Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 566 výsledkov
...
Dátum publikácie: 6. 4. 2019
Autor: doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD.
Príspevok sa zaoberá vekom vyžiadanej osoby v konaní o európskom zatýkacom rozkaze vo svetle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 23. januára 2018 vo veci C-367/16, Dawid...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: JUDr. Matej Oslacký
Autor v článku podrobuje právne závery vyslovené v dotknutom rozhodnutí Najvyššieho súdu SR kritike, konfrontuje ich s doterajšou rozhodovacou praxou súdov a v tejto súvislosti...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Mgr. Eva Kováčechová
Právna úprava, ktorá zásadným spôsobom zmenila v roku 2017 proces oddlženia fyzických osôb, vyvoláva mnohé ohlasy – pozitívne aj negatívne. Jednou z diskutovaných tém je aj povinné...
Dátum publikácie: 2. 4. 2019
Autor: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD., JUDr. Michal Krajčovič
V marci 2017 nadobudla účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa prijala jeho štvrtá časť, označená rubrikou Oddlženie. Zámerom zákonodarcu bolo poskytnúť...
Dátum publikácie: 2. 4. 2019
Autor: JUDr. Zuzana Takácsová
Autorka v príspevku analyzuje potrebu novo zavedenej povinnosti fyzických osôb poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov pri ohlasovaní živnosti/žiadosti o vydanie...
Dátum publikácie: 2. 4. 2019
Autor: Mgr. Marián Mészáros, JUDr. Pavol Horňák, LL.M., JUDr. Erik Schwarcz, MBA
V podnikateľskej praxi dochádza často k situácii, že subjekty, ktoré plánujú spoločne podnikať, nevytvoria novú samostatnú právnickú osobu, ale na dosiahnutie spoločného cieľa...
Dátum publikácie: 2. 4. 2019
Autor: doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
Autor pojednáva o vybraných hmotnoprávnych a procesnoprávnych aspektoch zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa. Napriek ustálenosti právnej úpravy tejto oblasti regulácie...
...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené