Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 37 251 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 8. 2017
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 11. 1998

Starosta, ak si prispieva sám do DDS, príspevok z kolektívnej zmluvy mu nepatrí, tak sa mu bude zrážať zo mzdy iba jeho príspevok a príspevok zamestnávateľa bude nulový? A týka sa toto aj kontrolóra obce?

Dátum publikácie: 21. 8. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Ak je riaditeľ školy v 11. platovej triede a učiteľ bude v 12. platovej triede, má riaditeľ nárok na postup do vyššej - 12. platovej triedy?

Dátum publikácie: 21. 8. 2017
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2017

Smernica obsahuje demonštratívny zoznam povinností, ktoré štát vyslania môže, ale nemusí od vysielajúceho zamestnávateľa vyžadovať.

Dátum publikácie: 18. 8. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2011

Akým spôsobom organizácia účtuje o vrátení finančnej dotácie v prípade jej nevyčerpania v ustanovenej lehote?

Dátum publikácie: 18. 8. 2017
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2004

SZČO je zároveň aj poslancom na obecnom úrade. Dňa 9. 8. 2016 začala poberať materské, na ktoré jej vznikol nárok ako SZČO. Zároveň na obecnom úrade poberala nepravidelný príjem na dohodu ako poslanec, takže z obecného úradu jej nárok na materské nevznikol. Nehlásila sa ani na obecný úrad, že je na materskej dovolenke, keďže túto povinnosť nemá. Zamestnankyňa obecného úradu ju ale vyzvala, aby si túto povinnosť splnila. Je naozaj povinná hlásiť sa na obecný úrad, že je na materskej dovolenke?

Dátum publikácie: 17. 8. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2014

Zamestnávateľ má jedno IČO aj DIČ. Jeho pracoviská (podľa organizačnej štruktúry) nemajú právnu subjektivitu. Pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce figurujú údaje jednotlivých pracovísk, resp. dohoda sa uzatvára s konkrétnym pracoviskom. Ako sa budú počítať hodiny (350 ročne), ak rôzne pracoviská uzatvoria dohodu s jedným dohodárom? Bude sa limit 350 hodín vzťahovať na celý úrad alebo 350 hodín na jednotlivé pracoviská?

Dátum publikácie: 17. 8. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aká ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie sa použije pre účely úhrady splátky istiny za finančný lízing automobilu a za úhradu úrokov a neuplatnenej DPH v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, ak obec zasiela pre účely úhrady splátok kapitálový transfer?

Dátum publikácie: 17. 8. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2 h/týždenne pracuje na dvoch školách. Sú to jeho prvé pracovné pomery v školstve. Kto je povinný urobiť mu adaptačné vzdelávanie? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, aj keď nebude zaradený do adaptačného vzdelávania? Patrí mu tento príplatok na oboch školách?

Dátum publikácie: 17. 8. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Podľa zákona o cestovných náhradách je zamestnávateľ povinný poskytnúť preddavok na zahraničnú pracovnú cestu podľa § 36 zákona o cestovných náhradách. Zamestnanec tento preddavok odmietol. Ako má spoločnosť postupovať a uvedenú skutočnosť vydokladovať?

Dátum publikácie: 17. 8. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Aké majú byť daňové odpisy pri kúpe hmotného majetku v hodnote nižšej ako 1 700 €, ak sa spoločnosť rozhodla, že ho bude účtovne odpisovať tri roky?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené