Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 177 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 5. 2016
Dátum publikácie: 13. 5. 2016
Autor: JUDr. Milan Šidlo

Téma možností obvineného mariť priebeh prípravného konania vykonávaného policajtom sa v praxi opakuje denne; autor ňou nadväzuje na svoj predchádzajúci článok (v Justičnej revue č. 1/2016 sa zaoberal spôsobmi marenia svedkom). Robí tak v dvoch samostatných podkapitolách, pričom v prvej sa zaoberá marením prípravného konania obvineným v trestnom konaní vedenom podľa § 204 Tr. poriadku (zrýchlené skrátené vyšetrovanie) a v druhej podkapitole možnosťami obvineného mariť priebeh prípravného konania (vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania).

Dátum publikácie: 13. 5. 2016
Autor: Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Spolu s rozvojom počítačov sa začal rozmáhať aj nový druh kriminality – softvérové pirátstvo. Za softvérové pirátstvo sa vo všeobecnosti považuje neoprávnené nakladanie so softvérom, v rozpore s licenčnými podmienkami. V porovnaní s pirátstvom v ostatných oblastiach, softvérové pirátstvo je závažnejším činom, vzhľadom na povahu softvéru, ktorá umožňuje jeho masívnu reprodukciu. Autor poukazuje na najtypickejšie spôsoby páchania softvérového pirátstva a rámcovo analyzuje dostupné rozhodnutia slovenských súdov. Poukazuje na niektoré problémy postihu softvérového pirátstva a navrhuje riešenia.

Dátum publikácie: 13. 5. 2016
Autor: Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.

Právna úprava dedičského práva obvykle kladie na naplnenie obsahových a formálnych náležitostí prejavenej vôle vyššie nároky než na iné právne úkony. Súčasné znenie Občianskeho zákonníka (v porovnaní s minulosťou) nielenže zužuje priestor pre prejavy poručiteľovej poslednej vôle, navyše akúkoľvek vadu právneho úkonu postihuje jeho neplatnosťou. Nesmierne dôležitou sa preto javí interpretácia poručiteľovej poslednej vôle, ktorá môže viesť buď k uznaniu právnych následkov vôle poručiteľa alebo k nastúpeniu právnych následkov, ktoré sú od vôle poručiteľa vzdialené.

Dátum publikácie: 13. 5. 2016
Autor: JUDr. Andrea Gregušová

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami došlo k novelizácii ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, okrem iného aj v tom smere, že zákonodarca modifikoval hmotnoprávne podmienky pre uloženie trestu domáceho väzenia. Autorka v článku analýzuje novú koncepciu trestu domáceho väzenia a s ním súvisiace zmeny, ktoré reagujú aj na zavádzanie elektronického monitorovacieho systému do aplikačnej praxe.

Dátum publikácie: 13. 5. 2016
Autor: JUDr. Edita Hajnišová, PhD., prof. JUDr. Karel MAREK, CSc., Bc. Dorota Vojtková

Cieľom autorov je oboznámiť čitateľa s inštitútom súhlasu správcu dane a upozorniť na nedostatky súvisiace s týmto právnym inštitútom, ktoré sa v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky nachádzajú, a zároveň sa pokúsia nájsť riešenie, ktoré by napomohlo k prínosnejšej právnej úprave.

Dátum publikácie: 13. 5. 2016
Autor: Bc. Norbert Halas

Autor sa zaoberá veľmi aktuálnym problémom, stalkingom. Ide o trestný čin nebezpečného prenasledovania, ktorý predstavuje závažné ohrozenie bezpečnosti spoločnosti, a to z hľadiska trestnoprávneho – pričom vymedzuje jeho trestnoprávnu podobu, ako aj z hľadiska kriminologického – venuje sa typológii jednotlivých páchateľov a fenomenológii na území SR od roku 2011. Autor uvádza prípady z praxe a v závere aj návrhy de lege ferenda, ktoré by mohli pomôcť obetiam, ako aj orgánom činným v trestnom konaní v boji proti nebezpečnému prenasledovaniu.

Dátum publikácie: 13. 5. 2016
Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo

Autor v príspevku analyzuje dva druhy záväznosti súdneho rozhodnutia. Prvý druh nazýva subjektívnou záväznosťou, ktorú odvodzuje z materiálnej stránky právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Skúma ju najmä z pohľadu osôb, na ktoré sa táto záväznosť vzťahuje, ako aj z pohľadu okolností a podmienok, za ktorých možno túto záväznosť prelomiť. Špeciálne sa v tejto súvislosti zameriava na princíp res iudicata – prekážku rozhodnutej veci. Následne sa v článku zaoberá kasačnou záväznosťou rozhodnutia súdu vyššej inštancie, a to z viacerých hľadísk. Zameriava sa najmä na špecifikáciu okolností, za ktorých je súd nižšieho stupňa oprávnený túto záväznosť nerešpektovať, možnosťou dotknutej strany konania domáhať sa zrušenia kasačne záväzného rozhodnutia súdu vyššej inštancie, ďalej otázkou, či je inštančne nadriadený súd oprávnený svoj pôvodný právny názor zmeniť, ako aj tým, ktorú časť rozhodnutia možno vôbec za záväznú považovať. Autor sa zaoberá tak ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, ako aj Civilného sporového poriadku.

Dátum publikácie: 13. 5. 2016
Autor: JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Autor sa v článku venuje podrobnému skúmaniu matérie vývoja právnej úpravy nájomných vzťahov od prijatia Všeobecného občianskeho zákonníka až po súčasnosť. Rozoberá problematiku nájmu nielen vo Všeobecnom občianskom zákonníku, vydanom cisárskom patente č. 946/1811 r. z., platnom v českých zemiach, ale aj v iných právnych predpisoch, akými boli zák. čl. XXII/1802 a zák. čl. XIII/1807, zákon č. 44/1928 Sb. o ochrane nájomníkov, pričom autor komparuje vývoj právnej úpravy v českých zemiach, na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, a to s poukazom na vtedy platné obyčajové právo v Uhorsku a ustálenú rozhodovaciu prax súdov. Pri historickom exkurze nemožno opomenúť ani Stredný občiansky zákonník, zákon č. 141/1950 Sb., ktorým došlo dňom 1. januára 1951 k zrušeniu vyššie uvedených predpisov. Skúmaniu právnej úpravy nájmu autor podrobuje aj zákon č. 40/1964 Zb., a to najmä pred a po novele uskutočnenej zákonom č. 509/1991 Zb., účinným od 1. 1. 1992.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené