Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 458 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 5. 2018
Dátum publikácie: 17. 5. 2018
Dátum publikácie: 16. 5. 2018

V dňoch 27. – 30. 11. 2017 sa uskutočnilo prvé celoslovenské hromadné výberové konanie na funkciu sudcu. Autori prinášajú štatistické vyhodnotenie prvého hromadného výberového konania a približujú zámery pracoviska vo vzťahu k jednotlivým fázam písomnej časti hromadného výberového konania. Mapujú aj jeho nedostatky a snažia sa rozptýliť niektoré z legiend, tradovaných v súvislosti s výberovými konaniami na funkciu sudcu. V záujme zvýšenia transparentnosti prinášajú aj vzorové testy, prípadové štúdie a preklady, ktoré boli vyžrebované vo výberovom konaní.

Dátum publikácie: 16. 5. 2018
Autor: Bc. Dominik Marko

Článok sa venuje problematike právneho zaradenia športového hnutia v rámci súkromnej, resp. verejnej správy. Táto otázka sa javí ako aktuálna najmä s ohľadom na aktuálnu právnu teóriu a relatívne recentnú právnu úpravu týkajúcu sa športu. Vyvstáva teda otázka, či nie je potrebná revízia právneho zaradenia športu, jeho právneho postavenia a správy v ňom samotnom, aby aj naďalej reflektovali súčasné právne poznatky a právne predpisy.

Dátum publikácie: 16. 5. 2018
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Autorka analyzuje rozsudok Súdneho dvora EÚ, týkajúci sa práva pracovníka na minimálnu ročnú dovolenku. Právo na minimálnu ročnú dovolenku má podľa uvedeného rozsudku aj fyzická osoba, ktorej výkon závislej práce sa neuskutočňuje v pracovnoprávnom vzťahu, ale v obchodnoprávnom vzťahu. Predmetom právnej analýzy autorky sú aj ďalšie sociálnoprávne dôsledky nepriznania minimálnej dovolenky za kalendárny rok, spojené najmä s prekvalifikáciou obchodnoprávneho vzťahu na pracovnoprávny vzťah, ako aj dôsledky spojené s kumuláciou nároku na dovolenku za viac rokov v prípadoch, ak nebola zo strany zamestnávateľa poskytnutá.

Dátum publikácie: 15. 5. 2018
Autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných právních skutečností. V rámci smluvního vztahu je vždy rozhodující především vznik a ukončení tohoto vztahu. Příznivý průběh obchodních případů (bez nepříznivých důsledků), realizace, event. aplikace právních ustanovení je po našem soudu limitován zejména úrovní obsahu právních předpisů, úrovní obsahu smlouvy i kvalitním dokladováním průběhu plnění smlouvy a rychlostí a kvalitou rozhodování sporů.

Dátum publikácie: 15. 5. 2018
Autor: JUDr. František Bonk, PhD.

Článok približuje inštitút zdanenia pri odchode v úniovej judikatúre, poznačený konfliktom so základnými slobodami garantovanými primárnym právom EÚ. Vývoj daňovej politiky dospel k jeho legislatívnemu zakotveniu v úniovom sekundárnom práve a k jeho následnému prebratiu do slovenskej právnej úpravy. Autor analyzuje realizovanú implementáciu a upozorňuje na pretrvávajúcu neujasnenosť niektorých dôležitých (nielen) právnych aspektov.

Dátum publikácie: 15. 5. 2018
Autor: doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Článok je zameraný na prípady vykonštruovaných trestných oznámení týkajúcich sa trestného činu sexuálneho zneužívania. V nadväznosti na to autorka v článku navrhuje legislatívne upraviť § 196 ods. 2 Trestného poriadku tak, aby obligatórne bolo umožnené aj podozrivej osobe vyjadriť sa k okolnostiam, pre ktoré bolo podané trestné oznámenie. Týmto krokom možno prispieť k dosiahnutiu eliminovania nespravodlivých trestných stíhaní.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené