Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 38 196 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2018

Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane do konca apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2015 a § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona o dani z príjmov povinný podať daňovník (zamestnávateľ) správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca (§ 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov), za ktorý sa prehľad podáva. Prehľad musí zamestnávateľ predložiť daňovému úradu na tlačive určenom MF SR.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca 2018.

Dátum publikácie: 11. 12. 2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2017

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov znení zákona č. 84/2014 Z. z. bude platiť už len do 25. 5. 2018. Od tohto dátumu budú musieť všetky spoločnosti vypracovať kompletne dokumentáciu podľa nového zákona o ochrane osobných údajov, ktorý by mal byť platný od 1. 1. 2018.

Dátum publikácie: 8. 12. 2017
Autor: JUDr. Klára Ďurková
Právny stav od: 1. 12. 2017

Výpoveď a okamžité skončenie pracovného pomeru patria k jednostranným právnym úkonom, ktorými možno skončiť pracovný pomer, ak sú splnené všetky náležitosti a podmienky upravené v Zákonníku práce. Vzhľadom na komplikovanosť problematiky sa článok zameriava na obsahové a formálne náležitosti týchto právnych úkonov, ako aj ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené na platné skončenie pracovného pomeru, doplnené o príklady z praxe.

Dátum publikácie: 8. 12. 2017
Autor: Mgr. Mária Aláčová
Právny stav od: 1. 12. 2017

Rodinnými dávkami v štátoch Európskej únie chápeme predovšetkým rodinné prídavky a rodičovský príspevok. Koordinačné predpisy sú vytvorené s cieľom zabrániť, aby migrujúca osoba neprijala sociálne dávky dvakrát alebo aby nedostávala dávky vôbec.

Dátum publikácie: 8. 12. 2017
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 12. 2017

Nebezpečné pracovné podmienky a nedostatočná firemná starostlivosť o bezpečnosť a zdravie pri práci spôsobuje zvýšenú pracovnú úrazovosť, choroby z povolania, či dokonca smrteľné úrazy. Najideálnejšie je takýmto situáciám sa vyhnúť. Ak však už k úrazu dôjde, je potrebné dodržať istý postup podľa pracovnoprávnych predpisov.

Dátum publikácie: 8. 12. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ako je to s výberom hotovosti z ERP u SZČO na súkromné účely? Je možné priamo si vybrať peniaze z ERP alebo najprv to treba preniesť cez priebežné položky na podnikateľský bankový účet? A potom ako je to s výberom hotovosti z banky na súkromné účely?

Dátum publikácie: 8. 12. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 2. 2017

Spoločnosť je stavebná firma, ktorá fakturuje práce vlastníkom bytov a NP, oni dostávajú prostriedky na obnovu bytových domov z fondu rozvoja bývania. Je spoločnosť povinná sa zapísať do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora?

Dátum publikácie: 7. 12. 2017
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 12. 2017

K závislej práci ako k termínu, ktorého obsah je dokonca vyjadrený legálnou definíciou Zákonníka práce, je nevyhnutné sa často vracať. A to z dôvodu, že prax prináša neustále návody, ako obchádzať zaradenie zamestnanca pod princíp podriadenosti. Taktiež je tu pohľad súdnej praxe, ktorá sa vyvíja spolu s touto definíciou. Článok je zachytením stavu, ktorý je platný a účinný ku dňu jeho vydania.

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené