Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 274 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: JUDr. Milan Segeč

Autor sa snaží odpovedať na niektoré aktuálne otázky nastolené v názve tohto článku. Či sa mu to podarilo, to musí čitateľ posúdiť sám. Ak sa mu to nepodarilo, bude na to musieť dať odpoveď súdna prax.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Charta základných práv Európskej únie priznáva niektoré základné práva vo väčšom rozsah, ako Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V takých prípadoch si zaslúži prednosť pred Dohovorom. Zhodný právny účinok sa nedá priznať formuláciám, ktoré majú povahu programových ustanovení, no určite ich nemožno označiť za priamo uplatniteľné a vymožiteľné základné práva. Zároveň nemožno prehliadnuť, že v takých prípadoch ide o ustanovenie zásad tam, kde sa európska právna kultúra dostala ďalej, kde neformuluje zásady, ale pozná priamo uplatniteľné základné práva s jednoznačne identifikovaným účelom, obsahom aj rozsahom definovaným v case law Európskeho súdu pre ľudské práva, no aj v rozhodnutiach vnútroštátnych súdov, predovšetkým ústavných súdov. S požiadavkou zdravého rozumu nezlučiteľná je univerzálna prednosť Charty pred ochranou základných práv priznaných v ústavách členských štátov tam, kde ústavy formulujú konkrétne základné práva a Charta ponúka zásady základných práv.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: Bc. Richard Edward Macko

Autor úprimne verí, že riadne fungujúci koncept premiestnenia sídla spoločnosti by bol veľkým prínosom pre právny rámec európskeho práva obchodných spoločností. Aj preto ponúka prehľad základných zámerov a východísk premiestnenia sídla. Jeho skromnou ambíciou nie je dať vyčerpávajúcu a definitívnu odpoveď na všetky otázky spojené s týmto právnym inštitútom, ale vecne zhodnotiť (ne)funkčnosť primárnej slobody usadzovania vo vzťahu k právnickým osobám a predstaviť čitateľovi dostupné varianty cezhraničného premiestnenia sídla. Autor chce prispieť k diskusii o rozšírení právneho rámca premiestnenia sídla spoločnosti v európskom priestore.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.

Ochrana spotrebiteľa je v súčasnosti jednou z dominantných tém Európskej únie. Napriek tomu dikcia čl. 169 Zmluvy o fungovaní EÚ ani čl. 38 Charty základných práv EÚ nenaznačujú, že by európsky zákonodarca smel prijímať právne záväzné akty v oblasti ochrany spotrebiteľa per se, ale iba v kontexte s vnútorným trhom a ostatnými politikami a činnosťami EÚ, prípadne členských štátov. Autorka analyzuje právnu úpravu ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu prostredníctvom vývoja dikcie článku 169 Zmluvy o fungovaní EÚ, názorov právnej vedy a judikatúry Súdneho dvora EÚ.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: JUDr. Jana Klesniaková

Aj vďaka medializácii tragických prípadov nebezpečného prenasledovania sa rozmanitosť prejavov správania prenasledovateľov a negatívne následky prenasledovania na duševnom i fyzickom zdraví obetí dostávajú do povedomia laickej verejnosti, politikov aj zákonodarcov. Slovenská republika i Česká republika pristúpili ku kriminalizácii menej závažných foriem nebezpečného prenasledovania s takmer totožnou úpravou jeho skutkovej podstaty. Nepatrné odlišnosti vo vymedzení obligatórnych zákonných znakov tohto javu, ako aj v reglementácii práv a postavenia obetí v trestnom konaní, predznamenávajú i rôznorodosť aplikačnej praxe.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: JUDr. Boris Šiška

Autor sa venuje charakteristike trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona, i jeho viacerým aspektom. Autor pojednáva aj o polemike ukladania trestov za uvedené protiprávne konanie, rešpektujúc judikatúru a rozhodnutia súdov. Neopomína ani vlastnú reflexiu, aplikačné problémy v súdnej praxi, širší rámec problematiky v záujme komplexného pohľadu na uvedenú tému. Článok je rozdelený na viacero tematických statí.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: JUDr. Ivan Smieško

Nutná obrana, ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť, je dôležitým inštitútom v trestnom práve, pretože umožňuje účinne sa brániť proti trestnej činnosti konaním, ktoré by za iných okolností bolo kvalifikované ako trestný čin. Nutná obrana je prípustná aj proti trestným činom extrémizmu. Autor analyzuje možnosti aplikácie nutnej obrany proti vybraným trestným činom extrémizmu nielen v reálnom, ale aj vo virtuálnom svete, kde sú však podmienky na nutnú obranu relatívne odlišné. Článok je v súčasnosti skôr teoretickej povahy, jeho praktická využiteľnosť je momentálne najmä otázkou budúceho spoločenského vývoja.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Cieľom autora je poukázať na rozhodovaciu prax senátov Ústavného súdu SR pri prejednávaní ústavnej sťažnosti voči rozhodnutiam rozhodcovských súdov, ako aj na zjednocujúce stanovisko. Zamýšľa sa nad tým, či stanovisko zaujalo správny prístup v tom smere, že ústavný súd a priori odmietol preskúmavať rozhodnutia rozhodcovských súdov; polemizuje s týmto záverom ústavného súdu, pretože dospel k opačnému záveru; v závere ponúka úvahy, že všeobecné súdy by mali preskúmavať arbitrárne a zjavne neodôvodnené rozhodcovské rozhodnutia cez prizmu výhrady verejného poriadku.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené