Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 744 výsledkov
...
FS - 1/2018
Dátum publikácie: 31. 1. 2018
Číslo: MF/008522/2018-731
Problematika: daňová

MF SR vydalo poučenie na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 500/2009 Z. z. Vzor súhrnného výkazu účinný od 1. januára 2010 ostáva nezmenený. Nové poučenie reaguje hlavne na rozšírenie povinnosti zdaniteľných osôb registrovaných na účely dane z pridanej hodnoty podávať súhrnný výkaz, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode v postavení prvého odberateľa s účinnosťou od 1. januára 2018.

FS - 1/2018
Dátum publikácie: 10. 1. 2018
Číslo: MF/7644/2018-732
Problematika: daňová

MF SR v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri posudzovaní správnosti uplatnenia sadzby spotrebnej dane na minerálny olej podľa § 46p zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v daňovom priznaní a dodatočnom daňovom priznaní colnými úradmi a so zreteľom na ciele, ktoré sa majú praktickým uplatňovaním tohto ustanovenia dosiahnuť, vydalo toto usmernenie.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 29. 12. 2017
Číslo: MF/20544/2017-732

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20544/2017-732 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.

FS - 12/2017
Dátum publikácie: 28. 12. 2017
Číslo: MF/019392/2017-721

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019392/2017-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov. Odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby, sú prílohou tohto oznámenia.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené