Výsledky hľadania v Justičnej revue: 3 317 výsledkov
...
Dátum publikácie: 7. 6. 2017
Dátum publikácie: 6. 6. 2017
Autor: Bc. Marián Mészáros

Autor oboznamuje čitateľa s právnym stavom v Slovenskej republike podľa zákona č. 82/2005 Z. z., o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platného do 18. 6. 2016, a následne aj po tomto dátume. Pozornosť venuje najmä novému inštitútu v slovenskom právnom poriadku, a to objektívnej zodpovednosti odberateľa za prijatie služby alebo práce vykonávanej nelegálne. Autor sa snaží poukázať najmä na nesystémovosť či legislatívnu nepresnosť a nedokonalosť, s akou bol tento inštitút do právneho poriadku Slovenskej republiky prijatý, pričom chce najmä poukázať na možné a potenciálne veľmi pravdepodobné výkladové rozpory tohto ustanovenia.

Dátum publikácie: 6. 6. 2017
Autor: JUDr. Marek Domin, PhD., Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., JUDr. Kamil Baraník, PhD., LLM.

Autori v článku skúmajú novozavedené náhodné prideľovanie exekučných titulov z ústavnoprávneho hľadiska. Kriticky v tomto smere hodnotia dôvody zákonodarcu pre mechanizmus, ktorý deformuje povolanie a stav exekútorov ako slobodné povolanie a, naopak, do popredia dávajú už existujúce a dostatočné garancie nezávislosti a nestrannosti exekútorov. Predmetný inštitút, podľa autorov, neproporcionálnym spôsobom porušuje vlastnícke právo oprávnených a predstavuje zásah do práva uskutočňovať inú zárobkovú činnosť samotných exekútorov. V neposlednom rade analýza hodnotí náhodné prideľovanie exekučných titulov hodnotami vyplývajúcimi z princípov právneho štátu.

Dátum publikácie: 6. 6. 2017
Autor: JUDr. Ing. Anton Jakubík, JUDr. Adela Bednárová

V každodennej praxi samospráv sa diskutuje aj o výklade § 18a zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti s výberom hlavného kontrolóra obce, konkrétne stanovenia jeho kvalifikačných kritérií. Obce z obavy, aby voľba hlavného kontrolóra nebola neskôr spochybnená, umožňujú účasť na voľbe aj kandidátom, ktorí nezodpovedajú svojimi kvalifikačnými predpokladmi ich predstavám. Sme toho názoru, že zákon o obecnom zriadení dáva dostatočný priestor obciam, aby si jasne definovali požiadavky na výber vhodného kandidáta na túto funkciu. Uvedený postup pritom nie je v rozpore ani s iným právnymi predpismi, t. j. Zákonníkom práce a zákonom č. 365/2004 Z. z. (antidiskriminačný zákon).

Dátum publikácie: 6. 6. 2017
Autor: Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

Zámerom autora je poukázať na vybrané problematické situácie, súvisiace s prijímaním uznesení obecného zastupiteľstva, ktoré môžu mať dosah na výkon dobrej verejnej správy. Analyzované sú nejasné situácie spočívajúce v spôsoboch jazykovej formulácie uznesenia, ďalej v neodôvodnenom formálnom rozdelení uznesenia schváleného jedným hlasovaním poslancov do viacerých samostatných uznesení, ako aj spôsoby numerického určovania počtov hlasov poslancov potrebných pre prijímanie uznesení, ktoré v praxi výkonu samosprávy spôsobujú problémy. V nadväznosti na to, a pri snahe nachádzať odporúčania v rovine de lege ferenda, článok prináša pohľad aj na zákonmi neriešené otázky nečinnosti obecného zastupiteľstva pri prijímaní uznesení. A to najmä v takých prípadoch, ak je legálnou povinnosťou obecného zastupiteľstva prijať uznesenie pre riešenie konkrétnej otázky pri výkone verejnej správy v obci, napríklad pri vyhlasovaní miestneho referenda alebo schvaľovaní záverečného účtu obce. V príspevku sú riešené aj možnosti, a s tým spojené problematické legislatívne miesta, ochrany pred nečinnosťou obecného zastupiteľstva cestou prokurátorského dozoru a správneho súdnictva.

Dátum publikácie: 6. 6. 2017
Autor: JUDr. Vladimír Ivančo, LL.M., Mgr. Lukáš Královič

Autori poukazujú na prípady obchádzania právnych následkov uzatvorenia zmluvy o predaji podniku (najmä vo vzťahu k vylúčeniu automatického prechodu záväzkov a kogentných ustanovení Obchodného zákonníka na ochranu veriteľov) uzavretím jednej alebo viacerých samostatných kúpnych zmlúv, predmetom ktorých je prevod jednotlivých zložiek podniku alebo časti podniku. Zároveň poukazujú na praktický problém pri aplikovaní ustanovenia o simulovaných právnych úkonoch a prichádzajú k záveru o neplatnosti takejto kúpnej zmluvy, resp. takýchto kúpnych zmlúv.

Dátum publikácie: 6. 6. 2017
Autor: doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., JUDr. Kristína Jurišová

Autorský tandem sa snaží priblížiť význam a základný účel spôsobu výpočtu výmery peňažného trestu, ktorý je známy ako „systém denných sadzieb“. Tento trest, z ich pohľadu, možno v slovenských zákonných podmienkach za určitých okolností vnímať ako tzv. alternatívny; to umožňuje lepší spôsob trestania páchateľov trestných činov aj vzhľadom na individuálnu prevenciu. S týmto trestom súvisí adresnosť páchateľa, ktorá je účinnejšia v prípade čo najspravodlivejšie nastavenej výšky samotného trestu. Pomocou komparácie zahraničnej právnej úpravy výpočtu výmery peňažného trestu v krajinách ako sú Nemecko, Poľsko, Maďarsko a Česká republika, sa autori snažia priblížiť určité pozitívne aspekty tzv. systému denných sadzieb, pričom v závere uvádzajú návrhy de lege ferenda, ktoré by mohli byť výzvou pre slovenského zákonodarcu.

Dátum publikácie: 6. 6. 2017
Autor: Mgr. Marek Maslák

Platná právna úprava osobitne nerozlišuje medzi náhradou škody pri porušení zmluvnej povinnosti a pri porušení zákonnej povinnosti, pričom autor vyjadruje v článku tézu, že takéto rozlišovanie je potrebné. Autor analyzuje vybrané aspekty predpokladov a výšky náhrady škody pri porušení zmluvy, a tiež sa zaoberá otázkou, či možno zmluvne obmedziť, resp. vylúčiť právo na náhradu škody. Autor vychádza z platného právneho stavu, pričom smeruje k možnostiam úpravy de lege ferenda a poukazuje na paragrafové znenie prvej pracovnej verzie návrhu nového Občianskeho zákonníka, ako aj na predpisy európskeho súkromného práva soft law, akými sú Princípy európskeho zmluvného práva a Návrh spoločného referenčného rámca.

...

Zruš filter

Rubriky


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené