Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 42 080 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2019

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane do konca apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona o dani z príjmov. Hlásenie za kalendárny rok 2018 sa podáva do 30. apríla 2019.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov povinný podať daňovník (zamestnávateľ) správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca (§ 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov), za ktorý sa prehľad podáva. Prehľad musí zamestnávateľ predložiť daňovému úradu na tlačive určenom MF SR.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca 2019.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo opatrenie z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia. Osoby povinné platiť daň z poistenia podajú daňové priznanie prvýkrát za prvý kalendárny štvrťrok roka 2019.

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 12. 2018

Hlavným cieľom zákona o podpore cestovného ruchu je podpora domáceho cestovného ruchu prostredníctvom zavedenia nových nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu, ako rekreačný poukaz, podpora rozvoja cykloturistiky a poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu, pričom podľa novelizovaného Zákonníka práce zamestnávatelia budú za určených podmienok poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov. 

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Firma, platiteľ DPH, predá tovar inému platiteľovi DPH z Južného Cypru na základe objednávky. Južný Cyprus následne predá tovar českej firme (je platiteľom DPH) a česká firma predá tovar do Bieloruska. Tovar bol naložený na Slovensku a priamo odoslaný do Bieloruska. O uvedenej skutočnosti je potvrdený medzinárodný prepravný list s príslušnými podpismi. Tovar bol preclený na Slovensku zástupcom českej firmy, odosielateľ je česká firma a príjemca firma z Bieloruska. Ide o trojstranný obchod? Tovar nebol odoslaný do českej firmy. Aký správny postup aplikovať z hľadiska DPH? 

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Konateľ s. r. o. používa súkromný automobil na firemné účely. Konateľ nie je zamestnancom. Môže si konateľ uplatniť v takomto prípade nárok na pohonné látky (PHL), paušálnu náhradu 0,183 € za každý prejdený km? 

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako sa budú fakturovať programovacie služby poskytnuté zdaniteľnej osobe do tretích krajín? Ide o vývoz služieb a posudzuje sa podľa § 47 ods. 6 zákona o DPH, a teda sa uvádza v daňovom priznaní k DPH v riadkoch 15 a 17?

Dátum publikácie: 7. 12. 2018
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aká najvyššia suma sa môže posielať do pokladnice - peniaze v hotovosti? Táto suma musí byť pevná alebo sa môže meniť?

Právny stav od: 1. 4. 2018

Rokovací poriadok obecného/mestského zastupiteľstva obce/mesta upravuje pravidlá o rokovaní zastupiteľstva, o príprave materiálov a podkladov na rokovanie, spôsobe uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení, spôsobe kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené