Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 217 výsledkov
...
Právny stav od: 24. 4. 2017

Cieľom a hlavnou náplňou Etického kódexu je definovanie zásad, princípov a hlavných charakteristík chovania a správania sa pre volených predstaviteľov mesta/obce.

Právny stav od: 7. 4. 2017

Miestne referendum vyhlasuje vždy obecné zastupiteľstvo. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozná dva spôsoby vyhlásenia referenda, ako povinnosť (obligatórne) a ako možnosť (fakultatívne).

Právny stav od: 1. 1. 2017

Cieľom internej smernice je priblížiť čitateľom obsahovú náplň vnútropodnikovej smernice na tvorbu a dokumentovanie transferových cien prostredníctvom fiktívnej spoločnosti PREMIUM WINE SK, ktorá je členom nadnárodnej skupiny PREMIUM WINE. Zároveň sa poukazuje aj na významné zmeny v oblasti transferového oceňovania, ktoré sú predmetom novely zákona o dani z príjmov, ktorú dňa 23. novembra 2016 schválila Národná rada Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2017.

Právny stav od: 22. 3. 2017

Aby občania, návštevníci a zástupcovia podnikateľskej sféry poznali a mohli vyžadovať adekvátne správanie od zamestnancov obce/mesta prijal sa tento Etický kódex, ktorý ho presne vymedzuje a určuje základné zásady a pravidlá správania pre zamestnancov. Každý zamestnanec je povinný tieto zásady rešpektovať a dodržiavať a taktiež vyhovieť žiadosti na ich rešpektovanie a dodržiavanie, ak bude na to vyzvaný. Všetko s cieľom poskytovať verejnú službu občanom, návštevníkom a zástupcom podnikateľov tak, aby bol naplnený účel a zmysel samosprávy.

Právny stav od: 14. 3. 2017

Postup pri zaraďovaní a oceňovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zvykne bývať súčasťou smernice o vedení účtovníctva alebo smernice, ktorá oblasť účtovníctva a majetkovej evidencie upravuje. V aplikačnej praxi je ale častým javom, že si účtovná jednotka vypracuje samostatnú smernicu o zaradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho ocenení. Odporúčame, aby smernicu o zaradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho ocenení vypracovala každá účtovná jednotka, ktorá vlastní alebo má vo svojej správe dlhodobý nehmotný majetok a hmotný majetok. Táto smernica by mala byť súčasťou systému finančného riadenia účtovnej jednotky a mala by byť vypracovaná na konkrétne podmienky účtovnej jednotky. Povinnosťou by mala byť jej pravidelná aktualizácia zo strany zodpovedných zamestnancov.

Právny stav od: 14. 3. 2017

Smernicu o evidencii dlhodobého hmotného a nehmotného majetku by mala mať vypracovanú každá účtovná jednotka, ktorá vlastní alebo má vo svojej správe dlhodobý nehmotný majetok a hmotný majetok. Smernica o evidencii dlhodobého hmotného a nehmotného majetku by mala byť súčasťou systému finančného riadenia účtovnej jednotky a mala by byť vypracovaná na konkrétne podmienky účtovnej jednotky. Povinnosťou by mala byť jej pravidelná aktualizácia zo strany zodpovedných zamestnancov.

Právny stav od: 7. 3. 2017

Účelom tejto smernice je upraviť postup zodpovedných zamestnancov obce/mesta pri doručovaní, spracúvaní a vybavovaní podnetov, ktoré občania, podnikatelia alebo tretie osoby adresujú obci/mestu.

Právny stav od: 3. 3. 2017

Smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku.

Právny stav od: 20. 2. 2017

Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie účtových tried, prípadne účtových skupín alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty; toto usporiadanie musí rešpektovať požiadavky na zostavenie účtovnej závierky.

Právny stav od: 1. 2. 2017

Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené