Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 221 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Autor: Bc. Tomáš Pobijak

Autor sa v článku venuje právnym aspektom vydania a predaja kontroverznej knihy Mein Kampf na území SR z pohľadu slovenského autorského a trestného práva. Pri autorskoprávnych aspektoch inter alia poukazuje na jej špecifický právny status s historickým exkurzom majetkových autorských práv k nej, ako k autorskému dielu, až po ich nadobudnutie Slobodným štátom Bavorsko. Pri trestnoprávnom posúdení vydania predmetnej knihy sa venuje konkrétnemu trestnému činu, ktorý v danej veci prichádza do úvahy, a to najmä subjektívnej stránke jeho skutkovej podstaty. Nakoniec autor poskytuje svoju úvahu nad aplikáciou princípu ultima ratio v prípade vydania danej knihy ako historického dokumentu.

Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Autor: Mgr. Ing. Vladimír Gajdičiar

Zásada kontradiktórnosti konania nachádza svoj odraz v čl. 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru, ktorý ako jediný upravuje dokazovanie. Autor sa zameriava na rozhodovaciu činnosť ESĽP v oblasti výpovedí z prípravného konania a výsluchu anonymných svedkov. Vymedzuje pravidlo jediného alebo rozhodujúceho dôkazu, uvádza výnimky z aplikácie tohto pravidla, ako aj zmenu prístupu ESĽP prijatím rozsudku Al-Khawaja a Tahery v. U. K., ktorým došlo k vytvoreniu nového trojfázového testu, ktorý predpokladá nielen existenciu dobrého dôvodu, ale aj náležitú váhu dôkazov a dostatočné vyvažovacie opatrenia.

Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Autor: Mgr. JUDr. Lucián Török

Autor sa v článku venuje problematike informovania veriteľov podľa nariadenia o konkurznom konaní v kontexte splnenia povinnosti správcu ustanoveného podľa konkurzného práva platného v Slovenskej republike. Svoje postrehy a názory opiera o súdnu prax, rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky a doktrínu „acte claire“. V závere článku autor komparatívnym spôsobom približuje problematiku informovania veriteľov podľa nariadenia o insolvenčnom konaní, ktorého ustanovenia sa začnú uplatňovať pre insolvenčné konania začaté od 26. júna 2017.

Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Autor: Mgr. Pavol Kolesár

Autor opisuje právnu úpravu konkurzného práva, platnú v Spolkovej republike Nemecko, najmä prostredníctvom právnej komparácie. Medzi zahrnuté témy patria: predpoklady začatia konania, preskúmavanie pohľadávok, a vzťahy medzi správcom, veriteľmi a súdom. Osobitná pozornosť je venovaná možnosti reštrukturalizovať podnik dlžníka/úpadcu v rámci konkurzného/reštrukturalizačného konania.

Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Autor: prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

Autorka sa zamýšľa nad základnými, východiskovými aspektmi uplatnenia § 195 Správneho súdneho poriadku a nad jeho nepriamym vplyvom na rozhodovanie verejnej správy o správnych deliktoch. Analyzuje právne limity aplikácie zásad podľa Trestného zákona a Trestného poriadku v správnom trestaní, na ktoré je potrebné prihliadať bez ohľadu na všeobecne zákonom formulovanú povinnosť súdov v rámci správneho súdnictva. Autorka podporuje myšlienku prijatia samostatného zákona o správnom trestaní, ktorý by obsahoval tak všeobecné hmotnoprávne, ako aj procesnoprávne aspekty, a to bez toho, aby ním bola dotknutá úprava zodpovednosti za správne delikty v osobitných zákonoch.

Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Autor: doc. Mgr. ThDr. Slávka Karkošková, PhD.

Druhá časť štúdie o tzv. syndróme zavrhnutého rodiča (PAS, z angl. Parental Alienation Syndrome) pokračuje v objasňovaní dôvodov, pre ktoré je koncept PAS považovaný relevantnou odbornou a vedeckou obcou (v zahraničí i u nás) za pseudovedu, ktorej aplikácia v klinickej a právnej praxi je neetická a nebezpečná, ohrozujúca integritu systému justície a práva najzraniteľnejších členov spoločnosti. Autorka podrobne oboznamuje s premisami PAS, ktoré sú v príkrom rozpore s vedecky overenými poznatkami. Podstatnou slabinou konceptu PAS je to, že ponúka zjednodušené a tendenčné vysvetlenie komplexného problému (odmietania rodiča zo strany dieťaťa). Odhaľuje taktiež stratégie šírenia/propagácie konceptu PAS a s nimi spätú predstieranú vedeckosť, vďaka ktorej si koncept získal značnú popularitu. Napokon apeluje na potrebu kritickej analýzy dôkazov opierajúcich sa o pseudovedecké tvrdenia a na potrebu vnímať príslušné kauzy v adekvátnom kontexte namiesto (demagógiou) zúženej optiky.

Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Autor: JUDr. Juraj Kliment, Mgr. Tomáš Hajduk

Autori sa na podklade prvého prípadu terorizmu, riešeného pred Najvyšším súdom SR, zamýšľajú nad subjektívnou stránkou trestného činu „Terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme“ podľa § 419 ods. 1 písm. a) Tr. zák. Poukazujú na vybrané nejasnosti ohľadne vymedzenia motivácie a cieľa páchateľa a upozorňujú tiež na európsku úpravu, z ktorej – na rozdiel od slovenskej – plynie povinnosť ako stíhať teroristické také činy, ktoré vzhľadom na ich „povahu alebo kontext“ sú spôsobilé vážne poškodiť štát alebo medzinárodnú organizáciu.

Dátum publikácie: 18. 10. 2016
Autor: JUDr. Marek Domin, PhD.

Autor sa v článku venuje problematike adresáta výsledku miestneho referenda, a to v nadväznosti na minuloročné referendum v Gabčíkove, ktoré v spoločnosti výraznejšie zarezonovalo. Alebo, povedané inými slovami, autor si kladie otázku, kto je vlastne výsledkom miestneho referenda viazaný. Zodpovedanie načrtnutej otázky je podmienené vyjasnením si toho, čo môže, resp. nemôže byť predmetom miestneho referenda. Záver príspevku je venovaný načrtnutiu legislatívnych zmien, ktoré by umožnili zabezpečiť právnu relevanciu vôli vyjadrenej obyvateľmi obce aj vo vzťahu k orgánom štátu.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené