Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 543 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 1. 2019
Autor: Bc. Dominik Marko

Článok sa primárne venuje novému hmotnoprávneho postaveniu profesionálneho športovca a na to nadväzujúcim procesnoprávnym súvislostiam. Ide najmä o otázku arbitrability športovo-právnych pracovných sporov, ktorá bola otvorená prijatím nového právneho statusu športovca. Zároveň odpovedá aj na otázku, či športovec ako zamestnanec má postavenie slabšej strany v civilnom sporovom konaní, tak ako ho upravujú nové procesnoprávne kódexy.

Dátum publikácie: 17. 1. 2019
Autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Článek pojednává o obsahu Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Závěrem upozorňuje, že ustanovení o závazkových vztazích, jež se týkají uplatnění práva u soudu, soudního řízení nebo soudního rozhodnutí, se použije přiměřeně i pro uplatnění práva před rozhodčím soudem (rozhodcem), pro rozhodčí řízení nebo rozhodčí nález, jestliže se opírají o platnou rozhodčí smlouvu (rozhodčí doložku). V rozhodčím řízení probíhá i dokazování.

Dátum publikácie: 17. 1. 2019
Autor: doc. Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.

Príspevok sa zaoberá systémom včasného varovania v prípade nových omamných a psychotropných látok. Je rozdelený do troch sekcií. Prvá sekcia prezentuje jeho právny základ. Kým druhá sekcia sa zameriava na systém založený na Rozhodnutí 2005/387/SVV o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok (do 23. novembra 2018), tretia sekcia sa zameriava na systém založený na Rámcovom rozhodnutí 2004/757/SVV o znakoch skutkových podstát nezákonného obchodu s drogami (od 23. novembra 2018).

Dátum publikácie: 13. 1. 2019
Autor: JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Autor sa na vybraných prípadoch z praxe zamýšľa nad tým, akým spôsobom je potrebné kvalifikovať konanie páchateľa, ktorý sa dopustí sexuálneho zneužívania v súvislosti so svojím povolaním, v ktorom vystupuje ako osobitný subjekt, ktorý sa zaoberá výchovou, vzdelávaním alebo starostlivosťou o deti a mládež, a práve v súvislosti s výkonom uvedeného povolania sa dopustí predmetného trestného činu.

Dátum publikácie: 13. 1. 2019
Autor: JUDr. Radoslav Mandalík

Príspevok sa zaoberá problematikou inštitútu skončenia vyšetrovania a preštudovania vyšetrovacieho spisu. V úvodnej časti sa zameriava na vývoj a rozpoznanie predchádzajúcej a súčasnej trestnoprávnej úpravy. V ďalšej časti venuje pozornosť úlohám a postupu orgánov prípravného konania. V závere hľadá odpoveď na niektoré nastolené otázky.

Dátum publikácie: 13. 1. 2019
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš

Článok rozoberá podmienky vývozu strelnej zbrane kategórie B. Zároveň je vykonaný rozbor, za akých podmienok sa dopúšťa držiteľ strelnej zbrane zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Trestného zákona v prípade jej vývozu bez príslušného povolenia a v akom prípade ide o priestupok na úseku zbraní a streliva.

Dátum publikácie: 13. 1. 2019
Autor: JUDr. David Vöröš

Predmetom článku je depozitná zmenka. Tomuto druhu zmenky je popri iných druhoch zmenky v odbornej literatúre venovaná iba malá pozornosť, a preto sa článok zameriava tak na jej všeobecnú analýzu, ako aj na možné problematické aspekty pri jej praktickom využití, ako napríklad emitovanie depozitných zmeniek finančnými inštitúciami a osobitosti využívania depozitných zmeniek.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené