Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 123 výsledkov
...
Právny stav od: 8. 11. 2017

Nový zákon reflektuje nové predpisy EÚ o schvaľovaní vozidiel a balíček opatrení Európskej únie v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel. Obsahuje tiež úpravu dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo spaľovacie motory necestných pojazdných strojov, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami ustanovenými právnymi predpismi a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani inú oblasť ochrany verejného záujmu. 

Právny stav od: 29. 11. 2017

Úprava sa týka podmienok na zaradenie vojakov v zálohách do aktívnych záloh. Upravujú sa aj niektoré ustanovenia súvisiace s vykonávaním pravidelného cvičenia a plnením úloh ozbrojených síl vojakmi v aktívnych zálohách a povinnosť refundovať náhradu mzdy zamestnávateľovi za vojaka v aktívnej zálohe.

Právny stav od: 10. 1. 2018

Novela zákona reaguje na novú európsku smernicu, ktorá  ustanovuje podmienky vstupu a pobytu na obdobie dlhšie ako 90 dní na území členských štátov a taktiež postupy prijímania, práva na rovnaké zaobchádzanie, práva študentov na prístup na trh práce počas štúdia, mobilitu v rámci EÚ, ako aj procesné záruky. Zmeny sa dotýkajú tiež inštitútu tolerovaného pobytu. Menia sa aj pravidlá udeľovania trvalého pobytu na neobmedzený čas bez splnenia podmienok ustanovených zákonom, ktorý sa transformuje na osobitný druh trvalého pobytu.

Právny stav od: 10. 1. 2018

Najväčšie zmeny  sú v oblasti organizácie a riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a v oblasti informácií, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť poskytovať v predkontraktuálnej fáze, v období sporenia, ale aj v období pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, resp. počas poberania dávky.

Právny stav od: 8. 11. 2017

Novela zákona sa dotýka niektorých systematických problémov, vo väčšej miere sa týka vnútornej organizácie a fungovania pozemkových spoločenstiev, vzťahu pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesného majetku štátu, ďalej zabezpečenia riadnej starostlivosti a obhospodarovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov, resp. lesných porastov, zásadným spôsobom zasiahne do konaní okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev a rieši aj viac detailnejších nedostatkov súčasnej právnej úpravy. Najzásadnejšími zásahmi do platného zákona je odstránenie princípu nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti s ponechaním princípu nemožnosti zrušenia a vysporiadania jej spoluvlastníctva s výnimkou postupu definovanom pri pozemkových úpravách. Upravuje sa ustanovenie o obmedzení drobenia podielov na spoločnej nehnuteľnosti.

Právny stav od: 10. 1. 2018

Právna úprava zákona ustanovuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Právny stav od: 10. 1. 2018

Hlavným cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ale tiež upraviť systém podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.

Právny stav od: 13. 12. 2017

Právna úprava implementuje európske nariadenia, ktorými sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva  a povinnosť členského štátu vykonávať štátny dozor v oblasti kontroly, informačného systému a evidencií pri uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh EÚ a kontroly príslušných hospodárskych subjektov, obchodníkov a dovozcov. Taktiež sa implenetnuje nariadenie,  ktoré ustanovuje podrobné pravidlá vykonávania licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva,

Právny stav od: 8. 11. 2017

Úprava nového prístupu k regulácii a kontrole používania rôznych druhov zdrojov ionizujúceho žiarenia a poskytovania služieb v oblasti radiačnej ochrany. Odstupňovaný režim v závislosti od výšky možného rizika ožiarenia a zdravotnej ujmy pracovníkov alebo obyvateľov, ktorý daný zdroj žiarenia alebo vykonávaná služba predstavuje pri bežnej činnosti alebo pri vzniku mimoriadnej radiačnej situácie. Upravuje aj limity ožiarenia pracovníkov, najmä limity dávky v očnej šošovke, čo by malo vylúčiť vznik chorôb z povolania spôsobených ožiarením ionizujúcim žiarením. 

Právny stav od: 8. 11. 2017

Spresňujú sa ustanovenia o zápise do zoznamu, ktoré pripúšťali rôzny výklad, zväčšuje sa rozsah informácií zapísaných a zverejňovaných v zozname k výkonu činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pre lepšiu informovanosť. Rozlišuje výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti pre súdy a iné orgány verejnej moci a pre súkromné potreby fyzických a právnických osôb, kde ponecháva väčší priestor pre dohodu zadávateľov a osôb, ktoré činnosť vykonávajú.

 

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené