Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 41 064 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo opatrenie z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia.

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť je poskytovateľom prepravných služieb a súhrnné výkazy zasielala štvrťročne. Za prvý štvrťrok 2018 spoločnosť začala dodávať aj tovar a nastala situácia, že súhrnné výkazy za mesiace 1, 2, 3/2018 sa zaslali 25. 4. 2018, pretože hodnota tovarov presiahla hodnotu 50 000 € v marci 2018. Následne daňový úrad vyrubil pokutu za nepodanie súhrnného výkazu za 1/2018 do 26. 2. 2018 a súhrnného výkazu za 2/2018 do 26. 3. 2018. Postupoval daňový úrad správne?

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť s r. o. nakúpila v roku 2017 od fyzickej osoby (vlastníka pôvodného podielu) podiel v inej s. r. o. za 5 000 €, ale podľa výpisu z OR má podiel hodnotu 6 639 €. Ako účtuje spoločnosť s r. o. tento „zisk“ z nákupu podielu?

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Od 1. 7. 2018 SZČO, ktorá má pridelené IČO, DIČ, je povinná podávať daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky, a teda komunikovať s úradmi len elektronicky. Znamená to, že si musí vybaviť elektronicky občiansky preukaz, aby sa vedela registrovať na stránke www.slovensko.sk? Alebo stačí, ak uzavrú dohodu s daňovým úradom na elektronické podávanie dokumentov? Stačí, ak účtovník na základe podpísania dohody za SZČO podá daňové priznanie elektronicky?

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Aké sú rozdiely v účtovaní družstva oproti bežnému podvojnému účtovníctvu?

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Aký druh dohody môže zamestnávateľ uzatvoriť, ak prijíma zamestnankyňu na zastupovanie počas dočasnej pracovnej neschopnosti: upratovačky, pomocnej pracovníčky v kuchyni? Upratovačka pracuje 4 hodiny denne, pomocná zamestnankyňa v kuchyni 8 hodín denne. Dohoda o vykonaní práce musí byť vždy ukončená ku koncu kalendárneho roka alebo môže byť aj napr. od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019?

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2018

Výška životného minima sa určuje z koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, pričom rozhodujúcim obdobím je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom darčekové poukážky zo sociálneho fondu na konci roka. Došlo k zmenám, že sa už nebudú môcť poskytovať zamestnancom darčekové poukážky zo sociálneho fondu? Je možné takto použiť sociálny fond aj v roku 2018?

Dátum publikácie: 21. 8. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Učiteľka má prax 24 rokov, ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa (Mgr.) v roku 1992 Hudobné umenie – hra na klavíri, Vysoká škola múzických umení – Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave. Zamestnankyňa u predchádzajúceho zamestnávateľa pracovala ako učiteľka hry na klavíri a zároveň ako zástupca riaditeľa školy, kde bola zaradená do 11. platovej triedy a za náhradu I. kvalifikačnej skúšky jej uznávali Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania – riadenie školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov ukončené záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou v roku 2013. Do akej platovej triedy má zamestnávateľ zaradiť zamestnankyňu ako učiteľku hry na klavíri? Môže uvedená zamestnankyňa vykonávať aj funkciu zástupkyne riaditeľa školy, ku ktorej potrebuje I. kvalifikačnú skúšku?

Dátum publikácie: 20. 8. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Je zať v dole uvedenom prípade blízka osoba? Je potrebné robiť u živnostníka transferovú dokumentáciu?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené