Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 39 379 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnankyňa (upratovačka) pracuje od 11,30 hod. do 19,30 hod. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie prostredníctvom vlastnej jedálne, pričom strava sa vydáva do 14:00 hod. Musí sa zamestnankyňa stravovať v jedálni zamestnávateľa alebo jej môže zamestnávateľ poskytnúť stravovacie poukážky?

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Ako má zamestnávateľ postupovať, ak si pedagogický zamestnanec nevyčerpal dovolenku z roku 2016 ani do konca roka 2017? Zostatok dovolenky z roku 2016 má v počte 4 dni. Môže mu zamestnávateľ túto dovolenku preplatiť alebo si ju môže čerpať aj v roku 2018?

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť uzatvorila so zamestnancom zmluvu o prenájme motorového vozidla. Mesačne mu uhrádza 400 € za prenájom. V zmluve je dohodnuté, že nájomca uhrádza aj náklady spojené s opravou a údržbou tohto vozidla vrátane všetkých poškodení pneumatík. V mesiaci október 2017 sa kúpili zimné pneumatiky na toto vozidlo v celkovej hodnote 600 € vrátane výmeny pneumatík. Je nákup týchto pneumatík daňový náklad?

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 7. 2005

Zamestnankyňa pracuje celý kalendárny rok na jednu pracovnú zmluvu, kde sa jej dodatkom k pracovnej zmluve zvýšil úväzok zo 68,52 % na 100 %, a to od 1. 9. 2017. Ide o vychovávateľku, ktorá si dopĺňa úväzok učením. Od 1. 1. 2017 učila 1 hodinu a 17,5 hodiny pracovala ako vychovávateľka. Zamestnávateľ jej dovolenku posudzoval z dvoch úväzkov, kde ako vychovávateľka mala nárok na 45 dní dovolenky a ako učiteľka na 9 dní dovolenky, pretože učila iba jeden deň v týždni (výpočet dovolenky bol posudzovaný ako dovolenka pri nerovnomernom pracovnom čase). Od 1. 9. 2017 zamestnankyňa učí 6 hodín a 21 hodín pracuje ako vychovávateľka. Učí každý deň, tak jej zamestnávateľ zmenil rozvrh pracovných zmien na 5 dní v týždni. Pracovný úväzok je u zamestnávateľa v mzdovom programe uvedený dvakrát z dôvodu účtovania na dve nákladové strediská. Ako má zamestnávateľ prepočítať dovolenku od 1. 9. 2017?

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je potrebné v praxi overiť základnou finančnou kontrolou aj zmluvu, ktorá je uzatvorená za účelom poskytovania bezodplatných služieb?

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2004

Môže mať starosta obce uzavretú dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti s iným subjektom ako je obec, v ktorej bol zvolený (napr. na projekte ZMOS)?

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2012

Má starosta obce právomoc viesť traktor v obci na základe oprávnenia a následne si refundovať časť nákladov spojených so získaním oprávnenia na vedenie traktora?

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Právny stav od: 1. 3. 2018

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý pojednáva o tom, že bez kladného rozhodnutia o neplatnosti skončenia pracovného pomeru sa nemožno s úspechom domáhať nároku na náhradu mzdy.

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Musí uchádzač o zamestnanie na pracovnú pozíciu inštruktor sociálnej rehabilitácie, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie – sociálna práca, absolvovať kurz sociálnej rehabilitácie?

Dátum publikácie: 20. 4. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť bude vyplácať dividendy zahraničnej právnickej osobe, ktorá má 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Sídlo aj vedenie má v Rakúsku a na Slovensku nemá prevádzku. Ide o dividendy za roky 2001 až 2016, kedy bol dosiahnutý zisk zaúčtovaný ako 42810 – Nerozdelený zisk po zdanení daňou z príjmov. Ako sa bude nahliadať na vyplatené dividendy z pohľadu dane z príjmov vytvorené zo zisku od roku 2001 do roku 2016?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené