Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 485 výsledkov
...
Dátum publikácie: 10. 8. 2018
Dátum publikácie: 10. 8. 2018
Dátum publikácie: 10. 8. 2018
Autor: JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD.

V novembri 2016 bola prijatá nová právna úprava o vykonávaní medzinárodných sankcií. Avšak už o mesiac vznikla potreba jej novelizácie. Dňa 15. marca 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 52/2018 Z. z., ktorý v čl. IX. substantívne dopĺňa zákon č. 289/2016 Z. z. V tomto článku sa zameriavame na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, ktoré boli významným impulzom pre prijatie novej právnej úpravy a zásadným dôvodom pre jej následnú novelizáciu.

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: PhDr. Gilbert Futó, PhD.

Autor analyzuje interpretáciu štvrtého dodatku Ústavy Spojených štátov amerických v súvislosti s odobratím a rozborom vzorky DNA zatknutým osobám. V článku sa venuje kľúčovému rozhodnutiu Najvyššieho súdu Spojených štátov v tejto oblasti z roku 2013, Maryland v. King. Autor následne porovnáva dosah daného rozhodnutia v štátoch Vermont, Kalifornia a Maryland.

Dátum publikácie: 9. 8. 2018
Autor: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Právoplatné rozhodnutia Ústavného súdu SR (ďalej len „Ústavný súd“) o ústavnosti zákona a o výklade Ústavy SR (ďalej len „Ústava“) sú ex constitutione všeobecne záväzné. Znamená to absolútnu nedotknuteľnosť? Alebo má prednosť zdravý rozum a uplatňovanie Ústavy nepodlieha nesprávnym, mylným alebo inak deformujúcim rozhodnutiam? Za akých podmienok a kto môže nahradiť precedens obsiahnutý v rozhodnutí Ústavného súdu novým pravidlom?

Dátum publikácie: 8. 8. 2018
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.

Príspevok sa zameriava na analýzu právnych aspektov spoločného zdroja údajov, ktorý má potenciál zefektívniť výkon verejnej správy na úseku zdravotníctva. Autor poukazuje na aplikačné problémy v dôsledku doktrinálne vymedzených dilem spoločných zdrojov a problematiku určenia hranice spoločného zdroja, ktorého predmetom sú osobné údaje.

Dátum publikácie: 8. 8. 2018
Autor: JUDr. Ján Šanta, PhD., Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

Autori článku sa v jeho úvode zameriavajú na vymedzenie pojmu finančné záujmy (rozpočet) EÚ a ich poškodzovanie v medzinárodnom kontexte a z pohľadu trestného práva SR, teda na pojem, ktorý v odbornej literatúre doposiaľ obsiahlejšie nie je v tomto kontexte spracovaný. Následne analyzujú skutkové podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 až § 263 Trestného zákona, a to prioritne z hľadiska postupne ustaľovanej súdnej praxe. Príspevok bezprostredne nadväzuje na článok J. Šantu, ktorý bol publikovaný v Justičnej revue č. 1/2016 pod názvom „Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev – aktuálne aplikačné problémy“ a tento článok z hľadiska výkladu jednotlivých pojmov zároveň dopĺňa.

Dátum publikácie: 8. 8. 2018
Autor: JUDr. Jana Matejová

Každý z opravných systémov (apelačný, kasačný aj revízny) má svoje výhody a nevýhody. V slovenskom správnom súdnictve ostal kasačný princíp zachovaný aj po prijatí Správneho súdneho poriadku. Autorka sa v článku zaoberá výhodami a nevýhodami kasačného princípu a s ohľadom na ne posudzuje vhodnosť kasačného princípu na účely správneho súdnictva na Slovensku.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené