Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 1 989 výsledkov
...
Právny stav od: 23. 9. 2016

Jedným z kľúčových bodov je zriadenie jediného exekučného súdu v Slovenskej republike, ktorý bude mať výlučnú kauzálnu príslušnosť na vybavovanie exekučnej agendy a ktorým sa stane Okresný súd Banská Bystrica. Tento súd bude so súdnym exekútorom v kontexte zákona o e-Governmente komunikovať výhradne elektronicky, vrátane elektronického doručovania súdnych rozhodnutí a všetkých písomností súdu.

Právny stav od: 19. 8. 2016

Cieľom zákona je zabezpečiť ochranu efektívneho fungovania národnej rady počas jej schôdzí.

Právny stav od: 23. 9. 2016

Cieľom zákona je sprísnenie prevádzkovania hazardných hier a zvýšenie ochrany spotrebiteľov. Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám.Mení sa výkon dozoru pri hazardných hrách nelicencovaných poskytovateľov v on-line prostredí.V rámci výkonu dozoru nad dozorovanými subjektmi bude Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonávať dozor na diaľku, dozor na mieste a vyhľadávaciu činnosť, súčasťou ktorej bude dozor pod utajenou identitou. Súčasťou zmien zameraných na ochranu spotrebiteľa, ktoré sú založené najmä na prevencii a požiadavkách na tzv. zodpovedné hranie by malo byť vytvorenie registra fyzických osôb, ako neverejného informačného systému verejnej správy, do ktorého sa evidujú fyzické osoby, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi.

Právny stav od: 19. 8. 2016

Cieľom zákona je presunúť oblasť koordinácie regionálneho rozvoja z pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala presadzovať politiku odstraňovania regionálnych rozdielov prostredníctvom programov rozvoja najmenej rozvinutých okresov.

Právny stav od: 23. 9. 2016

Účelom zákona je riešenie úpadku fyzických osôb, ktorý predstavuje v Slovenskej republike významný ekonomicko - sociálny problém. V právnom poriadku Slovenskej republiky bol inštitút oddlženia fyzickej osoby zavedený od roku 2006 zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počet osôb, ktoré podali návrh na oddlženie za celé obdobie účinnosti právnej úpravy nedosiahol pôvodne očakávané úrovne, ktoré by boli porovnateľné s okolitými krajinami. Príčin tohto stavu je niekoľko a najvýznamnejšia z nich je zrejme zvolenie hybridného oddlženia s kombináciou prvkov likvidácie majetkovej podstaty dlžníka a splátkového kalendára.

Právny stav od: 9. 9. 2016

Novelou sa upravuje možnosť použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti v rámci celosvetového trendu na znižovanie strát potravín a odpadu z potravín vrátane určenia zodpovednosti za bezpečnosť týchto potravín. Ďalej sa novelou ukladá povinnosť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré vykonávajú analýzu potravín, nahlásiť ŠVPS SR zistenie, že potravina je zdraviu škodlivá.

Právny stav od: 23. 9. 2016

Dôvodom novely zákona č. 447/2015 Z. z. je formulácia § 3 ods. 1 zákona č. 447/2015 Z. z., kde sa určuje predmet poplatku za rozvoj. Platné znenie zákona určuje poplatkovú povinnosť za každé vydané právoplatné stavebné povolenie. Odkaz pod čiarou odkazuje na ustanovenia § 66 - 70 zák. č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon. Ustanovenia § 66 -70 Stavebného zákona však určujú len procesné podmienky vydávania stavebných povolení. Aká stavebná aktivita podlieha stavebnému povoleniu, určuje Stavebný zákon v ustanoveniach § 54 a § 55 ods. 1.

Právny stav od: 1. 12. 2016

Cieľom zákona je dosiahnutie dvoch zmien vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok. Prvou zmenou je uľahčenie situácie pri aktivácii elektronickej schránky všetkým subjektom, ktorým sa zo zákona aktivuje povinne – teda najmä právnickým osobám. Zavádza sa pravidlo desiatich dní, ktoré znamená, že po tom, ako sa na strane správcu modulu elektronických schránok urobí úkon k tomu, aby sa do schránky dalo doručovať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ. Druhou zmenou je prechodné ustanovenie, podľa ktorého v prípade tých elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a organizačných zložiek, ktoré k 31. 12. 2016 nie sú aktivované, bude vyššie uvedená lehota plynúť až do 30. júna 2017.

Právny stav od: 13. 10. 2016

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2017, 2018 a 2019. 

Právny stav od: 13. 10. 2016

Cieľom zákona je najmä spresnenie určenia osoby povinne verejne zdravotne poistenej v systéme Slovenskej republiky vzhľadom na podnety z aplikačnej praxe (nezaopatrený manžel/manželka osoby, ktorá je účastníkom systému sociálneho zabezpečenia v inom členskom štáte; nezaopatrené deti, ktoré majú aspoň jedného zákonného zástupcu zúčastneného na systéme verejného zdravotného poistenia), spresnenie postupu pri zmene zdravotnej poisťovne (náležitosti prihlášky), spresnenie postupov súvisiacich s poskytovaním a refundovaním zdravotnej starostlivosti, spresnenie definície príjmov, vstupujúcich do vymeriavacieho základu pre odvod poistného, precizovanie povinností pri vykazovaní, platení, vymáhaní poistného, určenie elektronickej komunikácie so zdravotnou poisťovňou pri vykazovaní preddavkov na poistné a poistného, doplnenie možností doručovania výkazov nedoplatkov, určenie doručovacích adries, doručovanie verejnou vyhláškou, revízia pojmu dlžník a problematika týkajúca sa zoznamov dlžníkov, spresnenie postupu pri ročnom zúčtovaní poistného v prípade existencie viacerých príslušných zdravotných poisťovní, definovanie práv na náhradu nákladov zo strany zdravotnej poisťovne, doplnenie preukazovania nároku poistencov verejného zdravotného poistenia na platenie poistného štátom.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené