Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 39 439 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnávateľ má vykonávať u zamestnanca viaceré zrážky zo mzdy. Zamestnávateľovi boli doručené najskôr dohody o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka a následne exekútor doručil exekučný príkaz. Zamestnávateľ postupuje pri vykonávaní zrážok podľa § 131 Zákonníka práce. Má exekúcia prednosť pred dohodou o zrážke zo mzdy, ktorá prišla skôr, alebo má zamestnávateľ vykonávať zrážky podľa poradia, v akom boli doručené? Má dohoda o zrážkach zo mzdy podľa § 551 Občianskeho zákonníka rovnakú právnu silu ako exekučný príkaz? V akom poradí má teda zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy?

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2017

Akým spôsobom účtuje príspevková organizácia v samospráve o prijatí grantu na podporu umenia, ak sa tieto prostriedky budú čerpať až v roku 2017?

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Fyzická osoba (živnostník, platiteľ dane) vyrába potravinársky stroj, ktorý predáva právnickej osobe, pričom tento stroj táto právnická osoba následne predáva do zahraničia. Ide o trojstranný obchod? Fyzická a právnická osoba sú závislé osoby. 

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2008

Zamestnanec prečerpal dovolenku. Ako v tomto prípade s odvodmi na zdravotné a sociálne poistenie? Žiada zamestnávateľ o vrátenie poistného za dni prečerpanej dovolenky? Akým spôsobom účtovať o náhrade prečerpanej dovolenky zamestnancom späť zamestnávateľovi (škole)?

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť dostala od svojho dodávateľa z Nemecka dobropis, na ktorom je uvedené "Reklamácia - servis HST portálov". Tieto HST portály vyrába z dodaných materiálov z Nemecka, ale v dôsledku chybne dodaných súčiastok z Nemecka sa museli všetky vyrobené HST portály v r. 2015-2016 skontrolovať a prípadne opraviť. Za túto prácu nemecká spoločnosť zaslala dobropis. Ako sa zaúčtuje tento dobropis?

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Aký je postup pri vyradení zastaraných náhradných dielov na spotrebiče z evidencie? Spoločnosť poskytuje servis domácich spotrebičov a množstvo náhradných dielov je už nepoužiteľných. Ako postupovať pri inventúre na konci roka, ako zaevidovať z účtovného a daňového hľadiska tento úbytok náhradných dielov?

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 7. 2016

1. Ako je to s poplatkom za TKO u právnických osôb - s. r. o?

2. Každá s. r. o., ktorá má sídlo na území obce, je poplatníkom, či len tá, ktorá má zriadenú a zapísanú prevádzku?

3. Je právnická osoba, s. r.o., ktorá má sídlo spoločnosti v rodinnom dome, v ktorom zároveň býva konateľ, poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b) zákona č. 582/2004 Z. z. alebo písm. c)?

4. Poplatok obec vyrubí osobám s trvalým pobytom v tomto rodinnom dome a aj právnickej osobe, t. j. s. r. o.?

Dátum publikácie: 23. 1. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Aký je rozdiel medzi dôležitou osobnou prekážkou povinnou platenou a dôležitou prekážkou v práci nepovinnou platenou? Kolektívna zmluva stanovuje určité prekážky v práci ako povinné, Zákonník práce však v príslušnom paragrafe takúto možnosť nemá, hovorí však, že zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi takéto voľno.

Dátum publikácie: 22. 1. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec má z r. 2015 zostatok nevyčerpanej dovolenky v počte 13 dní. Môže zamestnávateľ preplatiť nevyčerpanú dovolenku, ak si ju zamestnanec nestihne vyčerpať do konca roka 2016?

Dátum publikácie: 20. 1. 2017
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 1. 1992

Zamestnávateľovi bolo doručené rozhodnutie súdu o neplatnom skončení pracovného pomeru. Z rozhodnutia vyplýva zamestnávateľovi povinnosť zaplatiť zamestnancovi nedoplatok na náhrade mzdy vo výške 964,72 € so 6,5 % úrokom z omeškania počnúc dňom 3. 12. 2013 do zaplatenia, čo bude 11. 11. 2016. Ako správne vypočítať výšku úroku z omeškania?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené