Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 019 výsledkov
...
Právny stav od: 19. 12. 2016

Účelom zákona je úprava podmienok vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom a z dôvodu zachovania rovnakých podmienok pre vyplácanie programového výberu a dočasného dôchodku aj úprava podmienok vyplácania dočasného starobného a dočasného predčasného starobného dôchodku, s cieľom zabezpečiť väčšiemu počtu sporiteľov možnosť vybrať si ich nasporené prostriedky prostredníctvom dôchodku poberaného programovým výberom, resp. prostredníctvom dočasného dôchodku, čím sa im zároveň umožní slobodne sa rozhodovať o tom, ako so svojimi úsporami naložia.

Právny stav od: 13. 1. 2017

Poslaním novej zákonnej právnej úpravy je zaručiť vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike tak, aby táto zapadala do spoločného rámca Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení.

Právny stav od: 13. 1. 2017

V záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.

Právny stav od: 13. 1. 2017

Účelom novely zákona o sťažnostiach je úprava spôsobu vybavovania sťažnosti proti vybaveniu alebo odloženiu predchádzajúcich sťažností, možnosti podávania sťažností orgánom verejnej správy prostredníctvom elektronických schránok, spôsobu podávania sťažnosti sťažovateľom osobne u orgánov verejnej správy.

Právny stav od: 5. 1. 2017

Zákon bol vypracovaný aj v nadväznosti na prijatie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a z dôvodu jasnej a určitej úpravy ďalšieho postupu riadiaceho orgánu v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania financovaného čo aj z časti z finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Predmetom zákona stanovenie postupu, ktorý určuje pre riadiace orgány povinnosť vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti v prípade zistení s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania. 

Právny stav od: 13. 1. 2017

Účelom zákona je transpozícia Delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár.

Právny stav od: 16. 12. 2016

Cieľom zákona je zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek. 

Právny stav od: 2. 1. 2017

Zákonom sa ukladá sa povinnosť súdu v správnom súdnom konaní zabezpečiť preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v zmysle článku 3 odsek 1 Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie č. 588/2001 Z. z.), teda podaní a dôkazov, ktoré sú v bulharskom, českom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rómskom, rusínskom alebo ukrajinskom jazyku.

Právny stav od: 2. 1. 2017

Zákonom sa ukladá povinnosť súdu v civilnom sporovom konaní zabezpečiť preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v zmysle článku 3 odsek 1 Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie č. 588/2001 Z. z.), teda podaní a dôkazov, ktoré sú v bulharskom, českom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rómskom, rusínskom alebo ukrajinskom jazyku.

Právny stav od: 19. 12. 2016

Novela zákona o rodičovskom príspevku ustanovuje nad rámec automatického zákonného mechanizmu úpravy sumy rodičovského príspevku úpravu sumy rodičovského príspevku zo sumy 203,20 eura na sumu 213,20 eura.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené