Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 001 výsledkov
...
Právny stav od: 19. 10. 2016

Zákon jednoznačne spresňuje postavenie majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe a učiteľov umeleckej praxe, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť na pracovisku praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania ako pedagogických zamestnancov. 

Právny stav od: 19. 10. 2016

Cieľom zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je odstránenie praktických problémov súvisiacich s vytvorením spoločnej triedy v strednej odbornej škole pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo pre niekoľko príbuzných učebných odborov.

Právny stav od: 22. 12. 2016

Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.

Právny stav od: 4. 11. 2016

Do právneho poriadku sa zavádza úprava nevyhnutná pre riadnu aplikáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach.

Právny stav od: 4. 11. 2016

Zákon spresňuje povinnosti predkladateľov technických predpisov pri vnútrokomunitárnom pripomienkovom konaní podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti.

Právny stav od: 28. 10. 2016

Cieľom doplnenia ústavy je zjednotiť volebné obdobia orgánov územnej samosprávy, a tým vytvoriť pre voliča lepšie prostredie na výkon jeho ústavného práva voliť. Zjednotením volebného obdobia možno vytvoriť právne podmienky pre to, aby sa voľby orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov mohli konať v rovnakom čase. Pre voliča to znamená voliť tieto orgány v jeden deň, na rovnakom mieste, čo v konečnom dôsledku mu nielen usporí čas, ale najmä zvýši pozornosť vo vzťahu ku kandidátom a prirodzenému výberu tých z nich, ktorí sú spôsobilí plniť jeho predstavy v jednotlivých orgánoch.

Právny stav od: 4. 11. 2016

Cieľom  zákona je zabezpečiť komplexnú a účinnú administratívnu spoluprácu medzi daňovými správami rozšírením o ďalší typ povinnej automatickej výmeny informácií. Zákon ukladá povinnosť nadnárodným skupinám podnikov poskytovať každoročne správu, ktorá obsahuje súhrnné informácie o výnosoch, zisku alebo strate pred zdanením, zaplatenej dani z príjmov, splatnej dani z príjmov, zapísanom základnom imaní, nerozdelenom zisku, počte zamestnancov, hmotnom majetku inom než peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, a to za každý štát rezidencie na daňové účely, v ktorom nadnárodná skupina podnikov pôsobí, vrátane zoznamu jednotlivých základných subjektov nadnárodnej skupiny podnikov a charakteru hlavnej ekonomickej činnosti základného subjektu. Tieto informácie budú slúžiť na účely správy daní a nebudú zverejňované.

Právny stav od: 4. 11. 2016

Cieľom zákona je upraviť v praxi nejednoznačné a ťažko vykonateľné ustanovenia, ktoré musia dodržiavať jednotlivé subjekty pôsobiace v oblasti metrológie na území Slovenskej republiky. Uvedený zákon v plnej miere akceptuje požiadavky vyplývajúce z medzinárodných aj európskych dokumentov, ktoré sú kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľsky balené výrobky a na metrológiu ako takú.

Právny stav od: 4. 11. 2016

Cieľom zákona v súlade s prehodnotenou stratégiou používania identifikácie občana vo vzťahu k národnému zdravotníckemu informačnému systému je zmena spôsobu identifikácie osoby pri prístupe k zdravotným údajom z elektronickej zdravotnej knižky u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj cez Národný portál zdravia.

Právny stav od: 23. 9. 2016

Zákon novo vymedzuje zameranie sociálnych služieb na zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života. Ako sociálna služba sa novo ustanovuje poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku najmä v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole a z tohto dôvodu nemôže poskytovať osobnú starostlivosť dieťaťu.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené