Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 366 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 10. 2017
Dátum publikácie: 25. 10. 2017
Autor: JUDr. Milan Segeč

Schválením zákona č. 162/2015 Z. z. – Správneho súdneho poriadku, si nová právna úprava vyžiadala zmeny aj vo vecnej príslušnosti správneho súdu pri rozhodovaní o popretí pohľadávky veriteľa podľa § 32 ods. 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení noviel. K zmene došlo aj pri rozhodovaní o odvolaní vo veciach, o ktorých na prvom stupni rozhoduje obec podľa § 5 Občianskeho zákonníka. Autor upozorňuje na uvedené zmeny.

Dátum publikácie: 25. 10. 2017
Autor: Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.

Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky z roku 2008 otvorilo diskusiu o potrebe prehodnotenia prístupu k príčinnej súvislosti, osobitne v prípadoch náhrady ujmy spôsobenej pri poskytovaní lekárskej starostlivosti. Z pohľadu stanoviska súdu je doterajšie vyžadovanie bezpečného dôkazu príčinnosti neprijateľným. Podľa súdu, jedným z riešení je aplikácia konceptu „straty šance“. Autor približuje riešenia, ktoré podobne ako „strata šance“ predstavujú východiská zo situácie, kedy sa poškodenému môže vzhľadom na preukázanie príčinej súvislosti priznať všetko alebo nič.

Dátum publikácie: 25. 10. 2017
Autor: Mgr. Juraj Šeliga

Autor sa v príspevku venuje téme požiadavky petície k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým obec na svojom území môže zakázať hazardné hry. V prvej časti približuje konanie o súlade právnych predpisov, vedené Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktorého predmetom bola práve požiadavka petície obyvateľov obce k prijatiu spomínaného všeobecne záväzného nariadenia. V druhej časti argumentuje v prospech tézy, že možno hlasovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorý bol vypracovaný na základe požiadavky petície obecným zastupiteľstvom aj opakovane. Túto svoju tézu ilustruje na konkrétnom prípade protestu prokurátora proti VZN v Bratislave.

Dátum publikácie: 25. 10. 2017
Autor: JUDr. Zuzana Zelenajová

Autorka upriamuje pozornosť na postavenie novovymenovanej vlády, ktorej nebolo ešte schválené programové vyhlásenie, a teda jej nebola vyslovená dôvera zo strany národnej rady. Jej postavenie nie je v ústavnom texte ani v judikatúre jednoznačne určené, a dosiaľ jej nevenovala prílišnú pozornosť ani právna doktrína. Nosnou časťou článku je zodpovedanie otázky, či možno vysloviť nedôveru vláde, resp. členovi vlády, ktorej programové vyhlásenie ešte nebolo schválené.

Dátum publikácie: 25. 10. 2017
Autor: JUDr. Jana Žuľová, PhD., PhDr. Adam Madleňák, PhD., JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Autori rozoberajú problematiku platenia zdravotného poistenia počas účasti zamestnanca na štrajku v podmienkach Slovenskej republiky. Komparáciou so zahraničnými právnymi úpravami a závermi judikatúry hodnotia slovenskú právnu úpravu ako minimálne nedostatočnú, pretože obmedzuje právo na štrajk a právo na združovanie, zaručené Čl. 37 Ústavy SR, ako aj európskymi a medzinárodnými dokumentmi, ktoré tieto práva garantujú.

Dátum publikácie: 25. 10. 2017
Autor: JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

Nárast prenosu osobných údajov nás prinútil zásadne prehodnotiť ochranu ľudských práv a slobôd. Osobné údaje z EÚ ľahko prekračujú Atlantický oceán, čo prináša jedinečné výzvy na ochranu práva na súkromie. EÚ posilnila ochranu osobných údajov tým, že sa snažila zabezpečiť, aby jej zákony neboli obchádzané, keď osobné údaje opúšťajú jej teritórium. EÚ, na základe smernice o ochrane osobných údajov z roku 1995, zakázala prenos osobných údajov do tretích krajín, pokiaľ tieto neposkytujú primeranú ochranu. Dialóg EÚ a USA, týkajúci sa systému „bezpečného prístavu/Safe Harbor“, umožnil prenos údajov do USA až dovtedy, pokým ho Súdny dvor EÚ (SDEÚ) nevyhlásil za neplatný, v roku 2015. Znefunkčnenie Safe Harbor a prijatie všeobecného nariadenia o ochrane údajov vytvárajú príležitosť prehodnotiť právnu ochranu súkromia v rámci EÚ a USA. So zreteľom na aktuálne nedostatky a dynamickú digitálnu budúcnosť by cieľom mal byť prístup založený na záujme ochrany digitálneho súkromia a slobody prejavu.

Dátum publikácie: 25. 10. 2017
Autor: JUDr. Zuzana Flaková

Autorka sa venuje rozhodnutiu Veľkého senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v dovolacej veci, ktorá z procesného hľadiska rozoberá neprípustnosť kombinovania dôvodov prípustnosti dovolania. Autorka článku poukazuje na genézu rozhodovania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v obdobných veciach za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku, na základe ktorej je logicky možné vyvodiť opodstatnenosť takéhoto rozhodnutia.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené