Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 40 625 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Autor sa zamýšľa nad tým, ako je z teoretického hľadiska vymedzený pojem poškodený podľa Trestného poriadku, resp. osoba, ktorej bola spôsobená škoda v súlade s Trestným zákonom, a či toto teoretické vymedzenie korešponduje s priznaním práva poškodeného poisťovni, ktorá uhradila škodu poistenému, resp. zdravotnej poisťovni pri úhrade liečebných nákladov.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Autor v článku analyzuje zmenkové procesné právo, ktoré v poslednom období na Slovensku prešlo viacerými zmenami. Najvýznamnejšia zmena sa uskutočnila zákonom č. 438/2015 Z. z., účinným od 23. 12. 2015, ktorým sa zrušila možnosť domáhať sa nároku zo zmenky v skrátenom súdnom konaní. Zároveň sa ním sprísnili možnosti domáhať sa nároku zo zmenky voči žalovanému, ktorým je fyzická osoba. Uvedená zmena bola len dočasného charakteru, pretože bol prijatý nový procesný kódex, a to Civilný sporový poriadok, účinný od 1. 7. 2016. Civilný sporový poriadok tiež už nepočíta so skrátenou formou zmenkového konania.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: JUDr. Lukáš Královič

Typickým prvkom právnej úpravy konania o kasačnej sťažnosti je jeho prísna rigoróznosť a formálnosť. To sa prejavuje, okrem iného, aj v sankcionovaní absencie významovo zanedbateľnej náležitosti kasačnej sťažnosti (dátumu doručenia napádaného rozhodnutia) neprípustnosťou celej kasačnej sťažnosti. Autor analyzuje s tým súvisiace procesné situácie, polemizuje so správnosťou súčasnej úpravy a poskytuje návrh de lege ferenda.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: doc. Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.

Príspevok sa zaoberá domácim násilím v dokumentoch Európskej únie. Je rozdelený do troch sekcií. Kým prvá sekcia sa zaoberá nelegislatívnymi dokumentmi, druhá sekcia analyzuje smernicu 2012/29/EÚ o obetiach trestných činov. Posledná tretia sekcia stručne prezentuje ochranné príkazy Európskej únie, ktoré sú zakotvené právnymi dokumentmi.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: prof. JUDr. Anton DULAK, PhD.

V debatách o náhradu škody sa objavuje názor, že za škodu nebude zodpovedať žalovaný, ale si ju ponesie sám poškodený, pretože škoda je súčasťou jeho bežného životného rizika. Takáto obrana žalovaného nemá (zatiaľ) podklad v právnej praxi a aj pre právnu náuku je skôr nepoznaným konceptom. Vzhľadom na určité sklony k preberaniu „nových“ myšlienok do rozhodnutí domácich súdov, považujeme za užitočné naznačiť širšie súvislosti konceptu známeho ako „bežné životné riziko“.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

Príspevok sa venuje osobitostiam odborových organizácií v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj odlíšeniam od takzvaných klasických občianskych združení a taktiež aktuálnym výzvam odborových organizácií.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD., Mgr. Michal Krajčovič

Štúdia predstavuje sociologicko-právnu úvahu o následkoch spojených s nelegálnym odberom energií, ktorých odber podlieha spoplatneniu podľa osobitných predpisov. Analyzuje sa vhodnosť častejšieho ukladania peňažného trestu (nielen) za daný majetkový trestný čin. Naplnil by sa týmto účel sledovaný postihom páchateľov majetkových trestných činov? Aká je v tomto smere súčasná aplikačná prax súdov?

Dátum publikácie: 22. 6. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018

Z ktorej sumy má zamestnávateľ počítať mzdové zvýhodnenie napríklad pri nočnej práci, rizikovej práci pri 37,5-hodinovom pracovnom čase? Je to priamo z minimálnej mzdy 2,759 €, ktorá je pre 40-hodinový pracovný čas, alebo sa prepočítavajú tieto mzdové zvýhodnenia podľa určeného týždenného pracovného času, napríklad pri 37,5 hodinovom pracovnom čase by sa počítali zo sumy 2,9429 €?

Dátum publikácie: 22. 6. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

V neplnoorganizovanej základnej škole sa žiaci vyučujú v dvojzmennej prevádzke. Majú zriadený 0. ročník, špecializovanú triedu, bežné a špeciálne triedy. V škole pracuje 8 učiteľov a 3 kvalifikovaní pedagogickí asistenti s ukončeným dvojročným kvalifikačným vzdelávaním pre pedagogických asistentov.

Môžu si asistenti učiteľa uplatniť nárok na zastupovanie učiteľa napr. v čase jeho práceneschopnosti alebo dovolenky pre účely čerpania náhradného voľna ako učiteľ? Ak môžu, vedie sa im evidencia zastupovaných hodín v rámci vytvorenia rovnakých podmienok pre všetkých pedagogických zamestnancov v škole rovnako ako učiteľom?

Právny stav od: 21. 2. 2018

Zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a výpisy a odpisy z registra trestov.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené