Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 44 363 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 6. 2019
Autor: Mgr. Andrej Kostroš
Dňa 22. 11. 2018 Najvyšší súd SR prelomovým spôsobom interpretoval ustanovenia zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou...
Dátum publikácie: 15. 6. 2019
Autor: JUDr. Jakub Mandelík, PhD.
Autor reaguje na príspevok, ktorý bol publikovaný v Justičnej revue č. 10/2018, v súvislosti s otázkou začiatku plynutia objektívnej premlčacej doby práva na náhradu škody....
Dátum publikácie: 15. 6. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Vooková, PhD.
Existuje rozdiel medzi zbieraním a privlastnením zhodu parožia? Zbieranie zhodov parožia je činnosť, keď sa zhod parožia zo zeme zdvihne a jeho nálezca s ním istým spôsobom naloží....
Dátum publikácie: 15. 6. 2019
Autor: doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., doc. JUDr. Eva SZABOVÁ, PhD.
Článok nahliada na problematiku boja s terorizmom v kontexte porušovania základných zásad uplatňovaných vo sfére trestného práva procesného. Vychádzajúc zo skutočnosti majúcej...
Dátum publikácie: 15. 6. 2019
Autor: JUDr. Ing. Jaroslav DOLNÝ, PhD.
Nie je neobvyklé, že dlžníci prevádzajú svoj majetok zo svojho vlastníctva s úmyslom ukrátiť uspokojenie pohľadávok svojich veriteľov. Z uvedeného dôvodu nielen slovenský právny...
Dátum publikácie: 15. 6. 2019
Autor: JUDr. Matej Oslacký
Autor podrobuje testu ústavnej udržateľnosti zákon č. 36/2019 Z. z., ktorý bol prijatý s retroaktívnymi ustanoveniami o jeho účinnosti. Cieľom článku je obhájiť tézu o potrebe...
Dátum publikácie: 15. 6. 2019
Autor: doc. JUDr. Mgr. Martina GAJDOŠOVÁ, PhD.
Od januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príspevok sa v prvej časti...
Dátum publikácie: 15. 6. 2019
Autor: JUDr. Peter Kerecman, PhD.
Právo na odpoveď patrí do rámca slobody prejavu, je prostriedkom ochrany osobnostných práv jednotlivca, napĺňa i právo verejnosti prijímať informácie z viacerých zdrojov. Hoci v...
Dátum publikácie: 14. 6. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ide o zámennú zmluvu bez uvedenia súm, na základe ktorej dochádza medzi dvoma obchodnými spoločnosťami A a B (nejde o závislé osoby) k zámene majetku. Spoločnosť A vlastní majetok...
Dátum publikácie: 13. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Splatnosť odvodov je posledný deň v mesiaci. 1. Zamestnávateľ vyplatí mzdy 15. 4. a pošle jednotlivé mesačné výkazy do poisťovní a mesačný prehľad na DÚ. Je správne, ak zaplatí...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené