Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 287 výsledkov
...
Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: JUDr. Imrich Fekete, CSc., Mgr. Andrej Fekete

V Rakúsku došlo v roku 2015 k rozsiahlej reforme dedičského práva (účinnosť od 1. 1. 2017). Zmeny sa dotkli právnej úpravy dedenia nielen po formálnej, ale najmä obsahovej stránke. Bol obmedzený okruh osôb s právom na povinný podiel na dedičstve, boli spresnené podmienky vydedenia a zaviedlo sa dedičské právo pre životného a registrovaného partnera poručiteľa. Právna úprava odkazu (legátu) sa významným spôsobom rozšírila. Zmeny sa ďalej dotkli aj dedenia zo závetu. Autori v príspevku poukazujú na uvedené zmeny v komparácii s právnou úpravou dedenia na Slovensku.

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: JUDr. Andrej Beleš, Mgr. Mária Havelková

Autorský tandem reaguje v štúdii na nesprávne chápanie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) vo veci uplatňovania zásady ne bis in idem v podmienkach Slovenskej republiky. Autori sa koncentrujú na aplikáciu zásady ne bis in idem v trestnom konaní, ak ide o skutok spáchaný osobou vo výkone trestu odňatia slobody a o tomto skutku už bolo rozhodnuté vo väzenskom disciplinárnom konaní. Podľa autorov disciplinárne konanie vo väzenstve nezakladá prekážku ne bis in idem pre následné trestné konanie, čo dokladajú rozsiahlym výkladom judikatúry ESĽP.

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: JUDr. Eva Szabová, PhD.

Autorka sa zaoberá otázkou prípustnosti uloženia sankcie trestnej a sankcie správnej za totožné protiprávne konanie. Na prvom mieste poskytuje stručné vysvetlenie a definičné vymedzenie princípu, ktorý je so skúmanou problematikou nerozlučne previazaný – princípu ne bis in idem. Následne poskytuje náhľad na aktuálnu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora, prijatú v oblasti rešpektovania predmetného princípu, pričom analýze podrobuje niekoľko rozhodnutí pochádzajúcich z dielne týchto európskych súdnych inštitúcií, konkrétne rozhodnutí poskytujúcich pohľad na naznačenú otázku možnosti súbehu sankcie správnej a sankcie trestnej, uloženej za jeden a ten istý skutok. Autorka v tejto súvislosti hľadá odpoveď na otázku, či v predmetných prípadoch dochádza, resp. nedochádza k porušeniu princípu ne bis in idem. V tejto súvislosti načrtáva aj spôsob riešenia uvedenej spornej otázky v rozhodovacej činnosti vnútroštátnych súdov vo vybraných členských štátoch EÚ.

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: Mgr. Michal Krajčovič

Autor sa zamýšľa nad obsahom pojmov prístup k súdu a prístup k spravodlivosti. V materiálnom právnom štáte možno tieto pojmy považovať za totožné, avšak sociálna realita neraz svedčí o opaku. Zabezpečenie prístupu k spravodlivosti spočíva predovšetkým v zabezpečení kvality personálneho substrátu súdnych orgánov. Autor identifikuje, ktoré vlastnosti sú pre sudcu s týmto ohľadom kľúčové – zamýšľa sa nad obsahom pojmov odborná úroveň a morálna integrita.

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: Bc. Richard Edward Macko

Autor článku sa pokúša o detailnú analýzu judikatúry Súdneho dvora EÚ, týkajúcu sa sekundárneho usadzovania právnických osôb v európskom priestore. Cieľom článku je najmä právno-teoretické riešenie čiastkových otázok súvisiacich s vybranými právnymi inštitútmi, ako aj ich bezprostredná identifikácia pri sekundárnom usadzovaní spoločností. Autor sa tu sústreďuje na zákaz zneužitia práva, diskrimináciu a rozdielne zaobchádzanie, a tiež proporcionalitu vnútroštátnych opatrení. Úvaha je voľným pokračovaním článku „Vybrané aspekty cezhraničného premiestnenia sídla obchodných spoločností“, ktorý bol publikovaný v Justičnej revue 1/2017, a preto je tiež potrebné jeho odkazy a konotácie chápať v ich vzájomnej súvislosti.

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: JUDr. Marek Domin, PhD.

Autor sa venuje problematike predlžovania volebného obdobia volených orgánov verejnej moci, a to v kontexte nedávno schváleného predĺženia volebného obdobia orgánov samosprávy vyšších územných celkov. Vychádzajúc z identifikovania ústavných princípov, ktoré vo všeobecnosti nepripúšťajú možnosť predlžovania volebného obdobia orgánov verejnej moci, ako aj vychádzajúc zo slovenských a československých skúseností, autor sa snaží o vlastné zhodnotenie prípustnosti predĺženia volebného obdobia orgánov samosprávy vyšších územných celkov. Záver článku je venovaný stručnému načrtnutiu alternatívy k takémuto riešeniu.

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: JUDr. Peter Toth-Vaňo

Autor sa v článku ťažiskovo zaoberá právnymi následkami prevodu vlastníckeho práva k veci na tretiu osobu na základe právoplatného rozhodnutia odvolacieho súdu, ktoré je neskôr dovolacím súdom zrušené. Na pozadí jedného rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa v uvedených súvislostiach zamýšľa nad podmienkami aplikácie § 456 Civilného sporového poriadku (do 30. júna 2016 išlo o § 243d ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku). Predmetom autorovej pozornosti je v nadväznosti na analyzovanú problematiku aj zásada nemo plus iuris, charakter sporov o určenie vlastníckeho práva, vzájomný vzťah hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy, ako aj otázka možnej zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným (a následne zrušeným) rozhodnutím.

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: JUDr. Zuzana Kováčová

Autorka skúma novú právnu úpravu, ktorá sa venuje obetiam trestných činov v slovenskom právnom poriadku. Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je, okrem iného, transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze do právneho poriadku Slovenskej republiky. Rovnako 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom sa novelizuje v čl. III zákon č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, čím sa do slovenského právneho poriadku, okrem iného, čiastočne transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa ustanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestn

Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Autor: Mgr. Olga Talyzina

Autorka sa v príspevku zamerala na vysvetlenie pojmu kriminálnej geografie a jej praktického významu pre trestné právo a kriminológiu. Poskytuje stručný pohľad na vývoj kriminálnej geografie v zahraničí, ako aj v Slovenskej republike. Rieši aj problematiku analýzy priestorovej diferenciácie a koncentrácie kriminality.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené