Výsledky hľadania v produkte Literatúra: 40 242 výsledkov
...
Autor: Ing. Miriam Gregorová, JUDr. Miriam Podhradská, Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Na základe exekučného príkazu je dlžník povinného povinný vyplatiť pohľadávku oprávnenému, resp. na účet exekútora, podľa toho, ako bolo dohodnuté v zmluve o vykonaní exekúcie.

Autor: JUDr. Miriam Podhradská
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekučný príkaz vydáva exekútor a doručuje oprávnenému, povinnému, ako aj subjektu, ktorý má daný príkaz realizovať – v zá­vislosti od výberu spôsobu vedenia exekúcie. Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok, pretože povinný, resp. účastníci exekučného konania mali právo obrany voči exekučnému konaniu ešte pred jeho vydaním. Exekučný príkaz predstavuje pokyn exekútora na realizáciu exekúcie.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 4. 2017

V zásade platí, že exekútor predloží námietku zaujatosti so svojím vyjadrením a prípadne s vyjadrením iných účastníkov konania bezodkladne na rozhodnutie súdu. O tom, či je exekútor vylúčený, rozhodne súd do siedmich dní.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Súdny exekútor môže zastaviť exekúciu v prípadoch, ako napr. keď zastavenie exekúcie navrhol oprávnený, zanikol niektorý z účastníkov bez právneho nástupcu či keď povinný je nemajetný. Exekútor v týchto prípadoch doručí upovedomenie o zastavení exekúcie účastníkom a súdu, pričom ak zákon v danom prípade pripúšťa námietky, tak až po rozhodnutí o nich. Dôvod zastavenia exekúcie však povinne vždy uvedie.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Povinný môže z uvedených dôvodov podať návrh na zastavenie exekúcie. Podľa právnej úpravy účinnej od 1. apríla 2017 však dochádza k zmene. Po novom tak totiž musí urobiť do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh musí obsahovať odôvodnenie a všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Návrh má odkladný účinok.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa vykonáva jej odpísaním z účtu do výšky prisúdenej pohľadávky a jej príslušenstva. Ak exekútor vykonáva exekúciu týmto spôsobom, prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného. Výnimku tvoria plnenia s cieľom uspokojenia pohľadávky oprávneného vrátane jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Ide o inštitút, ktorý môže využiť povinný výlučne pri exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Povinný musí byť zároveň zamestnávateľom, lebo vyhlásenie o určení peňažných prostriedkov na výplatu mzdy zamestnancom predkladá len zamestnávateľ, ktorý si plní svoje záväzky voči zamestnancom (právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ).

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2011

V priebehu roka bola zaplatená a zaúčtovaná daň z kreditných úrokov z vkladov v banke. V prípade, že daňová povinnosť k dani z príjmu PO je nižšia ako výška daňovej licencie, znižuje sa daň na úhradu vo výške daňovej licencie o sumu zaplatenej dane z úrokov, aby celková zaplatená daň bola len vo výške daňovej licencie?

Rekapitulácia predpokladu: 

hospodársky výsledok

2 000 €

úprava základu dane

500 €

základ dane

2 500 €

daň 22 %

550 €

daň z úroku, vyrovnaná

5 €

daňová licencia

960 €

daň na úhradu (960 - 5)

955 €

Je tento predpoklad správny?

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Obchodná spoločnosť a živnostník majú uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení. Spoločnosť, ktorú majú tieto dva subjekty zastupovať, zabezpečila školenie potrebné k obchodnému zastupovaniu a následne vystavila pre obchodných zástupcov potvrdenie o nepeňažnom príjme. Kde sa uvádza tento príjem v daňovom priznaní právnických osôb a v daňovom priznaní fyzických osôb typu B a ako sa o príjme účtuje?

Dátum publikácie: 24. 3. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia poistenca za rok 2015 je preplatok vo výške 1 524,30 €, ktorý vyplatila poistencovi zdravotná poisťovňa a ktorý pozostával:

- z preplatku zo závislej činnosti vo výške 30 €,

- z preplatku z dividend od 1. 1. 2013 vo výške 1 700 €,

- z nedoplatku z kapitálového majetku a ostatných príjmov vo výške 200 €.

Zrážková daň zrazená zdravotnou poisťovňou predstavovala 5,70 €.

Môže si daňovník uplatniť čiastkový nedoplatok z kapitálového majetku a ostatných príjmov vo výške 200 € v podanom daňovom priznaní za rok 2016 (ak poberal príjmy z kapitálového majetku a ostatných príjmov aj v roku 2016), resp. podaním dodatočného daňového priznania za rok 2015 (ak nepoberal príjmy z kapitálového majetku a ostatných príjmov v roku 2016), aj keď je celkovým výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia daňovníka za rok 2015 preplatok?

...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené