Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 423 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: Mgr. Lukáš Mareček

Autor v prvej časti príspevku predostiera stav rozpracovanosti problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb v doterajšej činnosti Komisie pre medzinárodné právo. V druhej časti predstavuje podobu zodpovednosti právnických osôb za spáchané zločiny proti ľudskosti v predloženom Návrhu článkov o zločinoch proti ľudskosti. V závere sa venuje právnemu stavu v podmienkach slovenského právneho poriadku a implikáciám Návrhu článkov pre Slovenskú republiku. 

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: JUDr. Anton Ukropec

Autor sa v článku zaoberá podmienkami zadržania migrantov a žiadateľov o azyl z hľadiska judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. V článku je čiastočne poukázané tiež na prístup rôznych medzinárodných organizácií k tejto problematike, rovnako aj na vnútroštátnu judikatúru. Základnými otázkami sú zákonnosť zadržania a ochrana pred svojvoľnosťou zadržania, ako aj možnosť súdneho prieskumu zákonnosti zadržania. 

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: Redakcia
Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: JUDr. Milan Segeč

Autor sa v zaoberá problematikou fakultatívneho spojenia veci, obligatórneho spojenia veci, vylúčenia veci na samostatné konanie, formou rozhodnutia, spojením veci a výrokom rozhodnutia vo veci samej.

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: Mgr. Adam Aštary

Predmetom článku sú otázky súvisiace s rozhodcovským konaním v individuálnych pracovnoprávnych sporoch. Po dosiahnutí záveru o ich aktuálnej nearbitrabilite sa navrhuje zaviesť v Slovenskej republike osobitné rozhodcovské konanie v pracovnoprávnych sporoch. V budúcej úprave by sa mal prejavovať princíp ochrany zamestnanca ako slabšej strany sporu. 

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: JUDr. Martin Gregor

Autor analyzuje platný právny stav slobody svedomia zdravotníckych pracovníkov a zaoberá sa možnosťami uplatnenia výhrady vo svedomí v zdravotníctve. Túto problematiku skúma jednak v kontexte slovenskej právnej úpravy, ale dôležité miesto patrí aj analýze rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. 

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: Bc. Ivan Kundrát

Autor analyzuje právnu povahu písomného potvrdenia o prevzatí zverených predmetov a súvisiacich prejavov vôle so zreteľom na ich vzájomné interakcie v zodpovednostnom a zmluvnom systéme pracovného práva. Cieľom autora je analyzovať aj právnu prax a definovať základný rámec spôsobov vyjadrenia vzťahu medzi písomným potvrdením o prevzatí zverených predmetov a inými prejavmi účastníkov pracovnoprávnych vzťahov. The author analyses legal nature of employee’s written confirmation of receipt of entrusted articles, as well as legal nature of the other relevant expressions of will, considering their interactions within contractual and responsibility system of labour law. The author also aims to analyse the legal practice and to define the basic manners of relations between employee’s written confirmation of receipt of entrusted articles and the other expressions of participants to the labour-law relations.

Dátum publikácie: 22. 2. 2018
Autor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Autor v článku rozoberá nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. I.ÚS 549/2015, kde ústavný súd vyslovil, že otázka dobromyseľnosti nadobúdateľa je dôležitá aj vtedy, ak jeden z predchádzajúcich prevodov bol absolútne neplatný. Autor poukazuje na právnu úpravu v Českej republike, kde je aj zákonom upravená ochrana dobromyseľného nadobúdateľa. 

Dátum publikácie: 22. 2. 2018

Referát analytických činností Ústavného súdu Slovenskej republiky

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené