Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 36 858 výsledkov
...
Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2017

Od 1. júla 2017 je v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zakotvený inštitút konania vo veciach vymáhania pohľadávok, v rámci ktorého Sociálna poisťovňa z úradnej moci vymáha pohľadávky. Exekučným titulom je v tomto konaní vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť dobrovoľne v stanovenej lehote nesplnil.

Dátum publikácie: 28. 6. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Je správny názor, že faktúra nemusí byť podpísaná a opečiatkovaná?

Dátum publikácie: 28. 6. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť dosiahla za r. 2016 zisk, z ktorého by chcela časť použiť ako tvorbu sociálneho fondu. Môžu spoločníci takto vytvorený sociálny fond použiť na úhradu bločkov z ERP z obchodných rokovaní, aby nemuseli mať pripočítateľné položky z repre? Ak áno, ako je to so zdanením?

Dátum publikácie: 28. 6. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť pridelila svojmu zamestnancovi motorové vozidlo, ktoré môže používať na služobné aj na súkromné účely. Zamestnanec má v pracovnej zmluve uvedené miesto výkonu práce adresu svojho bydliska – ide o obchodného zástupcu. Z dôvodu zabezpečenia parkovacieho miesta v blízkosti svojho bydliska zamestnanec uhrádza mestu ročný poplatok za parkovacie miesto pre toto služobné motorové vozidlo určené na používanie pre služobné aj súkromné účely. Môže firma uvedený poplatok zamestnancovi preplatiť a je možné ho považovať za daňový výdavok firmy?

Dátum publikácie: 28. 6. 2017
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 7. 2003

Spoločnosť má zamestnanca, ktorý je riaditeľom vo firme A (40 hod. úväzok). Môže byť spracovaná rovnaká pracovná zmluva vo firme B, kde by mal tiež 40 hod. úväzok a pozíciu riaditeľa? Uvedené pracovné úväzky by neboli v rozpore s § 50 ani v rozpore s § 83 Zákonníka práce?

Dátum publikácie: 27. 6. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Môže mať oprávnená osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok, príjem – odmenu poslanca raz ročne? Aké odvody sa z tohto príjmu platia? Platí odvody štát alebo si musí odvody platiť sama oprávnená osoba?

Dátum publikácie: 27. 6. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 4. 2004

Do ktorej platovej triedy zaradiť ergoterapeuta v zariadení sociálnych služieb. Je správne, ak ho zamestnávateľ zaradiť do 8. platovej triedy základnej stupnice?

Dátum publikácie: 27. 6. 2017
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016

Firma (platiteľ DPH) vlastní okolo areálu väčšiu vyasfaltovanú odstavnú plochu slúžiacu ako parkovisko. Časť z tohto parkoviska bola daná do prenájmu autoškole, a to s cieľom zriadenia autocvičiska, na ktorom bude prebiehať výcvik nových vodičov. Kvôli tomu firma požiadala stavebný úrad o vykonanie zmeny v užívaní. Stavebný úrad vyhovel a zmena v užívaní bola povolená nasledovne: „Pôvodné využitie zastavanej plochy, ktorá sa využívala ako odstavná spevnená plocha, sa mení na autocvičisko. Autocvičisko bude využívané pre výcvik vodičov autoškoly. Ostatné úpravy autocvičiska budú zabezpečené vodorovným dopravným značením a prenosným dopravným značením, ktoré však nepodlieha povoleniu v zmysle stavebného zákona“. Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty je od dane oslobodený nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel. Môže firma fakturovať nájom za využívanie tohto autocvičiska bez DPH?

Dátum publikácie: 27. 6. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, tankuje v Belgicku cez tankovací automat (na čerpacej stanici nie je obsluha). Bloček za tankovanie mu vydá automat, pričom je na ňom uvedený (okrem iného) názov čerpacej stanice, číslo terminálu, číslo transakcie, množstvo natankovaného paliva aj jeho jednotková cena + celková cena. Nie je však rozpis DPH ani VAT čerpacej stanice. Môže slovenská spoločnosť takýto doklad považovať za daňový doklad, pričom pôjde celková suma do nákladov spoločnosti?

Dátum publikácie: 27. 6. 2017
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 2008

Ako postupovať v prípade, kedy zamestnávateľovi prišlo oznámenie od nebankového subjektu, že podľa § 551 Občianskeho zákonníka musí zrážať zamestnancovi určitú čiastku od nasledujúcej výplaty. Zamestnávateľovi bola doručená dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov uzatvorená podľa § 551 Občianskeho zákonníka. Dohoda o zrážkach zo mzdy medzi nebankovým subjektom nebola so spotrebiteľom individuálne dojednaná, teda ten musí akceptovať uzavretie zmluvy o úvere a dohody o zrážkach zo mzdy ako celku, inak by nebol poskytnutý úver.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené