Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 261 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 1. 2017
Dátum publikácie: 12. 1. 2017
Autor: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky sú všeobecne záväzné ex constitutione v prípadoch ustanovených Čl. 125 ods. 6 a Čl. 128, aj podľa Čl. 129 ods. 6 Ústavy SR. A predsa rozhodnutie Ústavného súdu SR nemusí vyvolať zamýšľaný právny účinok. Proti rozhodnutiu Ústavného súdu SR v zásade nemožno podať opravný prostriedok; výnimku umožňuje Čl. 133 Ústavy SR v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. vo forme návrhu na obnovu konania. Súbežne existujú dve iné riešenia, ktoré umožňujú oddialiť právny účinok rozhodnutia Ústavného súdu SR. Prvým z nich je postup podľa Čl. 12 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Druhým prostriedkom je prerušenie konania pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky z dôvodu položenia prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru Európskej únie vo veci, v ktorej Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o sťažnosti a zaviazal Najvyšší súd SR svojím právnym názorom.

Dátum publikácie: 12. 1. 2017
Autor: JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Medzi osoby, ktoré majú sťažené uplatnenie na trhu práce, patria osoby so zdravotným postihnutím. Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím predstavuje skutočný problém vo všetkých krajinách Európskej únie. Podľa demografických ukazovateľov počet týchto osôb neustále rastie. Autorka podáva pohľad na systém nástrojov podpory uplatnenia osôb so zdravotným postihnutím, prehľad povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím. Je potrebné si uvedomiť, že nestačí len legislatívny základ, nevyhnutným predpokladom dôstojnosti zdravotne postihnutých osôb na trhu práce je aj akceptácia občianskou spoločnosťou a odstraňovanie predsudkov pri ich zamestnávaní. Poslaním štátu je vytvárať pre túto skupinu znevýhodnených osôb podmienky na zlepšenie kvality ich života, zachovávajúc ich ľudskú dôstojnosť. V sociálnom rozvoji modernej spoločnosti by sa pri starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím mala každá spoločnosť riadiť princípom solidarity.

Dátum publikácie: 12. 1. 2017
Dátum publikácie: 12. 1. 2017
Autor: JUDr. Peter Varga, PhD.

Autor sa zaoberá dvoma rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie, a to z oblasti pracovného práva. Prvé rozhodnutie (C-266/14) sa týka spôsobu počítania pracovného času pracovníkov, ktorí nemajú stále alebo obvyklé pracovisko, pričom argumentuje, že za pracovný čas sa má považovať aj čas presunu medzi bydliskom pracovníka a prvým alebo posledným klientom pracovného dňa. Druhé rozhodnutie (C-118/13) sa týka posúdenia nároku na náhradu príjmu za nevyčerpanú dovolenku za kalendárny rok v prípade úmrtia pracovníka. V tomto rozhodnutí Súdny dvor EÚ potvrdil, že smrťou pracovníka nezaniká nárok dedičov na peňažnú náhradu za nevyčerpanú dovolenku zosnulého pracovníka. Zároveň potvrdil, že získanie takejto náhrady nemôže byť závislé od predchádzajúcej žiadosti.

Dátum publikácie: 12. 1. 2017
Autor: JUDr. Ondrej Prikryl, PhD.

Autorovou snahou je prioritne odpovedať na otázku – či je možné a zároveň žiaduce pri nedbanlivostných trestných činoch aplikovať osobitný kvalifikačný znak v podobe „chránenej osoby“. Popri zaujatí stanoviska k vyššie uvedenej otázke je zámerom autora následne uviesť aj rozsah dokazovania, ktoré je potrebné pre skúmanie naplnenia uvedeného kvalifikačného znaku pri nedbanlivostných trestných činoch. Autor publikuje článok so snahou prispieť k jednotnosti výkladu ustanovenia § 18 Trestného zákona vo vzťahu ku všetkým kvalifikačným znakom, a teda nielen vo vzťahu ku chránenej osobe.

Dátum publikácie: 12. 1. 2017
Autor: JUDr. Július Fíger

V Československu do roku 1966 právne predpisy občianskeho práva z obdobia Rakúsko-Uhorska (do r. 1951), Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb. (do 1. 4. 1964) a ani Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. od 1. 4. 1964 neupravovali vlastníctvo bytu. Autor si kladie za cieľ poukázať na dôvody vedeckého i legislatívneho charakteru, ktoré v čase monolitného prostredia štátneho socialistického vlastníctva viedli k uzákoneniu osobného vlastníctva bytu ako nového spôsobu uspokojovania bytových potrieb občanov a následne aj na ďalší vývin právnej úpravy takého vlastníctva po roku 1993 v Slovenskej republike i v Českej republike. Záujem o nadobudnutie bytu do vlastníctva fyzických osôb je v súčasnosti na Slovensku najmä v mestách prevažujúcim dôvodom novej bytovej výstavby.

Dátum publikácie: 12. 1. 2017
Autor: Mgr. Dominika Zavadová

Autorka sa zaoberá problematikou uplatňovania nároku na náhradu škody a určovaním výšky náhrady škody ako jedného z právnych prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži. Pri určovaní výšky náhrady škody je potrebné dokázať konkrétnu výšku škody, čo môže byť v spojení s nutnosťou dokazovať aj jednotlivé predpoklady vzniku zodpovednosti veľmi náročné a málo efektívne. Ani využitie niektorých procesnoprávnych pravidiel nemusí postačovať na úspech pri uplatňovaní nároku. Autorka v článku poukazuje aj na spôsoby výpočtu výšky škody nielen prostredníctvom dostupných dôkazných prostriedkov, ale aj na výhody a nevýhody voľnej úvahy súdu pri určovaní výšky nárokov. V závere článku sa ponúka návrh ako efektívnejšie postupovať pri uplatňovaní nároku na náhradu škody spôsobenej nekalou súťažou.

Dátum publikácie: 12. 1. 2017
Autor: JUDr. Anton Ukropec

Autor sa v článku zaoberá náboženskou slobodou v pracovnoprávnych vzťahoch z pohľadu judikatúry ESĽP. Najskôr všeobecne definuje obsah pojmu náboženská sloboda a možnosti jej obmedzenia. Následne analyzuje judikatúru ESĽP, týkajúcu sa prejavovania náboženstva na pracovisku, najmä z pohľadu nosenia náboženského oblečenia a požiadaviek zamestnancov na úpravu pracovného času z náboženských dôvodov.

Dátum publikácie: 12. 1. 2017
Autor: Bc. Ivan Kundrát

Autor sa venuje podmienkam použitia osobitného kvalifikačného pojmu Trestného zákona „chránená osoba“. Východiskom analýzy je reflexia novšej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v širšom teoretickom kontexte a v kontexte ostatnej rozhodovacej praxe. Zameriava sa na podmienky použitia kvalifikačného pojmu „chránená osoba“ pri nedbanlivostných trestných činoch.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené