Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 626 výsledkov k 19. 7. 2019
...
Rozbaliť220/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
Rozbaliť219/2019 Z. z. - Novela zákona o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
Rozbaliť218/2019 Z. z. - Novela zákona o verejných prácach
Rozbaliť217/2019 Z. z. - Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
Rozbaliť216/2019 Z. z. - Novela zákona o správnych poplatkoch
Rozbaliť215/2019 Z. z. - Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme
Rozbaliť214/2019 Z. z. - Novela Trestného zákona
Rozbaliť213/2019 Z. z. - Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
Rozbaliť212/2019 Z. z. - Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
Rozbaliť211/2019 Z. z. - Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
Rozbaliť210/2019 Z. z. - Novela zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd
Rozbaliť209/2019 Z. z. - Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rozbaliť208/2019 Z. z. - Novela zákona o volebnej kampani a zákona o politických stranách a politických hnutiach
Rozbaliť207/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
Rozbaliť206/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
Rozbaliť205/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
Rozbaliť204/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
Rozbaliť203/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
Rozbaliť202/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny
Rozbaliť201/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené