Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 472 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 6. 2018
Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: Lukáš Tomaš

Autor v príspevku rozoberá aktuálne modifikácie inštitútu miestneho referenda so zreteľom na postup obce pred vyhlásením miestneho referenda, dôvody vyhlásenia miestneho referenda a postup obce po uskutočnení miestneho referenda. Cieľom autora je s ohľadom na krátky čas, ktorý uplynul od prijatia týchto zmien, poskytnúť ich východiskovú teoretickú analýzu.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných právních skutečností. V rámci smluvního vztahu je vždy rozhodující především vznik a ukončení tohoto vztahu. Příznivý průběh obchodních případů (bez nepříznivých důsledků), realizace, event. aplikace právních ustanovení je po našem soudu limitován zejména úrovní obsahu právních předpisů, úrovní obsahu smlouvy i kvalitním dokladováním průběhu plnění smlouvy a rychlostí a kvalitou rozhodování sporů.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Autor sa zamýšľa nad tým, ako je z teoretického hľadiska vymedzený pojem poškodený podľa Trestného poriadku, resp. osoba, ktorej bola spôsobená škoda v súlade s Trestným zákonom, a či toto teoretické vymedzenie korešponduje s priznaním práva poškodeného poisťovni, ktorá uhradila škodu poistenému, resp. zdravotnej poisťovni pri úhrade liečebných nákladov.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Autor v článku analyzuje zmenkové procesné právo, ktoré v poslednom období na Slovensku prešlo viacerými zmenami. Najvýznamnejšia zmena sa uskutočnila zákonom č. 438/2015 Z. z., účinným od 23. 12. 2015, ktorým sa zrušila možnosť domáhať sa nároku zo zmenky v skrátenom súdnom konaní. Zároveň sa ním sprísnili možnosti domáhať sa nároku zo zmenky voči žalovanému, ktorým je fyzická osoba. Uvedená zmena bola len dočasného charakteru, pretože bol prijatý nový procesný kódex, a to Civilný sporový poriadok, účinný od 1. 7. 2016. Civilný sporový poriadok tiež už nepočíta so skrátenou formou zmenkového konania.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: JUDr. Lukáš Královič

Typickým prvkom právnej úpravy konania o kasačnej sťažnosti je jeho prísna rigoróznosť a formálnosť. To sa prejavuje, okrem iného, aj v sankcionovaní absencie významovo zanedbateľnej náležitosti kasačnej sťažnosti (dátumu doručenia napádaného rozhodnutia) neprípustnosťou celej kasačnej sťažnosti. Autor analyzuje s tým súvisiace procesné situácie, polemizuje so správnosťou súčasnej úpravy a poskytuje návrh de lege ferenda.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: doc. Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.

Príspevok sa zaoberá domácim násilím v dokumentoch Európskej únie. Je rozdelený do troch sekcií. Kým prvá sekcia sa zaoberá nelegislatívnymi dokumentmi, druhá sekcia analyzuje smernicu 2012/29/EÚ o obetiach trestných činov. Posledná tretia sekcia stručne prezentuje ochranné príkazy Európskej únie, ktoré sú zakotvené právnymi dokumentmi.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené