Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 373 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Cieľom príspevku je ponúknuť zhrnutie základných východísk transferového oceňovania, a to predovšetkým pokiaľ ide o identifikáciu uplatnenia, resp. neuplatnenia týchto pravidiel na konkrétne situácie daňových subjektov. Na praktických príkladoch ilustrujeme spôsob určenia rozsahu povinností v oblasti transferového oceňovania, ktoré sa v konkrétnom prípade uplatnia. 

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 26. 4. 2017

Jedným z výrazov samostatného postavenia a fungovania obcí a ich vlastnej identity a hrdosti navonok sú aj symboly obce. Každá obec je na svoje symboly hrdá a používa ich pri každej vhodnej príležitosti. Zákon uvedené navyše výslovne podporuje tým, že každá obec má právo na svoje vlastné symboly.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Dôsledkom zrušenia registrácie platiteľa dane je to, že právnická alebo fyzická osoba odo dňa určeného správcom dane alebo odo dňa stanoveného zákonom o DPH prestáva byť platiteľom dane z pridanej hodnoty. PO alebo FO od uplynutia dňa, ktorým prestane byť platiteľom dane, neuplatňuje k cene tovarov a služieb daň na výstupe a nemá nárok na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb, nesmie vyhotovovať faktúry s DPH, nepodáva daňové priznania pre DPH.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017

DPH štandardne platí štátu ten platiteľ DPH, ktorý je v postavení dodávateľa. V prípade špecifických situácií dochádza k prenosu daňovej povinnosti z dodávateľa na odberateľa plnenia – dochádza buď k tzv. zahraničnému prenosu daňovej povinnosti, alebo k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti. Príspevok sa zaoberá tuzemským prenosom daňovej povinnosti vzťahujúcim sa na vybrané komodity, pri ktorých je uskutočnenie prenosu daňovej povinnosti závislé od dosiahnutia kritéria spočívajúceho v dosiahnutí výšky základu dane v sume 5 000 eur. 

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zavedenie hospodárskeho roka má praktický význam v tom, že spoločnosti, ktorých charakter výrobného cyklu je odlišný od kalendárneho roka, môžu svoje účtovníctvo priblížiť výrobnému cyklu, napr. v poľnohospodárstve, stavebnej výrobe. Tým môžu lepšie zobraziť výsledok hospodárenia s výrobným cyklom. Súlad účtovného obdobia s hospodárskou činnosťou umožňuje podnikateľskému subjektu lepšie optimalizovať výrobné a režijné náklady vo vzťahu k hospodárskemu cyklu a tým súčasne optimalizovať aj daňový základ.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zmenka je prevoditeľným cenným papierom, ktorý je vydávaný individuálne v listinnej podobe a ktorý má predovšetkým úverovú a platobnú funkciu. Úverová funkcia zmenky spočíva v tom, že namiesto platenia peňažného záväzku podpíše dlžník zmenku, ktorú naňho vystavil veriteľ. S úverovou funkciou súvisí zabezpečovacia funkcia, ktorá spočíva v tom, že zmenkovému veriteľovi zmenka zabezpečuje jednoduché vymáhanie svojej pohľadávky. Článok ponúka príklady účtovania vlastných, cudzích, dlhodobých zmeniek a účtovanie pri predaji a eskonte zmeniek.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Účtovné predpisy stanovujú povinnosť osobitne vykazovať pohľadávky a záväzky voči prepojeným osobám a spoločnostiam s podielovou účasťou. Pohľadávky a záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám zaznamenávajú na samostatných analytických účtoch a na samostatných riadkoch súvahy veľké účtovné jednotky. Ak sa uskutočňujú vzťahy medzi tuzemskými závislými osobami, stačí, aby mala účtovná jednotka prichystaný dokument so zoznamom kontrolovaných transakcií za účtovné (zdaňovacie) obdobie, pričom každý rok si uvedenú stranu dokumentácie môže vymieňať. 

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Obrovská záplava informácií na internete a sociálnych sieťach otvára rôzne riziká scudzenia, poškodenia, manipulovania alebo iného druhu zneužívania rôznych dát. Cieľom článku je daňová a bezpečnostná osveta pre čitateľov – zhrnutie vybraných problémov hackerstva v rámci ich zásahov do zdaňovania ako určitý druh výstrahy a z nej vyplývajúcej príležitosti pre lepšiu prevenciu ochrany vlastných daňových informácií. 

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Platenie daní nebolo nikdy obľúbené, avšak je nevyhnutné. Platí to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni miest a obcí, ktoré taktiež môžu zavádzať a ukladať na svojom území zákonom určené dane. Preto aj v prípade týchto povinných platieb existuje mechanizmus ich núteného výberu.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 3. 2016

Právoplatný rozsudok NS SR - neuznanie oslobodenia od DPH pri dodaní pohonných látok v SR pre maďarských kupujúcich registrovaných pre DPH v Maďarsku.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené