Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 053 výsledkov
...
Právny stav od: 25. 5. 2017

Cieľom zákona je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako i pre hospodárske subjekty. Zákon si rovnako kladie za cieľ zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Právny stav od: 26. 5. 2017

Cieľom zákona je ustanovenie nových a spresňujúcich podmienok pre poskytovanie dotácie a z požiadaviek, ktorých nevyhnutnosť vyplynula aplikáciou platného znenia zákona v praxi. Ďalším opatrením je podpora obstarávania štartovacích bytov, ktorými sú nájomné byty s menšou podlahovou plochou, ktoré budú prenajímané max. na 6 rokov a mali by podporiť mobilitu pracovnej sily.

Právny stav od:

Zákonom sa dopĺňajú nové účely podpory, ktorými sú obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpory z fondu alebo dotácia ministerstva a kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Právny stav od: 26. 5. 2017

Cieľom novej právnej úpravy je vytvoriť nový typ právnickej osoby sui generis [§ 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka], ktorá bude subjektom verejného práva na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou, a ktorej hlavným predmetom činnosti je výskumná činnosť, zahrňujúca aj zabezpečovanie infraštruktúry výskumu.

Právny stav od: 24. 5. 2017

Cieľom zákona je tiež posilniť vymožiteľnosť práv priemyselného vlastníctva v nadväznosti aj na rekodifikáciu civilného procesného práva a prijatie zákona  č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý s účinnosťou od 1. júla 2016 určil, že jediným kauzálne príslušným súdom na konanie v sporoch z priemyselného vlastníctva je Okresný súd Banská Bystrica.

Právny stav od: 26. 5. 2017

Cieľom zákona je zlepšenie finančnej situácie účastníkov národného boja za oslobodenie a vdov a vdovcov po týchto osobách. 

Právny stav od: 25. 5. 2017

Novela zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny reaguje na v praxi problematickú aplikáciu § 48 zákona, ktorá umožňuje obci využiť finančnú náhradu za výrub dreviny výlučne len na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.

Právny stav od: 26. 5. 2017

Cieľom zákona je zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. Zákon ďalej ustanovuje úpravy vo veciach autentifikácie, používania elektronických formulárov a elektronického doručovania.

Právny stav od: 26. 5. 2017

Obsahom zákona je najmä rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu, stanovenie príslušnosti orgánov Slovenskej republiky tak pri vydávaní európskeho vyšetrovacieho príkazu, ako aj pri vykonávaní európskeho vyšetrovacieho príkazu, náležitosti európskeho vyšetrovacieho príkazu a jeho vzor. 

Právny stav od: 21. 4. 2017

Predmetom zákona je spresnenie právnej úpravy zvyšovania dôchodkového veku od 1. januára 2017, s cieľom ustanoviť jednotný dôchodkový vek pre poistencov narodených v rovnakom kalendárnom roku a ustanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre určený okruh poberateľov. 

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené