veriteľ uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorý nemal vo veci právomoc rozhodovať (konkrétne išlo o spor so spotrebiteľským prvkom, keď následne exekučný súd považoval rozhodcovskú zmluvu za neplatnú), premlčacia lehota nespočíva, pretože v zmysle § 112 Občianskeho zákonníkaZákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. žaloba nebola podaná na príslušnom orgáne. Nie je ojedinelé nájsť rozhodnutia súdov, ktoré sú v zhode s týmto názorom Ústavného súdu SR, ba práve naopak. Ambíciou článku je poukázať na nesprávnosť takéhoto názoru nielen pokiaľ ide o spotrebiteľské spory rozhodované v (spotrebiteľskom) rozhodcovskom konaní, ale aj pokiaľ ide o rozhodcovské konanie vo všeobecnosti. Ba čo viac, neobmedzíme sa „len“ na rozhodcovské konanie, ale ponúkneme interpretáciu § 112 Občianskeho zákonníka vo všeobecnosti, čo sa týka tam použitého pojmu príslušný orgán.

Dátum publikácie: 21. 5. 2018
Autor: JUDr. Anna Ondrejová

V predchádzajúcom príspevku venovanom problematike Európskej prokuratúry, uverejnenom v Bulletine slovenskej advokácie č. 3/2018, som uviedla základné informácie o štruktúre a právomociach Európskej prokuratúry a jej jednotlivých orgánov, ako sú upravené v nariadení Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej len „nariadenie o EP“). Už v spomínanom príspevku som okrajovo poukázala na to, že vymedzenie úloh Európskej prokuratúry, menovite európskeho delegovaného prokurátora (ďalej len „EDP“) v prípravnom trestnom konaní nie je úplne jednoznačné a je rozdielne od vymedzenia úloh vnútroštátnej prokuratúry. Je to dôsledok dvoch okolností.

Dátum publikácie: 16. 5. 2018

V dňoch 27. – 30. 11. 2017 sa uskutočnilo prvé celoslovenské hromadné výberové konanie na funkciu sudcu. Autori prinášajú štatistické vyhodnotenie prvého hromadného výberového konania a približujú zámery pracoviska vo vzťahu k jednotlivým fázam písomnej časti hromadného výberového konania. Mapujú aj jeho nedostatky a snažia sa rozptýliť niektoré z legiend, tradovaných v súvislosti s výberovými konaniami na funkciu sudcu. V záujme zvýšenia transparentnosti prinášajú aj vzorové testy, prípadové štúdie a preklady, ktoré boli vyžrebované vo výberovom konaní.

Dátum publikácie: 16. 5. 2018
Autor: Bc. Dominik Marko

Článok sa venuje problematike právneho zaradenia športového hnutia v rámci súkromnej, resp. verejnej správy. Táto otázka sa javí ako aktuálna najmä s ohľadom na aktuálnu právnu teóriu a relatívne recentnú právnu úpravu týkajúcu sa športu. Vyvstáva teda otázka, či nie je potrebná revízia právneho zaradenia športu, jeho právneho postavenia a správy v ňom samotnom, aby aj naďalej reflektovali súčasné právne poznatky a právne predpisy.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené