Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 164 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 4. 2016
Autor: doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.

Autor sa zameriava na analýzu podstaty konkurencie ústavnej sťažnosti a opravných prostriedkov (z nich predovšetkým dovolania) v civilom procese pri ochrane základných práv a slobôd. Ide o tému, ktorá sa dosluhujúcou právnou úpravou dovolania nevyčerpáva, pretože aj nový Civilný sporový poriadok tento mimoriadny opravný prostriedok zakotvuje. Otvára sa tým priestor pre úvahy o použiteľnosti doteraz vyslovených a judikovaných právnych názorov na vzťah nanovo regulovaného dovolania a ústavnej sťažnosti. Štúdia je komparatívne popretkávaná aj skúsenosťami iných krajín, vychádzajúcich z koncepčne obdobnej právnej úpravy (ČR, SRN).

Dátum publikácie: 22. 4. 2016
Autor: Doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb

Medzinárodná investičná arbitráž na báze dvojstranných dohôd o ochrane a podpore zahraničných investícií je jedinečný spôsob rozhodovania medzinárodných investičných sporov medzi zahraničnými investormi a ich hosťovskými štátmi. Je frekventovane využívaná v sporoch investorov s ekonomicky silnými i slabšími štátmi. Otázne však je, či je vhodná, aj keď je predmetom sporu neuspokojenie pohľadávok zahraničných veriteľov – vlastníkov štátnych dlhopisov vydaných hosťovským štátom v procese reštrukturalizácie externého štátneho dlhu. Nedávny prípad Abaclat v. Argentína, v ktorom rozhodcovia v ICSID arbitráži potvrdili právomoc na rozhodovanie sporov súvisiacich s reštrukturalizáciou štátneho dlhu, vyvolal odborné polemiky práve z dôvodu pochybností o správnosti rozhodovania uvedených sporov v medzinárodnej investičnej arbitráži.

Dátum publikácie: 22. 4. 2016
Autor: doc. JUDr. Peter Polák, PhD., JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.

Trestné právo zohráva v systéme ochrany utajovaných informácií dôležitú úlohu, a to najmä z hľadiska možného postihu osôb, ktoré sa dopustili konaní upravených v jednotlivých skutkových podstatách trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, ktorá postihuje porušovanie alebo ohrozovanie ochrany utajovaných skutočností. Ide však o vzájomnú podmienenosť, pretože značná časť znakov tvoriacich skutkové podstaty týchto trestných činov je upravená v normách osobitných právnych predpisov tvoriacich právny rámec ochrany utajovaných informácií, najmä v zákone o ochrane utajovaných skutočností. V tejto súvislosti existuje niekoľko otvorených otázok, a to tak teoretického, ako aj aplikačného charakteru, na ktoré treba upozorniť, prípadne aj hľadať odpovede v podobe výkladu alebo úpravy de lege ferenda.

Dátum publikácie: 22. 4. 2016
Autor: JUDr. Marek Domin, PhD.

Autor zameriava pozornosť na právnu úpravu volieb do Európskeho parlamentu v podmienkach Slovenskej republiky. Poukazuje na nedostatok zákonnej úpravy, ktorý nebol odstránený ani ešte stále „čerstvým“ volebným kódexom, t. j. zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Problémom je právna úprava tzv. uzavieracej klauzuly. Tá totiž v sebe skrýva riziko, že za istých, nie úplne nepravdepodobných okolností, by v Slovenskej republike nemuseli byť zvolení žiadni poslanci Európskeho parlamentu. Toto riziko je badateľné najmä pri komparácii s právnou úpravou volieb do Národnej rady SR, resp. s právnou úpravou uzavieracej klauzuly v prípade tohto druhu volieb. V závere sa autor pokúša načrtnúť aj možné riešenia.

Dátum publikácie: 22. 4. 2016
Autor: JUDr. Ivana Gážiová, JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

V rámci programu na posilnenie procesných práv podozrivých a obvinených osôb medzi členskými štátmi predložila Európska komisia Rade dňa 28. novembra 2013 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní. Po jej podpise dňa 9. marca 2016 bola smernica publikovaná v Úradnom vestníku EÚ dňa 11. marca 2016 s oficiálnym názvom „Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní“ a do vnútroštatných poriadkov členských štátov má byť transponovaná do 1. apríla 2018. Článok sa zaoberá touto aktuálnou legislatívnou iniciatívou Európskej únie, zachytáva spoločné minimálne pravidlá stanovené pre členské štáty, ktoré majú posilniť ich vzájomnú dôveru a spoluprácu, a odzrkadľuje záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej prijatia. 

Dátum publikácie: 22. 4. 2016
Autor: JUDr. Miroslava Bálintová

V praxi je snaha štátu vydať cudzieho štátneho príslušníka na trestné stíhanie do cudziny často „marená“ žiadosťou tohto cudzinca o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany v krajine. Proti sebe tak stojí medzinárodný záväzok štátu v rámci justičnej spolupráce v trestných veciach a základné ľudské právo dotknutej osoby. Do tejto situácie ešte neraz vstúpi Európsky súd pre ľudské práva, ktorý na základe žiadosti sťažovateľa môže svojím predbežným opatrením pozastaviť jeho vydanie do cudziny. V článku autorka načrtáva právnu úpravu v Slovenskej republike a v Českej republike, ako aj možnú aplikačnú prax v tejto oblasti.

Dátum publikácie: 22. 4. 2016
Autor: Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Spolu s rozvojom informačných technológií sa vyskytuje aj „nový“ fenomén, a to páchanie trestnej činnosti, ktorá súvisí s počítačmi. Tento fenomén býva označovaný ako počítačová kriminalita alebo kriminalita informačných technológií. Vzhľadom na to, že odhaľovanie a dokumentovanie počítačovej kriminality je náročné, tento druh kriminality dokáže pri malom riziku prinášať značné zisky. Autor poukazuje na zmeny Trestného zákona, účinné od 1. januára 2016, ktorými bola vykonaná transpozícia Smernice o útokoch na informačné systémy. Táto smernica zohľadňuje nové metódy páchania počítačových trestných činov a významne rozširuje komplex protiprávnych konaní v súvislosti s neoprávneným prístupom do počítačových systémov, neoprávneným zásahom do počítačových systémov a počítačových údajov, neoprávneným zachytávaním počítačových údajov a nakladanie s nástrojmi určenými na spáchanie týchto trestných činov. Autor kriticky hodnotí prijatú právnu úpravu, v závere poukazuje na jej nedostatky a predstavuje úvahy de lege fer

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené