Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 128 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 1. 2016
Autor: Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.

Autor sa zaoberá úlohou a činnosťami Europolu v boji proti počítačovej kriminalite. Článok je rozdelený do štyroch sekcií. Prvá sekcia stručne prezentuje všeobecné poznatky o Europole, a to ako navedenie do jeho problematiky. Jadrom príspevku sú druhá a tretia sekcia. Kým druhá sa zameriava na boj proti počítačovej kriminalite ako jednu z činností Europolu, tretia sekcia prezentuje konkrétne operácie štátov, ktoré podporil Europol. Posledná, štvrtá sekcia stručne poukazuje na existenciu Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite, ktoré je jeho súčasťou.

Dátum publikácie: 26. 1. 2016
Autor: JUDr. Peter Čonka

Autor podáva pohľad na tému záškoláctva v trestnoprávnej rovine. Zaoberá sa aktuálnym stavom záškoláctva v Slovenskej republike, ďalej analyzuje skutkovú podstatu trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže s akcentom na záškoláctvo a neopomína ani rozbor rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky v predmetnej oblasti.

Dátum publikácie: 26. 1. 2016
Autor: JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

Tzv. torpédové žaloby sú súčasťou procesnej taktiky, kde sa prostredníctvom negatívnych určovacích žalôb pred súdom v iných členských štátoch EÚ (ktoré sa vyznačujú zdĺhavým konaním) má docieliť zablokovanie žaloby na plnenie v inom členskom štáte EÚ. Od 10. januára 2015 platia nanovo sformulované ustanovenia o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach [nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, nariadenie Brusel Ia]. Autor sa zaoberá otázkou de lege lata a de lege ferenda, či a do akej miery, napriek novým pravidlám, možno pokračovať v týchto torpédových žalobách.

Dátum publikácie: 26. 1. 2016
Autor: Bc. Michal Krajčovič

Autor sa zameral na interpretáciu poslednej vety ustanovenia § 128 ods. 5 Trestného zákona, predstavujúcej negatívny výpočet osôb, ktoré možno považovať za postihnutých za obdobný čin. Správnosť interpretácie predmetného ustanovenia je pritom kľúčová pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti nielen pri trestnom čine krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f) Trestného zákona. Autor poukazuje na nejednotnosť aplikačnej praxe a prezentuje svoju interpretáciu predmetného ustanovenia s osobitným zameraním sa na využitie autentického a teleologického výkladu.

Dátum publikácie: 26. 1. 2016
Autor: JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv je ústavný nástroj európskeho poriadku, ako to vo svojich mnohých rozhodnutiach zdôraznil samotný ESĽP. Prostredníctvom kreatívneho nasledovania judikatúry ESĽP sa mnohé garancie z Dohovoru prenášajú do vnútroštátneho právneho poriadku a významným spôsobom ho ovplyvňujú. Je tomu tak aj v prípade čl. 6 a čl. 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru. V tejto štúdii sa autor rozhodol poukázať na niektoré aspekty oboch článkov v súvislosti so správnym konaním, ktoré môže skončiť správnou sankciou (trestom).

Dátum publikácie: 26. 1. 2016
Dátum publikácie: 26. 1. 2016
Autor: JUDr. Boris Šiška

Autor zameral svoju pozornosť na právnu úpravu trestnej zodpovednosti a trestania mladistvých v Českej republike, stručne však pripomína i právnu úpravu v Slovenskej republike. Cieľom článku je aj porovnanie právnej úpravy trestnej zodpovednosti a trestania mladistvých v SR a ČR (základné rozdiely). V závere autor uvažuje o možných zmenách v zmysle de lege ferenda v Trestnom zákone.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené