Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 234 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 11. 2016
Dátum publikácie: 21. 11. 2016
Autor: JUDr. Milan Šidlo

V rámci trestného konania zahrávajú významnú rolu obhajcovia obvinených. Od ich vôle a hlavne ochoty zúčastňovať sa procesných úkonov závisí plynulý priebeh prípravného konania. V praxi sa však často stretávame s tým, že len čo sa obhajca na základe zabezpečených a vykonaných dôkazov dozvie, že jeho klientovi hrozí trestné stíhanie, marí priebeh trestného konania. Akým spôsobom, to približuje autor v záverečnej časti svojho voľného pokračovania zamyslení sa nad marením priebehu prípravného konania.

Dátum publikácie: 21. 11. 2016
Autor: Bc. Filip Gašparec

Autor sa zaoberá oblasťou správneho práva, s osobitným zreteľom na postup orgánov verejnej správy v súvislosti s poskytovaním informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a s tým súvisiacim zneužitím, či dokonca šikanóznym výkonom žiadateľovho ústavného práva na slobodný prístup k informáciám in conreto Čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky. Cieľom príspevku je analýza zneužitia práva vo svetle judikatúry súdov Slovenskej, ale aj Českej republiky, a zároveň komparácia predchádzajúceho Občianskeho súdneho poriadku s novým Správnym súdnym poriadkom, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 7. 2016. Obsahom príspevku sú tiež viaceré názory pro et contra vo vzťahu k novému Správnemu súdnemu poriadku, ako aj úvahy v intenciách de lege ferenda.

Dátum publikácie: 21. 11. 2016
Autor: Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Autor pojednáva o konflikte medzi dvoma rovnocennými hodnotami: slobodou prejavu a ochranou osobnosti. Do popredia dáva niekoľko rozsudkov ESĽP, v ktorých tento súd prišiel k záveru o neporušení slobody prejavu zo strany vnútroštátnych súdov, ktoré tento konflikt rozhodli v prospech ochrany osobnosti, resp. práva na súkromie. Tým aj štrasburský súd vlastne aproboval finančné zadosťučinenie v sporoch o ochranu osobnosti. Okrem toho autor v článku analyzuje a kritizuje niekoľko problematických postojov slovenského ústavného súdu, ktorý má v ostatnom čase tendenciu uprednostňovať slobodu prejavu na úkor práva na súkromie.

Dátum publikácie: 21. 11. 2016
Autor: JUDr. Ľubomír Dobrík, PhD.

Autor sa v článku zaoberá problematikou účasti sudcov všeobecných súdov v poradných orgánoch výkonnej moci, a to najmä z pohľadu existujúcej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum publikácie: 21. 11. 2016
Autor: Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Mgr. Karel Šemík

Schválením zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vyvrcholilo mnohaleté úsilí po přijetí obecné části správního práva trestního, po níž bylo naléhavě voláno aplikační praxí i teorií. Článek seznamuje s jeho základními principy a upozorňuje zejména na některé nové instituty, které do tohoto subsystému správního práva přináší.

Dátum publikácie: 21. 11. 2016
Autor: JUDr. Juraj Chylo PhD., JUDr. Jakub Löwy, PhD., LLM

Autori sa v zaoberajú inštitútom advokátskej mlčanlivosti, zaoberajú sa aj právom obvineného advokáta hájiť sa kontradiktórne v rámci svojho trestného konania vo vzťahu k jeho povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ak daná trestná vec súvisí s výkonom advokácie a advokát by nebol zbavený klientom povinnosti zachovávať mlčanlivosť, ale i edičnou povinnosťou advokáta vydať vec dôležitú pre trestné konanie na výzvu, resp. pri prehliadke miesta, kde advokát vykonáva advokáciu, tým všetkým vrátane komparácie právnej úpravy v Českej republike.

Dátum publikácie: 21. 11. 2016
Autor: prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

Autorka, venujúc sa súčasnej legislatíve, upriamuje pozornosť na tzv. legislatívne pojmy a pojmy legislatívne vymedzené pre potrebu konkrétneho zákona. Zvažuje situácie, v ktorých je náležité vymedziť určitý pojem pre potreby konkrétneho zákona a kedy tomu tak nie je. Kritizuje nenáležitú necitlivosť frekvencie právnickej terminológie v platnom práve a zdôrazňuje nutnosť a prospešnosť vytvorenia jednotného, logicky previazaného terminologického systému práva. V tejto súvislosti vyzdvihuje vytvorenie Tezaura slovenského práva ako právnického výkladového slovníka.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené