Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 301 výsledkov
...
Právny stav od: 25. 5. 2018
Registratúrny poriadok upravuje postup subjektu pri správe registratúry, a to najmä pri organizovaní manipulácie so záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom...
Právny stav od: 18. 6. 2019
Všeobecný vzor použiteľný na každú kotolňu – pri jeho spracovaní treba konkretizovať vety so žltým pozadím, prípadne to, čo sa v kotolni nenachádza, vymazať. Pri vypracovaní tohto...
Právny stav od: 1. 1. 2019
V súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov je účtovná jednotka povinná zostaviť odpisový plán. Odpisový plán obsahuje náležitosti definované v ustanoveniach §...
Právny stav od: 1. 5. 2018

Obec je povinná pre každé verejné priestranstvo určiť na základe ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Tento názov sa určuje vo forme všeobecne záväzného nariadenia.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Smernica na vypracovanie kontraktov medzi ústredným orgánom štátnej správy a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti v súlade s Návrhom opatrení...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Na základe zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určí obec svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod...
Právny stav od: 1. 4. 2019
Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje podmienky poskytovania opatrovateľskej služby Mestom pre občanov odkázaných na túto sociálnu službu, ako aj výšku úhrady za...
Právny stav od: 1. 3. 2019
Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizačných útvarov úradu pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom...
Právny stav od: 1. 1. 2019

Smernica Plán kontrolnej činnosti subjektu je interným riadiacim aktom subjektu verejnej správy.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia,...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené