Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 226 výsledkov
...
Právny stav od: 25. 7. 2017

Prinášame smernicu upravujúcu výkon vnútornej kontrolnej činnosti v organizácii. Vnútorný kontrolný systém je veľmi dôležitou súčasťou systému riadenia organizácie. Cieľom tohto vzoru internej smernice je dať návod na vytvorenie si jednotných pravidiel, ktorými by sa mali riadiť zamestnanci v rámci štruktúry systému vnútornej kontroly organizácie. V tomto vzore nejde o vnútornú právnu úpravu výkonu kontrolnej činnosti, ktorá sa vykonáva podľa osobitných predpisov, napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a pod. Ide o kontrolu, ktorá je súčasťou účinného a efektívneho systému riadenia a vykonáva sa na jednotlivých stupňoch riadenia a v organizačných útvaroch organizácie. Ide o vzor, preto odporúčame upraviť si jednotlivé ustanovenia na konkrétne podmienky organizácie, upraviť najmä označenie osôb, ktoré vykonávajú kontroly, subjektu, kde sa vykonáva kontrola, a dokumentácie, ktorá sa vypracúva v procese výkonu kontroly a pod.

Právny stav od: 13. 6. 2017

Podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti zákona o obecnom zriadení – hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon (do 31. decembra 2015 zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 1. januára 2016 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite). V cit. ustanovení je uvedené aj oprávnenie obce ustanoviť si uznesením ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sú tak špecifickou internou právnou úpravou, ktorá sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje uznesením.

Právny stav od: 6. 6. 2017

Postup pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov by mala mať účtovná jednotka upravený vlastnou smernicou. V aplikačnej praxi tento postup  zvykne byť zakomponovaný do smernice o vedení účtovníctva alebo smernice, ktorá oblasť účtovníctva upravuje. Našim odporúčaním je mať vypracovanú samostatnú smernicu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, ktorá by mala byť súčasťou systému finančného riadenia účtovnej jednotky a mala by byť vypracovaná na konkrétne podmienky účtovnej jednotky. Dobrou praxou je dať do smernice o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov povinnosť každý rok spracovať príkaz vedúceho účtovnej jednotky na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.

Právny stav od: 1. 6. 2017

Smernica o verejnom obstarávaní, ktorej hlavným cieľom a účelom je stanoviť záväzné postupy pre zamestnancov obce pri úkonoch spojených s verejným obstarávaním.

Právny stav od: 1. 6. 2017

Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv. Smernica je v súlade s novelou zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní č. 93/2017 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. 6. 2017.

Právny stav od: 16. 5. 2017

Zásady vybavovania sťažností upravujú postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb doručených orgánu verejnej správy.

Právny stav od: 12. 5. 2017

Interný dokument rieši opatrenia na účinné predchádzanie konfliktom záujmov, ktoré vznikajú pri vykonávaní postupov obstarávania, ako aj ich identifikáciu a nápravu, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi.

Právny stav od: 12. 5. 2017

Podpisový poriadok upravuje najmä zásady podpisovania písomností, zásady manipulácie s písomnosťami a pravidlá používania pečiatky pri písomnom styku.


Právny stav od: 5. 5. 2017

Na zabezpečenie jednotného postupu pri poisťovaní majetku subjektu verejnej správy, a to v rozsahu disponovania s majetkom (pozn. autora: majetku vlastného a majetku zvereného do jej správy, majetku vo výpožičke a nájme, ak tak ustanoví osobitná zmluva) z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti pri poisťovaní majetku, je vyhotovená táto interná smernica.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Vnútorný mzdový predpis upravuje spôsob odmeňovania zamestnancov spoločnosti, ktorá predpis vydala. Mzda je podľa Zákonníka práce plnenie peňažnej alebo nepeňažnej hodnoty (naturálna mzda), ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancom za prácu. Jednotlivým pracovným miestam sú v spoločnosti priradené stupne náročnosti práce. Mzda zamestnanca nemôže poklesnúť pod úroveň minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené