Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 38 744 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 2. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

SZČO je dlhodobo práceneschopná, činnosť firmy zabezpečuje prostredníctvom iných SZČO a prostredníctvom rodinných príslušníkov. Môže SZČO zamestnať svoju dcéru, žiačku 9. ročníka základnej školy, ktorá bude mať 30. 10. 2017 15 rokov na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na základe ktorých by vykonávala administratívne a pomocné činnosti? Aké prihlasovacie a odvodové povinnosti voči poisťovniam budú z toho vyplývať?

Právny stav od: 1. 1. 2018

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Dátum publikácie: 19. 2. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ chce prijať nového zamestnanca a inému zamestnancovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku, a ktorý si vyberá len ľahšiu prácu, chce skrátiť týždenný pracovný čas na polovičný úväzok. Aký má zvoliť postup?

Dátum publikácie: 19. 2. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2017

Hoci obce sú subjekty samostatne spravujúce si svoje záležitosti, podobne ako napr. finančné hospodárenie obcí, je aj nakladanie s ich majetkom upravené a regulované zákonom.

Dátum publikácie: 19. 2. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2017

To, že obce majú svoj vlastný majetok, s ktorým samostatne hospodária, je zakotvené už v článku 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, pričom konkrétne a podrobnejšie pravidlá pre nakladanie s ním sú upravené obyčajnými zákonmi.

Dátum publikácie: 19. 2. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2017

Zo zákona (§ 1 zákona o obecnom zriadení) sú orgánmi obce: a) obecné zastupiteľstvo, b) starosta. Starosta je štatutárnym orgánom obce (§ 13 ods. 5 ZOZ). V majetkových dispozíciách preto koná za obec (uzatvára a podpisuje zmluvy).

Dátum publikácie: 19. 2. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2017

Hoci obec je jednotka územnej samosprávy, samostatne si spravujúca vlastné záležitosti, existujú možnosti nezávislej kontroly a prostriedkov nápravy pri nakladaní s majetkom obce.

Dátum publikácie: 19. 2. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2017

Po sprísnení „protischránkových pravidiel“ zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora došlo k rozšíreniu skúmania tzv. konečného užívateľa výhod z oblasti verejného obstarávania aj napr. na akékoľvek finančné a majetkové transakcie s verejným sektorom nad určité limity.

Dátum publikácie: 19. 2. 2018
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 10. 2012

Spoločnosť A zanikne rozdelením a následným zlúčením, ale má dvoch právnych nástupcov – spoločnosť B a C. Spoločnosť sa najprv rozdelí a následne zlúči do dvoch spoločností. Ako to bude s podaním daňových priznaní spoločnosti A (DP PO, DPH a iné dane), keď má dvoch právnych nástupcov? Môžu sa právni nástupcovia dohodnúť, že len jeden podá všetky daňové priznania za spoločnosť A? (Spoločnosť A rozdelí svoje podnikateľské aktivity na 2 časti, jedna časť bude zlúčená do už existujúcej spoločnosti B a druhá časť bude zlúčená do už existujúcej spoločnosti C.)

Dátum publikácie: 19. 2. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločnosť má zamestnanca na dohodu s peňažným aj nepeňažným príjmom (1 % za používanie automobilu na súkromné účely). Nepeňažný príjem sa účtuje zápisom 512/333. Ale je to naozaj tak? Pretože ak sa urobí zápis 333/331, ostane v účtovníctve po všetkých odvodoch do poisťovní a zrazenej dane na účte 331 suma presne vo výške nepeňažného príjmu.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené