Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 40 959 výsledkov
...
Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2017

Od 1. júla 2017 je v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zakotvený inštitút konania vo veciach vymáhania pohľadávok, v rámci ktorého Sociálna poisťovňa z úradnej moci vymáha pohľadávky. Exekučným titulom je v tomto konaní vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť dobrovoľne v stanovenej lehote nesplnil.

Dátum publikácie: 28. 4. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 1992

Ako postupovať v prípade uzatvorenia zmluvy s odberateľom a vystavenia faktúry na daného odberateľa, ak došlo k úhrade odberateľskej faktúry od inej spoločnosti ako bola uzatvorená zmluva a vystavená faktúra? 

Dátum publikácie: 28. 4. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako má spoločnosť postupovať pri fakturácii služieb odťahovým autom, ak službu fakturuje asistenčnej spoločnosti so sídlom v Čechách, ale príjemcom služby je občan Slovenska? Má byť služba fakturovaná s prenesením daňovej povinnosti v zmysle § 74 zákona o DPH alebo sa má fakturovať s DPH?

Dátum publikácie: 28. 4. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Dňa 1. 2. 2017 dostala spoločnosť faktúru za spotrebu vody za obdobie od 31. 8. 2016 do 31. 12. 2016 s dátumom vyhotovenia 15. 1. 2017 a s dátumom dodania 31. 12. 2016.

Keďže je už po lehote na podanie riadneho daňového priznania k DPH, je správny postup, ak bude z pohľadu DPH účtovať do roku 2017 a z pohľadu nákladu do roku 2016?

Môže spoločnosť použiť nasledovné zaúčtovanie?

ROK               TYP DOKLADU                              MD                 DAL

2016                interný doklad                                502                  326

2017                došla faktúra                                  326                  321

                                                                               343                 321

Dátum publikácie: 28. 4. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Príspevková organizácia postupuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pri započítaní praxe z predchádzajúcich pracovnoprávnych vzťahov záujemca o miesto predložil aj „Zmluvy o vytvorení diela“. Môže sa z takýchto zmlúv priznať prax pre zaradenie do platového stupňa?

Dátum publikácie: 28. 4. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2013

Akým spôsobom príspevková organizácia účtuje a klasifikuje inštaláciu bezdrôtového systému regulácie vykurovania na základe dodávateľskej faktúry?

Dátum publikácie: 28. 4. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 2. 2004

Na ktorý predpis sa odvoláva § 6 ods. 1 písm. c) zákona o Obchodnom registri?

Dátum publikácie: 28. 4. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnancovi bolo poskytnuté služobné auto aj na súkromné účely. Auto bolo obstarané formou finančného lízingu od 23. 11. 2015, zaradené do používania a dané zamestnancovi do užívania aj na súkromné účely s tým istým dátumom 23. 11. 2015. V roku 2016 sa už zamestnancovi zdaňovalo používanie auta zo vstupnej ceny zníženej o 12,5 % (2. rok). Na konci roka 21. 12. 2016 bola lízingová zmluva ukončená a na to isté auto bola urobená nová lízingová zmluva s tou istou lízingovou spoločnosťou. Z akej ceny treba vychádzať pri zdaňovaní nepeňažného príjmu zamestnanca v r. 2017 – z novej vstupnej ceny s DPH zníženej o 25 % (3. rok od zaradenia auta do používania)?

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Akou sumou sa má zaevidovať hnuteľný majetok, ktorý bol škole darovaný bezodplatne na základe darovacej zmluvy? Asi by sa mal zaevidovať reálnou cenou, ale akým spôsobom to uskutočniť?

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnávateľ má so zamestnancom uzatvorené dva pracovné pomery na kratší pracovný čas. V každom má stanovený týždenný pracovný čas 18,75 h a pracuje päť dní po 3,75 h. Ako sa posudzuje nárok na stravovanie?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené