Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 346 výsledkov
...
Dátum publikácie: 6. 9. 2017
Autor: JUDr. Milan Boroš

Autor venuje pozornosť trestno-právnemu inštitútu, ktorého pozícia v základoch trestnej zodpovednosti má nesmierny, mimoriadny význam pre páchateľa samotného aj pre orgán rozhodujúci vo veci. Aby bolo možné postihnúť jeho hlbšiu podstatu a zmysel, analyzuje ho z historicko-právneho hľadiska a v teoreticko-metodologických súvislostiach. Následne načrtáva jeho čiastkové otázky, z ktorých nie všetky majú svoju výslovnú odpoveď v Trestnom zákone, čím vytvárajú priestor pre spory o ich správne, zákonné riešenie. Autor považuje článok aj za príspevok do diskusie, ku ktorej svojimi článkami v Justičnej revue č. 12/2016 vyzvali O. Prikryl a I. Kundrát, a možno bude podnetom aj pre zaangažovanie ďalších.

Dátum publikácie: 6. 9. 2017
Autor: JUDr. Miloš Deset, PhD.

Agent sa používa pri objasňovaní zvyčajne závažnej trestnej činnosti a usvedčovaní jej páchateľov v prípadoch, v ktorých potrebné informácie nemožno zabezpečiť iným spôsobom, šetrnejším k základným právam. Agent má pomerne široké právomoci, vrátane možnosti provokovať spáchanie trestnej činnosti, ak ide o korupciu verejných činiteľov, a práve policajná provokácia je jedným z aspektov, ktoré sú analyzované v tomto článku. Druhým vybraným aspektom je výsluch agenta v trestnom konaní, pretože keď vypovedá pod legendou, pravá totožnosť agenta obhajobe nie je známa, čo ovplyvňuje realizáciu práva na obhajobu obvineného. V tomto článku sú preto skúmané dôsledky, ktoré sú spojené s uvedenými aspektmi použitia agenta s cieľom sformulovať relevantné závery k skúmanej tematike.

Dátum publikácie: 6. 9. 2017
Autor: JUDr. Ondrej Prikryl, PhD.

Autor sa snaží o zodpovedanie viacerých otázok, ktoré sa vzťahujú na osobu podozrivého (resp. zadržaného podozrivého) v podmienkach trestnoprávnej procesualistiky. Pokúša sa predovšetkým ohraničiť procesnú spôsobilosť a použiteľnosť dôkazu v podobe zápisnice o výsluchu podozrivého v jednotlivých štádiách trestného konania. Zásadná otázka, na ktorú je potrebné odpovedať, znie, či možno pri súčasnom legislatívnom stave získavať a následne použiť dôkazy získané výsluchom podozrivej osoby v procese dokazovania, alebo sú v tejto oblasti nevyhnutné príslušné legislatívne zmeny. Kľúčová časť článku je venovaná aj problematike formy a zákonným limitom pri postupe v procese zabezpečovania tohto dôkazu tak, aby mohol byť procesne konformným spôsobom použitý v trestnom konaní.

Dátum publikácie: 6. 9. 2017
Dátum publikácie: 6. 9. 2017
Autor: JUDr. František Bonk

Autor v príspevku analyzuje jednotlivé opatrenia boja proti daňovým únikom a daňovým podvodom v podobe inštitútov, ktoré prinieslo prijatie smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu. V tomto ohľade autor posudzuje nevyhnutnosť (a možnosti) implementácie jednotlivých opatrení a zamýšľa sa nad dosahmi prijatia smernice na slovenské daňové zákonodarstvo. V ďalšom texte venuje pozornosť otázke, či je prijatá smernica spôsobilá harmonizovať oblasť priameho zdaňovania v EÚ.

Dátum publikácie: 6. 9. 2017
Autor: Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Autor venuje pozornosť objasneniu zásady ne bis in idem najmä z hľadiska súbehu trestného konania a daňového konania vo vzťahu k sankcionovaniu fyzickej osoby. V úvode štúdie venuje pozornosť tejto zásade jednak z hľadiska medzinárodných dokumentov, ako aj vnútroštátnej právnej úpravy. Osobitnú pozornosť venuje zásade ne bis in idem z hľadiska aktuálnej rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva a jej akceptovaniu v aplikačnej praxi slovenských orgánov verejnej moci v prípade súbehu trestného konania a daňového konania.

Dátum publikácie: 6. 9. 2017
Autor: Ing. Mgr. Jaroslav Dolný

Rizikom pre každého veriteľa je, že jeho pohľadávka nebude uspokojená v plnom rozsahu a dlžník skončí v konkurze. Účelom konkurzného konania je dosiahnutie spravodlivého usporiadania majetkových pomerov medzi dlžníkom a veriteľmi, a to pri rešpektovaní ich pomerného uspokojenia v súlade s princípom pari passu. Na naplnenie tohto účelu slúžia aj ustanovenia o odporovateľných právnych úkonoch, ktoré môžu ovplyvniť rozsah uspokojenia pohľadávok veriteľov v konkurznom konaní. Autor sa zaoberá komparáciou odporovateľných právnych úkonov v americkom, nemeckom a slovenskom konkurznom práve.

Dátum publikácie: 6. 9. 2017
Autor: Mgr. Michal Cenkner

Predstavuje neumožnenie výkonu práva strany na vyjadrenie sa k vyjadreniu protistrany v civilnom súdnom spore zo strany orgánu ochrany práva, t. j. súdu, porušenie práva na spravodlivý súdny proces? Aká je rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít na území Slovenskej republiky v komparácii so štrasburskými orgánmi ochrany práva? K čomu sa prikláňa novoprijatá právna úprava, ktorá je obsahom ustanovení Civilného sporového poriadku? Na tieto otázky nachádzame odpovede v nasledujúcich úvahách.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené