Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 205 výsledkov
...
Dátum publikácie: 8. 8. 2016
Autor: Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.

Autor sa zaoberá úlohou a činnosťami Eurojustu v boji proti počítačovej kriminalite. Článok rozdelil do štyroch sekcií. Prvá sekcia stručne prezentuje všeobecné poznatky o Eurojuste; ako navedenie do jeho problematiky. Jadrom príspevku sú druhá a tretia sekcia. Kým druhá sekcia sa zameriava na boj proti počítačovej kriminalite ako na jednu z činností Eurojustu, tretia sekcia prezentuje konkrétne operácie štátov, ktoré podporil. Článok uzatvára štvrtá sekcia, v ktorej sú prezentované možnosti neprávnej ochrany pred počítačovou kriminalitou.

Dátum publikácie: 8. 8. 2016
Autor: JUDr. Pavol Uhrík

Inštitút zodpovednosti za škodu spôsobenú na veciach vnesených a odložených má svoje korene v rímskom práve. Rímskymi prétormi zavedená zodpovednosť lodiara, hostinského a prevádzkovateľa stajne za vec prevzatú so zábezpekou opatery sa stala ideovým základom právnej zodpovednosti dnešných prevádzkovateľov zákonom vymedzených činností za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach. Autor v článku rozoberá vznik a vývoj inštitútu zodpovednosti za škodu spôsobenú na veciach vnesených a odložených v rímskom práve a jeho vplyv najmä na slovenskú právnu úpravu tejto problematiky, obsiahnutú v Občianskom zákonníku.

Dátum publikácie: 8. 8. 2016
Autor: doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Príspevok reflektuje na problematiku rodovej rovnosti oboch pohlaví v oblasti športu, vrátane boja proti rodovému násiliu v športe. Tejto tematike bola venovaná medzinárodná konferencia, ktorá sa konala v dňoch 8. – 10. apríla 2016 v Štokholme pod názvom „Smerovanie k rovnosti mužov a žien v športe.“ Zosumarizovanie jednotlivých problémov a prednesených informácií, ktoré odzneli na tejto konferencii, je predmetom tohto príspevku.

Dátum publikácie: 8. 8. 2016
Autor: Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Štúdia analyzuje ústavný princíp rovnosti, ktorý je vyjadrený v Článku 12 Ústavy SR. Autor rozlišuje medzi rôznymi kategóriami rovnosti, ktorá má význam ako kategória spravodlivosti, rovnosti, ale aj racionality, a preto patrí medzi kľúčové pojmy práva. Osobitný dôraz tvorí analýza právnej a faktickej rovnosti, ktorá s koncepciou rovnosti úzko súvisí. Podstatnou časťou štúdie je aj judikatúra Ústavného súdu SR, ktorý s princípom rovnosti pracuje jednak v akcesorickej, ale aj neakcesorickej povahe vrátane testu diskriminácie. Autor mnohé prístupy Ústavného súdu SR kritizuje a na mnohé iné nedostatky ponúka svoje riešenia.

Dátum publikácie: 8. 8. 2016
Autor: JUDr. Tomáš Grünwald

Autor venuje pozornosť právu na vlastný imidž, ktoré v právnych podmienkach Slovenskej republiky predstavuje určité nóvum, hoci právne poriadky iných štátov, nielen v rámci kontinentálneho právneho systému, uvedené ľudské právo dlhšie uznávajú. Pre slovenskú právnu doktrínu je objasnenie problematiky vzťahujúcej sa na právo na vlastný imidž dôležité aj z toho dôvodu, že je garantované Európskym dohovorom o ľudských právach, čo bolo potvrdené aj judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Autor sa v článku pokúša načrtnúť de lege ferenda aj možné právne východisko, keďže právo na vlastný imidž nepredstavuje typické osobnostné právo, pričom obsahuje aj majetkovú stránku.

Dátum publikácie: 8. 8. 2016
Autor: JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Sociálne siete sú v súčasnosti jednou z najvyužívanejších služieb, ktoré ponúka internet. Sú využívané na komunikáciu (chatovanie), zdieľanie, komentovanie, prezentovanie sa i zábavu. Zásadným negatívom, ktorý sa s ich využívaním spája, je ohrozenie súkromia, osobnosti a identity ich používateľa. Sociálne siete rúcajú niekdajšiu predstavu súkromia, reálna je hrozba kyberšikany, zneužitia osobných údajov, a predsa je ich využívanie čoraz masovejšie. Autorka v príspevku prezentuje pracovnoprávne implikácie používania sociálnych sietí pri výbere zamestnancov.

Dátum publikácie: 8. 8. 2016
Autor: doc. Mgr. ThDr. Slávka Karkošková, PhD.

Štúdia pojednáva o tzv. „syndróme zavrhnutého rodiča“ (PAS, z angl. Parental Alienation Syndrome) – pseudovedeckom koncepte, ktorý tendenčne vysvetľuje príčiny, prečo dieťa odmieta styk s jedným z rodičov po rozchode/rozvode rodičovského páru. Vzhľadom na to, že koncept PAS prenikol aj do slovenskej klinickej, sociálnej a súdnej praxe a negatívne ovplyvňuje rozhodovanie orgánov verejnej moci a súdov vo veciach týkajúcich sa maloletých, viaceré slovenské profesijné organizácie a inštitúcie vydali 8. júna 2016 spoločné vyhlásenie k tejto problematike. Štúdia podrobne vysvetľuje dôvody, pre ktoré je neprípustné používať tento koncept v právnej praxi. Prvá časť štúdie približuje kontroverzné ideové východiská teórie PAS, historický kontext a vplyv, a hlavné dôvody zamietnutia PAS v relevantnej vedeckej a odbornej obci.

Dátum publikácie: 8. 8. 2016
Autor: JUDr. Anton Ukropec

Autor sa v článku zaoberá právnou úpravou zmluvy o postúpení pohľadávok, ktorá je v právnej praxi často využívaným právnym prostriedkom zmeny v osobe veriteľa. Osobitne sa venuje náležitostiam zmluvy o postúpení pohľadávok, právnym dôsledkom porušenia zmluvného zákazu postúpenia pohľadávok, otázke notifikácie dlžníka o postúpení pohľadávok, či viacnásobnému postúpeniu tej istej pohľadávky.

Dátum publikácie: 8. 8. 2016
Autor: JUDr. Bronislava Coufalová, Ph.D.

Autorka v rámci tohoto příspěvku představuje právní úpravu České republiky v otázce policejní provokace, tj. použití tzv. agenta provokatéra, a to zejména v souvislosti s odhalováním korupce, ale i jiné závažné trestné činnosti. Dále pak se zabývá přípustností policejní provokace v podmínkách právního řádu USA, konkrétně pak dvěma specifickými instituty – entrapment a encouragement.

Dátum publikácie: 8. 8. 2016
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš

Autor sa zaoberá výkladom pojmu rozsah činu, osobitne pri trestnom čine nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 a § 295 Trestného zákona, so zameraním na určovanie jednotlivých kategórií rozsahu tohto trestného činu, ako aj rozborom a zhodnotením judikatúry a rozhodovacej praxe súdov Slovenskej republiky vo vzťahu k určovaniu rozsahu ako znaku kvalifikovanej skutkovej podstaty pri tomto trestnom čine. Autor zároveň poukazuje na aplikačné problémy a prezentuje návrhy na možné riešenia otázky stanovenia jednotlivých kategórií rozsahu pri trestnom čine nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 a § 295 Trestného zákona.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené