Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 570 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 5. 2017

Dňa 1. 5. 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 81/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Tiež nadobudol účinnosť zákon č. 82/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi sa vo vyššej miere presadzuje požiadavka na adresnosť, zásluhovosť, ale aj ochranu tých, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou. Smernica 2014/36/EÚ podrobne upravuje a harmonizuje pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na území členských štátov vykonávajú sezónne zamestnanie. Pojem „sezónne zamestnanie“ je od 1. 5. 2017 vymedzený v § 21 zákona o službách zamestnanosti.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňové výdavky sú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Z hľadiska zákona o DPH reklamné a propagačné predmety sú nakúpené s cieľom podpory poskytovania vlastných zdaniteľných plnení, preto platiteľ DPH má nárok na odpočítanie DPH pri splnení ostatných podmienok zákona o DPH.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňový poriadok prináša nové znenie inštitútu predbežného opatrenia správcom dane na zabezpečenie plnenia budúcich povinností daňových subjektov; upravuje sa, aby v rámci vytýkacieho konania správca dane z úradnej moci odstránil nedostatky podaného daňového priznania, ktoré nemajú vplyv na výšku dane, a nezaťažoval daňový subjekt. Na všetky zmeny platné od začiatku roka nájdete odpovede v príkladoch.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Právny stav od: 1. 1. 2017

Prinášame niekoľko praktických príkladov z oblasti DPH.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2017

Zavedenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok v zákone o sociálnom poistení predstavuje z hľadiska jeho komplexnosti zásadné nóvum v systéme sociálneho poistenia. V novej právnej úprave konania vo veciach vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou sa kombinujú prvky exekučného konania upraveného daňovým poriadkom, exekučným poriadkom a zohľadňuje sa špecifickosť postavenia Sociálnej poisťovne, ktorá jej neumožňuje realizovať všetky inštitúty exekúcie na vymoženie svojej pohľadávky.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2017

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 23. 6. 2017
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 6. 2017

V prípade vyslania z územia SR na územie iného štátu je potrebné sa zaoberať otázkou, kedy (v akom rozsahu) je potrebné aplikovať právne predpisy SR a kedy (v akom rozsahu) je potrebné aplikovať právne predpisy iného štátu.

Dátum publikácie: 22. 6. 2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.
Právny stav od: 1. 6. 2017

Mnoho študentov stredných a vysokých škôl využíva prázdninové mesiace na letné brigády. Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Dátum publikácie: 22. 6. 2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.
Právny stav od: 1. 6. 2017

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom na plnenie svojich úloh a na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce (§ 226), dohodu o pracovnej činnosti (§ 228a) a dohodu o brigádnickej práci študentov (§ 227 a § 228). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravuje deviata časť Zákonníka práce.

Dátum publikácie: 22. 6. 2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.
Právny stav od: 1. 6. 2017

Na účely zdravotného poistenia sú fyzické osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení považované za zamestnancov.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené