Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 084 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 10. 2015
Dátum publikácie: 6. 10. 2015
Autor: Bc. Michal Krajčovič

Autor sa zamýšľa nad právnou úpravou špecifických oblastí exekučnej činnosti, vykonávanej súdnymi exekútormi podľa ustanovení zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Autor navrhuje legislatívne zmeny, ktoré by naplnili princíp spravodlivosti v právnom štáte. Čiastočne by sa nimi redukoval dopad exekučnej činnosti na majetkovú integritu účastníkov exekučných konaní, či už v procesnom postavení povinného alebo oprávneného subjektu. Posledné navrhované opatrenie sleduje vzájomné zrovnoprávnenie povinných subjektov tak, aby určenie výšky trov exekúcie nebolo určujúce od súdneho exekútora, ktorý exekučné konanie vedie.

Dátum publikácie: 6. 10. 2015
Autor: Doc. JUDr. Lubomír Grúň, CSc.

Finanční vztahy a jejich právní úprava byly a jsou natolik významné, že finanční právo zcela zákonitě obsahuje některá sankční ustanovení pro případ porušení povinností ukládaných normami finančního práva. Autor analyzuje vybrané pasáže z nejdůležitějších pododvětví finančního práva, které obsahují sankční řešení takových případů. Nutno přitom diferencovat mezi finančními sankcemi, které představují širší okruh, a sankcemi ukládanými normami finančního práva. V příspěvku poukazuje i na trestněprávní rovinu postihu v jednotlivých oblastech finančního hospodaření.

Dátum publikácie: 6. 10. 2015
Autor: Mgr. Dominika Zavadová

Autorka sa venuje problematike súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva. Okrem popisu existujúceho právneho základu jedného z prostriedkov súkromnoprávneho vymáhania (náhrady škody) podľa vnútroštátnych pravidiel, ponúka aj možnosti transpozície nedávno prijatej smernice o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie do slovenského právneho poriadku po poslednej novelizácii zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Dátum publikácie: 6. 10. 2015
Autor: ppor. JUDr. Marko Deák

Druhá časť nadväzuje na teoretický rozbor konania kapitálovej obchodnej spoločnosti v prvej časti štúdie. Prináša základný teoretický rozbor koncepcií konania kapitálovej obchodnej spoločnosti v zahraničných právnych úpravách. Autor približuje koncepčné riešenia rozoberanej problematiky v právnej úprave Nemecka, Rakúska, Anglicka, Francúzska, Švajčiarska, Talianska, Španielska, Holandska, Dánska, Belgicka a Luxemburska, Poľska a Maďarska. V závere komparatívnej analýzy prináša rozbor rekodifikovanej úpravy v Českej republike, doplnený rozborom platnej právnej úpravy v Slovenskej republike. V závere prezentuje námety de lege ferenda.

Dátum publikácie: 6. 10. 2015
Autor: Mgr. Monika Škrovánková

Autorka sa venuje vysoko aktuálnej téme, zvlášť v súvislosti s legislatívnym zámerom zákonodarcu – rekodifikovať občianske právo. V článku poukazuje na rozšírenie autonómie vôle poručiteľa a opätovné zavedenie dedičskej zmluvy ako dedičského titulu, čo prezentuje ako pozitívny krok. V rámci návrhu dedičskej zmluvy je uvedený aj jej historický vývoj, pretože pre oblasť dedičského práva je história úpravy dedičskej zmluvy vhodnou inšpiráciu. V článku je uvedená aj komparácia v rámci dedičskej zmluvy de lege ferenda s českou právnou úpravou, či nemecká právna úprava inštitútu dedičskej zmluvy.

Dátum publikácie: 6. 10. 2015
Autor: JUDr. Maroš Jakubek

Investičná pomoc patrí medzi základné nástroje štátu, ktorými sa zabezpečuje prílev nových investícií a technológií, zvyšovanie inovačného potenciálu, rozvoj jednotlivých regiónov a hospodársky rast štátu. Súčasne dochádza k zvyšovaniu zamestnanosti prostredníctvom tvorby nových priamych a nepriamych pracovných miest v regióne, do ktorého sa investícia umiestňuje. Investičné stimuly sú štátnou pomocou, určenou na podporu znevýhodnených regiónov a na tvorbu nových pracovných miest (ďalej len „investičná pomoc“). Autor sa zaoberá zmenami zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci, vykonanými novelou č. 62/2015 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2015.

Dátum publikácie: 6. 10. 2015
Autor: JUDr. Adriana Solčanská

Autorka sa venuje problematike náhrady trov poškodeného, ktoré mu vznikli v súvislosti so splnomocnením advokáta na zastupovanie poškodeného v trestnom konaní. Pozornosť venuje právnej úprave splnomocnenca poškodeného ako právnemu rámcu oprávňujúcemu poškodeného zvoliť si za svojho zástupcu advokáta, ako aj samotnému právu na náhradu trov vzniknutých poškodenému v súvislosti s činnosťou splnomocnenca. Autorka rozoberá najčastejšie námietky odsúdených proti uzneseniam zaväzujúcich ich k náhrade predmetných trov poškodeného, ktoré vznikli pribratím splnomocnenca.

Dátum publikácie: 6. 10. 2015
Autor: JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Do jaké míry jsou národní právní řády ovlivněny právem EU? Po tvrzení Jacquesa Delorse, že asi 80 % vnitrostátních předpisů má svůj původ v evropské legislativě, se z této hodnoty stal obecně přijímaný fakt. Autor dané tvrzení testuje. Po rozboru metodologických záležitostí a dosud publikovaných zdrojů zachycujících situaci v jiných zemích EU podrobně analyzuje míru evropeizace slovenského právního řádu. Konkrétně tak činí na vzorku více než tisíce případů obsahujících návrhy zákonů a aproximačních nařízení vlády z období 2006 až 2010. Výsledky vyvracejí Delorsův výrok a hodnotu evropeizace stanovují na zhruba 35 %, ovšem s výraznými rozdíly mezi jednotlivými právními oblastmi.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2015, všetky práva vyhradené