Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 600 výsledkov
...
Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Autor: JUDr. Jana Matejová
Autorka sa zaoberá základnými administratívnymi povinnosťami v súvislosti s narodením dieťaťa a tiež výhodami a nevýhodami kvalifikovaného elektronického podpisu a občianskeho...
Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Autor: JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
Možnosť odporovania právnym úkonom dlžníka, uskutočneným pred začatím konkurzného konania, zabezpečuje rovnosť medzi veriteľmi a zvyšuje hodnotu dlžníkových aktív, ktoré sa...
Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Predkladaný článok sa zameriava na analýzu vybraných právnych aspektov anonymity v online priestore. Prvá časť poskytuje teoretické základy anonymity zo sociologického hľadiska. V...
Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Autor: JUDr. Marko Deák, Ph.D.
Predkladaný článok predstavuje úvahu nad stavom právnej úpravy oprávnení prokurátora v rámci dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy pri činnosti, resp. postupe...
Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Autor: JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
Článok pojednáva o možnostiach definovať právo na zdravie nielen z hľadiska medzinárodných a vnútroštátnych pozitívno-právnych garancií, ale aj ako východiskový pojem v súdnej...
Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Autor: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Trest smrti bol zrušený v rámci Rady Európy Dodatkovým protokolom č. 6 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čase mieru a Dodatkovým protokolom č. 13 aj v čase...
Dátum publikácie: 1. 7. 2019
Autor: JUDr. Tomáš Senaj
Autor sa zaoberá pripravovanou novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom článku je poukázať na niektoré nedostatky pripravovanej právnej úpravy a navrhnúť riešenia...
...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené