Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 190 výsledkov
...
Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Autor: doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Právny poriadok Slovenskej republiky zahrnuje aj zákony obmedzujúce vlastníkov vecnými bremenami. O potrebe existencie týchto zákonov z hľadiska verejného záujmu niet pochybností. Pochybnosť vyvoláva pohľad na ne z pozície ochrany vlastníkov, ktorých vecné bremená zaťažujú. Ústava im zaručuje právo na primeranú náhradu za obmedzenie práva pokojne užívať svoj majetok jednorazovo aj opakovane. Zákony zaťažujúce vlastníka vecným bremenom často priznávajú iba jednorazovú náhradu. Stopa vedie k zákonu č. 79/1957 Zb., ktorým sa zaviedli jednorazové náhrady. Zákonom č. 79/1957 Zb. sa vykonávala Ústava 9. mája, ktorá chránila vlastníctvo v celkom inom režime, než aký sa zaručuje ústavou z roku 1992. Úprava z minulosti deformuje uplatňovanie platnej ústavy v súčasnosti.

Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Autor: JUDr. Peter Štift

Autor sa zaoberá doplnením trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona o nový odsek 2, ktoré bolo vykonané novelou Trestného zákona, zákonom č. 397/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2016, a to z pohľadu vecnej správnosti a zrozumiteľnosti právnej úpravy.

Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Autor: JUDr. Ivan Ikrényi, PhD., F.I.I.

Autor podrobne analyzuje spôsob uspokojovania nezabezpečených veriteľov v reštrukturalizácii, najmä zavedenie garancie úplného uspokojenia ich pohľadávok. Na príklade kriticky poukazuje na nesystémovosť a nekoncepčnosť zavedenej právnej úpravy, ako aj na jej zmätočné legislatívno-technické vyjadrenie. V závere prezentuje vlastný návrh úpravy príslušného ustanovenia Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá však ani podľa jeho slov neodstráni ním kritizovaný stav, ten možno odstrániť len zmenou celkovej koncepcie prístupu k uspokojovaniu nezabezpečených veriteľov v reštrukturalizácii.

Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Autor: Bc. Norbert Halas

Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje aktuálnu problematiku nielen pre Slovenskú republiku, kde 1. 7. 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale aj pre celú Európsku úniu. Autor sa v článku zameriava na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb vybraných štátov Európskej únie, menovite - Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko a Veľká Británia. Autor sa nezamýšľa nad tým, či je daná právna úprava postačujúca, ale stručne ju charakterizuje v jednotlivých legislatívach vybraných štátov.

Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Autor: doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Autor sa zaoberá jedným z nových inštitútov rekodifikovaného civilného procesu, sťažnosťou. Ponúka základný náhľad na vývoj názorov o charaktere a zaradení tohto inštitútu v systematike Civilného sporového poriadku, ako aj rozbor ustanovení o konaní a rozhodnutí o sťažnosti. Nevyhýba sa ani problematickým prvkom právnej úpravy, ktoré po nadobudnutí účinnosti novej procesnej úpravy môžu spôsobiť v praxi problém. Na tieto problematické body ponúka autor svoj interpretačný pohľad.

Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Autor: Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Po viacerých legislatívnych pokusoch bola v Slovenskej republike do právneho poriadku zavedená trestná zodpovednosť právnických osôb. Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná skôr rozpačito. Schválený zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb prináša viacero otvorených otázok. Autor sa zameriava na niektoré problematické otázky trestnej zodpovednosti a trestania právnických osôb, poukazuje na nedostatky právnej úpravy a snaží sa prezentovať návrhy de lege ferenda. Vzhľadom na obmedzený rozsah nebolo možné sa venovať všetkým problémom schváleného zákona, preto autor v závere len načrtáva ďalšie, najmä procesné nedostatky.

Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo

Autor voľne nadväzuje na problematiku záväznosti súdneho rozhodnutia, ktorou sa zaoberal v predchádzajúcom čísle Justičnej revue. V tomto článku venuje pozornosť precedenčnej záväznosti súdnych rozhodnutí. Poukazuje na striktnosť uplatňovania tejto zásady v právnej kultúre common law a následne sa zaoberá otázkou, či dnes možno v našich podmienkach hovoriť o existencii tohto druhu záväznosti súdnych rozhodnutí. Podstatná časť príspevku je venovaná súvisiacej úprave v Civilnom sporovom poriadku. Autor aj v nadväznosti na danú úpravu pripomína faktory, ktoré musia byť splnené, aby mohol tento druh záväznosti v praxi korektne fungovať, pričom upozorňuje na nebezpečenstvo prílišnej „automatizácie“ pri výkone súdnej moci, ktoré so sebou precedenčná záväznosť súdnych rozhodnutí prináša.

Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Autor: Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M.

Od okamžiku, kdy vstoupil v účinnost zákon o elektronických úkonech, uplynulo již více než šest let. Za tu dobu se staly datové schránky pevnou součástí českého právního řádu. V článku se zabýváme objasněním hlavních zásad jejich fungování a nejčastějšími problémy, s nimiž se setkává aplikační praxe.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené